Phân tích tình hình tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình – chi nhánh cần thơ

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 16 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QTKD --------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH – CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện ThS. TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN TRẦN CHÍ NGUYỆN MSSV: 4094129 Lớp: Tài chính ngân hàng 1 khóa 35 Cần Thơ - 2013 LỜI CẢM TẠ ______________________________________ Trong khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trƣờng đƣợc sự giảng dạy tận tình của các thầy cô trƣờng Đại học Cần Thơ đã cung cấp cho em những kiến thức cần thiết và bổ ích. Từ những bài học mang tính lý thuyết khá chặt chẽ kết hợp với thực tiễn cùng với sự hỗ trợ hết mình của đơn vị thực tập và sự chỉ dẫn nhiệt tình của cô Trƣơng Thị Bích Liên đã giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Nay em xin chân thành cảm ơn NHTM Cổ Phần AN BÌNH Chi Nhánh Cần Thơ đã tạo điều kiện cho em thực tập tại cơ quan, cung cấp số liệu cùng với những kiến thức thực tế vô cùng bổ ích. Đồng cảm ơn đến toàn thể quí thầy cô trƣờng Đại học Cần Thơ, đặc biệt em xin cảm ơn sự hƣớng dẫn nhiệt tình của cô Trƣơng Thị Bích Liên đã giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin kính chúc quí thầy cô lời chúc sức khỏe, đạt đƣợc những thành công trong công việc cũng nhƣ trong cuộc sống. Kính chúc NHTM Cổ Phần AN BÌNH Chi Nhánh Cần Thơ hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh của mình. Chúc toàn thể Ban lãnh đạo và nhân viên ABBANK Cần thơ lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn! Ngày 04 tháng 06 năm 2012 Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) TRẦN CHÍ NGUYỆN LỜI CAM ĐOAN  Em xin cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 10 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) TRẦN CHÍ NGUYỆN NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN  ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên hƣớng dẫn (ký và ghi họ tên) TRƢƠNG THỊ BÍCH LIÊN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên phản biện (ký và ghi họ tên) MỤC LỤC CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU ......................... Ошибка! Закладка не определена. 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......... Ошибка! Закладка не определена. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............... Ошибка! Закладка не определена. 1.2.1. Mục tiêu chung ............................. Ошибка! Закладка не определена. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ............................. Ошибка! Закладка не определена. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .................. Ошибка! Закладка не определена. 1.3.1. Không gian ................................... Ошибка! Закладка не определена. 1.3.2. Thời gian ...................................... Ошибка! Закладка не определена. 1.3.3. Đối tƣợng nghiên cứu .................. Ошибка! Закладка не определена. CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 2.1. Phƣơng pháp luận ............................... Ошибка! Закладка не определена. 2.1.1. Khái quát về ngân hàng thƣơng mại ................... Ошибка! Закладка не определена. 2.1.2. Sự cần thiết phân tích tài chính NHTM .............. Ошибка! Закладка не определена. 2.1.3. Nội dung phân tích tài chính NHTM .................. Ошибка! Закладка не определена. 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu .................... Ошибка! Закладка не определена. 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ....... Ошибка! Закладка не определена. 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu ..... Ошибка! Закладка не определена. CHƢƠNG 3 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH CHI NHÁNH CẦN THƠ .......................... Ошибка! Закладка не определена. 3.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP AN BÌNH .............. Ошибка! Закладка не определена. 3.1.1. Giới thiệu về ABBANK ............... Ошибка! Закладка не определена. 3.1.2. Quá trình phát triển ...................... Ошибка! Закладка не определена. 3.2. Giới thiệu về ngân hàng TMCP AN BÌNH – chi nhánh Cần Thơ.... Ошибка! Закладка не определена. 3.2.1. Lịch sử hình thành ........................ Ошибка! Закладка не определена. 3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ ............... Ошибка! Закладка не определена. 3.2.3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các bộ phận ..... Ошибка! Закладка не определена. 