Phân tích tình hình phát triển các dịch vụ tại ngân hàng sài gòn thƣơng tín chi nhánh cần thơ

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 11 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD L LU U?? N NV VĂ ĂN NT T?? T TN NG GH HII?? PP Ñeàtaø i: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ Giaù o vieâ n höôù ng daã n: PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN Sinh vieâ n thöïc hieä n: VÕ KIỀU TÚ CẨM MSSV: B070012 LỚP: TÀI CHÍNH - TÍN DỤNG K33 CẦN THƠ - 2010 LỜI CẢM TẠ Qua thời gian học tập ở Trƣờng đại học Cần Thơ, em luôn đƣợc sự chỉ bảo và giảng dạy nhiệt tình của Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh đã truyền đạt cho em về lý thuyết cũng nhƣ về thực tế trong suốt thời gian thực tập ở trƣờng. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, em đã hoàn thành chƣơng trình học của mình. Qua thời gian thực tập tại Sacombank - Chi nhánh Cần Thơ Phòng Giao Dịch Ninh Kiều, đƣợc học hỏi thực tế và sự hƣớng dẫn giúp đở nhiệt tình của Ban Lãnh Đạo và các Anh Chị trong Ngân hàng cùng với sự chỉ dạy của Quý Thầy Cô Khoa KT-QTKD đã giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp. Em kính gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô Khoa KT-QTKD đã truyền đạt cho em kiến thức bổ ích trong thời gian qua, đặc biệt là Cô Phan Thị Ngọc Khuyên đã tận tình hƣớng dẫn cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Em kính gửi lời cảm ơn Ban Lãnh Đạo và các Anh Chị trong Sacombank - Chi nhánh Cần Thơ, đặc biệt là các Anh Chị Phòng Giao Dịch Quận Ninh Kiều đã tận tình giúp đỡ và hƣớng dẫn em hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực tập. Do kiến thức còn hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chƣa sâu nên nên bài luận văn của em không tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận đƣợc sự đóng góp Quý Thầy Cô và Ban Lãnh Đạo Ngân hàng giúp em khắc phục đƣợc những thiếu sót và khuyết điểm. Em xin kính chúc Quý Thầy Cô và Ban Gíam Đốc và toàn thể Anh Chị trong Ngân hàng lời chúc sức khoẻ và luôn thành đạt. Trân trọng ! Sinh viên thực hiện Võ Kiều Tú Cẩm LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu nhập và kết quả phân tích trong đề tài là do ngân hàng cung cấp, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào Ngày 19 tháng 11 năm 2010. Sinh viên thực hiện Võ Kiều Tú Cẩm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày 19 tháng 11 năm 2010. MỤC LỤC ---***--Trang CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU.................................................................................. 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu .................................................................................. 1 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu ................................................ 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiển ......................................................... 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 3 1.2.1. Mục tiêu chung ............................................................................... 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................... 3 1.3. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................... 3 1.3.1. Không gian nghiên cứu........................................................ 3 1.3.2. Thời gian nghiên cứu........................................................... 3 1.3.3. Đối tƣợng nghiên cứu .......................................................... 3 1.4. Lƣợc khảo đề tài có liên quan....................................................................... 3 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP........................... 8 NGHIÊN CỨU .................................................................................................... 8 2.1. Phƣơng pháp luận ......................................................................................... 8 2.1.1. Khái niệm về dịch vụ...................................................................... 8 2.1.2. Dịch vụ ngân hàng .......................................................................... 