Phân tích tài chính công ty cổ phần phân bón và hóa chất cần thơ

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 10 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

Phân tích Tài Chính Công Ty CổĐẠI Phần HỌC Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ TRƯỜNG CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ths.NGUYỄN VĂN DUYỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN THỊ HỒNG HANH MSSV: B070022 Lớp: Tài Chính –Ngân Hàng, khóa 33 Cần Thơ, Tháng GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang 212- 2010 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ LỜI CẢM ƠN Được sự chấp nhận của Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa Chất Cần Thơ, sau gần ba tháng thực tập em có nhiều điều kiện vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tiễn để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Em chân thành cảm ơn: - Các quý Thầy Cô trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt bốn năm học vừa qua. Đặc biệt em xin cám ơn Nguyễn Văn Duyệt đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành Luận văn này. - Ban Giám Đốc, các anh chị trong các phòng Kế toán & Tài Chính Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa Chất Cần Thơ đã giúp đỡ em rất nhiều trong lúc thực tập để thực hiện bài Luận văn này. Do giới hạn về thời gian và kiến thức nên Luận văn không thể tránh những sai sót và có sự trùng lắp, rất mong được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quý Thầy Cô, các Anh Chị trong Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa Chất Cần Thơ và các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn. Sau cùng em kính chúc quý Thầy Cô, các Anh Chị tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa Chất Cần Thơ lời chúc tốt đẹp, chúc Công ty đạt được nhiều thành quả cao trong những hoạt động kinh doanh sắp tới. Trân trọng kính chào! Ngày….. Tháng….. năm 2010 Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang i SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày … tháng … năm 2010 Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang ii SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày … tháng … năm 2010 GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang iii SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ và tên người hướng dẫn: NGUYỄN VĂN DUYỆT Học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tên học viên: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Mã số học viên: B070022 Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Tên đề tài: “Phân Tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ” NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Về hình thức: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu…) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang iv SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ 7. Kết luận: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT NGUYỄN VĂN DUYỆT GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang v SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày … tháng … năm 2010 Giáo viên phản biện GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang vi SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ MỤC LỤC TRANG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ...............................................................................1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...............................................................1 1.1.1.Sự cần thiết của vấn ñề nghiên cứu ....................................................1 1.1.2.Căn cứ khoa học và căn cứ thực tiễn ..................................................2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ...................................................................3 1.2.1.Mục tiêu chung ...................................................................................3 1.2.2.Mục tiêu cụ thể ...................................................................................3 1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ......................................3 1.3.1.Không gian nghiên cứu.......................................................................3 1.3.2.Thời gian nghiên cứu..........................................................................3 1.3.3.Đối tượng nghiên cứu .........................................................................3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ........................................................................4 2.1.1. Khái niệm, mục tiêu của phân tích tài chính.......................................4 2.1.1.1. Khái niệm ...................................................................................4 2.1.1.2. Mục tiêu...........................................................................................................................................4 2.1.2. Nội dung phân tích.............................................................................4 2.1.2.1. Bảng cân đối kế toán ..................................................................4 2.1.2.2. Bảng báo cáo kết qua hoạt động kinh doanh .............................6 2.1.3. Các tỷ số về tình hình tài chính ............................................................6 2.1.3.1. Tỷ số về tình hình khả năng thanh toán ....................................6 2.1.3.2. Các tỷ số về tình hình nợ ............................................................7 2.1.3.3. Các tỷ số về khả năng sinh lời......................................................7 2.1.3.4. Các tỷ số về hiệu qua hoạt động ..................................................8 2.