Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt á chi nhánh cần thơ

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 9 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LOAN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN T T NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s ngành: 52340201 12-2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LOAN MSSV: 3083581 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN T T NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s ngành: 52340201 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGUYỄN TRUNG TÍNH 12-2013 L I C M TẠ Tr c tiên, cho tôi gửi lời c m n đ n t t c quý th y cô tr ờng Đ i Học C n Th , đặc bi t là các th y cô Khoa Kinh t và Qu n tr kinh doanh ậ những ng ời đƣ truy n đ t ki n th c cho tôi trong những năm học vừa qua. Các th y cô đƣ trang b cho tôi những ki n th c quý báu, làm hành trang cho tôi trong b đ ờng t ng lai c a mình. C m n th y Nguy n Trung Tính đƣ h quá trình làm lu n văn nƠy, giúp tôi đ nh h ph c ng d n, ch b o cho tôi trong su t ng đ c đ tài ngay từ bu i đ u và ng pháp để vi t bài, nh c nhở, sửa sai cho tôi trong từng ph n chi ti t để hôm nay tôi hoàn thành bài nghiên c u này. Xin gửi lời c m n chơn thƠnh đ n ban lƣnh đ o Ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th n i tôi thực t p và nghiên c u lu n văn nƠy đƣ h ng d n và t o đi u ki n để tôi có thể ti p xúc v i v n đ nghiên c u t i ngân hƠng. Đặc bi t, tôi xin c m n các anh ch làm vi c t i ngân hàng đƣ t n tình giúp đỡ tôi trong quá trình thực t p và vi t bài, cung c p cho tôi những thông tin cũng nh những s li u c n thi t để tôi hoàn thành t t lu n văn c a mình. NgƠy … tháng … năm 2013 Sinh viên th c hi n Nguy n Th Loan i L I CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đ tài này là do chính tôi thực hi n, các s li u thu th p và k t qu phơn tích trong đ tài là trung thực, đ tài không trùng v i b t kỳ đ tài nghiên c u khoa học nào. Cần Th , Ngày tháng năm 2013 Sinh viên th c hi n Nguy n Th Loan ii NH N XÉT C A C QUAN TH C T P .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Cần Th , ngƠy..... tháng ...... năm 2013 Th trưởng đ n v ( ký tên và đóng dấu) iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên giáo viên h ng d n: NGUY N TRUNG TÍNH B môn: Tài chính ậ Ngân hàng C quan công tác: Khoa Kinh t vƠ QTKD tr ờng Đ i học C n Th . Tên sinh viên: NGUY N TH LOAN MSSV: 3083581 - Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Tên đ tài: Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2010 – 6 tháng đầu năm 2013. N I DUNG NH N XÉT 1. Tính phù h p c a đ tài v i chuyên ngƠnh đƠo t o ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 2. V hình th c ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 3. ụ nghĩa khoa học, thực ti n và tính c p thi t c a đ tài ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 4. Đ tin c y c a s li u và tính hi n đ i c a lu n văn ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 5. N i dung và k t qu đ t đ c (theo m c tài li u nghiên c u,..) ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 6. Các nh n xét khác ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... iv 7. K t lu n ( C n ghi rõ m c đ đ ng ý hay không đ ng ý n i dung đ tài và các yêu c u ch nh sửa,..) ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... NgƠy.... tháng.... năm 2013 Giáo viên hư ng d n v NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... NgƠy ... tháng ... năm 2013 Giáo viên ph n bi n vi MỤC LỤC Trang Ch ng 1: GI I THI U .........................................................................................1 1.1. Lý do chọn đ tài ..............................................................................................1 1.2. M c tiêu nghiên c u .........................................................................................2 1.2.1. M c tiêu chung .............................................................................................2 1.2.2. M c tiêu c thể...............................................................................................2 1.3. Ph m vi nghiên c u ..........................................................................................2 1.3.1. Không gian .....................................................................................................2 1.3.2. Thời gian ........................................................................................................2 1.3.3. Đ i t Ch ng nghiên c u ....................................................................................2 ng 2: PH 2.1. Ph NG PHÁP LU N VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U .........3 ng pháp lu n .............................................................................................3 2.1.1. Những v n đ chung v tín d ng ngân hàng..................................................3 2.1.2. M t s v n đ trong ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng ................................5 2.1.3. R i ro tín d ng ...............................................................................................8 2.1.4. M t s ch tiêu đánh giá k t qu tín d ng ng n h n ....................................10 2.1.5. Các ch tiêu đánh giá hi u qu ho t đ ng kinh doanh .................................11 2.2. Ph ng pháp nghiên c u ................................................................................12 2.2.1. Ph ng pháp thu th p s li u .......................................................................12 2.2.2. Ph ng pháp phơn tích s li u .....................................................................12 Ch ng 3: T NG QUAN V NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N VI T Á CHI NHÁNH C N TH ..................................................................................14 3.1 Vài nét v ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th ................................14 3.1.1 Khái quát v h i sở chính ngân hàng TMCP Vi t Á ....................................14 3.1.2 Gi i thi u v ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th ........................14 3.1.3 Ch c năng vƠ vai trò c a ngân hàng TMCP Vi t Á .....................................15 3.1.4 C c u b máy t ch c c a ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th .16 3.1.5 Lĩnh vực ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th . ................................................................................................................21 vii 3.2 Khái quát k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th từ 2010 đ n 6 tháng đ u năm 2013 ..............................................22 3.2.1 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th giai đo n 2010 - 2012.....................................................................................22 3.2.2 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th 6 tháng 2013 ...................................................................................................25 3.3 Đ nh h ng phát triển trong năm 2013 ..........................................................26 3.3.1 M c tiêu .......................................................................................................26 3.3.2 Bi n pháp t ch c thực hi n ........................................................................27 Ch ng 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN D NG NG N H N T I NGÂN HÀNG TMCP VI T Á ậ CHI NHÁNH C N TH .............................................28 4.1 Phân tích tình hình ngu n v n t i ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th qua 3 năm 2010 đ n 6 tháng đ u năm 2013 ...................................................28 4.2 Khái quát tình hình huy đ ng v n c a ngân hàng ...........................................31 4.2.1 Ti n gửi c a khách hàng ..............................................................................33 4.2.2 Phát hành gi y tờ có giá (GTCG) ................................................................34 4.3 Phân tích ho t đ ng tín d ng t i ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th giai đo n 2010 ậ 6th 2013 ......................................................................................35 4.3.1 Doanh s cho vay (DSCV) ..........................................................................36 4.3.2 Doanh s thu n (DSTN) .............................................................................37 4.3.3 T ng d n ...................................................................................................38 4.3.4 N