Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần gổ mdf vrg quảng trị

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 9522 tài liệu

Mô tả:

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKERTING  NGUYỄN HÀ LINH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỔ MDF VRG QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh, 2014 LỜI CAM ĐOAN ========== ========== Tôi tên là: NGUYỄN HÀ LINH Sinh ngày: 20 tháng 5 năm 1982 Quê quán: xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Hiện công tác tại: Ban dân tộc Tỉnh Quảng Trị Là sinh viên lớp Cao học K1/2011, khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính – Marketing thành phố Hồ Chí Minh. Xin cam đoan: - Đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị ” - Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hữu Hồng Thái Để thực hiện luận văn này, tôi đã tự mình nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng các kiến thức đã học và trao đổi với giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè... Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực. TP.HCM, tháng năm 2014 Người thực hiện luận văn Nguyễn Hà Linh i LỜI CẢM ƠN ========== ========== Để hoàn thành chương trình Cao học chuyên ngành Kinh tế tài chính - ngân hàng và luận văn này tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Quý Thầy, Cô Trường Đại Học Tài Chính Marketing đã hết lòng tận tụy, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian tôi học tại Trường, đặc biệt là TS. Phạm Hữu Hồng Thái – Phó Hiệu trưởng, đã tận tình hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học và nội dung nghiên cứu đề tài, giúp tôi có thêm lượng vốn tri thức để phục vụ tốt hơn cho công việc nơi công tác và có được khả năng nghiên cứu độc lập. Các anh/chị, các bạn đồng nghiệp đang công tác tại Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị và gia đình đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập. Các anh/chị và các bạn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu sơ bộ và và khảo sát dữ liệu sơ cấp. Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã hết sức cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi và tiếp thu những kiến thức đóng góp của Quý Thầy, Cô và bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu, xong không tránh khỏi có những sai sót. Rất mong nhận được những thông tin góp ý của Quý Thầy, Cô và bạn đọc. Xin chân thành cám ơn./. TP.HCM, ngày tháng năm 2014 Người thực hiện luận văn Nguyễn Hà Linh ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ========== ========== ..................................................................................………………………………………………. ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... TP. HCM, ngày tháng năm 2014 Giáo viên hướng dẫn Phạm Hữu Hồng Thái iii MỤC LỤC ========== ========== LỜI CAM ĐOAN ............................................. ................................................... .........i LỜI CẢM ƠN............................................. .......................................................... ...…ii MỤC LỤC……………………………………….. ............................................... .......iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT ............................................... …..vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỀ TÀI ......................................................... .....viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TRONG ĐỀ TÀI ............................... .......ix TÓM TẮT............................................................................ ............................... .......x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU ……….......................................... ......01 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI………………….............................................. ......01 2. MỤC TIÊU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ………................................................ ......02 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA…………… .................... ......02 4. KHÁI QUÁT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................... ......03 5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ................................. ......04 6. BỐ CỤC CỦA BÀI LUẬN VĂN………........................................................... ......04 CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ……................................................................................ ......06 2.1. TỔNG QUAN VỀ VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP. ......06 2.1.1 Tổng quan về vốn …............................................................................ ......06 2.1.2. Hiệu quả sử dụng vốn ......................................................................... ......10 2.1.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ........................................................... ......12 2.2. MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN.......... ......17 2.2.1. Các yếu tố sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…………………. ......17 2.2.2. Nhân tố con người…………………………………………………… ......19 2.2.3. Chi phí vốn .......................................................................................... ......19 iv 2.2.4. Phương thức huy động vốn………………………………………….. …..20 2.2.5. Cơ cấu vốn........................................................................................... …..20 2.3. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY .............................................................. ......20 2.3.1. Một số mô hình nghiên cứu trên thế giới ............................................ .…21 2.3.2. Các nghiên cứu trong nước.................................................................. ......22 2.3.3. Bình luận về các nghiên cứu trước đây................................................ ......24 Tóm tắt chương 2 ................................................................................................... ......25 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ………………………………………….. ......26 3.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ ......26 PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ……………………… ................................ 3.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ ......27 MDF VRG QUẢNG TRỊ……………………….................................................... 3.2.1. Khái quát về tình hình vốn của công ty……………………………... ......27 3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định……………………………. ......30 3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động........................................... ......32 3.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu………………………… ......36 3.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh………………………… ......37 - Phân tích Dupont…………………………………………………………. ......37 Tóm tắt chương 3 ................................................................................................... ......39 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......40 4.1. MÔ TẢ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU. ......40 4.1.1 Mô tả dữ liệu thứ cấp …....................................................................... ......40 4.1.2. Mô tả dữ liệu sơ cấp............................................................................ ......40 4.2. MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU. ......42 4.3. PHÂN TÍCH DŨ LIỆU. ......46 4.3.1 Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp................................................ ......46 4.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp………………………………. ......47 v Tóm tắt chương 4 ................................................................................................... ......52 CHƯƠNG 5: KỂT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN………………. ... ......53 5.1. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ......53 CÔNG TY……………………………………………………………………….. 5.1.1 Thống kê mô tả..................................................................................... …53 5.1.2. Kết quả nghiên cứu …………………………………………………. …57 5.2. THẢO LUẬN……………………………………………………………….. ......65 Tóm tắt chương 5 ................................................................................................... ….70 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………… ......71 6.1. TÓM TẮT LẠI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………………………… ......71 6.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY MDF………… ......72 6.2.1. Những mặt đạt được ………………………………………………... …..72 6.2.2. Những hạn chế còn tồn tai…………………………………………... ......73 6.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên ................................................. …73 6.3. GỢI Ý CHÍNH SÁCH. ......74 6.3.1. Nhóm biện pháp đa dạng hoá nguồn vốn …………………………... ….76 6.3.2. Nhóm biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn…………………… …76 6.3.3. Nâng cao trình độ quản lý và sử dụng vốn của đội ngũ cán bộ........... ….78 6.3.4. Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra………………. …..80 6.4. KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………. …..81 6.4.1. Với nhà nước………………………………………………………… …..81 6.4.2. Với doanh nghiệp …………………………………………………… 6.5. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU …81 …82 TIẾP THEO……………………………………………………………………… Tóm tắt chương 6 ................................................................................................... .....83 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... ...xi PHỤ LỤC .............................................................................................................. .....xiii vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT ========== ========== BCTC : Báo cáo tài chính CBNV : Cán bộ nhân viên CP : Chi phí MDF : Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu HQSDV : Hiệu quả sử dụng vốn LNST : Lợi nhuận sau thuế NPT : Nợ phải trả NH : Ngân hàng PP : Phương pháp TTCK : Thị trường chứng khoán VCSH : Vốn chủ sở hữu VCĐ : Vốn cố định VLĐ : Vốn lưu động VN : Việt Nam VRG : Tập đoàn cao su Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỀ TÀI ========== ========== Bảng Nội dung Trang 3.1..... Kết quả hoạt động kinh doanh................................................................... .......26 3.2..... Tình hình nguồn vốn của công ty giai đoạn 2011 - 2013.......................... .......27 3.3..... Cơ cấu vốn cố định.................................................................................... .......30 3.4..... Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của CT..................... .......31 3.5..... Cơ cấu vốn lưu động của công ty giai đoạn 2011-2013............................ 3.6..... Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ................................. .......33 3.7..... Khả năng thanh toán của công ty MDF..................................................... 3.8..... Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.................................... .......37 3.9..... Các nhân tố tác động đến chỉ tiêu ROA..................................................... .......37 3.10... Các nhân tố tác động đến ROE.................................................................. .......38 4.1..... 5.1..... .......43 Các biến quan sát của 7 nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của MDF……………………………………………… Thống kê mô tả biến căn cứ ra quyết định đầu tư...................................... .......52 5.2..... Thống kê mô tả biến phương thức huy động vốn .............. ......................... .......53 .......32 .......34 5.3...... Thống kê mô tả biến quản lý và hạch toán chi phí .......................... ........... .......53 5.4..... Thống kê mô tả biến phân phối lợi nhuận................................................. .......55 5.5...... Thống kê mô tả biến hoạch định và phân tích tài chính ............................. .......55 5.6….. Thống kê mô tả biến hiệu quả sử dụng vốn............................................... .......56 5.7….. Phân tích nhân tố tác biến độc lập trong mô hình........................................ .......57 5.8...... Phân tích nhân tố tác biến độc lập trong mô hình................... ................... .......60 5.9..... Phân loại nhóm các nhân tố mới................................................................ .......61 5.10.... Phân tích nhân tố nhóm biến phụ thuộc..................................................... .......61 5.11.... Kết quả hồi quy.......................................................................................... .......62 5.12.... Bảng kết luận về các giả thiết thống kê..................................................... viii .......63 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TRONG ĐỀ TÀI ========== Sơ đồ, bản đồ ========== Nội dung Trang 2.1..................... Các nguồn cung ứng vốn của doanh nghiệp .................................... ........10 3.1..................... Diễn biến ROE giai đoạn 2011-2013…………………………..... ........36 4.1..................... Mô hình nghiên cứu của đề tài……………………………….. ........42 ix TÓM TẮT Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị đang đối mặt với các khó khăn trong thời gian vừa qua ( 2007 – 2013) cũng như đang đứng trước các cơ hội lớn trong giai đoạn 2014 – 2020 của nền kinh tế. Ban lãnh đạo MDF nhận thấy cần phải nghiên cứu, đánh giá và tối ưu việc sử dụng các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Kết quả đánh giá qua số liệu thứ cấp cho thấy, hiệu quả sử dụng vốn của công ty đang ngày càng giảm. Trong khi đó kết quả phân tích số liệu sơ cấp thông qua phần mềm SPSS để đánh giá các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp cho thấy để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty nên huy động vốn thông qua hình thức tìm đến các công ty thuê mua tài chính hoặc liên doanh liên kết và quản lý CP bằng máy tính, quản lý chi phí thông qua việc chủ DN trực tiếp ghi chép các báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính. Đồng thời công ty nên lựa chọn dự án đầu tư dựa vào ý kiến của ban tài chính, việc lựa chọn cơ hội đầu tư bằng phương pháp xem xét chỉ số lợi nhuận (PI) của dự án, phương pháp xem xét lợi nhuận ròng (NPV) của dự án và huy động vốn của ngân hàng. Từ kết quả chạy mô hình, tác giả cũng đưa ra đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn của công ty như sau: điểm mạnh đó là hiệu quả sử dụng vốn của công ty đã hạn chế được khả năng thua lỗ của MDF, khả năng huy động vốn tăng và thanh khoản của công ty khá cao. Tuy nhiện hiệu quả sử dụng vốn của công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: hiệu quả sử dụng vốn lưu động, cố định chủ sở hữu ngày càng