Phân tích tình hình tiêu thụ tấm lợp fibrocement tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng motilen cần thơ

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẤM LỢP FIBROCEMENT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ Giáo Viên Hướng Dẫn Sinh Viên Thực Hiện Th.S NGUYỄN THỊ NGỌC HOA ĐỖ HOÀI THÔNG Mssv: 4094593 Lớp: KT0922A2 Cần Thơ, 05/2013 LỜI CẢM TẠ  Qua quá trình học tập tại giảng đƣờng trƣờng Đại học Cần Thơ đã cung cấp cho em những kiến thức quý báu trong suốt bốn năm học qua Thời gian thực tập tại C ng ty Cổ phần Vật iệu X y Dựng oti en Cần Thơ gi p em tiếp x c v i thực tế thực h nh hi u r hơn những kiến thức đƣợc học ở trƣờng hững vốn kiến thức n y đã gi p em ho n th nh uận văn tốt nghiệp c a mình Em xin ch n th nh cảm ơn C guyễn Thị gọc Hoa đã tận tình hƣ ng dẫn v truyền đạt kinh nghiệm quý báu c a mình cho em trong suốt quá trình thực hiện đề t i Ch c C đƣợc nhiều sức khỏe may mắn thành công trong sự nghiệp c a mình Đồng thời em xin ch n th nh cảm ơn Ban Giám Đốc v ph ng ban c a C ng ty Cổ phần Vật iệu X y Dựng ãnh đạo các oti en Cần Thơ đã cho em thực tập tại đ y v nhiệt tình gi p đỡ u n tạo điều kiện thuận ợi cho em trong suốt thời gian thực tập đ ho n th nh tốt uận văn c a mình Do trình độ c n hạn chế nên b i uận văn n y sẽ kh ng tránh khỏi những sai sót Em rất mong thầy c v Ban ãnh đạo c ng ty góp ý đ đề t i đƣợc ho n chỉnh Sau cùng em kính ch c quí thầy c trƣờng Đại Học Cần Thơ cùng to n th các c ch v anh chị trong c ng ty dồi d o sức khoẻ u n th nh đạt trong c ng việc v trong cuộc sống Ngày …. tháng …. năm …. Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) i LỜI CAM ĐOAN  T i cam đoan rằng đề t i n y v kết quả ph n tích trong đề t i do chính t i thực hiện các số iệu thu thập trung thực đề t i kh ng trùng v i bất kỳ đề t i nghiên cứu khoa học n o Ngày …. tháng …. năm … Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày …. tháng …. năm …. Thủ trƣởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ____________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngày …. tháng …. năm …. Giáo viên hƣớng dẫn (ký và ghi họ tên) iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ____________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngày …. tháng …. năm …. Giáo viên phản biện (ký và ghi họ tên) v MỤC LỤC Trang Chƣơng 1: GIỚI THIỆU .................................................................................. 1 1 1 ý do chọn đề t i ....... . ................................................................................. 1 12 ục tiêu nghiên cứu .. . ................................................................................. 2 121 ục tiêu chung ... .................................................................................. 2 122 ục tiêu cụ th ... .................................................................................. 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu ... .................................................................................. 2 1 4 ƣợc khảo t i iệu ...... .................................................................................. 2 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................. 4 2 1 Phƣơng pháp uận ...... .................................................................................. 4 2 1 1 Khái niệm vai tr ý nghĩa v nhiệm vụ c a tiêu thụ sản phẩm............ 4 2 1 1 1 Khái niệm ... .................................................................................. 4 2.1.1.2 Vai trò ........ .................................................................................. 4 2 1 1 3 Ý nghĩa ....... .................................................................................. 4 2.1.1.4 Nhiệm vụ.... .................................................................................. 