x u ..........................................................................................................39 4.4 Phân tích ho t đ ng tín d ng ng n h n c a ngân hàng Vi t Á chi nhánh C n Th giai đo n 2010 ậ 6th 2013 ...............................................................................40 4.4.1 Phân tích doanh s cho vay theo thành ph n kinh t ...................................40 4.4.2 Phân tích doanh s cho vay theo ngành kinh t ...........................................44 4.4.3 Phân tích doanh s thu n theo thành ph n kinh t .....................................48 4.4.4 Phân tích doanh s thu n theo ngành kinh t .............................................52 4.4.5 Phơn tích d n theo thành ph n kinh t ......................................................56 4.4.6 Phơn tích d n theo ngành kinh t ..............................................................59 4.4.7 N x u theo thành ph n kinh t ...................................................................63 4.4.8 N x u theo ngành kinh t ...........................................................................66 viii 4.5 M t s ch tiêu đánh giá tình hình tín d ng ng n h n c a ngân hàng Vi t Á chi nhánh C n Th .................................................................................................71 4.5.1 D n ng n h n trên v n huy đ ng..............................................................71 4.5.2 D n ng n h n trên t ng ngu n v n ..........................................................73 4.5.3 H s thu n ng n h n..................................................................................73 4.5.4 Tỷ l n x u .............................................Error! Bookmark not defined.74 4.5.5 Vòng quay v n tín d ng ...............................................................................75 4.6 Phân tích m t s nguyên nhân nh h ởng đ n hi u qu tín d ng ng n h n ..76 4.6.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng .................................................................76 4.6.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng ..................................................................76 4.6.3 Do môi tr ờng kinh t ..................................................................................76 4.7 Đánh giá hi u qu ho t đ ng tín d ng ng n h n t i ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th .................................................................................................77 Ch ng 5: M T S BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T Đ NG TÍN D NG NGÂN HÀNG TMCP VI T Á CHI NHÁNH C N TH .......................79 5.1 Những thu n l i vƠ khó khăn c a ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th ......................................................................................................................79 5.1.1 Những thu n l i ...........................................................................................79 5.1.2 Những khó khăn ...........................................................................................79 5.2 M t s bi n pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng tín d ng ng n h n................80 5.2.1 Nơng cao công tác huy đ ng v n .................................................................82 5.2.2 Nâng cao ho t đ ng tín d ng .......................................................................80 5.2.3 M t s bi n pháp h n ch r i ro tín d ng ....................................................81 Ch ng 6: K T LU N VÀ KI N NGH .............................................................82 6.1 K t lu n ............................................................................................................82 6.2 Ki n ngh .........................................................................................................83 6.2.1 Đ i v i chính ph vƠ ngơn hƠng NhƠ n c Vi t Nam.................................83 6.2.2 Đ i v i ngân hàng h i sở .............................................................................83 6.2.3 Đ i v i ngân hàng chi nhánh .......................................................................84 TÀI LI U THAM KH O .....................................................................................85 ix DANH SÁCH B NG Trang