Phân tích tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần nam việt chi nhánh cần thơ phòng giao dịch số 01

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ------ LUẬN VĂN TỐT NGHỆP PHÂN TÍCH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT CHI NHÁNH CẦN THƠ PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 01 Giáo viên hướng dẫn: TS. TRẦN ÁI KẾT Sinh viên thực hiện: BÙI ĐỊNH NGHĨA Mã số SV: 4094197 Lớp: Tài chính-Ngân hàng Khóa 35 Cần Thơ – 2013 Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian bốn năm học ở Trường Đại học Cần Thơ, em đã được quý thầy cô của trường nói chung và quý thầy cô của khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh nói riêng truyền đạt những kiến thức xã hội và kiến thức chuyên môn vô cùng quý giá. Những kiến thức hữu ích đó sẽ trở thành hành trang giúp em vượt qua những khó khăn, thử thách trong công việc cũng như trong cuộc sống sau này. Với những kiến thức tiếp thu tại nhà trường và công tác thực tiễn trong thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch số 01, đến nay em đã hoàn thành Luận văn tốt nghiệp của mình. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự giúp đỡ to lớn của quý thầy, quý cô và các anh, chị trong Ngân hàng. Em xin chân thành cảm ơn: - Quý thầy cô khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh đã truyền đạt cho em những kiến thức vô cùng hữu ích, đặc biệt là thầy Trần Ái Kết đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài luận văn này. - Ban lãnh đạo cùng các cô, chú, anh, chị trong Ngân hàng đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực tập. Cuối cùng, kính chúc quý thầy cô Trường Đại học Cần Thơ, Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch số 01 luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Ngày …. tháng …. năm 2013 Sinh viên thực hiện Bùi Định Nghĩa GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang i SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …. tháng …. năm 2013 Sinh viên thực hiện Bùi Định Nghĩa GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang ii SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ngày …. tháng …. năm 2013 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang iii SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên giáo viên hướng dẫn: TRẦN ÁI KẾT Bộ môn: Tài chính - Ngân hàng Cơ quan công tác: Khoa KT-QTKD Tên sinh viên: BÙI ĐỊNH NGHĨA MSSV: 4094197 – Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Tên đề tài: Phân tích tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch số 01 NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 2. Về hình thức ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận vặn ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 5. Nội dung và kết quả đạt được (theo mục tài liệu nghiên cứu,…) ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm 2013 Giáo viên hướng dẫn GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang iv SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ngày …. tháng …. năm 2013 Giáo viên phản biện GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang v SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 MỤC LỤC _______________________________________________________ Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ...................................................................................1 1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI ....................................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHÊN CỨU .............................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung..................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU...............................................................................2 1.3.1. Không gian nghiên cứu......................................................................2 1.3.2. Thời gian nghiên cứu.........................................................................2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................3 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ...............................................................................3 1.5. CẤU TRÚC LUẬN VĂN ................................................................................4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............5 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN............................................................................................5 2.1.1. Khái quát về tín dụng ........................................................................5 2.1.2. Khái quát về nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng................................7 2.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả tín dụng ngắn hạn .........................12 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................16 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu...........................................................16 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .........................................................16 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT CHI NHÁNH CẦN THƠ – PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 01............................................................................................................18 3.