8 2.1.2.1. Dịch vụ ngân hàng............................................................ 8 2.1.2.2. Dịch vụ thu - chi hộ .......................................................... 8 2.1.2.3. Dịch vụ chuyển tiền.......................................................... 9 2.1.2.4. Dịch vụ ngân hàng điện tử................................................ 11 2.1.3. Tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam .................... 12 2.1.4. Chính sách của nhà nƣớc vì sự phát triển ngân hàng ..................... 14 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................. 16 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ......................................................... 16 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu........................................................ 16 CHƢƠNG 3: KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG ........ 18 TÍN - CHI NHÁNH CẦN THƠ .......................................................................... 18 3.1. Lịch sử hình thành Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín - CN.............. 18 Cần Thơ ............................................................................................................... 18 3.2. Tình hình tổ chức hoạt động - chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng ....... 18 TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Cần Thơ ............................................. 18 3.2.1. Sơ đồ tổ chức .................................................................................. 18 3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng doanh nghiệp .......................... 20 3.2.2.1. Chức năng ......................................................................... 20 3.2.2.2. Nhiệm vụ .......................................................................... 20 3.2.3. Chức năng và nhiệm vụ của phòng cá nhân ................................... 21 3.2.3.1. Chức năng ......................................................................... 21 3.2.3.2. Nhiệm vụ .......................................................................... 21 3.2.4. Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận thẩm định ............................ 22 3.2.4.1. Chức năng ......................................................................... 22 3.2.4.2. Nhiệm vụ .......................................................................... 22 3.2.5. Chức năng và nhiệm vụ của phòng hỗ trợ ...................................... 23 3.2.5.1. Chức năng ......................................................................... 23 3.2.5.2. Nhiệm vụ .......................................................................... 24 3.2.6. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán và ngân quỹ ............... 27 3.2.6.1. Chức năng ......................................................................... 27 3.2.6.2. Nhiệm vụ .......................................................................... 27 3.2.7. Chức năng và nhiệm vụ của phòng hành chánh ............................. 28 3.2.7.1. Chức năng ......................................................................... 28 3.2.7.2. Nhiệm vụ .......................................................................... 28 3.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn .......... 29 Tín Chi nhánh Cần Thơ và đến tháng 6/2010...................................................... 29 3.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn ........... 29 Thƣơng Tín - CN Cần Thơ qua 3 năm 2007 - 2009 ................................ 29 3.3.1.1. Thu nhập ........................................................................... 30 3.3.1.2. Chi phí .............................................................................. 31 3.3.1.3. Lợi nhuận .......................................................................... 31 3.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn ........... 32 Thƣơng Tín - CN Cần Thơ 1-6/2009 và 1-6/2010 ................................... 32 CHƢƠNG 4 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ ........ 34 TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG - CHI NHÁNH CẦN THƠ . 