B ng 3.1: K t qu ho t đ ng kinh doanh c a VAB C n Th từ năm 2010 ậ 2012 ...............................................................................................................................23 B ng 3.2: K t qu ho t đ ng kinh doanh c a VAB C n Th 6 tháng năm 2013 ...............................................................................................................................25 B ng 4.1: Tình hình ngu n v n c a ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th giai đo n 2010 ậ 2012............................................................................................29 B ng 4.2: Tình hình ngu n v n c a ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th 6 tháng năm 2013 ...........................................................................................30 B ng 4.3: Tình hình huy đ ng v n c a ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th giai đo n 2010 ậ2012 .....................................................................................32 B ng 4.4: Tình hình huy đ ng v n c a ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th 6 tháng 2013 ...................................................................................................33 B ng 4.5: Tình hình tín d ng t i ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th giai đo n 2010 ậ 2012...................................................................................................35 B ng 4.6: Tình hình tín d ng t i ngân hàng TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th 6 tháng 2013 ............................................................................................................36 B ng 4.7: Doanh s cho vay ng n h n theo thành ph n kinh t c a VAB C n Th từ 2010 ậ 2012 ..................................................................................................................... 41 B ng 4.8: Doanh s cho vay ng n h n theo thành ph n kinh t c a VAB C n Th 6 tháng đ u năm 2013 ............................................................................................42 B ng 4.9: Doanh s cho vay theo ngành kinh t cu VAB C n Th giai đo n 2010 ậ 2012 ...........................................................................................................44 B ng 4.10: Doanh s cho vay theo ngành kinh t cu VAB C n Th 6 tháng 2013. ............................................................................................................. 45 B ng 4.11: Doanh s thu n ng n h n theo thành ph n kinh t c a VAB C n Th giai đo n 2010 ậ 2012............................................................................................49 B ng 4.12: Doanh s thu n ng n h n theo thành ph n kinh t c a VAB C n Th 6 tháng 2013. .........................................................................................................50 B ng 4.13 : Doanh s thu n theo ngành kinh t c a VAB C n Th giai đo n 2010 ậ 2012 ...........................................................................................................52 B ng 4.14 : Doanh s thu n theo ngành kinh t c a VAB C n Th 6 tháng 2013 ...............................................................................................................................53 x B ng 4.15: D n ng n h n theo thành ph n kinh t c a VAB C n Th giai đo n 2010 ậ 2012 ...........................................................................................................57 B ng 4.16 : D n ng n h n theo thành ph n kinh t c a VAB C n Th 6 tháng đ u năm 2013. ........................................................................................................58 B ng 4.17: D n ng n h n theo ngành kinh t c a VAB C n Th giai đo n 2010 ậ 2012 ...........................................................................................................60 B ng 4.18: D n ng n h n theo ngành kinh t c a VAB C n Th 6 tháng năm 2013 .......................................................................................................................61 B ng 4.19: Tình hình n x u ng n h n theo thành ph n kinh t c a VAB C n Th giai đo n 2010 ậ 2012............................................................................................64 B ng 4.20: Tình hình n x u ng n h n theo thành ph n kinh t c a VAB C n Th 6 tháng đ u