5 2 1 2 Khái niệm doanh thu .............................................................................. 5 2 1 3 Yếu tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu thụ ............................................... 6 2 1 3 1 Yếu tố ch quan ............................................................................ 7 a) Yếu tố nghiên cứu nhu cầu thị trƣờng .............................................. 7 b) Yếu tố chất ƣợng sản phẩm ............................................................. 8 c) Yếu tố giá cả .. .................................................................................. 9 d) Yếu tố hệ thống ph n phối ............................................................... 9 e) Yếu tố hỗ trợ khách h ng................................................................ 10 f) h cung cấp nguyên vật iệu đầu v o ........................................... 11 g) Tồn kho dự trữ ................................................................................ 11 2 1 3 2 Yếu tố khách quan ...................................................................... 11 a) Các yếu tố về nh nƣ c................................................................... 11 b) Yếu tố điều kiện tự nhiên ............................................................... 11 c) Yếu tố văn hóa - xã hội ................................................................... 12 d) Đối th cạnh tranh .......................................................................... 12 vi e) Yếu tố thị hiếu khách h ng ............................................................. 12 f) Sản phẩm thay thế ........................................................................... 13 g) Yếu tố kinh tế ................................................................................ 13 2 1 4 Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ .................................................... 14 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................ 15 2 2 1 Phƣơng pháp thu thập số iệu .............................................................. 15 2.2.2 Phƣơng pháp ph n tích số iệu ............................................................. 16 2.2.2 1 Phƣơng pháp so sánh .................................................................. 16 2.2.2.2 Phƣơng pháp hồi quy tuyến tính ................................................. 17 Chƣơng 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ... ................................................................................ 18 3 1 Gi i thiệu sơ ƣợc về c ng ty oti en Cần Thơ ......................................... 18 3.1.1 Gi i thiệu về c ng ty ........................................................................... 18 3.1.2 Trụ sở chính nh máy v cửa h ng ..................................................... 18 3 1 3 ịch sử hình th nh ............................................................................... 19 3.1 4 ục tiêu nhiệm vụ v quyền hạn c a C ng ty ................................... 21 3141 ục tiêu ...... ................................................................................ 21 3 1 4 2 hiệm vụ..... ................................................................................ 21 3 1 4 3 Quyền hạn c a C ng ty................................................................ 21 3 1 5 ĩnh vực kinh doanh v phạm vi hoạt động ........................................ 22 3 1 5 1 Đặc đi m về sản phẩm ................................................................ 22 3.1 5 2 Đặc đi m về thị trƣờng ............................................................... 23 3 1 5 3 Đặc đi m về nguồn nh n ực....................................................... 23 3 1 6 Cơ cấu tổ chức c a c ng ty .................................................................. 24 3 1 6 1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ................................................................... 24 3 1 6 2 Chức năng các ph ng ban ............................................................ 24 3 2 Định hƣ ng phát tri n c a c ng ty trong tƣơng ai .................................... 26 3.3 Tình hình hoạt động kinh doanh c a c ng ty trong thời gian qua .............. 27 3 3 1 Thuận ợi ............. ................................................................................ 27 3 3 2 Khó khăn ............. ................................................................................ 27 3 3 3 Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đ y ................... 28 vii Chƣơng 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ TẤM LỢP FIBROCEMENT CỦA CÔNG TY MOTILEN CẦN THƠ ....................... 30 4 1 Ph n tích thực trạng tiêu thụ tấm ợp Fibrocement từ năm 2010 – 2012 ... 30 4.1.1 Ph n tích tình hình tiêu thụ tấm ợp Fibrocement ............................... 30 4.1.1.1 Ph n tích qua mặt số ƣợng ......................................................... 30 4.1.1.2 Ph n tích theo cơ cấu mặt h ng ................................................... 31 4.1.1.3 Ph n tích qua giá vốn h ng bán (GVHB) .................................... 33 4.1.1.4 Ph n tích theo thị trƣờng – khu vực địa í ................................... 34 4 1 1 5 Ph n tích theo phƣơng thức bán h ng ......................................... 36 4.1.1.6 Phân tích theo quý ....................................................................... 37 4 1 2 Ph n tích v ng quay h ng tồn kho ....................................................... 39 4.1.3 Phân tích doanh thu ............................................................................. 41 4 1 4 Ph n tích ãi gộp . ................................................................................ 42 4.2 Ph n tích các nh n tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu thụ tấm ợp ............... 43 4.2.1 Bên trong công ty................................................................................. 43 4.2.1.1 ghiên cứu nhu cầu thị trƣờng ................................................... 43 4 2 1 2 Chất ƣợng tấm ợp ...................................................................... 44 4.2.1 3 Giá bán tấm ợp ........................................................................... 44 4 2 1 4 Tình hình tồn kho ........................................................................ 45 4 2 1 5 Hệ thống ph n phối ..................................................................... 46 4 2 1 6 Hoạt động hỗ trợ bán h ng .......................................................... 46 4.2.2 M i trƣờng vĩ m ................................................................................ 47 4 2 2 1 Chính sách pháp uật ................................................................... 47 4 2 2 2 Các yếu tố về văn hóa - xã hội .................................................... 48 4 2 2 3 Yếu tố c ng nghệ ......................................................................... 48 4 2 2 4 Các yếu tố tự nhiên ...................................................................... 49 4 2 2 5 Các yếu tố kinh tế ........................................................................ 49 4.2.3 M i trƣờng vi m ................................................................................ 50 4 2 3 1 Sản phẩm thay thế ....................................................................... 50 4 2 3 2 Đối th cạnh tranh ....................................................................... 51 4 2 3 3 Thị hiếu khách h ng .................................................................... 53 4 2 3 4 h cung cấp đầu v o.................................................................. 53 viii Chƣơng 5: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC TIÊU THỤ TẤM LỢP FIBROCEMENT CHO CÔNG TY MOTILEN CẦN THƠ ...................... 54 5.1 Phân tích SWOT ........ ................................................................................ 54 5.2 Giải pháp đẩy mạnh việc tiêu thụ tấm ợp .................................................. 55 5.2 1 Tăng doanh thu .... ................................................................................ 55 5.2.2 Giảm chi phí ........ ................................................................................ 56 5.2.3 Đ o tạo v quản trị nguồn nh n ực ..................................................... 57 5.2.4 ở rộng thị trƣờng ............................................................................... 58 5.2.5 4P trong Marketing .............................................................................. 59 5 2 5 1 Sản phẩm .... ................................................................................ 59 5.2.5.2 Giá .............. ................................................................................ 59 5 2 5 3 Ph n phối .... ................................................................................ 59 5 2 5 4 Chiêu thị ..... ................................................................................ 60 5.2.6 Đối v i kỹ thuật c ng nghệ .................................................................. 60 Chƣơng 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................... 62 6 1 Kết uận ...................... ................................................................................ 62 6 2 Kiến nghị.................... ................................................................................ 62 6 2 1 Kiến nghị v i c ng ty CP V XD OTI E Cần Thơ....................... 62 6 2 2 Kiến nghị v i nh nƣ c ........................................................................ 63 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ix DANH MỤC BIỂU BẢNG ____________________________________________________ Bảng 3 1: Trình độ ao động c a c ng ty cổ phần vật iệu x y dựng oti en Cần Thơ năm 2012........... ............................................................................... 23 Bảng 3 2: Kết quả hoạt động kinh doanh ......................................................... 28 Bảng 4 1: Tình hình nhập – xuất – tồn kho theo số ƣợng ............................... 30 Bảng 4 2: Số ƣợng tấm ợp đƣợc tiêu thụ theo từng oại ................................ 32 Bảng 4 3: Giá vốn h ng bán các mặt h ng c a tấm ợp ................................... 33 Bảng 4 4: Doanh thu tiêu thụ tấm ợp theo thị trƣờng ...................................... 35 Bảng 4 5: Doanh thu bán h ng c a tấm ợp ph n theo quý .............................. 38 Bảng 4 6: Ph n tích v ng quay h ng tồn kho ................................................... 40 Bảng 4 7: Doanh thu tiêu thụ ............................................................................ 41 Bảng 4 8: ãi gộp............. ................................................................................ 42 Bảng 4 9: Bảng giá bình qu n các oại (chƣa vat) ............................................ 45 Bảng 4 10: Số ƣợng đại ý ph n theo tỉnh th nh ............................................. 46 Bảng 4 11: Các chỉ số kinh tế ........................................................................... 50 Bảng 4 12: So sánh mức độ cạnh tranh giữa các c ng ty ................................. 52 Bảng 5 1: Ph n tích ma trận SWOT ................................................................. 54 DANH MỤC HÌNH ___________________________________________________ Hình 3 1: Sơ đồ tổ chức c a cty CP V XD oti en Cần Thơ ......................... 24 Hình 3.2: Bi u đồ doanh thu chi phí v ợi nhuận ........................................... 29 Hình 4 1: Tồn kho cuối kỳ c a tấm ợp qua 3 năm .......................................... 