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT ........................18 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.......................................................18 3.1.2. Phương thức hoạt động....................................................................19 3.2. GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 01 .................................20 3.2.1. Tổng quan về phòng giao dịch số 01................................................20 3.2.2. Cơ cấu tổ chức của phòng giao dịch số 01 .......................................21 3.2.3. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận .........................................22 GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang vi SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 3.3. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH CẦN THƠ – PGD SỐ 01 TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 ......................................................23 3.3.1. Doanh thu ........................................................................................23 3.3.2. Chi phí.............................................................................................24 3.3.3 Lợi nhuận .........................................................................................25 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH CẦN THƠ – PGD SỐ 01 .......26 4.1. KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA PHÒNG GIAO DỊCH TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012....................................................................................................26 4.1.1. Khái quát nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng từ năm 2010 đến năm 2012 ......................................................................................................26 4.1.2. Khái quát tình hình huy động vốn của Ngân hàng từ năm 2010 đến năm 2012 ......................................................................................................29 4.2. PHÂN TÍCH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH CẦN THƠ – PGD SỐ 01 ................................30 4.2.1. Khái quát tín dụng của Ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Cần Thơ – PGD số 01 từ năm 2010 đến năm 2012........................................30 4.2.2. Phân tích tín dụng ngắn hạn theo ngành kinh tế từ năm 2010 đến năm 2012 ......................................................................................................41 4.2.3. Phân tích tín dụng ngắn hạn theo chủ thể vay từ năm 2010 đến năm 2012 ......................................................................................................48 4.2.4. Đánh giá tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Cần Thơ – PGD số 01 thông qua một số chỉ tiêu tài chính ..................55 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG QUY MÔ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH CẦN THƠ – PGD SỐ 01 .............................................................58 5.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỪ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ...........58 GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang vii SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG QUY MÔ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH CẦN THƠ – PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 01 TỪ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ............................................................................................................59 5.2.1. Đối với công tác huy động vốn........................................................59 5.2.2. Đối với công tác cho vay .................................................................60 5.2.3. Đối với nợ xấu.................................................................................62 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..............................................63 6.1. KẾT LUẬN ...........................................................................................63 6.2. KIẾN NGHỊ..........................................................................................64 6.2.1. Đối với chính quyền địa phương......................................................64 6.2.2. Đối với Ngân hàng TMCP Nam Việt...............................................64 6.2.3. Đối với Ngân hàng Nhà nước ..........................................................65 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................66 GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang viii SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 DANH MỤC BẢNG _______________________________________________________ Trang Bảng 3.1: KẾT QUẢ HĐKD TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012.................24 Bảng 4.1: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN GIAI ĐOẠN 2010 - 2012.............26 Bảng 4.2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 ......29 Bảng 4.3: TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CỦA PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 01 GIAI ĐOẠN 2010–2012 ..............................................................................31 Bảng 4.4: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2010 - 2012.......................................................................36 Bảng 4.5: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2010-2012.........................................................................40 Bảng 4.6: DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2010-2012.........................................................................................44 Bảng 4.7: NỢ XẤU NGẮN HẠN THEO NGÀNH KIN TẾ GIAI ĐOẠN 2010 - 2012.......................................................................................47 Bảng 4.8: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO CHỦ THỂ VAY GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 ...................................................................48 Bảng 4.9: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO CHỦ THỂ VAY GIAI ĐOẠN 2010 - 2012.............................................................................51 Bảng 4.10: DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO CHỦ THỂ VAY GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 ...................................................................................................53 Bảng 4.11: NỢ XẤU NGẮN HẠN THEO CHỦ THỂ VAY GIAI ĐOẠN 2010 - 2012.......................................................................................54 Bảng 4.12: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NAVIBANK CẦN THƠ – PGD SỐ 01 GIAI ĐOẠN 2010 - 2012.............55 GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang ix SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 DANH MỤC HÌNH .........................................................................................................................Trang Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức Navibank – PGD số 01 ...................................... 21 Hình 4.1: Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012............... 27 Hình 4.2: Cơ cấu DSCVNH theo ngành kinh tế giai đoạn 2010 - 2012 .... 35 Hình 4.3: Cơ Cấu DSTNNH theo ngành kinh tế giai đoạn 2010 - 2012 ... 41 Hình 4.4: Cơ cấu dư nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế giai đoạn 20102012 .............................................................................................................. 45 Hình 4.5: Cơ cấu DSCVNH theo chủ thể vay giai đoạn 2010 – 2012........ 49 Hình 4.6: Cơ cấu DSTNNH theo chủ thể vay từ 2010 - 2012 .................... 51 Hình 4.7: Cơ cấu DNNH theo chủ thể vay giai đoạn 2010 - 2012 ............. 53 GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang x SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT DSCV: Doanh số cho vay DSCVNH: Doanh số cho vay ngắn hạn DSTN: Doanh số thu nợ DSTNNH: Doanh số thu nợ ngắn hạn DNNH Dư nợ ngắn hạn NXNH Nợ xấu ngắn hạn TM – DV Thương mại – Dịch vụ NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng ST Số tiền PGD Phòng giao dịch NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang xi SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, đổi mới và phát triển. Nền kinh tế Việt Nam đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống kinh tế ngày một nâng cao. Bên cạnh đó, hòa vào bối cảnh chung của toàn cầu hóa, mà nhất là khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đã tạo ra cho các doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng nói riêng một môi trường kinh doanh đầy mới mẻ nhưng vô cùng khắc nghiệt. Ngày nay, muốn phát triển kinh tế thì đầu tư là nhân tố quan trọng nhất, mà muốn đầu tư thì phải có tiền cho nên vốn là điều kiện tiên quyết, là nhân tố quyết định đến việc phát triển kinh tế cũng như các lĩnh vực khác của một quốc gia. Bất kì ngành kinh doanh nào cũng cần có vốn, vốn có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Nhu cầu về vốn của nền kinh tế càng lớn thì Ngân hàng càng thể hiện được rõ vai trò quan trọng của mình, vì đây là nơi cung cấp vốn hữu hiệu nhất cho các thành phần kinh tế có nhu cầu vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó góp phần tạo nên sự phát triển bền vững và ổn định cho nền kinh tế. Cần Thơ được ví như là thủ đô của vùng Đồng bằng sông cửu long, vì thế hoạt động kinh doanh ở đây cũng sôi động hẳn hơn các tỉnh trong vùng, mà đã là kinh doanh thì sẽ có lúc thiếu vốn, các ngân hàng hiểu rõ điều này nên đã mạnh dạng đầu tư mở thêm chi nhánh hoạt động để cung cấp vốn trên địa bàn, NHTMCP Nam Việt chi nhánh Cần Thơ - Phòng giao dịch số 01 là một trong số đó. Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động chính của Ngân hàng, đặc biệt là tín dụng ngắn hạn. Nhu cầu về tín dụng ngắn hạn là nhu cầu rất cần thiết và thường xuyên. Với mức lãi suất thấp hơn tín dụng trung và dài hạn, tín dụng ngắn hạn luôn chiếm tỉ trọng cao trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Vì thế, để nâng cao năng lực cạnh tranh, Ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 cần có biện pháp như thế nào để vừa mở rộng được quy mô tín dụng vừa hạn chế được rủi ro. Thêm vào đó, phải làm sao để GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang 1 SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 hoạt động tín dụng ngắn hạn đạt được hiệu quả tốt nhất, thu hút được nhiều khách hàng nhất mỗi khi họ cần vốn. Từ những lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài “Phân tích tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt Chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch số 01” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. 