3.2.4. Sản phẩm kinh doanh ................... Ошибка! Закладка не определена. CHƢƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI ABBANK – CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 ................ Ошибка! Закладка не определена. 4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán của ABBANK – Cần Thơ qua 3 năm giai đoạn 2010 – 2012 ....................................... Ошибка! Закладка не определена. 4.1.1. Phân tích về tài sản có .................. Ошибка! Закладка не определена. 4.1.2. Phân tích về tài sản nợ ................. Ошибка! Закладка не определена. 4.2. Phân tích kết quả kinh doanh của ABBANK – Cần thơ qua 3 năm giai đoạn 2010 – 2012 ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 4.2.1. Phân tích về thu nhập ................... Ошибка! Закладка не определена. 4.2.2. Phân tích về chi phí ...................... Ошибка! Закладка не определена. 4.2.3. Phân tích về lợi nhuận .................. Ошибка! Закладка не определена. 4.3. Đánh giá về tình hình tài chính của ngân hàng .......... Ошибка! Закладка не определена. 4.2.1. Ƣu điểm ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 4.2.2. Hạn chế......................................... Ошибка! Закладка не определена. CHƢƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TIỀM LỰC TÀI CHÍNH CỦA ABBANK – CẦN THƠ ............................. Ошибка! Закладка не определена. 5.1. Giải pháp phát triển ƣu điểm .............. Ошибка! Закладка не определена. 5.1. Giải pháp khắc phục hạn chế .............. Ошибка! Закладка не определена. CHƢƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................... Ошибка! Закладка не определена. 6.1. Kết luận ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 6.2. Kiến nghị............................................. Ошибка! Закладка не определена. TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................... Ошибка! Закладка не определена. DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Bảng cân đối tài sản của ABBANK Cần thơ giai đoạn 2010 – 2012 24 Bảng 2: Bảng kết cấu tài sản có của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ......................................................................................................................... 25 Bảng 3: Tình hình tài sản có của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 29 Bảng 4: Tình hình cho vay của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 .. 31 Bảng 5: Tình hình dƣ nợ của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012.. ... 33 Bảng 6: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ............................................................................. 38 Bảng 7: Cơ cấu tài sản nợ của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ... 42 Bảng 8: Tình hình tài sản nợ của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 201243 Bảng 9: Tình hình huy động vốn của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ......................................................................................................................... 45 Bảng 10: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ABBANK Cần thơ giai đoạn 2010 – 2012 ..................................................................................... 49 Bảng 11: Tình hình thu nhập của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 201251 Bảng 12: Lãi suất cho vay bình quân của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ................................................................................................................. 52 Bảng 13: Tình hình chi phí của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 . 54 Bảng 14: Lãi suất huy động bình quân của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ................................................................................................................. 55 Bảng 15: Lợi nhuận của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012............. 56 Bảng 16: Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ..................................................................................................... 58 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Biểu đồ thể hiện cơ cấu tài sản có của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ................................................................................................................................ 26 Hình 2: Biểu đồ thể hiện cơ cấu tài sản nợ của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ................................................................................................................................. 