Phương pháp hiệu chỉnh tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 17 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25394 tài liệu