1.2. MỤC TIÊU NGHÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá thực trạng tín dụng ngắn hạn qua các năm 2010-2012 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch số 01, từ đó có biện pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể (1)- Đánh giá khái quát tình hình nguồn vốn và huy động vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch số 01 từ năm 2010 đến năm 2012 (2)- Đánh giá thực trạng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch số 01 từ năm 2010 đến năm 2012. (3)- Đánh giá kết quả tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch số 01 thông qua các chỉ số tài chính từ năm 2010 đến năm 2012. (4)- Đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch số 01 trong thời gian tới. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian nghiên cứu Việc thực hiện nghiên cứu cũng như thu thập số liệu, thông tin cho đề tài chủ yếu được thực hiện tại phòng Quan hệ khách hàng Ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch số 01 1.3.2. Thời gian nghiên cứu Đề tài được thực hiện từ 14/01/2013 đến 14/04/2013. Số liệu của đề tài được cung cấp từ năm 2010 đến năm 2012. GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang 2 SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tín dụng ngắn hạn qua 3 năm 2010, 2011, 2012 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Viêt chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch số 01 . 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU  Luận văn tốt nghiệp: Nguyễn Thị Quyền Tiên, “Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp”; Nội dung tham khảo: phân tích tình hình huy động vốn, tình hình cho vay, tình hình thu nợ, nợ quá hạn của Ngân hàng qua ba năm 2009-2011, đánh giá hoạt động từ đó đề ra giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tuy nhiên do hạn chế về thời gian thực hiện và số liệu thu thập nên tác giả chưa phân tích được hết các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng. Trong đề tài của mình em sẽ cố gắng khắc phục phần này.  Luận văn tốt nghiệp: Bùi Văn Nông, “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Vĩnh Thuận”. Nội dung: Tác giả cũng phân tích tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua ba năm 2009 – 2011 thông qua các chỉ số như hệ số thu nợ, vòng quay vốn tín dụng, tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động, nợ quá hạn trên tổng dư nợ, để đề ra giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tuy nhiên giải pháp mà tác giả đề ra chưa thật sự sát với nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động tin dụng ngân hàng. Về phần này em sẽ tìm hiểu kỹ về nguyên nhân ảnh hưởng để đề ra giải pháp hợp lý cho đề tài của mình.  Luận văn tốt nghiệp: Võ Thị Phương Châm, “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Long An”. Nội dung tham khảo: phương pháp thu thập số liệu và so sánh số tuyệt đối, số tương đối để thấy rõ được xu hướng hoạt động tín dụng ngắn hạn của chi nhánh. Đồng thời đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng. Trong luận văn của mình, tác giả cũng chưa đánh giá được hết các nhân tố làm ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng. GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang 3 SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 1.5 CẤU TRÚC LUẬN VĂN Luận văn tốt nghiệp này bao gồm ba phần: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và kiến nghị. - Phần mở đầu (Gồm chương 1 và chương 2): + Lý do chọn đề tài. + Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. + Khái quát cơ sở lý luận và các phương pháp tiến hành trong đề tài nghiên cứu. - Phần nội dung (Gồm chương 3, chương 4 và chương 5): + Phân tích và đánh giá thực trạng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Cần Thơ – PGD số 01 . + Đề ra một số giải pháp cho vùng nghiên cứu. - Phần kết luận và kiến nghị (Chương 6). GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang 4 SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1. Khái quát về tín dụng 2.1.1.1. Các khái niệm a) Tín dụng Tín dụng là sự ra đời, phát triển gắn liền với sự tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hóa. Tín dụng là một quan hệ kinh tế thể hiện dưới hình thức vay mượn và có hoàn trả. Tín dụng có thể được hiểu theo những định nghĩa sau [Thái Văn Đại, 2012 ]: - Định nghĩa 1: Tín dụng là quan hệ kinh tế được thể hiện dưới hình thái tiền hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định. - Định nghĩa 2: Tín dụng là phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các pháp nhân và thể nhân trong nền kinh tế hàng hóa. - Định nghĩa 3: Tín dụng là một giao dịch giữa hai bên trong đó một bên (trái chủ - người cho vay) cấp tiền, hàng hóa, dịch vụ, chứng khoán… dựa vào lời hứa thanh toán lại trong tương lai của bên kia (thụ trái - người cho vay) Như vậy, “tín dụng” được diễn đạt bằng nhiều lời lẽ khác nhau, nhưng chúng cùng chỉ hành động thống nhất: hoạt động cho vay, đi vay và quan hệ này được ràng buộc trên cơ sở pháp luật hiện hành. b) Tín dụng Ngân hàng Tín dụng Ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ Ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định. Cũng như quan hệ tín dụng khác, tín dụng Ngân hàng chứa đựng ba nội dung [Nguyễn Minh Kiều, 2008]: - Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng; - Sự chuyển nhượng này mang tính tạm thời hay có thời hạn; - Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí, phần chi phí này được gọi là lãi suất. GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang 5 SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 2.1.1.2. Phân loại Tín dụng Ngân hàng có thể phân chia thành nhiều loại khác nhau tùy theo những tiêu thức phân loại khác nhau, chủ yếu được phân theo các tiêu thức [Nguyễn Minh Kiều, 2008]. a) Theo thời hạn tín dụng - Tín dụng ngắn hạn: Là