năm 2013. ...........................................................................................65 B ng 4.21: Tình hình n x u ng n h n c a VAB C n Th giai đo n 2010 ậ 2012 ...............................................................................................................................69 B ng 4.22: Tình hình n x u ng n h n c a VAB C n Th 6 tháng đ u năm 2013 ...............................................................................................................................70 B ng 4.23: Các ch tiêu đánh giá ho t đ ng tín d ng ng n h n t i TMCP Vi t Á chi nhánh C n Th giai đo n 2010 ậ 6 tháng 2013 ...............................................72 xi DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 3.1: S đ c c u t ch c VAB C n Th .....................................................16 xii DANH SÁCH TỪ VI T TẮT Ti ng Vi t TMCP: Th ng m i c ph n NHNN: Ngơn hƠng NhƠ n NHTM: Ngân hƠng th c ng m i TCTD: T ch c tín d ng VAB: Ngân hàng Vi t Á TNHH: Trách nhi m hữu h n DNTN: Doanh nghi p t nhơn TM ậ DV: Th ng m i và d ch v ĐBSCL: Đ ng bằng song Cửu Long DSCV: Doanh s cho vay DSTN: Doanh s thu n VHĐ: V n huy đ ng Ti ng Anh ATM: Automated Teller Machine (Máy rút ti n tự đ ng) xiii CH NGă1 GI IăTHI U 1.1. LÝ DO CH NăĐ TÀI Ngày nay, đất n ớc ta đang trong th i kỳ m cửa hội nhập kinh tế quốc tế, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch ngày càng hợp lý phù hợp với xu h ớng chung của thế giới. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng từng b ớc đổi mới và phát triển đa dạng để đáp ứng kịp th i nhu cầu về vốn cho nền kinh tế ngày càng tăng. Chính vì thế vốn là nhân tố quyết định trong việc phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Bất cứ ngành nghề kinh doanh nào cũng đều cần đến vốn, vốn có vai trò quan trọng và có ảnh h ng rất lớn đến sự tồn suy của doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của đất n ớc thì hệ thống Ngân hàng cũng có những chuyển biến mạnh mẽ nhất là về lĩnh vực huy động vốn và cho vay. Cho vay là lĩnh vực hoạt động chính của Ngân hàng, làm thế nào để bổ sung nguồn vốn cho nền kinh tế và sử dụng hiệu quả nguồn vốn là điều mà các Ngân hàng quan tâm, đồng th i Ngân hàng cũng đóng vai trò trong việc thực hiện các chức năng xư hội trong nền kinh tế. Trong quá trình phát triển thì giữa hai mặt chất và l ợng luôn có tác động lẫn nhau, tăng tr ng và chất l ợng tín dụng cũng không ngoại lệ. Tr ớc yêu cầu cần đáp ứng nhu cầu đầu t trong những năm qua, hệ thống Ngân hàng đư luôn cố gắng tăng khối l ợng cho vay, mà một trong những hình thức cho vay chủ yếu đó là tín dụng ngắn hạn. Vì tín dụng ngắn hạn có tác dụng làm cho nguồn vốn của ngân hàng đ ợc quay vòng nhanh hơn nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng vốn. Đối với Ngân hàng TMCP Việt Á hoạt động tín dụng ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động tín dụng th i gian qua. Tín dụng ngắn hạn cung cấp nguồn vốn nhằm hỗ trợ cho nhu cầu vốn để đầu t vào những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dân c , các thành phần kinh tế, cũng nh hỗ trợ tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa ph ơng. Đồng th i cũng góp phần nâng cao hiệu quả đầu t của ngân hàng. Tuy nhiên trong quá trình cung cấp vốn cho ng i dân, ngân hàng cũng gặp nhiều nhân tố ảnh h ng cần phải khắc phục. Từ đó đư đặt ra cho các Ngân hàng một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là phải nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bằng cách đẩy mạnh và m rộng các ph ơng thức huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn tạm th i cho khách hàng một cách hợp lý nhất và thu hồi vốn một cách hiệu quả nhất. Vì thế, việc tiến hành phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn là cần thiết, sẽ giúp cho các nhà quản trị ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Cần Thơ thấy rõ hơn bức tranh về thực trạng hoạt động tín dụng 1 của ngân hàng; xác định đầy đủ và đúng đắn những nguyên nhân, từ đó có những giải pháp hữu hiệu nhằm ổn định, tăng c ng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng. Chính vì thế, tôi quyết định chọn đề tài ắă Phân tích tình hình tín d ng ng n h n t iăNgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Vi t Á ậ Chi nhánh C năTh giaiăđo n 2010 ậ 6ăthángăđ uănĕmă2013” làm luận văn tốt nghiệp. 