41 Hình 3: Biểu đồ thể hiện cơ cấu vốn huy động theo loại tiền của ABBANK Cần Thơ 2010 – 2012 ..................................................................................................................... 46 Hình 4: Biểu đồ thể hiện cơ cấu vốn huy động theo thành phần kinh tế của ABBANK Cần Thơ 2010 – 2012 ...................................................................................................... 47 Hình 5: Biểu đồ thể hiện cơ cấu vốn huy động phân theo thời hạn của ABBANK Cần Thơ 2010 – 2012 ............................................................................................................. 48 Hình 6: Biểu đồ thể hiện cơ cấu thu nhập của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ................................................................................................................................. 50 Hình 7: Biểu đồ thể hiện cơ cấu chi phí của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 201253 Hình 8: Biểu đồ lợi nhuận của ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 ................... 57 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM ........................................................................................... Ngân hàng Thƣơng mại NHNN .............................................................................................. Ngân hàng Nhà Nƣớc NHTW ........................................................................................... Ngân hàng Trung Ƣơng KD .....................................................................................................................Kinh doanh KH .................................................................................................................... Khách hàng HĐV ............................................................................................................. Huy động vốn DV ..........................................................................................................................Dịch Vụ TCTD ....................................................................................................... Tổ chức tín dụng BĐS ................................................................................................................ Bất động sản HĐKD .............................................................................................. Hoạt động kinh doanh Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần Thơ CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang từng bƣớc hội nhập kinh tế quốc tế đã mang đến những thuận lợi nhất định trong việc ổn định và phát triển kinh tế nƣớc nhà. Bên cạnh đó, hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra muôn vàng những khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng Việt Nam nói riêng. Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đang buộc các ngân hàng Việt Nam phải áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất vào hoạt động quản trị ngân hàng. Trong Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 đã đƣợc Chính phủ phê duyệt là "Phát triển hệ thống TCTD hoạt động an toàn và hiệu quả vững chắc dựa trên cơ sở công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến, áp dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng thƣơng mại". Quá trình hội nhập cũng đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng không ít những thách thức. Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ giữa các ngân hàng trong nƣớc mà cả với các ngân hàng nƣớc ngoài với bề dày lịch sử, công nghệ và cách quản lý hiện đại. Điều quan trọng nhất hiện nay là các ngân hàng Việt Nam phải tăng cƣờng tiềm lực tài chính trong việc cạnh tranh với các ngân hàng nƣớc ngoài khi thực hiện mở cửa khu vực tài chính. Bên cạnh đó, năm 2012 vừa qua NHNN đã áp dụng lãi suất trần huy động vốn, cụ thể nhƣ lãi suất trần 9% đối với các khoản vốn huy động có kỳ hạn dƣới 1 năm. Điều này đã ảnh hƣởng không ít đến khả năng huy động vốn cũng nhƣ hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng. Do vậy, bản thân các ngân hàng phải tự đánh giá, nhìn nhận tiềm lực tài chính của ngân hàng mình, biết đƣợc những điểm mạnh và điểm yếu từ đó đƣa ra các sách lƣợc, kế hoạch thích hợp để có thể chiến thắng trong cạnh tranh là một việc nên làm và phải làm ngay. Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đƣợc thành lập từ năm 1993, sau gần 20 năm hoạt động và phát triển, ABBANK hiện là một trong những ngân GVHD: Trƣơng Thị Bích Liên 1 SVTH: Trần Chí Nguyện Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần Thơ hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với vốn điều lệ trên 4.200 tỷ đồng. Cùng với mạng lƣới hơn 133 điểm giao dịch và còn tiếp tục đƣợc mở rộng. Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Cần Thơ là một trong những ngân hàng lớn tại thành phố hiện nay. ABBANK Cần Thơ đã trở thành một địa chỉ uy tín và thân thuộc trong lòng mọi khách hàng. Với tầm nhìn là sẽ hƣớng đến trở thành một ngân hàng thƣơng mại hoạt động theo mô hình ngân hàng thƣơng mại trọng tâm bán lẻ, theo những thông lệ quốc tế tốt nhất với công nghệ hiện đại, đủ năng lực cạnh tranh với các ngân hàng trong nƣớc và quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Chính vì vậy, nghiên cứu và phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Cần Thơ nhằm giúp nhà quản trị đƣa ra những giải pháp phát triển trong thời kì hội nhập và cạnh tranh là vấn đề có tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đây chính là lý do em chọn đề tài "Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần Thơ" làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích đánh giá tình hình tài chính của ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần thơ nhằm tìm ra những mặt mạnh, mặt hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao tiềm lực tài chính của ngân hàng. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể  Mục tiêu 1: Từ các báo cáo tài chính của ABBANK Cần Thơ tiến hành phân tích một cách cụ thể từng khoản mục nhƣ tài sản, tài sản nợ cũng nhƣ kết quả kinh hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm 2010 – 2012.  Mục tiêu 2: Từ những phân tích ở mục tiêu 1 tiến hành nhận xét, đánh giá một cách toàn diện về tình hình tài chính của ngân hàng thông qua các chỉ số đã đƣợc phân tích.  Mục tiêu 3: Từ những nhận xét, đánh giá ở mục tiêu 2 tìm ra những điểm mạnh và hạn chế của ngân hàng. Từ đó đề ra những giải pháp nâng cao tiềm lực tài chính của ngân hàng trong thời gian tới. GVHD: Trƣơng Thị Bích Liên 2 SVTH: Trần Chí Nguyện Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần Thơ 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính của ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian Đề tài sử dụng số liệu báo cáo của ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần Thơ vào các năm gần đây nhất 2010, 2011, 2012 nhằm đảm bảo tính thực tế của đề tài. 1.3.3. Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là tình hình tài chính của ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần Thơ qua các năm từ năm 2010 đến năm 2012. GVHD: Trƣơng Thị Bích Liên 3 SVTH: Trần Chí Nguyện Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần Thơ CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phƣơng pháp luận 2.1.1. Khái quát về ngân hàng thƣơng mại 2.1.1.1. Khái niệm Trong nền kinh tế có rất nhiều chủ thể tham gia vào việc tạo ra sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, trong đó có nhiều doanh nghiệp, nhiều đơn vị kinh tế hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Có nhiều ngành tạo ra hàng hoá cho xã hội nhƣ nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng… Có ngành chỉ làm nhiệm vụ lƣu thông phân phối hàng hoá, lại có ngành chỉ thuần tuý là cung cấp dịch vụ (vận tải, bƣu chính viễn thông, ngân hàng…). Trong đó các ngân hàng thƣơng mại hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quyền sử dụng vốn và dịch vụ tài chính. Tất cả đều thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển. Hoạt động của NHTM trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng đƣợc xem là một tổ chức tài chính của nền kinh tế thị trƣờng. Ngƣời ta cho rằng, NHTM ra đời trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá phát triển tới một trình độ nhất định, đồng thời qua quá trình tồn tại và phát triển hơn thế kỷ, hệ thống NHTM ngày càng hoàn thiện, NHTM trở thành một trong những tổ chức tín dụng phát triển mạnh mẽ trong hệ thống tài chính của nền kinh tế. Vậy NHTM là gì? Ngân hàng Thương mại (NHTM) là một tổ chức kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng bằng cách huy động vốn tức là nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá, rồi sử dụng số vốn huy động đó vào nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, làm dịch vụ thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cá nhân. 2.1.1.2. Hoạt động của ngân hàng thƣơng mại Hoạt động của NHTM là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với 3 hoạt động cơ bản là hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay, đầu tƣ và các hoạt động dịch vụ (dịch vụ thanh toán, mua bán ngoại tệ, quản lý ngân quỹ, bảo quản vật có giá...). GVHD: Trƣơng Thị Bích Liên 4 SVTH: Trần Chí Nguyện Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần Thơ a. Hoạt động huy động vốn Một đặc điểm khác biệt của các NHTM so với các doanh nghiệp khác là NHTM tiến hành các hoạt động nghiệp vụ của mình thông qua việc sử dụng không những chỉ bằng vốn riêng của mình mà chủ yếu bằng vốn huy động. NHTM huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau: từ tiền gửi tiết kiệm của dân cƣ, tiền gửi thanh toán của dân cƣ và tổ chức kinh tế, tiền gửi có kỳ hạn của TCKT và TCTD trong đó tiền gửi tiết kiệm là nguồn huy động vốn chủ lực của NHTM. Ngoài ra, các NHTM còn phát hành các công cụ nợ khác để huy động vốn nhƣ chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu... b. Hoạt động cho vay Trên cơ sở số vốn huy động đƣợc từ dân cƣ và tổ chức, các NHTM sử dụng để cho vay dƣới các hình thức khác nhau nhƣ: Cho vay thƣơng mại: là hình thức cho vay trực tiếp đối với ngƣời bán, giúp họ có vốn để mua hàng dự trữ nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh. Cho vay tiêu dùng dƣới hình thức trả góp, thấu chi: Đây là hình thức tín dụng đang rất phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của ngƣời dân nhƣ cho vay trả góp mua nhà, mua xe hoặc sửa chữa nhà cửa... Cho vay tài trợ dự án: bên cạnh các hoạt động tín dụng truyền thống, các ngân hàng ngày càng trở nên năng động trong việc tài trợ cho các dự án. Rủi ro trong loại hình tín dụng này nói chung là cao song lãi thu đƣợc lại lớn. Cho thuê tài chính: Rất nhiều ngân hàng tích cực cho khách hàng kinh doanh quyền lựa chọn thuê các thiết bị và máy móc cần thiết thông qua hợp đồng thuê mua trong đó ngân hàng mua thiết bị và cho khách hàng thuê. Hợp đồng cho thuê thƣờng phải đảm bảo yêu cầu khách hàng phải trả tới hơn 2/3 giá trị của tài sản cho thuê. Do vậy, cho thuê của ngân hàng cũng giống nhƣ cho vay và đƣợc xếp vào tín dụng trung và dài hạn. c. Hoạt động dịch vụ Khi nền kinh tế càng phát triển thì thị trƣờng càng đòi hỏi các dịch vụ của ngân hàng cần phải đƣợc mở rộng và khi kỹ thuật công nghệ phát triển thì khả GVHD: Trƣơng Thị Bích Liên 5 SVTH: Trần Chí Nguyện Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần Thơ năng cung cấp các dịch vụ của ngân hàng cũng đƣợc tăng lên. Hiện nay, các NHTM đang thực hiện các dịch vụ nhƣ bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài nƣớc, đổi tiền, dịch vụ môi giới chứng khoán, bảo hiểm, tƣ vấn, dịch vụ ủy thác, dịch vụ thẻ, bảo quản vật có giá... Tùy thuộc vào khả năng của mình, việc thực hiện các dịch vụ của mỗi ngân hàng có khác nhau. Thu nhập của NHTM từ hoạt động này chiếm tỷ lệ thấp. Tuy nhiên, xu hƣớng hiện nay, các ngân hàng đều cố gắng mở rộng các hoạt động dịch vụ nhằm tăng tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ đồng thời giúp cho ngân hàng thu hút thêm đƣợc một lƣợng khách hàng lớn. Nhƣ vậy, với đặc trƣng của ngân hàng là hoạt động trên thị trƣờng tiền tệ mà hoạt động chính là huy động vốn để cho vay nên hoạt động của ngân hàng chứa đựng rất nhiều rủi ro. Với mục tiêu hoạt động của ngân hàng là vì lợi nhuận nên NHTM phải tìm mọi cách để tăng lợi nhuận trên cơ sở mức rủi ro chấp nhận đƣợc. Muốn vậy, trƣớc hết các NHTM cần phải tiến hành phân tích, đánh giá tình hình tài chính hiện tại của ngân hàng mình từ đó đƣa ra các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao khả năng sinh lời của ngân hàng mà vẫn đảm bảo an toàn trong hoạt động. 2.1.2. Sự cần thiết phân tích tài chính NHTM Phân tích tài chính NHTM là một tập hợp các khái niệm, phƣơng pháp và công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm xác định vị trí và đánh giá tình hình tài chính trong quá khứ, hiện tại, đánh giá rủi ro, mức độ và hiệu quả hoạt động của NHTM. Nhƣ đã trình bày ở mục 2.1.1. “Khái quát về ngân hàng thƣơng mại”, NHTM đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia. Bên cạnh vai trò là ngƣời khơi tài sản nợ đến những ngƣời vay tiền có cơ hội đầu tƣ sinh lời, NHTM còn là mạch máu, là điều kiện sống còn giúp cho nền kinh tế vận hành nhịp nhàng, hữu hiệu. Ngày nay các ngân hàng đang phải chịu những sức ép rất lớn: một mặt phải đáp ứng mục tiêu của các cổ đông, nhân viên, ngƣời gửi tiền và khách hàng vay vốn; mặt khác lại phải đảm bảo yêu cầu của các nhà lập pháp về sự lành mạnh do hoạt động của ngân hàng có liên quan đến nhiều mặt, nhiều lĩnh vực GVHD: Trƣơng Thị Bích Liên 6 SVTH: Trần Chí