Phân tích tình hình tiêu thụ gạo của công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp cần thơ

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 17 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ________________________________ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Tên đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ GẠO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ LƯƠNG NGUYỄN ĐỖ NHƯ LOAN MSSV: 4077560 LỚP: KT0723A2 Cần Thơ - 2011 LỜI CẢM TẠ Trong những tháng năm trên giảng đường đại học là những năm tháng vô cùng quý báo và quan trọng đối với em. Thầy cô đã tận tâm giảng dạy, trang bị hành trang, kiến thức để em có đủ tự tin bước vào đời. Kỳ thực tập này chính là những bước đi cuối cùng trên con đường đại học, để đạt được điều đó, em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại Học Cần Thơ – Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã hết lòng truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho em trong suốt thời gian học tập vừa qua. Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp tại Cần Thơ đã giúp cho em nâng cao được sự hiểu biết về ứng dụng thực tế trong các môn học của ngành. Để có được những điều đó là nhờ sự quan tâm của Ban Lãnh Đạo công ty, sự chỉ dẫn của các anh chị công nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó còn có sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Lương đã tận tình chỉ dạy em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài. Xin chân thành chúc sức khỏe và cảm ơn quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ, Ban Lãnh Đạo công ty . Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ngày …. tháng …. năm … Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên hướng dẫn (ký và ghi họ tên) iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Ngày … tháng … năm … Giáo viên phản biện (ký và ghi họ tên) v MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1.Lý do chọn đề tài .................................................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài..................................................................................... 1 1.1.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn ........................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................. 2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát ......................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể............................................................................................... 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................... 3 1.3.1. Không gian .................................................................................................... 3 1.3.2. Thời gian........................................................................................................ 3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu..................................................................................... 3 1.4. Lược khảo tài liệu .................................................................................................. 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phương pháp luận .................................................................................................. 4 2.1.1. Một số khái niệm............................................................................................ 4 2.1.2 Vai trò và đặc điểm của tiêu thụ sản phẩm....................................................... 5 2.2. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................... 8 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu.......................................................................... 7 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu........................................................................ 7 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ........................................................ 11 3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty ...................................................... 13 3.2.1. Chức năng .................................................................................................... 13 3.2.2. Nhiệm vụ ..................................................................................................... 13 3.2.3. Quyền hạn.................................................................................................... 13 3.3. Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty..................................................................... 14 3.4. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty .............................. 21 3.4.1. Thuận lợi...................................................................................................... 21 3.4.2. Khó khăn ..................................................................................................... 22 vi 3.4.3. Phương hướng phát triển .............................................................................. 23 3.5. Khái quát kết quả kinh doanh của công ty............................................................ 24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ GẠO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 4.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty qua 3 năm 2008-2010 ............. 27 4.1.1 Phân tích tình hình tiêu thụ theo cơ cấu sản phẩm.......................................... 27 4.1.2 Phân tích tình hình tiêu thụ theo thị trường .................................................... 37 4.1.3 Phân tích tình hình tiêu thụ theo phương thức bán hàng................................. 45 4.2. Phân tích các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty qua ba năm 2008-2010 ....................................................................................... 47 4.2.1. Các nhân tố thuộc về khách hàng ................................................................. 47 4.2.2. Các nhân tố thuộc về công ty........................................................................ 49 4.2.3. Các nhân tố thuộc về nhà cung cấp ............................................................... 55 4.2.4. Các nhân tố thuộc về đối thủ cạnh tranh ....................................................... 55 CHƯƠNG 5: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ GIẢM CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY 5.1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa của công ty ................................. 60 5.1.1. Điểm mạnh .................................................................................................. 60 5.1.2. Điểm yếu ..................................................................................................... 61 5.1.3. Cơ hội .......................................................................................................... 61 5.1.4. Đe dọa.......................................................................................................... 62 5.2. Đề xuất một số giải pháp ..................................................................................... 67 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1. Kết luận............................................................................................................... 69 6.2. Kiến nghị............................................................................................................. 70 6.2.1. Đối với nhà nước.......................................................................................... 70 6.2.2. Đối với công ty ............................................................................................ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1: Tình hình nhân sự của công ty năm 2010 ........................................................ 21 vii Bảng 3.2: Tổng hợp các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm 2008 – 2010............................................................................................................................. 25 Bảng 4.1: Sản lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty qua 3 năm 2008 – 2010.................... 28 Bảng 4.2: Doanh thu từng mặt hàng gạo qua ba năm 2008-2010 ..................................... 31 Bảng 4.3: Sản lượng tiêu thụ phân theo thị trường qua ba năm 2008-2010 ...................... 38 Bảng 4.4: Doanh thu tiêu thụ phân theo thị trường qua ba năm 2008-2010 ...................... 39 Bảng 4.5: Tình hình xuất khẩu theo thị trường qua ba năm 2008-2010 ............................ 42 Bảng 4.6: Sản lượng tiêu thụ theo phương thức bán hàng ................................................ 45 Bảng 4.7: Doanh thu tiêu thụ phân theo phương thức bán hàng ....................................... 46 Bảng 4.8: Sự biến động giá xuất khẩu trung bình qua ba năm 2008-2010 ........................ 49 Bảng 4.9: Quan điểm của khách hàng về sản phẩm trong nước........................................ 51 DANH MỤC HÌNH Trang Đồ thị 1: Tỷ trọng doanh thu từng mặt hàng qua 3 năm 2008 – 2010............................... 33 Đồ thị 2: Biến động doanh thu của gạo 5% tấm qua 3 năm 2008 – 2010.......................... 34 Đồ thị 3: Biến động doanh thu của gạo 10% tấm qua 3 năm 2008 – 2010........................ 34 viii Đồ thị 4: Biến động doanh thu của gạo 15% tấm qua 3 năm 2008 – 2010........................ 35 Đồ thị 5: Biến động doanh thu của gạo 25% tấm qua 3 năm 2008 – 2010........................ 36 Đồ thị 6: Biến động doanh thu của gạo 100% tấm qua ba năm 2008-2010....................... 37 Đồ thị 7: Tỷ trọng doanh thu theo thị trường năm 2008 ................................................... 40 Đồ thị 8: Tỷ trọng doanh thu theo thị trường năm 2009 ................................................... 41 Đồ thị 9: Tỷ trọng doanh thu theo thị trường năm 2010 ................................................... 41 Đồ thị 10: Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu theo thị trường qua ba năm 2008-2010 ............. 43 Sơ đồ 1: Sơ đồ đưa sản phẩm đến người tiêu dùng .......................................................... 5 Sơ đồ 2: Giai đoạn tiêu thụ sản phẩm .............................................................................. 5 Sơ đồ 3: Tóm tắt ma trận SWOT..................................................................................... 9 Sơ đồ 4: Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty..................................................................... 14 Sơ đồ 5: Sơ đồ kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm ....................................................... 53 Sơ đồ 6: Ma trận SWOT ................................................................................................. 62 ix CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài Trong đời sống chúng ta hiện nay hạt gạo đóng vai trò chủ yếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của con người, vì vậy nhu cầu về tiêu thụ gạo là không thể thiếu. Việt Nam chúng ta đứng hàng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu lúa gạo, riêng đồng bằng sông cửu Long việc xuất khẩu gạo đứng hàng đầu trong cả nước. Vì thế những công ty sản xuất, chế biến gạo xuất hiện ngày càng nhiều. Chính vì lý do đó để tồn tại trong môi trường cạnh tranh đầy khóc liệt hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng phấn đấu hoàn thiện và tìm kiếm cho mình thêm nhiều thị trường mới. Vì vậy mà việc củng cố, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề quan trọng của hầu hết nhiều công ty. Nhận thức được điều này, các công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để hoàn thành tốt kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ là cả một quá trình mà doanh nghiệp cần nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm phù hợp nhất nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất của xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. Để đạt được hiệu quả cao trong việc nâng cao tình hình tiêu thụ, việc phân tích tình hình tiêu thụ là vô cùng quan trọng. Trong quá trình phân tích và nghiên cứu, một mặt có thể thấy được điểm mạnh và điểm yếu đang tồn tại trong doanh nghiệp, ngoài ra còn tìm ra được giải pháp để khắc phục những điểm yếu đó trong tương lai, giúp doanh nghiệp khai thác tối đa tiềm lực của mình. 1.1.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam chính thức gia nhập WTO, chính thức bước chân vào thương trường thế giới. Gia nhập WTO, Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm do tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn với 148 thành viên và vị thế thị trường ngang nhau với tất cả các quốc gia. Bên cạnh đó thị trường tiêu thụ xuất khẩu cũng như nội địa gặp không ít khó khăn. Để giữ vững thế mạnh là ngành xuất khẩu gạo thì việc nghiên cứu về tình hình tiêu thụ và tìm ra giải pháp nâng cao cũng như giữ vững mức tiêu thụ trong tương lai là nhu cầu thực tiễn của mọi doanh nghiệp hiện nay. 1 Xuất thân từ một doanh nghiệp nhà nước, có lịch sử hình thành và phát triển đến nay đã trên 30 năm. Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (viết tắc là TSC) đã thực hiện cổ phần hóa từ năm 2003, là một công ty có thế mạnh về tiêu thụ gạo trong nước cũng như xuất khẩu. Công ty cũng không tránh khỏi những khó khăn khi gia nhập thương trường thế giới và các đối thủ cạnh tranh trong nước. Vì vậy, việc kiểm tra thường xuyên về tình hình tiêu thụ, những điểm mạnh, điểm yếu từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao mức tiêu thụ của công ty là một việc làm quan trọng. Xuất phát từ nhu cầu thông tin cho nhà quản trị trong thực tiễn, từ những cơ sở về tình hình thực tế của công ty, nhận thấy việc phân tích tình hình tiêu thụ là một việc làm cần thiết đối với công ty TSC hiện nay. Nó góp phần giúp cho công ty hiểu được khả năng tiêu thụ của mình trong những năm vừa qua và có được kế hoạch hoặc chiến lược tiêu thụ tốt nhất trong thời gian tới. Được sự cho phép của công ty cổ phần TSC, luận văn “Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm Gạo tại công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ” được thực hiện. Qua đó, luận văn sẽ giúp tìm ra được những giải pháp khả quan nhằm nâng cao tình hình tiêu thụ trong tương lai. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu tổng quát Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm gạo của công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) trong thời gian từ năm 2008-2010 và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao sản lượng sản phẩm gạo của công ty trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: - Phân tích thực trạng tiêu thụ gạo của công ty TSC trong 3 năm từ năm 20082010 thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận,… - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ gạo của công ty TSC trong 3 năm 2008, 2009, 2010 để thấy được điểm mạnh, điểm yếu của công ty, cần phát huy những điểm nào và khắc phục những điểm nào. 2 - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tiêu thụ gạo của công ty TSC trong thời gian tới. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tiêu thụ gạo của công ty TSC tại thành phố Cần Thơ và được tiến hành nghiên cứu tại văn phòng trụ sở chính của công ty TSC. 1.3.2. Thời gian Các số liệu sử dụng trong đề tài liên quan về hoạt động kinh doanh và tiêu thụ gạo được thu thập trong 3 năm 2008, 2009, 2010. Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 27/1/2011 đến ngày 15/04/2011. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Công ty TSC có tầm hoạt động kinh doanh rất rộng lớn và đa dạng, do giới hạn về không gian và thời gian, đối tượng nghiên cứu chủ yếu của đề tài là tình hình tiêu thụ gạo của công ty từ 2008-2010 thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận,… 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI: Trong quá trình thực hiện đề tài em đã tham khảo một số tài liệu sau: - Luận văn “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Hải sản 404” do sinh viên Trương Thành Sơn, lớp Kinh Tế Nông Nghiệp khóa 33 thực hiện. Đề tài phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ số về doanh thu, lợi nhuận, chi phí từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao lợi nhuận cho công ty. - Luận văn “Phân tích tình hình tiêu thụ gạo tại công ty lương thực Tiền Giang” do sinh viên Bùi Thị Kim Ngân lớp Kinh Tế Nông Nghiệp khóa 32 thực hiện. Đề tài phân tích tình hình tiêu thụ gạo của công ty lương thực Tiền Giang thông qua phân tích hồi qui tuyến tính để thấy được sự ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tiêu thụ gạo của công ty từ đó đề ra giải pháp nâng cao kết quả tiêu thụ cho công ty trong tương lai. 3 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Một số khái niệm - Thị trường theo nghĩa đơn giản là nơi mà người mua và người bán gặp nhau để trao đổi sản phẩm và dịch vụ, theo quan niệm này thị trường được đồng nhất với cái chợ, bao gồm người mua, người bán, sản phẩm hàng hóa dịch vụ có giá trị trao đổi và các phương tiện mua bán. Còn theo nghĩa hiện đại thị trường phải hội đủ các điều kiện: phải có ít nhất 1 nhóm khách hàng tiềm tàng; khách hàng phải có sức mua nhất định và có khả năng chi trả; khách hàng có nhu cầu chưa được thỏa mãn và sẵn lòng chi trả. Thị trường = Khách hàng tiềm tàng = Nhân khẩu + sức mua + nguyện vọng mua Thị trường là đối tượng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh. Nắm bắt thị trường, nghiên cứu đầy đủ và dự báo chính xác thị trường tiêu thụ giúp cho cơ sở sản xuất kinh doanh có kế hoạch và chiến lược hoạt động đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. - Giá cả là một phạm trù của kinh tế hàng hóa. Với chức năng là thước đo giá trị giá cả như là tín hiệu cho người sản xuất, người tiêu dùng và trở thành thông tin quan trọng thể hiện sự biến động cung – cầu trên thị trường. Vì vậy giá cả vừa có tác động kích thích sản xuất vừa hạn chế đối với người sản xuất và tiêu dùng, mặt khác giá cả còn là một công cụ để phân phối lại lợi nhuận của cơ sở sản xuất kinh doanh. Việc xác định hợp lý giá cả tiêu thụ sản phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh bảo đảm cho cơ sở sản xuất kinh doanh bảo tồn được vốn sản xuất và có lãi. Giá tiêu thụ sản phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh được quyết định bởi tổng chi phí sản xuất và lưu thông sản phẩm. Giá bán = chi phí sản xuất + chi phí lưu thông + lợi nhuận hợp lý - Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm: là việc tổ chức đưa sản phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh đến người tiêu dùng. Trong nền kinh tế thị trường, khách hàng, 4 người tiêu dùng là đối tượng phục vụ của sản xuất. Vì vậy phải lựa chọn phương pháp nào để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng nhanh, kịp thời, thuận lợi nhất. Việc đưa sản phẩm đến người tiêu dùng có thể theo sơ đồ sau: Sản phẩm Bán thông qua các tổ chức thương mại, chế biến Bán trực tiếp - Tại kiôt của cơ sở kinh doanh - Tại hội chợ - Cơ sở chế biến -…….. - Các đại lý, bán lẻ,… Người tiêu dùng Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ ĐƯA SẢN PHẨM ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG (Trần Quốc Khánh, 2005) 2.1.2. Vai trò và đặc điểm của tiêu thụ sản phẩm 2.1.2.1. Vai trò Tiêu thụ sản phẩm là một khâu quan trọng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó là quá trình thực hiện giá trị của sản phẩm, là giai đoạn làm cho sản phẩm ra khỏi quá trình sản xuất bước vào lưu thông, đưa sản phẩm từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực tiêu dùng. Giai đoạn tiêu thụ sản phẩm theo sơ đồ sau: Các yếu tố sản xuất Sản xuất Sản phẩm Tiêu thụ Sơ đồ 2: GIAI ĐOẠN TIÊU THỤ SẢN PHẨM (Trần Quốc Khánh, 2005) Tổ chức tốt và có hiệu quả việc tiêu thụ sản phẩm sẽ có tác dụng mạnh mẽ đến quá trình sản xuất. Tiêu thụ nhanh chóng và kịp thời sản phẩm làm ra còn rút ngắn được thời gian lưu kho, lưu thông và chu kỳ sản xuất kinh doanh của sản phẩm, là cơ sở thông tin về thị trường cho người sản xuất. Ngược lại sản phẩm không được tiêu thụ là tín hiệu xấu đòi hỏi các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp phải tìm ra nguyên nhân để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. 5 Đối với lĩnh vực tiêu dùng, tiêu thụ tốt sản phẩm sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng đồng thời còn có tác dụng điều chỉnh và hướng dẫn tiêu dùng mới. Thông qua tiêu thụ về sản phẩm mà nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng về số lượng, mẫu mã, chủng loại mặt hàng. Tiêu thụ sản phẩm kịp thời và nhanh chóng là tiền đề quan trọng thực hiện phân phối sản phẩm và kết thúc quá trình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. 2.1.2.2. Đặc điểm Những đặc điểm tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp gắn liền với những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp. Những đặc điểm đó là: - Sản phẩm nông nghiệp là thị trường nông sản mang tính vùng và khu vực. Lợi thế so sánh và lợi thế tuyệt đối của các vùng là yếu tố rất quan trọng trong việc lựa chọn hướng sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất kinh doanh và tổ chức hợp lý quá trình tiêu thụ sản phẩm. - Tính chất mùa vụ của sản xuất nông nghiệp có tác động mạnh mẽ đến cung cầu của thị trường nông sản và giá cả nông sản. Sự khan hiếm dẫn đến giá cả cao vào đầu vụ, cuối vụ và sự dư thừa làm cho giá cả giảm vào chính vụ là một biểu hiện của đặc điểm này. Việc chế biến, bảo quản và dự trữ sản phẩm để đảm bảo cung – cầu tương đối ổn định là một yêu cầu cần được chú ý trong quá trình tổ chức tiêu thụ sản phẩm. - Sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng, phong phú và trở thành nhu cầu tối thiểu hàng ngày của mỗi người, với thị trường rộng lớn nên việc tổ chức tiêu thụ sản phẩm phải hết sức linh hoạt. - Một bộ phận lớn như nông sản, lương thực, thực phẩm được tiêu dùng nội bộ hoặc với tư cách là tư liệu sản xuất, vì vậy phải tính đến những nhu cầu đó một cách cụ thể để tổ chức tốt việc tiêu thụ đối với nông sản. 6 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu thứ cấp thông qua các bảng báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và thông qua cuộc trò chuyện với các cán bộ trong công ty. Ngoài ra số liệu còn được thu thập từ các tài liệu trên các website, các bài báo, từ các tài liệu, giáo trình của các môn học có liên quan, c á c ghi nhận, các nhận xét, các đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty do các phòng ban cung cấp. 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu Các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong đề tài này là: - Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu giữa các năm: phân tích và đánh giá số liệu thứ cấp thu được từ các bảng báo cáo hàng năm của Công ty, và số liệu thứ cấp được thu thập qua sách, báo, tạp chí, internet,… - Phương pháp so sánh số tuyệt đối, số tương đối: + Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế. y = y – y 1 0 Trong đó: y : chỉ tiêu năm trước 0 y : chỉ tiêu năm sau 1 y: là phần chênh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu kinh tế. Phương pháp này dùng để so sánh số liệu năm tính với số liệu năm trước của các chỉ tiêu xem có biến động không và tìm ra nguyên nhân biến động của các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục. + Phương pháp so sánh bằng số tương đối: là kết quả giữa phép chia của trị số của kỳ phân tích y0 so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế y y = y y 1 x 100 - 100% 0 7 1 Trong đó: y : chỉ tiêu năm trước. 