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...........................................................9 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................9 2.2.2. Phương pháp phân tích ......................................................................9 2.2.2.1. Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối ....................................9 GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang vii SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ 2.2.2.2. Phương pháp so sánh bằng số tương đối....................................10 2.2.2.3.Phương pháp phân tích tỷ lệ........................................................10 2.2.2.4. Phương pháp biểu bảng ..............................................................10 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CTY CP PHÂN BÓN & HÓA CHẤT CẦN THƠ .............................11 3.1. KHÁI QUÁT VỀ CTY CP PHÂN BÓN & HÓA CHẤT CẦN THƠ .................................11 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .................................11 3.1.2 Lĩnh vực hoạt động .............................................................................12 3.1.3. Sản phẩm ..........................................................................................13 3.1.4. Cơ cấu tổ chức ...................................................................................14 3.2. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CTY CP PHÂN BÓN & HÓA CHẤT CẦN THƠ.................................. 18 3.3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN .............................................................20 3.3.1. Thuận lợi............................................................................................20 3.3.2. Khó khăn............................................................................................21 3.4. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỜI GIAN SẮP TỚI...............21 3.4.1.Tầm nhìn .............................................................................................21 3.4.2. Sứ mạng ............................................................................................22 3.4.2. Các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn .....................................................22 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CTY CP PHÂN BÓN & HÓA CHẤT CẦN THƠ ..........................................24 4.1 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ......................................24 4.1.1 Phân tích tài sản ..................................................................................24 4.1.1.1. Phân tích tài sản ngắn hạn ..........................................................26 4.1.1.2 Phân tích tài sản dài hạn..............................................................29 4.1.2. Phân tích nguồn vốn ..........................................................................32 4.1.2.1 Phân tích nợ phải trả....................................................................34 4.1.2.2 Phân tích nguồn vốn chủ sở hữu .................................................36 GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang viii SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ 4.1.3..Phân tích tình hình cân đối giữa tài sản và nguồn vốn ......................38 4.2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH QUA BẢNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH....................................................................................................40 4.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ..........................................42 4.2.2. Giá vốn hàng bán ...............................................................................42 4.2.3. Doanh thu hoạt động tài chính...........................................................42 4.2.4.Chi phí tài chính..................................................................................42 4.2.5.Chi phí bán hàng.................................................................................42 4.2.6.Chi phí quản lý doanh nghiệp.............................................................43 4.2.7.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.......................................... 43 4.2.8.Thu nhập khác.....................................................................................44 4.2.9.Chi phí khác ........................................................................................44 4.2.10.Lợi nhuận khác .................................................................................44 4.2.11.Tổng lợi nhuận trước thuế ................................................................44 4.3. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH ..............................................45 4.3.1. Phân tích các tỷ số về khả năng thanh toán .......................................45 4.3.1.1. Tỷ số thanh toán hiện thời..........................................................46 4.3.1.2. Tỷ số thanh toán nhanh ..............................................................46 4.3.2. Phân tích các tỷ số quản lý nợ ...........................................................47 4.3.2.1.Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu....................................................48 4.3.2.2. Tỷ số nợ trên tổng tài sản ..........................................................48 4.3.2.3. Khả năng thanh toán lãi vay .......................................................49 4.3.3. Phân tích tỷ số khả năng sinh lời .......................................................50 4.3.3.1.Tỷ suất doanh lợi ròng (ROS).....................................................51 4.3.3.2.Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) .............................................51 4.3.3.3. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)..............................52 4.3.3.4. Phương trình Dupont..................................................................53 4.3.4. Các tỷ số về hiệu quả hoạt động .....................................................56 4.3.4.1. Hiệu quả hoạt động của tổng tài sản 57 GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang ix SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ 4.3.4.2. Hiệu quả hoạt động của tài sản dài hạn.................................58 4.3.4.3. Hiệu quả hoạt động của tài sản ngắn hạn ..............................58 4.3.4.4.Các khoản phải thu.................................................................59 4.3.4.5.Vòng quay hàng tồn kho .........................................................59 CHƯƠNG 5:GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÀI CHÍNH CTY CP PHÂN BÓN & HÓA CHẤT CẦN THƠ ........................ 61 5.1. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ...................................................61 5.1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn ........................................61 5.1.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn ............................................62 5.1.3. Biện pháp tăng doanh thu .................................................................63 5.1.4. Quản lý tốt các chi phí ....................................................................... 64 5.2. GIẢI PHÁP THỊ TRƯỜNG .................................................................64 5.2.1. Đối với nguyên vật liệu đầu vào.......................................................64 5.2.2 Đầu ra của sản phẩm ..........................................................................64 CHƯƠNG 6: KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................66 6.1 Kết luận ......................................................................................................66 6.2.Kiến nghị....................................................................................................67 6.2.1. Đối với Nhà nước ..............................................................................67 6.2.2. Đối với công ty ..................................................................................67 MỤC LỤC ...........................................................................................................68 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................76 GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang x SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG TRANG Hình 1: Sơ đồ tổ chức Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ ................14 Bảng 1 : Kết quả hoạt động kinh doanh Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................19 Đồ thị 1: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010).....................20 Đồ thị 2: Tài sản Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ .........................24 Bảng 2: Phân tích tài sản Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................25 Đồ thị 3: Tài sản ngắn hạn Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................26 Đồ thị 4: Tài sản dài hạn Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................29 Đồ thị 5: Nguồn vốn Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ ..................32 Bảng 3: Phân tích nguồn vốn Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................33 Đồ thị 6: Nguồn vốn nợ phải trả Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................34 Đồ thị 7: Nguồn vốn chủ sở hữu Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................36 Bảng 4: Mối quan hệ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn không bị chiếm dụng Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................38 Bảng 5: Mối quan hệ nguồn vốn chủ sở hữu vốn vay và nguồn vốn không bị chiếm dụng Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) .......39 Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................41 Bảng 7: Các tỷ số về khả năng thanh toán Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................45 GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang xi SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ Bảng 8: Các tỷ số về tình hình nợ Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................47 Bảng 9: Các tỷ số về khả năng sinh Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................50 Bảng 10: Phân tích sơ đồ Dupont Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ................53 Hình 2: Phân tích sơ đồ Dupont Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-2009) ...................54 Hình 3: Phân tích sơ đồ Dupont Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (6/2009-6/2010) .............55 Bảng 11: Các tỷ số về hiệu quả hoạt động Cty CP Phân Bón & Hoá Chất Chất Cần Thơ (2007-6/2010) ...............56 GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang xii SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1.Sự cần thiết của vấn ñề nghiên cứu Trước xu thế toàn cầu hóa hiện nay đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO các công ty của Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức lớn, và để có thể tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi công ty phải có năng lực về tài chính. Tài chính công ty vững mạnh sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo được lòng tin cho các đối tác, giúp công ty chủ động hơn trong quá trình mở rộng qui mô sản xuất của mình. Quản lý về tài chính giúp cho công ty cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro có sức chịu đựng thích nghi tốt với các biến động trên thị trường. Bên cạnh đó khi tình hình tài chính lành mạnh sẽ giúp cho công ty tái đầu tư mở rộng qui mô. Để tiến hành việc quản lý tài chính thì công ty cần phải thường xuyên phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại công ty. Phân tích tài chính sẽ làm rõ được xu hướng và tốc độ tăng trưởng thực trạng tài chính của công ty đồng thời chỉ ra được những thế mạnh cần phát huy cả những bất ổn nhằm giúp cho nhà quản trị có thể đề ra những biện pháp đúng đắn và kịp thời để phát huy các nguồn lực trong công ty một cách hiệu quả nhất. Đồng thời tình hình tài chính cũng là mối quan tâm của các nhà cung cấp tín dụng. Do đó việc có được tình hình tài chính lành mạnh không những đảm bảo an toàn cho hoạt động mà còn mở ra được những thuận lợi về nguồn lực tài chính để phát triển trong tương lai. Xuất phát từ tầm quan trọng của phân tích tài chính đối với sự tồn tại và phát triển của công ty do đó tôi đã chọn đề tài: “Phân Tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ” làm luận văn tốt nghiệp. Hy vọng với kiến thức đã tiếp thu trong thời gian học cùng với việc tìm hiểu nghiên cứu tình hình thực tế tại Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ đề tài sẽ giúp ích cho công ty. 1.1.2. Căn cứ khoa học và căn cứ thực tiễn GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang 1 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ Đề tài được thực hiện căn cứ vào lý thuyết về phân tích hoạt động kinh tế, quản trị tài chính, tài chính công ty. Dựa trên luồng thông tin do công ty cung cấp kết hợp với các số liệu từ các báo cáo tài chính của công ty như bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian (2007-2009) và 6/2010. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích tài chính tại Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ giúp đánh giá mặt mạnh và mặt yếu về tình hình tài chính của công ty. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh tình hình tài chính tại công ty. 1.2.2.Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể được xác định như sau: - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính của công ty - Đánh giá kết cấu đầu tư vào tài sản và nguồn vốn của Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ. - Phân tích tài chính của Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ thông qua các chỉ số về khả năng thanh toán, các tỷ số về tình hình nợ, các tỷ số về khả năng sinh lời và các tỷ số về khả năng hoạt động. - Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao tài chính của Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ 1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1.Không gian nghiên cứu Đề tài được thực hiện tại Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ 1.3.2. Thời gian nghiên cứu Đề tài được thực hiện thông qua việc thu thập số liệu từ các báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ 2007-6/2010 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh, các chỉ số về khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động, sinh lời… GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang 2 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái niệm, mục tiêu của phân tích tài chính 2.1.1.1. Khái niệm Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý công ty, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của công ty giúp người sử dụng thông tin đưa ra quyết định tài chính và quyết định quản lý phù hợp. 2.1.1.2. Mục tiêu • Đối với công ty Giúp cho nhà quản trị kiểm tra tình hình tài chính và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phát hiện ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tàichính, đưa ra các biện pháp nhằm duy trì và cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp. • Đối với các đối tượng bên ngoài Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty có mối quan hệ với các nhà cung cấp vật liệu, nhà đầu tư, ngân hàng… các tổ chức này thường dựa vào tình hình tài chính để đưa ra quyết định về cung cấp các yếu tố đầu vào cho công ty. 2.1.2. Nội dung phân tích 2.1.2.1.Bảng cân đối kế toán Là báo cáo tài chính phản ảnh toàn bộ tài sản hiện có của công ty tại một thời điểm nhất định. Kết cấu của bảng cân đối kế toán bao gồm 2 phần: tài sản và nguồn vốn. • Tài sản Phản ảnh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của công ty tại thời điểm lập báo cáo. Tài sản gồm có tài ngắn hạn, tài sản dài hạn. - Tài sản ngắn hạn gồm: tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác - Tài sản dài hạn gồm: Tài sản cố định, bất động sản đầu tư …. GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang 3 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ • Nguồn vốn: Phản ảnh các nguồn hình thành các loại tài sản, các nguồn vốn kinh doanh của công ty đến cuối kỳ hạch toán, các chỉ tiêu này được sắp xếp theo phân chia theo từng nguồn hình thành tài sản của công ty gồm: nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu - Nợ phải trả bao gồm: nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, nợ khác - Vốn chủ sở hữu gồm: nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn kinh phí và quỹ khác • Phân tích tình hình cân đối giữa tài sản và nguồn vốn Về nguyên tắc nguồn vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp phải thỏa mãn hầu hết nhu cầu về tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trong doanh nghiệp, từ đó ta có quan hệ cân đối sau: Nguồn vốn chủ sở hữu = Nguồn vốn không đi chiếm dụng Trong đó, nguồn vốn không đi chiếm dụng chính là tài sản không bị chiếm dụng (tổng tài sản trừ đi các khoản phải thu, tạm ứng, ký quỹ, ký cược …) - Nếu vế trái ≥ vế phải thì kết luận nguồn vốn chủ sở hữu đủ đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, số thừa sẽ bị chiếm dụng. - Nếu vế trái < vế phải thì nguồn vốn chủ sở hữu không đủ để đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp nên phải đi vay hoặc đi chiếm dụng vốn từ bên ngoài. Lúc đó doanh nghiệp tìm nguồn bổ sung từ vốn vay, quan hệ cân đối chuyển thành: Nguồn vốn chủ sở hữu + Vốn vay = Nguồn vốn không đi chiếm dụng - Nếu vế trái ≥ vế phải: Nguồn vốn lúc này đủ đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, số thừa sẽ bị chiếm dụng. - Nếu vế trái < vế phải: Nguồn vốn lúc này không đủ để đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp nên phải đi chiếm dụng vốn từ bên ngoài.Vì thế lúc đó nhu cầu vốn còn thiếu sẽ cân bằng với lượng chênh lệch giữa nguồn vốn bị chiếm dụng và nguồn vốn đi chiếm dụng. Từ đó ta có quan hệ cân đối sau NV chủ sở hữu + Vốn vay GVHD: Nguyễn Văn Duyệt - NV không bị chiếm dụng Trang 4 = NV bị chiếm dụng - NV đi chiếm dụng SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ Trong đó: - Nguồn vốn bị chiếm dụng là các khoản phải thu, tạm ứng, ký quỹ,… - Nguồn vốn đi chiếm dụng là các khoản nợ ngoại trừ các khoản đi vay. 2.1.2.2. Bảng báo cáo kết qua hoạt động kinh doanh Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính phản ánh tổng hợp về doanh thu, chi phí và kết quả lãi lổ của các hoạt động kinh doanh khác nhau trong công ty. Ngoài ra, báo cáo này còn phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ đối với Nhà Nước. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng là nguồn thông tin tài chính quan trọng cho nhiều đối tượng khác nhau, nhằm phục vụ cho công việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời của công ty. 2.1.3. Các tỷ số về phân tích tài chính 2.1.3.1. Tỷ số về tình hình khả năng thanh toán Tình hình tài chính của công ty được thể hiện rõ nét ở khả năng thanh toán. Nếu công ty có đủ khả năng thanh toán thì tình hình tài chính lạc quan và ngược lại do đó khi phân tích tình hình tài chính cần phải phân tích về khả năng thanh toán, các hệ số thường dùng để đánh giá về khả năng thanh toán như • Hệ số thanh toán hiện hành Chỉ tiêu này cho thấy khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn của công ty. Nếu tỷ số này xấp xỉ bằng hoặc lớn hơn 1 thì công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn Hệ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn • Hệ số thanh toán nhanh Chỉ tiêu này phản ảnh khả năng trả nợ ngắn hạn của công ty bằng các tài sản lưu động có thể chuyển hóa nhanh thành tiền. Hệ số thanh toán nhanh = GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Tài sản lưu động- Hàng tồn kho Trang 5 Nợ ngắn hạn SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ 2.1.3.2. Các tỷ số về tình hình nợ Các tỷ số về tình hình nợ hay còn gọi là đòn bẩy tài chính đo lường mức độ sử dụng nợ để tài trợ cho hoạt động của công ty, có hai tỷ số về tình hình nợ hay được sử dụng đó là tỷ số nợ trên tổng tài sản và tỷ số nợ trên tổng nguồn vốn. • Tỷ số nợ so với tổng tài sản Chỉ tiêu này phản ảnh mức độ sử dụng các khoản nợ để tài trợ cho tài sản của công ty hay cho biết các khoản nợ của doanh nghiệp được đảm bảo bằng tài sản ở mức độ nào. Nợ phải trả Tỷ số nợ so với tổng tài sản = Tổng tài sản x 100 • Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu này phản ảnh mức độ sử dụng các khoản nợ để tài trợ cho tài sản của công ty so với khả năng tự chủ về tài chính của công ty. Nợ phải trả Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu x 100 • Khả năng thanh toán lãi vay Chỉ tiêu này đo lường khả năng thanh toán lãi vay của lợi nhuận trước thuế chỉ tiêu này được các nhà cung cấp tín dụng quan tâm. Lợi nhuận trước thuế Khả năng thanh toán lãi vay = Chi phí lãi vay x 100 2.1.3.3. Các tỷ số về khả năng sinh lời • Tỷ suất doanh lợi ròng Chỉ tiêu này phản ảnh có bao nhiêu đồng lợi nhuận được tạo ra từ 100 đồng doanh thu Tỷ suất doanh lợi ròng = Lợi nhuận ròng Doanh thu được hưởng x100 • Tỷ suất sinh lời của tài sản Chỉ tiêu này phản ảnh khả năng sinh lời của tổng tài sản có bao nhiêu đồng lợi nhuận được tạo ra từ 100 đồng tài sản GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang 6 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phân tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = Lợi nhuận ròng Tổng tài sản x100 • Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (VCSH) Chỉ tiêu này đo lường khả năng sinh lời của vốn, có bao nhiêu đồng lợi nhuận được tạo ra từ 100 đồng vốn chủ sở hữu. Đây là chỉ tiêu được các nhà đầu tư quan tâm Lợi nhuận ròng Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) = Vốn chủ sở hữu bình quân x100 • Phương trình Dupont Đây là phương pháp phân tích từng nhân tố ảnh hưởng đến suất sinh lời của vốn chủ sở hữu để tìm ra phương pháp tối ưu nâng cao khả năng sinh lời cho các nhà đầu tư ROE = Lợi nhuận ròng Doanh thu x Doanh thu Tổng tài sản x Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu bình quân x100 Qua phương trình này cho thấy tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản có phụ thuộc vào hai yếu tố: - Lợi nhuận của doanh nghiệp trên một đồng doanh thu là bao nhiêu? - Một đồng tài sản thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu (tức là hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.) Sự phân tích này cho phép xác định chính xác nguồn gốc làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, hoặc là do doanh thu bán hàng không đủ lớn để tạo ra lợi nhuận, hoặc do lợi nhuận ròng trên tổng doanh thu quá thấp. Từ đó thì các nhà quản trị cần phải có biện pháp điều chỉnh phù hợp hoặc là đẩy mạnh tiêu thụ, hoặc là tiết kiệm chi phí 2.1.3.4. Các tỷ số về hiệu quả hoạt động • Vòng quay của các khoản phải thu Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển của các khoản phải thu. Số vòng quay ngày càng lớn thì hiệu quả của việc thu hồi vốn càng tăng Vòng quay của các khoản phải thu = GVHD: Nguyễn Văn Duyệt Trang 7 Doanh thu được hưởng Các khoản phải thu SVTH: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Xem thêm -