34 4.1. Phân tích tình hình phát triển các dịch vụ ngân hàng qua 3 năm ................. 34 2007- 2009 và đến tháng 6/2010 ......................................................................... 34 4.1.1. Dịch vụ ngân quỹ ............................................................................ 34 4.1.1.1. Tình hình doanh thu qua 3 năm 2007- 200 và đến .......... 34 tháng 6/2010 .................................................................................. 34 4.1.1.2. Phân tích tình hình chi phí của dịch vụ ngân quỹ qua ...... 37 3 năm 2007 - 2009 và đến tháng 6/2010 ....................................... 37 4.1.1.3. Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận của dịch vụ ....... 42 ngân quỹ qua 3 năm 2007-2009 và đến tháng 6/2010 ................... 42 4.1.2. Dịch vụ thu - chi hộ ........................................................................ 41 4.1.2.1. Tình hình doanh thu qua 3 năm 2007- 2009 và đến ......... 42 tháng 6/2010 .................................................................................. 42 4.1.2.2. Phân tích tình hình chi phí của dịch vụ thu - chi hộ qua .. 45 3 năm 2007 - 2009 và đến tháng 6/2010. ...................................... 45 4.1.2.3. Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận của dịch vụ ....... 46 thu - chi hộ qua 3 năm 2007-2009 và đến tháng 6/2010 ............... 46 4.1.3. Dịch vụ chuyển tiền ....................................................................... 49 4.1.3.1. Tình hình doanh thu qua 3 năm 2007- 2009 và đến ......... 49 tháng 6/2010 .................................................................................. 49 4.1.3.2. Phân tích tình hình chi phí của dịch vụ chuyển tiền qua . 52 3 năm 2007-2009 và đến tháng 6/2010 ......................................... 52 4.1.3.3. Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận của dịch vụ ....... 53 chuyển tiền hộ qua 3 năm 2007-2009 và đến tháng 6/2010 .......... 53 4.1.4. Dịch vụ ngân hàng điện tử .............................................................. 56 4.2. Phân tích hoạt động phát triển các dịch vụ ................................................... 57 4.2.1. Chiến lƣợc và kế hoạch phát triển các dịch vụ của ngân hàng ....... 57 4.2.2. Công tác tổ chức nhân sự ............................................................... 58 4.2.3. Trang bị cơ sở vật chất ................................................................... 58 4.2.4. Tình hình marketing ngân hàng ...................................................... 58 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG .... 61 CÁC VỤ CHO NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG – CHI.................. 61 NHÁNH CẦN THƠ ............................................................................................ 61 5.1. Đanh giá tổng hợp điều kiện phát triển các dịch vụ tại Ngân hàng ............. 61 TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Cần Thơ ............................................. 61 5.1.1. Thuận lợi và khó khăn .................................................................... 61 5.1.2. Các nguyên nhân ảnh hƣởng đến hoạt động dịch vụ Ngân ............ 62 hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Cần Thơ ......................... 62 5.2. Định hƣớng phát triển các dịch vụ của Ngân hàng ...................................... 64 5.3. Giải pháp nhằm nâng cao các dịch vụ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ...... 65 Thƣơng Tín - CN Cần Thơ .................................................................................. 65 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................... 70 6.1. Kết luận ......................................................................................................... 70 6.2. Kiến nghị ...................................................................................................... 71 6.2.1. Đối với ngân hàng nhà nƣớc.......................................................... 71 6.2.2. Đối với Sacombank cấp trên .......................................................... 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 73 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP …………………………………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày….….tháng….…năm 2010. DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Sacombank - CN ............. 29 Cần Thơ qua 3 năm 2007- 2009 .......................................................................... 29 Bảng 2: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Sacombank 1- 6/2009 ..... 33 & 1-6/2010 ........................................................................................................... 33 Bảng 3: Số lƣợng khách hàng, doanh số, doanh thu của của dịch vụ ngân quỹ.. 34 qua 3 năm 2007- 2009 ......................................................................................... 34 Bảng 4: Số lƣợng khách hàng, doanh số, doanh thu của dịch vụ ngân quỹ ........ 37 1-6/2009 & 1-6/2010 ........................................................................................... 37 Bảng 5: Chi phí của của dịch vụ ngân quỹ qua 3 năm 2007- 2009 ..................... 38 Bảng 6 : Chi phí dịch vụ ngân quỹ 1- 6/2009 & 1- 6/2010 ................................. 38 Bảng 7: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của dịch vụ ngân quỹ qua ....................... 39 3 năm 2007- 2009 ................................................................................................ 39 Bảng 8 : Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của dịch vụ ngân quỹ 1- 6/2009 ............ 41 & 1- 6/2010 .......................................................................................................... 41 Bảng 9: Số lƣợng khách hàng, doanh số, chi phí của dịch vụ thu- chi hộ qua .... 42 3 năm 2007 - 2009 ............................................................................................... 42 Bảng 10 : Số lƣợng khách hàng, doanh số, chi phí của dịch vụ thu - chi hộ ...... 45 1- 6/2009 & 1-6/2010 .......................................................................................... 45 Bảng 11 : Chi phí của dịch vụ thu - chi hộ qua 3 năm 2007- 2009 ..................... 45 Bảng 12: Chi phí của dịch vụ thu - chi hộ 1- 6/2009 & 1-6/2010 ....................... 46 Bảng 13: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của dịch vụ thu - chi hộ qua ................. 46 3 năm 2007- 2009 ................................................................................................ 46 Bảng 14 : Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của dịch vụ thu - chi hộ ...................... 49 1- 6/2009 & 1- 6/2010 ......................................................................................... 49 Bảng 15: Số lƣợng khách hàng, doanh số, doanh thu của dịch vụ chuyển tiền .. 51 qua 3 năm 2007- 2009 ......................................................................................... 51 Bảng 16 : Số lƣợng khách hàng, doanh số, doanh thu của dịch vụ chuyển tiền . 52 1- 6/2009 & 1-6/2010 .......................................................................................... 52 Bảng 17: Chi phí của dịch vụ chuyển tiền qua 3 năm 2007-2009 ....................... 52 Bảng 18: Chi phí của dịch vụ chuyển tiền 1- 6/2009 & 1-6/2010 ....................... 53 Bảng 19: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận dịch vụ chuyển tiền qua 3 năm ............ 55 2007- 2009 ........................................................................................................... 55 Bảng 20 : Doanh thu, chi phí, lợi nhuận dịch vụ chuyển tiền 1- 6/2009 ............. 55 & 1- 6/2010 .......................................................................................................... 55 Bảng 21 : Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử qua ........... 57 3 năm 2007- 2009 ................................................................................................ 57 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín ....... 19 CN Cần Thơ ......................................................................................................... 19 Hình 2 : Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank – CN .............. 30 Cần Thơ qua 3 năm 2007 - 2009 ........................................................................ 30 Hình 3: Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận của DVNQ qua 3 năm ................ 