Phục dựng hình ảnh 3d từ dữ liệu ảnh y tế dicom

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu