Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại công ty trách nhiệm hữu hạn gas petrolimex cần thơ

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH _____________________________ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƢỢNG – LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GAS PETROLIMEX CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện : ThS. ĐINH CÔNG THÀNH NGUYỄN THỊ NGỌC Mã số SV: 4104303 Lớp : Kế toán tổng hợp 2 - Khóa 36 Cần Thơ – 2013 Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ LỜI CẢM TẠ ---------Lời đầu tiên tôi gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu, quý thầy cô trƣờng Đại học Cần Thơ đã giảng dạy và truyền đạt những kinh nghiệm cho tôi trong suốt những năm qua. Những kiến thức quý báu đó rất giúp ích trong cuộc sống và công việc sau này của tôi. Đặt biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Đinh Công Thành đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ cho tôi hoàn thành đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám Đốc và các cô chú, anh chị phòng kế toán Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ, đặc biệt là chị Dƣơng đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành đề tài này. Do kiến thức và thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi sai sót. Tôi rất cảm ơn nhận đƣợc sự góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn để đề tài hoàn chỉnh hơn. Sau cùng tôi kính chúc Ban Giám Hiệu, quý thầy cô, cùng Ban Giám đốc, các cô chú, anh chị trong công ty dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Ngày … tháng … năm 2013 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Ngọc GVHD: Th.S Đinh Công Thành i SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN ---------Tôi cam đoan rằng đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày … tháng … năm 2013 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Ngọc GVHD: Th.S Đinh Công Thành ii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ---------................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày … tháng … năm 2013 Thủ trƣởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) GVHD: Th.S Đinh Công Thành iii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐAI HỌC ---------Họ và tên giáo viên hƣớng dẫn: Đinh Công Thành Học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành: ........................................................................................................ Cơ quan công tác: Bộ môn Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học Cần Thơ. Tên học viên: Nguyễn Thị Ngọc Mã số sinh viên: 4104303 Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp Tên đề tài: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 2. Về hình thức ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. GVHD: Th.S Đinh Công Thành iv SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ 5. Nội dung và các kết quả đạt đƣợc (theo mục tiêu nghiên cứu,…) ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày … tháng … năm 2013 Giáo viên hƣớng dẫn Đinh Công Thành GVHD: Th.S Đinh Công Thành v SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ---------Họ và tên giáo viên hƣớng dẫn: .............................................................................. Học vị:..................................................................................................................... Chuyên ngành: ........................................................................................................ Cơ quan công tác: ................................................................................................... ................................................................................................................................. Tên học viên: Nguyễn Thị Ngọc Mã số sinh viên: 4104303 Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp Tên đề tài: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ. NỘI DUNG NHẬN XÉT 8. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 9. Về hình thức ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 10. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 11. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. GVHD: Th.S Đinh Công Thành vi SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ 12. Nội dung và các kết quả đạt đƣợc (theo mục tiêu nghiên cứu,…) ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 13. Các nhận xét khác ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 14. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày … tháng … năm 2013 Giáo viên phản biện GVHD: Th.S Đinh Công Thành vii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ MỤC LỤC ---------Trang CHƢƠNG 1:GIỚI THIỆU...................................................................................1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .........................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .............................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...............................................................................2 1.3.1. Không gian ............................................................................................2 1.3.2. Thời gian ...............................................................................................2 1.3.3. Đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................2 1.4. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU .................................................................................3 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................................................................................4 2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN ..................................................................................4 2.1.1. Khái niệm, mục tiêu phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận ...............................................................................................................4 2.1.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí .....................................4 2.1.3. Báo cáo thu nhập dạng đảm phí ..........................................................15 2.1.4. Các chỉ tiêu dùng trong phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận ........................................................................................................16 2.1.5. Phân tích điểm hòa vốn .......................................................................18 2.1.6. Phân tích kết cấu mặt hàng ..................................................................23 2.1.7. Hạn chế của phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận 24 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................25 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ..............................................................25 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu ............................................................25 CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ ...............................................................................26 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ ..................................................................................26 GVHD: Th.S Đinh Công Thành viii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ 3.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ .............................................................................................................27 3.2.1. Chức năng của công ty ........................................................................27 3.2.2. Nhiệm vụ của công ty..........................................................................28 3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ ...................................................................................28 3.3.1. Cơ cấu tổ chức .....................................................................................28 3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban ......................................29 3.3.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty...............................................32 3.4. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 .............................34 3.5. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ ..................................36 3.5.1. Thuận lợi .............................................................................................36 3.5.2. Khó khăn .............................................................................................37 3.5.3. Phƣơng hƣớng phát triển của công ty trong tƣơng lai ........................38 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƢỢNG – LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ......39 4.1. TÌNH HÌNH KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ .........................................................................39 4.1.1. Tình hình tiêu thụ gas tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ ..39 4.1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu thụ gas tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ ...............................................................................43 4.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ ........................................................43 4.2.1. Chi phí khả biến ..................................................................................44 4.2.2. Chi phí bất biến ...................................................................................45 4.3. BÁO CÁO THU NHẬP THEO SỐ DƢ ĐẢM PHÍ .......................................51 4.3.1. Số dƣ đảm phí ......................................................................................51 4.3.2. Tỷ lệ số dƣ đảm phí .............................................................................54 4.3.3. Kết cấu chi phí .....................................................................................55 4.3.5. Đòn bẩy kinh doanh ............................................................................56 GVHD: Th.S Đinh Công Thành ix SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ 4.4. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƢỢNG – LỢI NHUẬN ..56 4.4.1. Xác định điểm hòa vốn của công ty ....................................................56 4.4.2. Đồ thị hòa vốn, đồ thị lợi nhuận ..........................................................60 4.4.3. Doanh thu an toàn................................................................................63 4.4.4. Ứng dụng của mô hình mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận vào lựa chọn phƣơng án kinh doanh .............................................................64 4.4.5. Mối quan hệ giữa điểm hòa vốn và giá bán ........................................67 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ ...............................................................................69 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN .........................69 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI ...................69 5.2.1. Giải pháp về chi phí.............................................................................69 5.2.2. Giải pháp về doanh thu ........................................................................70 5.2.3. Giải pháp các yếu tố khác ...................................................................71 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................72 6.1. KẾT LUẬN ....................................................................................................72 6.2. KIẾN NGHỊ ...................................................................................................72 6.2.1. Đối với tổng công ty ............................................................................72 6.2.2. Đối với cơ quan Nhà nƣớc ..................................................................72 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................74 PHỤ LỤC.............................................................................................................75 GVHD: Th.S Đinh Công Thành x SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG ---------Trang Bảng 1: Báo cáo thu nhập theo số dƣ đảm phí dạng tổng quát ......................... 15 Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm ........................ 35 Bảng 3: Sản lƣợng tiêu thụ và doanh thu các mặt hàng của công ty từ năm 2010 đến năm 2012 ..................................................................................................... 40 Bảng 4: Tổng hợp chi phí khả biến từng mặt hàng của công ty năm 2012 ....... 44 Bảng 5: Tổng hợp chi phí khả biến đơn vị từng mặt hàng của công ty năm 2012 ............................................................................................................................. 44 Bảng 6: Tổng hợp chi phí bất biến của công ty năm 2012 ................................ 45 Bảng 7: Tỷ lệ phân bổ CPBB các mặt hàng gas bình của công ty năm 2012 .... 49 Bảng 8: Tổng hợp chi phí bất biến từng mặt hàng của công ty năm 2012 ......... 50 Bảng 9: Chi phí bất biến đơn vị từng mặt hàng của công ty năm 2012 ............. 51 Bảng 10: Báo cáo thu nhập dạng số dƣ đảm phí theo tổng chi phí của công ty năm 2012 ............................................................................................................ 52 Bảng 11: Báo cáo thu nhập dạng số dƣ đảm phí theo chi phí đơn vị của công ty năm 2012 ............................................................................................................ 52 Bảng 12: Tỷ lệ số dƣ đảm phí của các mặt hàng của công ty năm 2012 ........... 54 Bảng 13: Kết cấu chi phí các mặt hàng của công năm 2012 .............................. 55 Bảng 14: Đòn bẩy kinh doanh các mặt hàng của công ty năm 2012 .................. 56 Bảng 15: Sản lƣợng hòa vốn các mặt hàng của công ty năm 2012 .................... 57 Bảng 16: Doanh thu hòa vốn các mặt hàng của công ty năm 2012 .................... 59 Bảng 17: Thời gian hòa vốn các mặt hàng của công ty năm 2012 .................... 59 Bảng 18: Tỷ lệ hòa vốn các mặt hàng của công ty năm 2012 ........................... 60 Bảng 19: Phân tích điểm hòa vốn ....................................................................... 62 Bảng 20: Doanh thu an toàn các mặt hàng của công ty năm 2012 ..................... 63 Bảng 21: Tỷ lệ doanh thu an toàn các mặt hàng của công ty năm 2012 ............ 63 Bảng 22: Báo cáo thu nhập trƣờng hợp thay đổi CPBB và sản lƣợng ............... 64 Bảng 23: Báo cáo thu nhập trƣờng hợp thay đổi CPKB và giá bán ................... 65 Bảng 24: Báo cáo thu nhập trƣờng hợp CPBB, giá bán và sản lƣợng thay đổi . 66 Bảng 25: Mối quan hệ giữa giá bán và điểm hòa vốn ........................................ 68 GVHD: Th.S Đinh Công Thành xi SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ DANH MỤC HÌNH ---------Trang Hình 1: Sơ đồ phân loại chi phí theo cách ứng xử ............................................... 5 Hình 2: Đồ thị chi phí khả biến ........................................................................... 6 Hình 3: Đồ thị chi phí khả biến thực thụ ............................................................. 6 Hình 4: Đồ thị chi phí khả biến cấp bậc .............................................................. 7 Hình 5: Đồ thị chi phí bất biến ............................................................................ 8 Hình 6: Đồ thị chi phí bất biến bắt buộc .............................................................. 9 Hình 7: Đồ thị chi phí bất biến tùy ý ................................................................. 11 Hình 8: Đồ thị chi phí hỗn hợp .......................................................................... 