1.2. M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1. M c tiêu chung Phân tích, đánh giá tình hình tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng th ơng mại cổ phần Việt Á Chi nhánh Cần Thơ qua ba năm 2010 – 6th 2013. Từ đó, đ a ra các giải pháp m rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng. 1.2.2. M c tiêu c th Mục tiêu 1: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm 2010 – 6 tháng đầu năm 2013. Mục tiêu 2: Khái quát tình hình nguồn vốn và huy động vốn của ngân hàng giai đoạn 2010 – 6 tháng đầu năm 2013. Mục tiêu 3: Phân tích và đánh giá tình hình cho vay, thu nợ, d nợ, nợ xấu trong hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng. Mục tiêu 4: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và giảm thiểu rủi ro trong việc cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ. 1.3. PH M VI NGHIÊN C U 1.3.1. Không gian Đề tài đ ợc nghiên cứu tại Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ, số 04 Phan Văn Trị, ph ng An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 1.3.2. Th i gian Đề tài đ ợc nghiên cứu từ 12/08/2013 – 18/11/2013. Số liệu đ ợc thu thập thông qua dữ liệu thứ cấp đư đ ợc tổng kết theo từng năm 2010, 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013. 1.3.3. Đ iăt ng nghiên c u Đề tài tập trung nghiên cứu về hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn 2010 – 6th 2013. 2 CH NGă2 NGăPHÁPăLU N VÀ PH PH 2.1. PH NG PHÁP NGHIÊN C U NGăPHÁPăLU N 2.1.1. Nh ng v năđ chung v tín d ng ngân hàng 2.1.1.1. Khái niệm tín dụng Tín dụng là một hoạt động ra đ i và phát triển gắn liền với sự tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hóa. Tín dụng là một mối quan hệ kinh tế thể hiện d ới hình thức vay m ợn và có hoàn trả. Ngày nay, tín dụng đ ợc hiểu theo những định nghĩa sau: - Định nghĩa 1: Tín dụng là quan hệ kinh tế đ ợc biểu hiện d ới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó ng i đi vay phải trả cho ng i cho vay cả gốc và lãi sau một th i gian nhất định. - Định nghĩa 2: Tín dụng là phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các pháp nhân và thể nhân trong nền kinh tế hàng hóa. - Định nghĩa 3: Tín dụng là một giao dịch giữa hai bên, trong đó một bên (trái chủ - ng i cho vay) cấp tiền, hàng hóa, chứng khoán…dựa vào l i hứa thanh toán lại trong t ơng lai của bên kia (thụ trái – ng i đi vay). Nhu vậy, “tín dụng” đ ợc diễn đạt bằng nhiều l i lẽ khác nhau, nh ng chúng cùng chỉ những hành động thống nhất: Hoạt động cho vay và đi vay và quan hệ này đ ợc ràng buộc trên cơ s pháp luật hiện hành. [Thái Văn Đại (2012), tr.36] Nh vậy “tín dụng” có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nh ng chúng cũng có những hành động thống nhất là: hoạt động cho vay và đi vay; quan hệ giữa hai bên đ ợc ràng buộc b i cơ chế tín dụng và pháp luật hiện hành. Nh vậy, một hoạt động đ ợc gọi là tín dụng thì phải có các điều kiện sau: + Có sự chuyển giao tạm th i (có th i hạn). + Một l ợng giá trị d ới dạng hàng hóa hoặc tiền tệ. + Có sự hoàn trả và giá trị hoàn trả phải lớn hơn giá trị ban đầu. 2.1.1.2. Tín dụng ngắn hạn Tín dụng ngắn hạn là loại tín dụng mà các tổ chức tài chính tín dụng cung cấp cho các đơn vị kinh doanh với th i hạn tối đa không quá 12 tháng nhằm để bổ sung vốn l u động tạm th i thiếu hụt của khách hàng hoặc cho vay để tiêu dùng. Tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu b i vì nguồn vốn chiếm tối đa của ngân hàng là khoản tiền gửi ngắn hạn của khách hàng. 3 2.1.1.3. Phân loại tín dụng a. Căn cứ vào thời hạn tín dụng  Tín d ng ng n h n: Là các khoản vay có th i hạn cho vay đến 12 tháng nhằm để bổ sung và th ng đ ợc sử dụng để cho vay bổ sung vốn l u động thiếu hụt tạm th i và phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cá nhân.  Tín d ng trung h n: Là các khoản vay có th i hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, m rộng và xây dựng các dự án nhỏ có th i gian thu hồi vốn nhanh.  Tín d ng dài h n: Là loại tín dụng có th i hạn trên 60 tháng, loại tín dụng này th ng đ ợc sử dụng để cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và m rộng sản xuất các dự án với quy mô lớn. b. Căn cứ vào đối tượng tín dụng  Tín d ng v nă l uă đ ng: Là loại tín dụng đ ợc cung cấp để hình thành vốn l u động của các tổ chức kinh tế nh : cho vay để dự trữ hàng hóa, mua nguyên vật liệu cho sản xuất.  