Nguyện Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần Thơ hoạt động của nền kinh tế, liên quan đến lợi ích của đông đảo cá nhân và các tổ chức hoạt động trong nền kinh tế quốc dân, vì vậy tình hình tài chính của ngân hàng có ảnh hƣởng mạnh mẽ đến nền kinh tế và tâm lý của công chúng. Hơn thế nữa, trƣớc yêu cầu công khai hóa báo cáo tài chính cho các nhà đầu tƣ, công chúng gửi tiền cũng nhƣ khi hoạt động trên thị trƣờng mở, các báo cáo tài chính của ngân hàng đƣợc xem xét rất kỹ lƣỡng bởi các nhà đầu tƣ và đông đảo công chúng. Thực tế này đã tạo ra một sức ép lớn đối với Hội đồng Quản trị trong việc đặt ra và đạt đƣợc các mục tiêu trong hoạt động của ngân hàng. Chính vì vậy, phân tích tài chính của ngân hàng là một công tác có tầm quan trọng đặc biệt giúp cho các nhà quản lý đánh giá tình hình tài chính hoạt động của ngân hàng và có những định hƣớng và bƣớc đi đúng đắn. Đối với các cơ quan giám sát, phân tích tài chính là công cụ để các cơ quan giám sát nắm rõ thực trạng tài chính để có biện pháp quản lý và điều chỉnh. Phân tích tài chính NHTM cung cấp cho các nhà quản lý kinh tế tài chính vĩ mô cũng nhƣ vi mô những tín hiệu cần thiết để quản lý, điều hành và đƣa ra các quyết định phù hợp. Ở tầm vi mô, phân tích tài chính là công cụ để cảnh báo sớm đối với các nhà quản trị ngân hàng thấy đƣợc những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với hoạt động ngân hàng; giúp các nhà quản trị ngân hàng phát hiện các vấn đề phát sinh từ đó có những chiến lƣợc, kế hoạch kinh doanh thích hợp. Phần này tập trung vào những thông số về hoạt động quan trọng nhất đối với bất kỳ ngân hàng nào là khả năng sinh lời và rủi ro. Ở tầm vĩ mô, phân tích tài chính ngân hàng đƣợc NHNN sử dụng để quản lý điều kiện tài chính và hoạt động của toàn bộ hệ thống các NHTM từ đó có biện pháp, chính sách quản lý phù hợp. 2.1.3. Nội dung phân tích tài chính NHTM 2.1.3.1. Các thông tin sử dụng Nhƣ ở đã trình bày ở mục 2.1.2, phân tích tài chính là tổng hòa các phƣơng pháp và công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác nhằm cung cấp cho các nhà quản lý kinh tế tài chính vĩ mô cũng nhƣ vi mô những tín hiệu cần thiết để quản lý, điều hành và đƣa ra các quyết định phù hợp. Nhƣ vậy, đối tƣợng nghiên cứu chính của phân tích tài chính chính là các báo cáo GVHD: Trƣơng Thị Bích Liên 7 SVTH: Trần Chí Nguyện Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình – chi nhánh Cần Thơ trong nội bộ của ngân hàng trong đó quan trọng nhất là các báo cáo tài chính. Đồng thời, nguồn thông tin bên ngoài nhƣ thông tin kinh tế thế giới, khu vực, trong nƣớc, các thông tin về ngành tài chính ngân hàng cũng nhƣ hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực ngân hàng cũng góp một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho các kết quả phân tích và đƣa ra quyết định. 2.1.3.2. Nội dung phân tích Những lý thuyết về phân tích tài chính của NHTM đƣợc đề tài vận dụng thể hiện qua các nội dung sau đây: a) Phân tích bảng cân đối kế toán của NHTM Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng thể, là bảng tổng hợp - cân đối tổng thể phản ánh tổng hợp tình hình vốn kinh doanh của đơn vị cả về tài sản và tài sản nợ hiện có của đơn vị ở một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán có một vai trò quan trọng, bởi nó là tài liệu để nghiên cứu, đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, trình độ sử dụng vốn của NHTM. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của NHTM theo cơ cấu tài sản , tài sản nợ. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài sẽ phân tích các tiêu chí sau đây: Phân tích kết cấu tài sản Phần tài sản (Assets) của ngân hàng thể hiện sự sử dụng vốn của ngân hàng, nó thể hiện hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhằm để duy trì khả năng thanh toán và quản lí tài sản sinh lời để tạo ra lợi nhuận. Các chỉ tiêu dùng để phân tích tổng quát các khoản mục đầu tƣ của ngân hàng là: Tỷ trọng % từng khoản mục tài sản = Số dƣ từng khoản mục tài sản Tổng tài sản x 100 Ý nghĩa của chỉ số này giúp các nhà phân tích biết đƣợc kết cấu các khoản mục đầu tƣ của ngân hàng. Qua đó giúp các nhà quản trị biết đƣợc kết cấu đầu tƣ của ngân hàng có hợp lí hay chƣa. Kết cấu hợp lí là đảm bảo tối đa hóa thu nhập và tối thiểu hóa rủi ro cho ngân hàng. Bởi vì mỗi khoản mục đầu khác nhau sẽ có mức sinh lời và rủi ro khác nhau. Thông qua việc phân tích chỉ tiêu này sẽ giúp ngân hàng có những quyết định chính xác các chiến lƣợc đầu tƣ của NHTM từng thời kì nhất định. GVHD: Trƣơng Thị Bích Liên 8 SVTH: Trần Chí Nguyện
- Xem thêm -