12 Hình 9: Đồ thị phân tán ...................................................................................... 14 Hình 10: Đồ thị hòa vốn .................................................................................... 21 Hình 11: Đồ thị lợi nhuận .................................................................................. 22 Hình 12: Sơ đồ tổ chức của công ty ................................................................... 28 Hình 13: Trình tự ghi sổ kế toán trên máy ......................................................... 33 Hình 14: Đồ thị biểu hiện sản lƣợng tiêu thụ các mặt hàng của công ty từ năm 2010 đến năm 2012 ............................................................................................ 41 Hình 15: Đồ thị biểu hiện doanh thu các mặt hàng của công ty từ năm 2010 đến năm 2012 ............................................................................................................ 42 Hình 16: Mức độ hòa vốn các mặt hàng của công ty năm 2012 ....................... 58 Hình 17: Đồ thị hòa vốn của gas bình 12kg ...................................................... 61 Hình 18: Đồ thị lợi nhuận của gas bình 12kg .................................................... 62 GVHD: Th.S Đinh Công Thành xii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ---------Tiếng Việt BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDV Cung cấp dịch vụ CP Chi phí CPBB Chi phí bất biến CPKB Chi phí khả biến ĐBKD Đòn bẩy kinh doanh DT Doanh thu KPCĐ Kinh phí công đoàn LN Lợi nhuận SDĐP Số dƣ đảm phí TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định GVHD: Th.S Đinh Công Thành xiii SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong nền kinh tế ngày càng phát triển, mỗi doanh nghiệp cần nắm bắt thông tin kịp thời và chính xác để đƣa ra các quyết định đúng đắn, cần thiết cho việc lên các chiến lƣợc, kế hoạch kinh doanh phù hợp. Nó có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để thực hiện đƣợc điều đó, thì bộ phận kế toán tài chính công ty cần thu thập, thống kê, tổng hợp số liệu một cách đầy đủ và chính xác rồi sau đó kết hợp với sự phân tích, đánh giá của các bộ phận khác trong công ty đặc biệt là kế toán quản trị để thấy rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán quản trị là bộ phận chủ yếu xử lý các số liệu về hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp các thông tin cho các nhà quản trị quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh tế, tài chính trong nội bộ doanh nghiệp. Một phần quan trọng của kế toán quản trị là việc phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại doanh nghiệp. Nó cho thấy sự ảnh hƣởng của việc thay đổi doanh thu, kết cấu chi phí, kết cấu bán hàng và giá bán sản phẩm đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản trị có hƣớng phát huy các thế mạnh và đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại đƣa doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ là doanh nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh gas tại thị trƣờng Tây Nam Bộ. Trƣớc những biến động bất ổn của nền kinh tế hay sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ tạo cho doanh nghiệp áp lực về ý thức sự tồn tại, phát triển và chỗ đứng của bản thân công ty trên thƣơng trƣờng. Đứng trƣớc thử thách đó thì việc lập kế hoạch, chiến lƣợc kinh doanh là cần thiết cho mỗi doanh nghiệp nói chung và cho Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ nói riêng. Tuy nhiên, lập kế hoạch kinh doanh cho phù hợp, đúng hƣớng thì nhà quản trị phải có những phân tích chính xác, đánh giá sáng suốt về tình hình hoạt động của công ty trong quá khứ, hiện tại để định hƣớng cho hoạt động kinh doanh trong tƣơng lai của công ty. Công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho nhà quản lý đó là phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận. GVHD: Th.S Đinh Công Thành 1 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề, bằng kiến thức đã học nên tôi chọn đề tài: “Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ ”. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ để thấy đƣợc tình hình kinh doanh của công ty, nhằm phát hiện ra các thế mạnh để phát huy đồng thời tìm hiểu, đề xuất các giải pháp khắc phục các yếu kém còn tồn tại trong công ty để cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định và bền vững hơn. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ. - Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tác động vào việc quản lý kinh doanh. - Ứng dụng mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận vào phân tích điểm hòa vốn và lựa chọn phƣơng án kinh doanh. - Tìm hiểu các vấn đề hạn chế còn tồn tại của công ty từ đó đề xuất giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian Đề tài đƣợc thực hiện tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian Số liệu nghiên cứu trong đề tài thu thập từ năm 2010 đến năm 2012 đƣợc cung cấp từ phòng kế toán tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ. Đề tài thực hiện từ ngày 28/1/2013 đến ngày 1/4/2013. 1.3.3. Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài tập trung chủ yếu nghiên cứu về mối quan hệ chi phí - khối lƣợng lợi nhuận tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ. GVHD: Th.S Đinh Công Thành 2 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ 1.4. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU Nguyễn Thanh Thúy (2012), luận văn tốt nghiệp “Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại Công ty TNHH Thủy sản NIGICO”. Luận văn đi sâu vào phân tích các yếu tố tác động đến mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận nhƣ: sản lƣợng tiêu thụ, giá bán, chi phí khả biến, chi phí bất biến, kết cấu chi phí ảnh hƣởng đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2009 đến 6 tháng đầu năm 2012. Từ quá trình phân tích mối quan hệ đó, tác giả đề ra một số giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Nguyễn Thị Tầm (2012), đề tài “Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại Công ty TNHH một thành viên Gạo Việt”. Đề tài sử dụng các phƣơng pháp thu thập, tổng hợp, so sánh số liệu để phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty TNHH một thành viên Gạo Việt. Bên cạnh việc phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận của công ty, đề tài còn ứng dụng phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận vào lựa chọn phƣơng án kinh doanh hay đề xuất các biện pháp khắc phục điểm yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao lợi nhuận của công ty. GVHD: Th.S Đinh Công Thành 3 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái niệm, mục tiêu phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận 2.1.1.1. Khái niệm phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận là sự nghiên cứu các mối quan hệ của các yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp nhƣ giá bán sản phẩm, khối lƣợng sản phẩm bán ra, các yếu tố chi phí khả biến, chi phí bất biến, kết cấu hàng bán [1, tr.58]. 2.1.1.2. Mục tiêu phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận nhằm mục đích để xác định các ảnh hƣởng lẫn nhau giữa sản lƣợng, chi phí, doanh thu và lợi nhuận. Phân tích chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận cũng phân tích ảnh hƣởng của lợi nhuận khi thay đổi giá bán, chi phí , tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp, kết cấu hàng bán khi kinh doanh nhiều sản phẩm. Tóm lại, phân tích chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận cung cấp cho ngƣời quản lý bức tranh tổng quát của doanh thu và chi phí trong ngắn hạn. Giúp họ ra các quyết định để tăng lợi nhuận và vốn chủ sở hữu. Phân tích chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận còn giúp nhận ra các thay đổi trong chi phí lên lợi nhuận để sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn. 2.1.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí Bƣớc đầu tiên quan trọng nhất để phân tích chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận là cần hiểu cách thay đổi của chi phí trong doanh nghiệp nhƣ thế nào hay nói cách khác là phải xác định căn cứ ứng xử của loại chi phí đó. Căn cứ ứng xử là đặc điểm của một hoạt động hay sự kiện làm phát sinh chi phí bởi hoạt động hay sự kiện đó. Theo cách phân loại này, tổng chi phí của doanh nghiệp đƣợc mô tả qua mô hình sau [1, tr.46]: GVHD: Th.S Đinh Công Thành 4 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ Tổng chi phí Chi phí khả biến Chi phí khả biến thực thụ Chi phí khả biến cấp bậc Chi phí bất biến Chi phí Hỗn hợp Chi phí bất biến bắt buộc Chi phí bất biến tùy ý Hình 1: SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ 2.1.2.1. Chi phí khả biến Chi phí khả biến (CPKB) là những chi phí thay đổi về tổng số, về tỷ lệ với những thay đổi của các mức độ hoạt động. Hoạt động này có thể hiểu theo nhiều cách nhƣ: đơn vị sản phẩm, đơn vị hàng hóa, số km đi đƣợc, số giờ làm việc,... Có một điểm cần lƣu ý là chi phí khả biến không đổi nếu đƣợc biểu hiện trên một đơn vị. Trong một công ty sản xuất công nghiệp, các chi phí khả biến này phải bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp vào một số khoản của chi phí sản xuất chung (nhƣ vật liệu dầu nhớt bôi trơn máy, phụ tùng). Còn trong một công ty thƣơng mại, chúng gồm chi phí của hàng đƣợc bán, hoa hồng cho ngƣời bán hàng. Khảo sát tỉ mỉ hơn về chi phí khả biến, chúng ta nhận thấy rằng chúng không phải thuần nhất một hình thức tồn tại mà còn tồn tại dƣới nhiều hình thức khác nhau. Chi phí khả biến đƣợc thể hiện bằng đồ thị sau [4, tr.32]: GVHD: Th.S Đinh Công Thành 5 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gas Petrolimex Cần Thơ Tổng chi phí khả biến Chi phí khả biến đơn vị y=a y = ax Mức độ hoạt động Mức độ hoạt động Đồ thị tổng chi phí khả biến Đồ thị chi phí khả biến đơn vị Hình 2: ĐỒ THỊ CHI PHÍ KHẢ BIẾN a) Chi phí khả biến thực thụ Chi phí khả biến thực thụ là chi phí khả biến có sự biến động cùng tỷ lệ với mức độ hoạt động. Đƣờng biểu diễn là đƣờng thẳng nhƣ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, giá vốn hàng bán, chi phí bao bì đóng gói, hoa hồng bán hàng... chi phí khả biến thực thụ biểu diễn bằng phƣơng trình đƣờng thẳng: y = ax Với y: tổng chi phí khả biến, a: chi phí khả biến/ căn cứ ứng xử - mức độ hoạt động, x: số lƣợng căn cứ ứng xử - mức độ hoạt động. Tổng chi phí khả biến thực thụ Tổng chi phí khả biến thực thụ y = a1x y = ax y = a2 x y = a3 x Mức độ hoạt động Đồ thị chi phí khả biến thực thụ Mức độ hoạt động Đồ thị chi phí khả biến thực thụ dạng so sánh Hình 3: ĐỒ THỊ CHI PHÍ KHẢ BIẾN THỰC THỤ GVHD: Th.S Đinh Công Thành 6 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc
- Xem thêm -