Tín d ng v n c đ nh: Là loại tín dụng đ ợc cung cấp nhằm sử dụng để hình thành tài sản cố định nh mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng xí nghiệp, nhà máy và công trình mới. Đây là loại tín dụng đ ợc thực hiện d ới hình thức cho vay trung và dài hạn. c. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng  Tín d ng s n xu tăvƠăl uăthôngăhƠngăhóa:ăLà loại tín dụng cung cấp cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân để tiến hành sản xuất và l u thông hàng hóa.  Tín d ng tiêu dùng: Là loại tín dụng cung cấp cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu sinh họat, tiêu dùng cá nhân. d. Căn cứ vào chủ thể trong quan hệ tín dụng  Tín d ngăth ngăm i: Là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp đ ợc thể hiện d ới hình thức mua bán chịu hàng hóa. Đáp ứng nhu cầu vốn cho những doanh nghiệp tạm th i thiếu vốn, đồng th i giúp cho các doanh nghiệp tiêu thụ đ ợc hàng hóa của mình.  Tín d ng ngân hàng: Là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với các doanh nghiệp và cá nhân. Không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn để dự trữ vật t , hàng hóa, trang trải các chi phí sản xuất và thanh toán các khoản nợ mà còn tham gia cấp vốn cho đầu t xây dựng cơ bản và đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu tín dụng tiêu dùng cá nhân.  Tín d ngăNhƠă n c: Là quan hệ tín dụng mà trong đó Nhà n ớc biểu hiện là ng i đi vay, ng i cho vay là dân chúng, các tổ chức kinh tế, ngân hàng. Mục đích đi vay của tín dụng Nhà N ớc là bù đắp khoản bội chi ngân sách. e. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng  Tín d ng không có b oăđ m: Là loại tín dụng không có tài sản cầm 4 cố, thế chấp, bào lãnh của bên thứ ba hay còn gọi là tín chấp.  Tín d ng có b oăđ m: Là loại tín dụng có tài sản cầm cố, thế chấp hay có bảo lãnh của bên thứ ba. 2.1.2. M t s v năđ trong ho tăđ ng tín d ng c a ngân hàng 2.1.2.1 Nguyên tắc tín dụng + Nguyên t c 1: Tiền vay sử dụng đúng mục đích đư thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Theo nguyên tắc này tiền vay phải đ ợc sử dụng đúng nhu cầu bên vay trình bày với ngân hàng trong hợp đồng tín dụng. Đó là các khoản chi phí, những đối t ợng phù hợp với nội dung sản xuất kinh doanh của bên vay. Việc sử dụng vốn vay không đúng mục đích thể hiện sự thất tín của bên vay và hứa hẹn nhiều rủi ro cho tiền vay. Do đó tuân thủ theo nguyên tắc này, ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng vay tiền của mình phải thực hiện đúng mục đích đư đ ợc cam kết, và th ng xuyên giám sát hành động của bên vay về ph ơng diện này. B i vì hiệu quả sản xuất kinh doanh của bên vay gắn liền với hiệu quả cho vay của ngân hàng. + Nguyên t c 2: Tiền vay phải đ ợc hoàn trả đầy đủ cả gốc và lưi đúng hạn đư đ ợc thỏa thuận trên hợp đồng tín dụng. Nguyên tắc này bắt nguồn từ bản chất tín dụng là giao dịch cung cầu về vốn, tín dụng chỉ là giao dịch chuyển quyền sử dụng vốn trong một th i gian nhất định. Trong khoản th i gian cam kết giao dịch, ngân hàng và bên vay thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng rằng ngân hàng sẽ chuyển giao quyền sử dụng một l ợng giá trị nhất định cho bên vay. Khi kết thúc kỳ hạn, bên vay phải hoàn trả quyền này cho ngân hàng với một khoản chi phí nhất định cho việc sử dụng vốn vay. Nguyên tắc này cũng chính là nguyên tắc về tính bảo tồn của tín dụng: tiền vay phải đ ợc đảm bảo không bị giảm giá, thu hồi đ ợc đầy đủ và có sinh l i. Đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, xã hội đ ợc ổn định. 2.1.2.2 Điều kiện cấp tín dụng Điều kiện cho vay là những yêu cầu của Ngân hàng đối với các bên để làm căn cứ xem xét và quyết định thiết lập quan hệ tín dụng. Khách hàng muốn vay đ ợc vốn Ngân hàng phải có những điều kiện sau [Thái Văn Đại, 2012]: - Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. - Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. - Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong th i hạn cam kết. - Có dự án đầu t , ph ơng án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả, hoặc có dự án đầu t , ph ơng án phục vụ đ i sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật. 5
- Xem thêm -