Phieu kt 05

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5276 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị: Công ty cổ phần thiết bị giáo dục và xây dựng Tân Minh Châu PHIẾU KẾ TOÁN Số: 05 Ngày 07 tháng 03 năm 2014 ĐVT: VNĐ STT 1 Trích yếu Khấu hao TSCĐ ở BPBH Cộng Kế toán trưởng Tài khoản nợ Có 6421 214 số tiền 3.000.000 3.000.000 Ngày 07 tháng 03 năm 2014 Người lập
- Xem thêm -