những khoản cho vay có thời hạn đến 12 tháng nhằm để bổ sung vào vốn lưu động tạm thời thiếu hụt của khách hàng. - Tín dụng trung hạn: Là những khoản cho vay có thời hạn trên 12 tháng đến 60 tháng và chủ yếu được sử dụng để mua sắm đầu tư tài sản cố định. - Tín dụng dài hạn: Là những khoản cho vay có thời hạn trên 60 tháng và thường được sử dụng cho việc đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng quy mô sản xuất. b) Theo mục đích tín dụng - Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp là loại cho vay để bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. - Cho vay tiêu dùng cá nhân là hình thức tín dụng cấp phát cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. - Cho vay bất động sản là loại cho vay liên quan đến việc mua sắm và hình thành bất động sản. - Cho vay nông nghiệp. - Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu. c) Theo phương thức cho vay - Cho vay theo món: Là phương thức cho vay mà mỗi lần vay vốn, khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng. - Cho vay theo hạn mức tín dụng: Theo phương thức này thì Ngân hàng và khách hàng sẽ xác định và thỏa thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong thời hạn nhất định hoặc theo chu kì sản xuất kinh doanh.  Ngoài ra, tín dụng Ngân hàng còn được phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng (cho vay có đảm bảo và không có đảm bảo); theo phương thức hoàn trả nợ vay (cho vay trả góp, trả một lần khi đáo hạn,...); ... GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang 6 SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 2.1.1.3. Chức năng của tín dụng Trong nền KTTT, tín dụng có các chức năng [Thái Văn Đại, Bùi Văn Trịnh, 2010]: - Phân phối lại tài nguyên: Đây là chức năng cơ bản nhất của tín dụng, nhờ chức năng này của tín dụng mà các nguồn vốn tiền tệ được điều hòa từ nơi “thừa” sang nơi “thiếu” để sử dụng nhằm phát triển kinh tế. - Thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển sản. Tín dụng là cơ sở đảm bảo cho lưu thông tiền tệ ổn định, đồng thời đảm bảo đủ phương tiện phục vụ lưu thông. Nhờ hoạt động tín dụng mà Ngân hàng tạo ra tiền phục vụ cho sản xuất và lưu thông hàng hoá. Chính vì thế mà tốc độ lưu thông hàng hóa nhanh hơn, hàng hóa đi từ hình thái tiền tệ vào sản xuất và ngược lại được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Do đó, tín dụng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế. Nhờ đó hoạt động của tín dụng phát huy được chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông cho toàn xã hội. 2.1.2. Khái quát về nghiệp vụ cấp tín dụng của Ngân hàng 2.1.2.1. Nguyên tắc cho vay Các chủ ngân hàng khi cho vay bao giờ cũng kì vọng những đồng vốn bỏ ra của mình sẽ mang lại hiệu quả cho cả người đi vay và chính bản thân ngân hàng. Chính vì vậy, các ngân hàng bao giờ cũng đặt ra các nguyên tắc để bắt buộc khách hàng tuân thủ nhằm đảm bảo sử dụng vốn đúng theo kế hoạch được thỏa thuận với ngân hàng. Các NHTM xem các nguyên tắc này là cơ sở quyết định các món tín dụng cấp ra cho khách hàng, bao gồm 2 nguyên tắc [Thái Văn Đại, 2012 ]: * Nguyên tắc 1: Vốn vay phải sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và có hiệu quả kinh tế. Vốn tín dụng sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả không những là nguyên tắc mà còn là phương châm hoạt động của Ngân hàng. Nguyên tắc này là cơ sở của việc phân tích tín dụng trước khi Ngân hàng quyết định tài trợ và là cơ sở để Ngân hàng theo dõi việc sử dụng vốn vay của doanh nghiệp. Việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả đảm bảo cho việc hoàn trả vốn vay một cách an toàn hạn chế rủi ro cho Ngân hàng. * Nguyên tắc 2: Vốn vay phải được hoàn trả đầy đủ cả vốn gốc và lãi theo đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Đây là nguyên tắc chung cơ GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang 7 SVTH: Bùi Định Nghĩa Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Nam Việt Cần Thơ-Phòng giao dịch số 01 bản nhất của tín dụng nhằm đảm bảo cho Ngân hàng thương mại tín dụng tồn tại và hoạt động bình thường. Ngân hàng phải thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc này, bởi vì tiền cho vay phần lớn là tiền huy động từ tiền gửi của khách hàng, trong đó có cả nguồn ngắn hạn Ngân hàng đi vay, do đó phải thu đúng hạn để trả cho người gửi, người cho vay đúng hạn. Việc thu nợ đủ và đúng hạn giúp Ngân hàng đảm bảo kế hoạch nguồn vốn, chủ động trong cân đối nguồn vốn nhằm đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh. 2.1.2.2. Điều kiện cho vay Điều kiện cho vay là những yêu cầu của Ngân hàng đối với các bên để làm căn cứ xem xét và quyết định thiết lập quan hệ tín dụng. Khách hàng muốn được vay vốn Ngân hàng phải có các điều kiện sau [Thái Văn Đại, 2012 ]: - Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.  Đối với khách hàng là pháp nhân và cá nhân Việt Nam: - Pháp nhân phải có pháp luật dân sự. - Cá nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. - Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. - Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và hành vi dân sự.  Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản luật của Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia quy định. - Mục đích sử dụng vốn hợp pháp. - Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. - Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả, hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật. GVHD: TS. Trần Ái Kết Trang 8 SVTH: Bùi Định Nghĩa
- Xem thêm -