41 2007 - 2009 .......................................................................................................... 41 Hình 4: Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận của DVTCH qua 3 năm ............. 48 2007 - 2009 ......................................................................................................... 48 Hình 5: Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận của DVCT qua 3 năm ................ 55 2007 - 2009 .......................................................................................................... 55 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng việt NHTM : Ngân hàng thƣơng mại DVNH : Dịch vụ ngân hàng NHTMNN : Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc NHBL: Ngân hàng bán lẻ DVNQ : Dịch vụ ngân quỹ DVTCH : Dịch vụ thu - chi hộ DVCT : Dịch vụ chuyển tiền LN : Lợi nhuận KH : Khách hàng CN : Chi nhánh Tiếng Anh WTO: World Trade Organization : Tổ chức thƣơng mại thế giới Sacombank : Ngân Hàng Sài Gòn Thƣơng Tín Phân tích tình hình phát triển các dịch vụ tại Sacombank - Chi nhánh Cần Thơ CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu - Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng và sự hội nhập của kinh tế Việt nam với kinh tế thế giới thì các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp cũng nhƣ cá nhân ngày càng mở rộng quy mô sản xuất. Trong mọi ngành nghề, mọi lãnh vực, nhà kinh doanh đều mong muốn đem lại lợi nhuận cao nhất, giảm chi phí và rủi ro đến mức thấp nhất. Đây là vấn đề quan tâm hàng đầu, là mục tiêu sống còn của bất kỳ Công ty, Doanh nghiệp nào… Đặc biệt là ở các Ngân hàng. - Ngày nay hệ thống ngân hàng chiếm vị trí rất quan trọng trong xã hội nhƣ : Thúc đẩy quá trình sản xuất, hạn chế tiền giả, hạn chế nạn rửa tiền, chống lạm phát, đặc biệt là động lực đƣa nền kinh tế phát triển… Do đó, sự ảnh hƣởng của Ngân hàng đến xã hội là rất lớn, một ngân hàng phá sản có thể kéo theo một hệ thống Ngân hàng phá sản, điều này gây tác hại dẫn đến lạm phát và thất nghiệp có thể xảy ra. - Do đó, việc tạo ra lợi nhuận, hạn chế rủi ro và chi phí là quan trọng, là điều kiện để Ngân hàng tiếp tục phát triển, đứng trên thƣơng trƣờng và có thể cạnh tranh loại bỏ các đối thủ cạnh tranh khác… - Với tình hình kinh tế hiện nay, Việt nam chính thức gia nhập WTO, là cơ hội, điều kiện để Ngân hàng Việt nam nỗ lực và phát triển, phấn đấu ngang tầm với các Ngân hàng trên thế giới. Song song đó, mỗi ngân hàng muốn tồn tại và đứng vững trên thị trƣờng này, thì mỗi ngân hàng phải lớn mạnh về tài chính, đội ngũ nhân viên lành nghề, có một chiến lƣợc kinh doanh, kỹ thuật trong hoạt động, và phải có dịch vụ đa dạng, chất lƣợng, dễ dàng hoạt động để mang lại lợi nhuận cao, thúc đẩy cho ngân hàng phát triển. - Trong thực tế các Ngân hàng thƣơng mại kinh doanh “Quyền sử dụng vốn tiền tệ”. Nghĩa là ngân hàng thƣơng mại nhận tiền gửi của công chúng, của các tổ chức kinh tế, xã hội, sử dụng số tiền đó để cho vay và làm phƣơng tiện đó để thanh toán với những điều kiện ràng buộc là phải hoàn trả vốn gốc và lãi nhất định theo thời gian đã thoả thuận. Do đó ngân hàng phải sử dụng vốn có GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 1 SVTH: Võ Kiều Tú Cẩm Phân tích tình hình phát triển các dịch vụ tại Sacombank - Chi nhánh Cần Thơ hiệu quả, để có thể trả các khoản nợ, luôn gắn liền với hoạt động của các dịch vụ ngân hàng, mà điều này không thể thiếu đối với bất kỳ ngân hàng nào. - Mặc dù hệ thống Ngân hàng Việt nam đã và đang phát triển, nhƣng khi đối mặt với các ngân hàng trên thế giới, chúng ta vẫn còn hạn chế và không đủ sức để cạnh tranh về nhiều mặt: vốn, công nghệ, lẫn năng lực quản trị. - Hơn nữa, đa dạng dịch vụ, chất lƣợng của dịch vụ là mục tiêu mà các cá nhân và các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp lựa chọn để đầu tƣ, giao dịch và đặt niềm tin. Chính vì thế mà các ngân hàng nên dễ dàng hoá cách sử dụng các dịch vụ, nâng cao chất lƣợng hoạt động, góp phần vào sự thành công của khách hàng. Vì vậy, phát triển các dịch vụ ngân hàng là vấn đề mà nhiều ngân hàng đang quan tâm và nó cũng chính là thị trƣờng tiềm năng cho các ngân hàng thƣơng mại phát triển. - Vì tằm quan trọng của sự phát triển của Ngân hàng đối với nền kinh tế Việt Nam, cho nên em chọn đề tài “Phân tích tình hình phát triển các dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Cần Thơ” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho mình. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiển. - Căn cứ vào các dịch vụ tại Ngân hàng đem phân tích để thấy đƣợc các dịch vụ của Ngân hàng thực tế đang hoạt động nhƣ thế nào? - Từ năm 2009 trở về trƣớc: Dịch vụ ngân quỹ bao gồm : Dịch vụ kiểm đếm và dịch vụ đổi tiền, từ năm 2009 đến thực tế hiện nay: không phát triển thêm. - Từ năm 2009 trở về trƣớc : Dịch vụ thu - chi hộ bao gồm: Chi hộ tại quầy ngân hàng, chi hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định, thu hộ tại quầy ngân hàng, thu hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định, từ năm 2009 đến thực tế hiện nay : ngoài những sản phẩm trƣớc đây còn phát triển thêm : Dịch vụ trung gian thanh toán mua bán bất động sản, Sacombank M-Plus- Ngân hàng trong tầm tay, thanh toán hóa đơn điện tại quầy. - Từ năm 2009 trở về trƣớc : Dịch vụ chuyển tiền bao gồm : Chuyển tiền trong nƣớc, nhận chuyển tiền đến, chuyển tiền nhanh tận nhà, chuyển tiền từ Việt Nam ra nƣớc ngoài, chuyển tiền từ nƣớc ngoài về Việt Nam, từ năm 2009 đến thực tế hiện nay ngoài những sản phẩm trƣớc đây còn phát triển GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 2 SVTH: Võ Kiều Tú Cẩm Phân tích tình hình phát triển các dịch vụ tại Sacombank - Chi nhánh Cần Thơ thêm : chuyển vàng nhanh trong nƣớc, chuyển tiền 1 giờ, dịch vụ chi trả kiều hối MoneyGram. - Từ năm 2009 trở về trƣớc : Dịch vụ ngân hàng điện tử bao gồm : Dịch vụ phone Bangking, dịch vụ nhận sổ phụ qua Email, dịch vụ Mobile Sacombank. từ năm 2009 đến thực tế hiện nay ngoài những sản phẩm trƣớc đây còn phát triển thêm : Internet Banking, SMA Sacombank. - Căn cứ vào các công thức đã học đem áp dụng vào thực tiển để đánh giá chính xác và toàn diện hơn sự phát triển của các dịch vụ Ngân hàng. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1.2.1. Mục tiêu chung - Tiến hành phân tích các dịch vụ của Ngân hàng qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 để biết đƣợc những mặt mạnh cũng nhƣ những mặt còn hạn chế. Từ đó, đƣa ra biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế. Đồng thời sẽ kiến nghị với Ngân hàng cấp trên, ngân hàng Nhà nƣớc. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình thực hiện các dịch vụ của Ngân hàng qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 - Phân tích hoạt động phát triển của các dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Cần Thơ. - Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng các dịch vụ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Cần Thơ 1.3. Phạm vi nghiên cứu. 1.3.1. Không gian nghiên cứu - Đề tài này đƣợc nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín -Chi nhánh Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian nghiên cứu: từ 09/09/2010 đến 15/11/2010. 1.3.3. Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu là doanh số, số lƣợng khách hàng, lợi nhuận chi phí của các dịch vụ tại Ngân hàng. 1.4. Lƣợc khảo đề tài có liên quan 1. Đặng Thí Ái với bài phân tích : “Dịch vụ Ngân hàng bán lẽ thị trƣờng đầy tiềm năng cho các ngân hàng thƣơng mại”. Trong bài này Đặng Thí GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 3 SVTH: Võ Kiều Tú Cẩm Phân tích tình hình phát triển các dịch vụ tại Sacombank - Chi nhánh Cần Thơ Ái đƣa ra nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ đa dạng của ngân hàng ngày càng tăng. Đây là thị trƣờng hết sức rộng lớn cho các ngân hàng bán lẻ. Cho dù giá trị của mỗi giao dịch bán lẻ không cao nhƣng về tổng thể thì thị trƣờng dịch vụ bán lẻ cũng hấp dẫn không kém so với các hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty lớn và những ngƣời giàu có. - Hoạt động ngân hàng bán lẻ ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động các ngân hàng thƣơng mại trên thế giới. Các ngân hàng bán lẻ toàn cầu đƣợc kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong danh sách 20 ngân hàng toàn cầu hàng đầu theo xếp hạng của tạp chí The Banker vào năm 2015. - Từ đó, tác giả đƣa ra một vài biện pháp cũng nhƣ thực trạng thị trƣờng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. - Nhìn chung thị trƣờng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam đã có những bƣớc phát triển mới phù hợp với xu thế chung của thế giới, góp phần quan trọng đem lại cho khách ngày càng nhiều tiện ích mới và văn minh trong thanh toán. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt đƣợc, dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập. - Thị trƣờng dịch vụ ngân hàng bán lẻ còn thiếu ổn định, tính cạnh tranh chƣa cao, chƣa có sự liên kết giữa các ngân hàng trong việc khai thác dịch vụ mới. Sản phẩm ngân hàng bán lẻ còn đơn điệu mang tính truyền thống, nghèo nàn về chủng loại, chất lƣợng dịch vụ thấp, tính tiện ích chƣa cao, chƣa đáp ứng nhu cầu khách hàng, chƣa có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp về nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ. - Các ngân hàng chƣa xây dựng đƣợc chiến lƣợc đồng bộ về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, hiệu quả của chính sách khách hàng còn thấp, chất lƣợng dịch vụ chƣa cao, thủ tục dịch vụ chƣa thật sự thuận tiện. Mạng lƣới kênh cung cấp dịch vụ còn mỏng, kênh phân phối không đa dạng, hiệu quả thấp, phƣơng thức giao dịch và cung cấp dịch vụ chủ yếu vẫn giao dịch tại quầy ngân hàng, các hình thức giao dịch từ xa dựa trên nền tảng công nghệ thông tin chƣa phổ biến… - Thị trƣờng Việt Nam các khách hàng là cá nhân chƣa biết các dịch vụ ngân hàng nhiều, vẫn còn hạn chế. GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 4 SVTH: Võ Kiều Tú Cẩm Phân tích tình hình phát triển các dịch vụ tại Sacombank - Chi nhánh Cần Thơ Tóm lại: thị trƣờng dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam đang mảnh đất màu mở cho hoạt động của các ngân hàng bán lẻ trong nƣớc. 2. Nguyễn Thị Mùi với bài viết “xu thế tất yếu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ”, để các NHTM trong nƣớc có thể khai thác tốt lợi thế của mình, phát triển và nâng cao sức cạnh tranh với các đối thủ “ngoại” trong lĩnh vực DVNH bán lẻ ngay trên sân nhà, thì ngoài việc đa dạng hóa sản phẩm, đầu tƣ nguồn nhân lực, và phát triển đồng bộ cả 4 hoạt động: Thị trƣờng, kênh phân phối, dịch vụ và chi phí, các NH cần phải khẩn trƣơng thực hiện: - Thứ nhất, tái cấu trúc ngân hàng theo đối tƣợng khách hàng, kiện toàn tổ chức hoạt động của khối ngân hàng bán lẻ, theo đó, khối ngân hàng bán lẻ sẽ phục vụ khách hàng cá nhân; khối ngân hàng bán buôn sẽ phục vụ khách hàng có tổ chức và khối các định chế tài chính sẽ phục vụ các ngân hàng, công ty tài chính, công ty quản lý quỹ. - Thứ hai, xây dựng “siêu thị dịch vụ ngân hàng” để đáp ứng đƣợc đầy đủ các nhu cầu của khách hàng về DVNH. Mỗi ngân hàng cần xây dựng hệ thống dịch vụ đa dạng với nhiều chủng loại và mang những sắc thái riêng, phù hợp với “gu” tiêu dùng của từng đối tƣợng khách hàng; - Thứ ba, phát triển công nghệ thông tin, trong đó cần tính đến 3 yếu tố: cung cấp các sản phẩm/dịch vụ có chất lƣợng cao cho xã hội; Hỗ trợ thông tin kinh doanh và quản lý; Và phải vừa đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng, vừa đảm bảo hoạt động của ngân hàng không bị ngừng trệ và không ảnh hƣởng đến uy tín của ngân hàng; - Thứ tƣ, xây dựng và khai thác có hiệu quả hệ thống quản lý quan hệ khách hàng. - Thứ năm, là xây dựng và quảng bá thƣơng hiệu cho sản phẩm dịch vụ, trong đó: mỗi sản phẩm dịch vụ cần xác định một thƣơng hiệu riêng, phù hợp với đặc tính của nó và khách hàng sử dụng. Đồng thời, chú ý đúng mức 3. Trần Thị Việt Thạch với bài viết: “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại thị trƣờng Việt Nam hiện nay”, trong bài này tác giả cũng đƣa ra thực trạng của thị thị trƣờng dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam và từ đó hƣớng phát triển cho thị trƣờng này. GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 5 SVTH: Võ Kiều Tú Cẩm Phân tích tình hình phát triển các dịch vụ tại Sacombank - Chi nhánh Cần Thơ - Dân số Việt Nam hơn 85 triệu dân, trong đó phần lớn là chƣa sử dụng thƣờng xuyên các dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dân cƣ ở nông thôn, thêm vào đó đời sống của dân cƣ trong những năm gần đây đƣợc