0 y : chỉ tiêu năm sau. 1  y: biểu hiện tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế. Phương pháp này dùng để làm rõ tình hình biến động của mức độ của các chỉ tiêu kinh tế trong thời gian nào đó. So sánh tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu giữa các năm và so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các chỉ tiêu. Từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. + Phân tích tình hình doanh thu tiêu thụ theo mặt hàng Phân tích tình hình doanh thu tiêu thụ theo cơ cấu mặt hàng để xem mặt hàng nào chiếm tỷ trọng cao, mặt hàng nào chiếm tỷ trọng thấp. Cơ cấu mặt hàng tiêu thụ là tỷ phần giá trị từng loại mặt hàng tiêu thụ trong tổng giá trị hàng hoá tiêu thụ. Chỉ tiêu này được xác định bằng công thức: Doanh thu mặt hàng tiêu thụ Tỷ phần giá trị từng mặt hàng = Tổng giá trị hàng hoá tiêu dùng Phân tích doanh thu tiêu thụ theo mặt hàng là phần quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, nó cho thấy rõ về tình hình công ty hoạt động như thế nào, sự biến động của từng mặt hàng và tác động của nó đến doanh thu, từ đó cho hướng phát triển trong tương lai. Phương pháp phân tích: tính tỷ trọng sau đó dùng phương pháp so sánh. + Phương pháp phân tích ma trận SWOT SWOT có thể đưa ra sự liên kết từng cặp một ăn ý, qua đó giúp hình thành các chiến lược một cách có hiệu quả nhằm khai thác tốt nhất các cơ hội từ bên ngoài, giảm bớt đe dọa trên cơ sở phát huy những mặt mạnh hạn chế những mặt yếu. - Những điểm mạnh (S): điều kiện thuận lợi, nguồn lực thúc đẩy để góp phần phát triển tốt hơn. Cần tận dụng tốt mặt mạnh để phát triển có hiệu quả. - Những điểm yếu (W): Các yếu tố bất lợi, những điều kiện không thích hợp hạn chế phát triển. Phải biết tìm cách khắc phục và cải thiện. 8 - Các cơ hội (O): Những phương hướng cần được thực hiện hay những cơ hợi có được góp phần thúc đẩy sự phát triển, cần tận dụng và khai thác đến mức cao nhất. - Các mối đe dọa (T): những yếu tố có khả năng tạo ra kết quả xấu, hạn chế hoặc triệt tiêu sự phát triển. Ma trận SWOT là công cụ kết hợp quan trọng giúp cho các nhà quản trị phát triển 4 loại chiến lược: - Chiến lược điểm mạnh – cơ hội (SO): là chiến lược sử dụng những điểm mạnh bên trong của doanh nghiệp để tận dụng những cơ hội bên ngoài. Khi một doanh nghiệp có những điểm yếu lớn thì nó sẽ cố gắng vượt qua, làm cho chúng trở thành những điểm mạnh. Khi một tổ chức phải đối đầu với những mối đe dọa quan trọng thì nó sẽ tìm cách tránh chúng để tập trung vào những cơ hội. - Chiến lược điểm yếu – cơ hội (WO): là chiến lược nhằm cải thiện những điểm yếu bên trong bằng cách tận dụng những cơ hội bên ngoài. Đôi khi những cơ hội lớn bên ngoài đang tồn tại nhưng doanh nghiệp có những điểm yếu bên trong ngăn cản nó khai thác những cơ hội này. - Chiến lược điểm mạnh – nguy cơ (ST): là chiến lược sử dụng các điểm mạnh của doanh nghiệp để tránh khỏi hay giảm đi ảnh hưởng của những mối đe dọa bên ngoài. Điều này không có nghĩa là một tổ chức hùng mạnh luôn luôn gặp phải những mối đe dọa từ bên ngoài. - Chiến lược điểm yếu – nguy cơ (WT): là các chiến lược phòng thủ nhằm giảm đi những điểm yếu bên trong và tránh khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Một tổ chức đối đầu với vô số mối đe dọa bên ngoài và những điểm yếu bên trong có thể khiến nó lâm vào hoàn cảnh không an toàn chút nào. Trong thực tế, một tổ chức như vậy phải đấu tranh để tồn tại, liên kết, hạn chế chi tiêu, tuyên bố phá sản hay phải chịu vỡ nợ. Sau đây là bảng tóm tắt ma trận SWOT 9 Sơ đồ 3: TÓM TẮT MA TRẬN SWOT (Nguyễn Phạm Thanh Nam, 2005) SWOT Các cơ hội (O) Những điểm mạnh (S) Những điểm yếu (W) (Liệt kê những điểm mạnh) (Liệt kê những điểm yếu) 1 1 2 2 3… 3… Các chiến lược SO Các chiến lược WO (Liệt kê các cơ (Sử dụng các điểm mạnh để (Vượt qua những điểm yếu bằng hội) tận dụng cơ hội) cách tận dụng các cơ hội) 1 1 1 2 2 2 3… 3… 3... Các chiến lược ST Các chiến lược WT Các mối đe dọa (T) (Liệt kê các mối đe dọa) 1 2 3... (Sử dụng điểm mạnh để (Tối thiểu hóa những điểm yếu tránh các mối đe dọa) và tránh các mối đe dọa) 1 1 2 2 3... 3... 10
- Xem thêm -