31 Hình 4 2: Tỉ trọng các oại tấm ợp tiêu thụ qua 3 năm .................................... 33 Hình 4 3: Tỉ trọng kênh ph n phối cho tấm ợp................................................ 37 Hình 4 4: Doanh thu theo quý c a tấm ợp ....................................................... 38 Hình 4 5: Bi u đồ doanh thu GVHB v ãi gộp ............................................... 43 x DANH MỤC VIẾT TẮT ___________________________________________________ - ĐBSC CP VLXD KH ĐVT GVHB SXKD TP CTY HTK Đồng Bằng S ng Cửu ong Cổ Phần Vật iệu X y Dựng Khách hàng Đơn Vị Tính Giá Vốn H ng Bán Sản Xuất Kinh Doanh Th nh Phố Công ty H ng Tồn Kho xi PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẤ ỢP FIBROCE E T TẠI CÔ G TY CỔ PHẦ VẬT IỆU XÂY DỰ G OTI E CẦ THƠ CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong nền kinh tế thị trƣờng ng y nay khái niệm tiêu thụ sản phẩm không c n xa ạ đối v i ch ng ta Nó một trong sáu nghiệp vụ kinh doanh cơ bản c a doanh nghiệp thƣơng mại: sản xuất hậu cần kinh doanh t i chính kế toán quản trị doanh nghiệp v tiêu thụ. ặc dù sản xuất phẩm song tiêu thụ ại đóng vai tr chức năng trực tiếp tạo ra sản điều kiện tiền đề kh ng th thiếu, là khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh v cũng kh u đầu tiên trong quá tình tái sản xuất c a doanh nghiệp. Tiêu thụ c ng có ý nghĩa hơn khi góp phần bình ổn thị trƣờng tạo việc m v tăng thu nhập cho ngƣời ao động Vì có vai tr to n trong hoạt động kinh doanh c a doanh nghiệp v xã hội nên việc đẩy mạnh c ng tác tiêu thụ sản phẩm vấn đề mang tính cấp thiết hàng đầu đối v i tất cả các doanh nghiệp nói chung v các c ng ty vật iệu x y dựng nói riêng Trong thời gian gần đ y các chính sách kiềm chế ạm phát c a Chính Ph : nhiều c ng trình x y dựng kh ng có vốn đ tri n khai, đầu tƣ c ng bị cắt giảm các dự án bất động sản tạm dừng hoặc giãn tiến độ … cùng v i các yếu tố về chi phí tăng ên: giá cả nguyên vật iệu ãi suất chi phí t i chính ên 20 30% … m ảnh hƣởng kh ng nhỏ đến các doanh nghiệp ng nh vật iệu x y dựng. Ở khu vực ĐBSC dựng c ng ty CP V XD v i hơn 25 năm hoạt động trong ng nh vật iệu x y OTI E Cần Thơ (gọi tắt OTI E Cần Thơ) đã chiếm đƣợc vị trí nhất định trong t m trí khách h ng v i sản phẩm đa dạng chất ƣợng v sự uy tín Công ty Motilen Cần Thơ kinh doanh rất nhiều mặt h ng, trong đó tấm ợp Fibrocement một thị phần khá một sản phẩm chiến ƣợc c a c ng ty nó chiếm n (chiếm 72%) trong tổng doanh thu c a c ng ty Vấn đề đặt ra m sao đ việc tiêu thụ tấm ợp Fibrocement ng y c ng hiệu quả hơn trong thị trƣờng u n u n biến động thay đổi kh ng ngừng nhƣ hiện nay đ giúp giữ vững v n ng cao vị thế c a c ng ty trong ng nh vật iệu x y dựng Do đó đề t i đƣợc đ quyết định đ nghiên cứu đó “Phân tích tình hình tiêu thụ tấm lợp Fibrocement tại Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ ”. GVHD: Th S GUYỄ THỊ GỌC HOA 1 SVTH: ĐỖ HOÀI THÔ G PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẤ ỢP FIBROCE E T TẠI CÔ G TY CỔ PHẦ VẬT IỆU XÂY DỰ G OTI E CẦ THƠ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đề t i ch yếu tập trung ph n tích tình hình tiêu thụ tấm ợp Fibrocement tại C ng ty Cổ Phần (CP) Vật iệu X y Dựng (V XD) oti en Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 Từ đó đƣa ra các giải pháp nhằm cải thiện v n ng cao khả năng tiêu thụ c a mặt h ng n y trong tƣơng ai 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Ph n tích tình hình tiêu thụ tấm ợp Fibrocement từ năm 2010 đến năm 2012. - Đánh giá hoạt động tiêu thụ tấm ợp fibrocement giai đoạn 2010 -2012. - Ph n tích các chỉ số t i chính có liên quan. Ph n tích các nh n tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm tấm ợp Fibrocement. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện v n ng cao tình hình tiêu thụ tấm ợp Fibrocement tại c ng ty oti en Cần Thơ 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU C ng ty cổ phần vật iệu x y dựng mặt h ng khác nhau oti en Cần Thơ kinh doanh rất nhiều hƣng trong thời gian thực tập tại c ng ty n y từ ng y 28 01 2013 đến 15 04 2013 đề t i chỉ tập trung nghiên cứu v o sản phẩm tấm ợp Fibrocement vì đ y mặt h ng chiến ƣợc c a c ng ty (chiếm 72%) nói riêng và c a đồng bằng s ng Cửu ong nói chung (chiếm 60%; cứu thị trƣờng ph ng kinh doanh c ng ty guồn: bộ phận nghiên oti en Cần Thơ) c n ại các mặt h ng khác thì đề t i kh ng nghiên cứu đến Đ kết quả nghiên cứu mang tính chính xác cao nên t i quyết định chọn khoảng thời gian đ nghiên cứu 3 năm từ năm 2010 đến 2012 vì số iệu chính xác hơn sẽ cho kết quả tốt hơn. 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU Đề tài liên quan đến phân tích tình hình tiêu thụ iên quan đến vấn đề phân tích tình hình tiêu thụ đã có kh ng ít các nghiên cứu khoa học trƣ c đ y nhƣ: guyễn Thị Bé Ghí (2007) đã ph n tích khía cạnh doanh thu v thị trƣờng thông qua số ƣợng tiêu thụ sau đó ph n tích mức ảnh hƣởng c a nh n tố khối ƣợng v giá bán đến doanh thu Tiếp theo có đề t i nghiên cứu c a Trần Phan Đoan Khánh (2009) đã đánh giá tiêu thụ theo khía GVHD: Th S GUYỄ THỊ GỌC HOA 2 SVTH: ĐỖ HOÀI THÔ G PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẤ ỢP FIBROCE E T TẠI CÔ G TY CỔ PHẦ VẬT IỆU XÂY DỰ G OTI E CẦ THƠ cạnh cơ cấu mặt h ng kênh ph n phối tiêu thị trƣờng tiêu thụ chi phí Tuy các chỉ tiêu ph n tích có khác nhau nhƣng cả hai đã nêu ên đƣợc vấn đề cốt ic a ph n tích tình hình tiêu thụ th ng qua phƣơng pháp phân tích thống kê m tả so sánh số tƣơng đối ẫn tuyệt đối đ rồi từ đó đƣa ra biện pháp. Tiếp nhận các th nh quả c a hai đề t i trên nghiên cứu này sẽ tổng hợp các khía cạnh đó ại m b i viết đầy đ hơn Thêm v o đó b i viết sẽ thêm v o một số phần nhƣ dự báo v ph n tích ma trận đ b i viết thêm thuyết phục Đề tài liên quan đến tấm lợp Fibrocement Th ng tin về sản phẩm tấm ợp Fibrocement c a c ng ty đƣợc thao khảo trong các đề t i iên quan nhƣ: oti en Cần Thơ guyễn Ho ng Khải (2012) đã ph n tích th ng qua doanh thu bán sản phẩm Trong khi nghiên cứu trƣ c đó c a guyễn Thị Kim Anh (2009) ph n tích kênh ph n phối sản phẩm Cả hai đề tài này có phần hẹp vì chỉ tập trung v o một khía cạnh c a một sản phẩm c a c ng ty đó tấm ợp Fibrocement (sản phẩm ch Điều đặc biệt trong hai đề t i thách thức c a c ng ty ực c a c ng ty oti en Cần Thơ). đều đƣa ra đƣợc đi m mạnh đi m yếu cơ hội v oti en trong vấn đề nghiên cứu So v i hai đề t i trên thì nghiên cứu n y cũng chỉ nghiên cứu một đối tƣợng nhƣng kh ng đi s u nghiên cứu m chỉ bao quát các nh n tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu thụ Từ đó đƣa ra các biện pháp đ n ng cao hiệu quả tiêu thụ GVHD: Th S GUYỄ THỊ GỌC HOA 3 SVTH: ĐỖ HOÀI THÔ G PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẤ ỢP FIBROCE E T TẠI CÔ G TY CỔ PHẦ VẬT IỆU XÂY DỰ G OTI E CẦ THƠ CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa và nhiệm vụ của tiêu thụ sản phẩm 2.1.1.1 Khái niệm Theo nghĩa hẹp quá trình tiêu thụ sản phẩm gắn iền v i sự thanh toán giữa ngƣời mua v ngƣời bán v sự chuy n quyền sở hữu h ng hoá Theo nghĩa rộng thì tiêu thụ sản phẩm một quá trình kinh tế bao gồm nhiều kh u từ việc nghiên cứu tìm hiêu thị trƣờng xác định nhu cầu khách h ng đặt h ng v tổ chức sản xuất thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ x c tiến bán h ng… nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất.(1) Tiêu thụ sản phẩm quá trình thực hiện giá trị c a h ng hoá quá trình chuy n hoá hình thái giá trị c a h ng hoá từ h ng sang tiền Sản phẩm đƣợc coi là tiêu thụ khi đƣợc khách h ng chấp nhận thanh toán tiền h ng Tiêu thụ sản phẩm giai đoạn cuối cùng c a quá trình sản xuất kinh doanh yếu tố quyết định sự tồn tại v phát tri n c a doanh nghiệp Tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện mục đích c a sản xuất h ng hoá sản phẩm sản xuất đ bán v thu ợi nhuận.(2) 2.1.1.2 Vai trò Vai tr c a việc ph n tích tình hình tiêu thụ sản phẩm h ng hóa dịch vụ là đ tìm ra các nguyên nh n khách quan (yếu tố bên ngo i) v ch quan (yếu tố bên trong) ảnh hƣởng đến việc tiêu thụ sản phẩm c a c ng ty Từ đó khắc phục những yếu tố c n hạn chế. 2.1.1.3 Ý nghĩa Tiêu thụ sản phẩm có vai tr v cùng quan trọng sản xuất v ngƣời tiêu dùng cầu nối giữa ngƣời thƣ c đo đánh giá độ tin cậy c a ngƣời tiêu dùng đối v i ngƣời sản xuất Có tiêu thụ đƣợc sản phẩm h ng hóa doanh nghiệp m i thu hồi đƣợc vốn v tiếp tục quá trình tái sản xuất c a doanh nghiệp. GVHD: Th S GUYỄ THỊ GỌC HOA 4 SVTH: ĐỖ HOÀI THÔ G PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẤ ỢP FIBROCE E T TẠI CÔ G TY CỔ PHẦ VẬT IỆU XÂY DỰ G OTI E CẦ THƠ Tiêu thụ quá trình thực hiện giá trị v giá trị sử dụng các sản phẩm h ng hóa dịch vụ Qua tiêu thụ sản phẩm h ng hóa dịch vụ chuy n từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ v v ng chu chuy n vốn đƣợc ho n th nh Th ng qua kết quả tiêu thụ thì tính hữu ích c a sản phẩm h ng hóa dịch vụ ở c ng ty m i đƣợc thị trƣờng thừa nhận về mặt h ng chất ƣợng số ƣợng v khi đó c ng ty m i thu hồi đƣợc chi phí có iên quan đến quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm h ng hóa dịch vụ đó ợi nhuận ch yếu c a c ng ty do hoạt động tiêu thụ sản phẩm mang ại Đ đảm bảo c ng ty tồn tại v phát tri n đ i hỏi c ng ty phải thƣờng xuyên ph n tích tình hình tiêu thụ Điều n y gi p c ng ty phát hiện những ƣu đi m cũng nhƣ hạn chế c n tồn tại nhằm gi p c ng ty ng y c ng ho n thiện hơn trong tƣơng ai. 2.1.1.4 Nhiệm vụ Đánh giá đ ng đắn tình hình tiêu thụ sản phẩm về mặt số ƣợng chất ƣợng mặt h ng thị trƣờng tiêu thụ thời hạn tiêu thụ… hằm tìm ra nguyên nh n v xác định các nh n tố ảnh hƣởng đến kết quả tiêu thụ Sau khi đã tìm ra nguyên nh n phải đề ra các biện pháp tƣơng ứng nhằm khai thác khối ƣợng tiêu thụ góp phần n ng cao doanh ợi cho c ng ty. 2.1.2 Khái niệm doanh thu Doanh thu bán h ng v cung cấp dịch vụ to n bộ số tiền thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc từ các giao dịch v nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho khách h ng (3) M=P*Q Trong đó: M: Doanh thu P: Giá bán Q: Khối ƣợng tiêu thụ GVHD: Th S GUYỄ THỊ GỌC HOA 5 SVTH: ĐỖ HOÀI THÔ G PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẤ ỢP FIBROCE E T TẠI CÔ G TY CỔ PHẦ VẬT IỆU XÂY DỰ G OTI E CẦ THƠ Ý nghĩa của doanh thu bán hàng: ( guyễn Thị Th y Kiều 2012) Doanh thu bán h ng nguồn t i chính quan trọng gi p doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần đảm bảo cho quá trình kinh doanh tiếp theo đƣợc tiến h nh iên tục do vậy nếu doanh nghiệp kh ng tiêu thụ đƣợc h ng hóa hoặc tiêu thụ chậm sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng về mặt t i chính. Doanh thu thuần về bán h ng v cung cấp dịch vụ doanh thu sau khi trừ đi các khoản m giảm doanh thu Thuế TTĐB Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng - Thuế XK - Các khoản giảm trừ doanh thu Thuế GTGT Các khoản giảm trừ bao gồm: - Chiết khấu thƣơng mại: khoản tiền m c ng ty đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho ngƣời mua h ng do việc ngƣời mua h ng đã mua sản phẩm dịch vụ v i khối ƣợng n theo thỏa thuận về chiết khấu thƣơng mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua bán - H ng bán bị trả ại: Đ y giá trị số sản phẩm h ng hoá dịch vụ ao vụ đã tiêu thụ bị khách h ng trả ại do các nguyên nh n vi phạm cam kết vi phạm hợp đồng kinh tế h ng bị mất kém phẩm chất kh ng đ ng ch ng oại quy định - Giảm giá h ng bán: Đ y khoản giảm trừ đƣợc ngƣời bán chấp thuận một cách đặc biệt trên giá thoả thuận do h ng bán kém phẩm chất kh ng đ ng quy cách phẩm chất quy định trên hợp đồng kinh tế 2.1.3 Yếu tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu thụ Theo Phạm Văn Dƣợc (2004), thì đ ph n tích tình hình tiêu thụ sản phẩm thì ta cần đánh giá các nh n tố ảnh hƣởng nhƣ sau: GVHD: Th S GUYỄ THỊ GỌC HOA 6 SVTH: ĐỖ HOÀI THÔ G PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẤ ỢP FIBROCE E T TẠI CÔ G TY CỔ PHẦ VẬT IỆU XÂY DỰ G OTI E CẦ THƠ 2.1.3.1 Yếu tố chủ quan a) Yếu tố nghiên cứu nhu cầu thị trƣờng Theo nghĩa đơn giản: thị trƣờng nơi m ngƣời mua v ngƣời bán gặp nhau đ trao đổi sản phẩm v dịch vụ Theo thuyết hiện đại: thị trƣờng phải hội đ ba điều kiện ( ƣu Thanh Đức Hải 2007) - Phải có ít nhất một nhóm khách h ng tiềm năng. - Khách h ng phải có sức mua nhất định v có khả năng chi trả. - Khách h ng có nhu cầu chƣa đƣợc thỏa mãn v sẵn ng chi trả. Thị trƣờng = Khách hàng tiềm năng = Nhân khẩu + Sức mua + Nguyện vọng mua Ph n oại thị trƣờng: - Theo đối tƣợng mua bán: tƣ iệu sản xuất chứng khoán t i chính - Theo mặt h ng: h ng tiêu dùng điện máy mĩ nghệ tiền tệ - Theo khu vực địa ý: th nh thị n ng th n trong ngo i nƣ c - Theo mức độ cạnh tranh: cạnh tranh ho n to n bán cạnh tranh bán độc quyền độc quyền ho n to n Ph n kh c thị trƣờng đƣợc định nghĩa nhƣ một quá trình ph n chia thị trƣờng th nh nhiều nhóm khách h ng khác nhau có những đặc đi m chung v ựa chọn nhóm hoặc các nhóm khách h ng phù hợp nhất cho c ng ty Thị trƣờng đóng vai tr quan trọng trong việc điều tiết sản xuất gắn iền sản xuất v i tiêu dùng iên kết kinh tế th nh một th thống nhất gắn iền kinh tế trong nƣ c v i kinh tế thế gi i Thị trƣờng m i trƣờng kinh doanh ở đó cung cầu gặp nhau v tác động qua ại ẫn nhau đ đạt t i vị trí c n bằng Thị trƣờng là đối tƣợng c a các hoạt động tiêu thụ nó có ảnh hƣởng quyết định t i hiệu quả tiêu thụ sản phẩm ghiên cứu thị trƣờng quá trình ph n tích thị trƣờng cả về mặt chất ẫn mặt ƣợng nhằm xác định xem thị trƣờng cần gì? V i số ƣợng bao nhiêu? v giá cả nhƣ thế n o? ghiên cứu thị trƣờng GVHD: Th S GUYỄ THỊ GỌC HOA 7 xác định khả năng thị trƣờng c a SVTH: ĐỖ HOÀI THÔ G PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẤ ỢP FIBROCE E T TẠI CÔ G TY CỔ PHẦ VẬT IỆU XÂY DỰ G OTI E CẦ THƠ doanh nghiệp v cơ hội mở rộng thị phần hay nghiên cứu thị trƣờng nghiên cứu các cơ hội kinh doanh đ đƣa ra các quyết định kinh doanh hợp ý Doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trƣờng đ ph n kh c thị trƣờng tìm ra nhóm khách h ng mục tiêu ( những khách h ng đang có nhu cầu v sẵn ng chi trả đ đƣợc sử dụng oại sản phẩm n o đó) cho mình Tùy v o kết quả nghiên cứu doanh nghiệp sẽ biết đƣợc nên sản xuất bao nhiêu đ nên duy trì sản xuất nhƣ cũ hay tăng ên hoặc giảm xuống cho phù hợp v i nhu cầu c a khách h ng đảm bảo cho kh u tiêu thụ sản phẩm hoạt động một cách bình thƣờng ếu kh u nghiên cứu thị trƣờng kh ng chính xác sẽ kéo theo tình trạng thừa h ng hoặc thiếu h ng ở kh u tiêu thụ ảnh hƣởng đến ợi ích c a c ng ty b) Yếu tố chất lƣợng sản phẩm Chất ƣợng sản phẩm phải th hiện 4 yếu tố (4P) - Performance: chất ƣợng sản phẩm tập hợp các chỉ tiêu các đặc trƣng th hiện tính năng kĩ thuật hay tính hữu dụng c a nó - Price: chất ƣợng sản phẩm đƣợc th hiện cùng v i chi phí gƣời tiêu dùng kh ng chấp nhận mua một sản phẩm v i bất kì giá n o - P ace: chất ƣợng sản phẩm phải đƣợc gắn iền v i điều kiện tiêu dùng cụ th c a từng ngƣời từng địa phƣơng - Puncibi ity: chất ƣợng sản phẩm c n th hiện th ng qua tính kịp thời cả về thời gian ẫn số ƣợng Xã hội ng y c ng phát tri n nhu cầu con ngƣời ng y c ng đƣợc n ng cao từ “ăn no mặc ấm” sang “ăn ngon mặc đẹp” Tất yếu các yêu cầu c a họ về sản phẩm cũng sẽ n ng cao theo nhƣ: chất ƣợng sản phẩm phải tốt mẫu mã phải đa dạng bao bì phải đẹp dịch vụ chăm sóc khách h ng phải chu đáo… Đặc biệt trong nền kinh tế thị trƣờng cạnh tranh gay gắt quyết iệt nhƣ hiện nay thì chất ƣợng sản phẩm quyết định khả năng cạnh tranh v cả vấn đề sống c n c a doanh nghiệp. Chất ƣợng sản phẩm c ng cao thì khách hàng càng nhiều tiêu thụ sản phẩm c ng nhiều doanh ợi c ng cao v ngƣợc ại GVHD: Th S GUYỄ THỊ GỌC HOA 8 SVTH: ĐỖ HOÀI THÔ G
- Xem thêm -