nâng lên, xu hƣớng đô thị hoá ở các vùng nông thôn diễn ra ngày một mạnh mẽ, tỷ lệ dân số trẻ ngày càng tăng. Thị trƣờng dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang và sẽ là một mảnh đất màu mở, nhiều tiềm năng phát triển cho các ngân hàng thƣơng mại. - Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù hoạt động bán lẻ của các ngân hàng thƣơng mại (NHTM) đã đƣợc cải thiện đáng kể, cả lƣợng và chất, song đó mới chỉ là khúc dạo đầu cho sự phát triển dịch vụ ngân hàng (DVNH) bán lẻ tại Việt Nam. Bởi trong số hơn 86 triệu dân, hiện mới chỉ có khoảng 10% dân số mở tài khoản tại ngân hàng, do đó tiềm năng để phát triển DVNH bán lẻ ở Việt Nam thực sự còn rất lớn. Đặc biệt là, sau năm 2010, bán lẻ sẽ là một trong số hoạt động chủ đạo trên thị trƣờng dịch vụ ngân hàng. - Tuy nhiên, để khai thác thị trƣờng này, các ngân hàng Việt Nam sẽ không chỉ phải cạnh tranh với nhau mà họ còn phải cạnh tranh với các định chế tài chính nƣớc ngoài có tiềm lực tài chính lớn và bề dày kinh nghiệm trong phát triển DVNH bán lẻ. “Áp lực cạnh tranh này sẽ tạo ra sức ép không nhỏ đối với các ngân hàng trong nƣớc, nhƣng sức ép này là cần thiết và cũng là động lực buộc các ngân hàng Việt Nam phải tự vƣơn lên, nếu không muốn „thua‟ ngay tại thị trƣờng nội” PGS., TS. Nguyễn Thị Mùi - Giám đốc Trƣờng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, nhấn mạnh. - Thực tiễn thời gian qua cũng cho thấy, dịch vụ bán lẻ đƣợc thực hiện dƣới nhiều hình thức: vay vốn để sản xuất kinh doanh, đầu tƣ phát triển, vay để mua, sửa chữa nhà, mua sắm trang thiết bị, phƣơng tiện đi lại, vay du học, vay phát hành thẻ tín dụng… trong đó, hoạt động thanh toán đối với lĩnh vực cá nhân, hộ gia đình đã có nhiều khởi sắc, số lƣợng tài khoản cá nhân tại các NHTM tăng nhanh. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, nếu năm 2005 chỉ có 5 triệu tài khoản cá nhân thì đến năm 2008 con số này đã tăng lên 18 triệu. - Bên cạnh đó, hoạt động phát hành và thanh toán thẻ cũng có tốc độ tăng trƣởng khá nhanh, trong số các NHTM, VCB có tốc độ tăng trƣởng lớn. Đến nay, VCB chiếm 62% thị phần thẻ thanh toán; 18% thị phần phát hành thẻ GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 6 SVTH: Võ Kiều Tú Cẩm Phân tích tình hình phát triển các dịch vụ tại Sacombank - Chi nhánh Cần Thơ quốc tế, 25% thị phần thẻ nội địa. Thẻ ghi nợ cũng có tốc độ tăng mạnh, dẫn đầu vẫn là VCB với khoảng 3 triệu thẻ vào cuối năm 2008, thị phần của các NHTMNN chiếm khoảng 60%, - Những năm gần đây kể cả ngân hàng trong nƣớc và nƣớc ngoài đều có xu hƣớng chú trọng phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ bằng cách mở rộng mạng lƣới hoạt động, đầu tƣ công nghệ, tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới, tiện ích cho khách hàng cá nhân (các loại thẻ ngân hàng, cho vay tiêu dùng…) nhƣng thị trƣờng vẫn chƣa thật sự hấp dẫn, chƣa thật sự đƣợc khai thác đúng mức. Có thể thấy thực trạng này qua một số con số thống kê tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam: các ngân hàng thƣơng mại hiện nay cung ứng ra thị trƣờng khoảng 300 sản phẩm dịch vụ (các ngân hàng trên thế giới có khoảng 3.000 dịch vụ), doanh thu từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ chiếm khoảng 6% đến 12% trên tổng doanh thu (các ngân hàng trên thế giới con số này khoảng 40% 50%), trong đó 50% doanh số bán lẻ từ các thành phố lớn. Chất lƣợng các dịch vụ còn thấp: dịch vụ còn mang tính thô sơ, tính tiện ích thấp, những dịch vụ sử dụng công nghệ cao còn nghèo… Có thể thấy tiềm năng sử dụng ngân hàng bán lẻ hiện nay ở nƣớc ta là rất lớn. - Thực trạng trên một mặt do cơ chế, chính sách, các quy định của nhà nƣớc trong hoạt động của ngân hàng còn nhiều bó hẹp. Mặc khác, do nền lực của tài chính chƣa đủ mạnh để đầu tƣ vào công nghệ trong khi vẫn thiếu các yếu tố cơ bản để phát triển loại hình dịch vụ này nhƣ: thiếu nguồn nhân lực có trình độ cao, thiếu cơ sơ sở vật chất, thiếu sự chủ động sáng tạo trong kinh doanh. - Từ đó, tác giả đã đƣa một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động của dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam. GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 7 SVTH: Võ Kiều Tú Cẩm
- Xem thêm -