giảm, công ty không tận dụng được nguồn vốn vay ngân hàng, trình độ sử dụng và quản lý nguồn vốn còn kém hiệu quả. Nguyên nhân của hạn chế trên là do năng lực quản trị chưa tốt, vị thế cạnh tranh còn kém, một số khoản mục CP bị khống chế nên không đầu tư được cho hoạt động Marketing. Ngoài ra còn có nguyên nhân từ bên ngoài do tình hình kinh tế khó khăn nên quyết định sử dụng vốn bị giảm hiệu quả, chi phí nguyên vật liệu ngày càng tăng....Kết quả nghiên cứu này cho thấy công ty cần có những giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty. x TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Bùi Hữu Phước, Tài chính doanh nghiệp, NXB thống kê, chi nhánh TPHCM, 2004 2. Đàm Văn Huệ “ Hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ” (Sách chuyên khảo). NXB Lao động – Xã Hội, 2006; 3. David Begg “Kinh tế học”. NXB thống kê (2007) 4. Hệ thống kế toán ban hành kèm theo quyêt định số 15 của bộ tài chính… 5. Hồ Viết Tiến (2006). Thị trường cổ phiếu Việt Nam có hiệu quả không. Tạp chí Phát triển kinh tế, số 185, trang 33-36. 6. Hoàn Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Thống kê ứng dụng trong Kinh tế - Xã hội. Nhà xuất bản thống kê. 7. Hoàng Ngọc Nhậm (2008). Giáo trình kinh tế lượng. Đại học kinh tế TP. HCM 8. Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; 9. Lưu Thị Hương, PGS.TS. Vũ Duy Hào “ Tài chính doanh nghiệp” dùng cho ngoài ngành. NXB Đại học kinh tế Quốc dân- Hà Nội, 2011; 10. N.gregory Mankin “Kinh tế vĩ mô” – HXB Thống kế, 2000; 11. Nguyễn Cao Văn và cộng sự (2012), Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán, Trường đại học Kinh tế Quốc Dân, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân 12. Nguyễn Thị Cành (2007), Giáo trình Phương pháp & phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM. 13. Nguyễn Thành Độ - Nguyễn Ngọc Hiền (2004), Giáo trình Quản trị Kinh doanh – Nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp, Trường đại học Kinh tế Quốc Dân, NXB Lao Động – Xã Hội. 14. Paul A.Samuelson “Kinh tế học Samuelson” NXB Tài chính (2007), 15. Phạm Quang Trung “Giáo trình Quảng trị tài chính doanh nghiệp”. NXB Đại học kinh tế Quốc dân – Hà Nội, 2011; 16. Scott, Jr.can others “Quản trị tài chính. NXB Prentice Hall”. Khoa Quản trị kinh doanh Đại học Quốc gia Ha Nội dịch 1999 xi 17. Trần Ngọc Thơ, 2007, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp hiện đại, Nhà xuất bản Thống Kê. 18. Từ điển kinh tế hoạch hiện đại, NXB Chính trị quốc gia – Hà Nội, 1999, tr.129 19. Vũ Duy Hào –Đàm Văn Huệ - Nguyễn Quang Ninh (1997), Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê Hà Nội. Tiếng Anh 1. Brennan, M.J., and E.S. Schwartz, 1984, Optimal financial policy and firm valuation, Journal of Finance, Vol. 39. 2. Fama and Jensen, 1983, Separation of Ownership and Control, Journal of Law economics. 3. Likert, Rensis (1932). "A Technique for the Measurement of Attitudes". Archives of Psychology 140: 1–55. 4. Modigliani, F., and M.H. Miller, 1958, The cost of capital, corporate finance and the theory of investment, American Economic Review, Vol. 48, pp. 261-297. 5. Modigliani, F., and M.H. Miller, 1963, Corporate income taxes and the cost of capital: A correction, American Economic Review, Vol. 53, pp. 433-443. 6. Myers, Stewart C.; Majluf, Nicholas S. (1984). “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have”. Journal of Financial Economics 13 (2): 187–221. doi:10.1016/0304-405X (84)90023 - 0. 7. Narayan Rao and Lukose P. J., 2000, An Empirical Study on the Determinants of the Capital Structure of Listed Indian Firms. 8. Stiglitz, J. E. (1969) A Re-Examination of the Modigliani-Miller Theorem, The American Economic Review, V59, N5,784-793. 9. Stiglitz, J. E. (1988) "y Financial Structure Matters, Journal of Economic Perspectives, V2, N4,121-126. 10. Zuraidah, A., Norhasniza, M. Hasan., Abdullah. and R. Shashazrina, 2012. Capital structure effect on firms performance: Focusing on consumers and industrials sectors on malaysian firms. International Review of Business Research Papers, 8(5): 137-155. xii xiii PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ Kính chào quý vị.! Tôi là học viên cao học, hiện đang thực hiện đề tài nghiên cứu phân tích hiểu quả sử dụng vốn cho Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị. Do đó, Tôi rất mong khách dành chút thời gian để trả lời một số câu hỏi sau đây một cách chân thành bằng cách “khoanh tròn” vào số quý vị thấy hợp lý theo quan điểm của mình. Tất cả các thông tin được hồi đáp sẽ giúp ích cho nghiên cứu này cũng như giúp Công Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị hoàn thiện hơn. Mọi thông tin quý khách cung cấp sẽ hoàn toàn được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho nghiên cứu này. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị! 1. Xin quý khách vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân sau: Họ và tên: ………………………………………………………………………… Giới tính: …………………………………………………………………………… Tuổi: …………………………………………………………………………… Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………… Thu nhập: …………………………………………………………………………… □ <10 triệu □ 10 -20 triệu □ 20- 30 triệu □ 30 - 40 triệu □ > 40 triệu 2. Quý vị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của bản thân đối với các phát biểu sau liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị xiv Mức đánh giá của chuyên gia Hoàn Không Không Đồng Hoàn toàn đồng ý ý kiến ý (4) toàn Các yếu tố khảo sát và diễn giải không (2) (3) đồng đồng ý ý (5) (1) Lựa chọn cơ hội đầu tư: Doanh nghiệp đã lựa chọn cơ hôi đầu tư như thế nào? Chủ doanh nghiệp tự ra quyết định đầu tư theo cảm tính (không dựa vào các chỉ tiêu tài chính, không lập dự án,..)? Lập dự án đầu tư làm căn cứ đưa ra quyết định đầu tư? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ban tài chính (giám đốc tài chính) có ý kiến quan trọng tới việc ra quyết định đầu tư của doanh nghiệp? Doanh nghiệp sử dụng phương pháp xem xét thời gian thu hồi vốn đầu tư (thời gian thu hồi = vốn đầu tư/ dòng tiền thuần) để đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư? Doanh nghiệp sử dụng Phương pháp xem xét giá trị hiện tại thuần (NPV) để đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư? Doanh nghiệp sử dụng Phương pháp xem xét tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) để đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư? Doanh nghiệp sử dụng Phương pháp xác định chỉ số sinh lời (PI) để đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư? Tổ chức huy động vốn: Doanh nghiệp đã tổ chức huy động vốn như thế nào? xv Khi có nhu cầu về vốn, doanh nghiệp thường sử dụng vốn chủ sở hữu. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Khi có nhu cầu về vốn, doanh nghiệp thường vay người thân, bạn bè. Khi có nhu cầu về vốn, doanh nghiệp thường vay nóng (vay lãi suất cao). Khi có nhu cầu về vốn, doanh nghiệp thường vay ngân hàng Khi có nhu cầu về vốn, doanh nghiệp thường huy động từ cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp. Khi có nhu cầu về vốn, doanh nghiệp thường vay được nguồn vốn ưu đãi Khi có nhu cầu về vốn, doanh nghiệp thường tìm đến các công ty thuê mua tài chính. Khi có nhu cầu về vốn, DN thường liên doanh, liên kết Quản lý chi phí và hạch toán chi phí: Doanh nghiệp đã quản lý chi phí và hạch toán chi phí như thế nào? Chủ doanh nghiệp là người trực tiếp ghi chép các giao dịch kinh doanh trong doanh nghiệp. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Chủ doanh nghiệp là người trực tiếp lập báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp. Bộ phận tài chính (kế toán) chịu trách nhiệm ghi chép các giao dịch kinh doanh trong doanh nghiệp. Bộ phận tài chính (kế toán) chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng máy tính (phần xvi mềm quản trị, phần mềm kế toán) trong quản lý và 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 hạch toán chi phí. Doanh nghiệp thường phân loại chi phí theo nội dung kinh tế của chi phí (yếu tố chi phí sản xuất). Doanh nghiệp thường phân loại chi phí theo công dụng cụ thể của chi phí trong sản xuất (khoản mục tính giá thành). Doanh nghiệp thường phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và tình hình tăng giảm sản lượng hàng hóa, doanh thu dịch vụ cung cấp (chi phí cố định, chi phí biến đổi). Doanh nghiệp thường phân loại chi phí theo phương pháp phân bổ chi phí vào giá thành một cách nhất quán (chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp). Phân phối lợi nhuận và tái đầu tư: Doanh nghiệp đã phân phối lợi nhuận và tái đầu tư như thế nào? Trả tiền vi phạm pháp luật nhà nước: vi phạm luật thuế, luật giao thông, luật môi trường,… Chia lãi cho các đối tác góp vốn theo hợp đồng, thỏa thuận 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Trích lập bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi trong kỳ (Mức trích tùy theo tình hình kinh doanh cụ thể của DN) Trích lập quỹ dự phòng tài chính (10-25% vốn điều lệ DN) Trích nộp quỹ đầu tư phát triển (tối thiểu 50% lợi nhuận) Trích nộp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc (tối thiểu xvii 5% lợi nhuận) 1 2 3 4 5 Chia lãi cổ phần 1 2 3 4 5 Hoạch định và phân tích tài chính: Doanh nghiệp đã hoạch định và phân tích tài chính như thế nào? Doanh nghiệp thường xuyên lập báo cáo tài chính 1 2 3 4 5 trong việc ra quyết định quản lý tài chính 1 2 3 4 5 Doanh nghiệp thường xuyên lập kế hoạch tài chính 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Các báo cáo tài chính cung cấp thông tin quan trọng Doanh nghiệp thường đối chiếu kết quả kinh doanh thực tế với lập kế hoạch Doanh nghiệp thường xuyên thực hiện phân tích tài chính Doanh nghiệp thường xuyên thực hiện hoạch định tài chính Hiệu quả sử dụng vốn của MDF VRG Hiệu quả sử dụng vốn cố định của MDF là cao 1 2 3 4 5 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của MDF là cao 1 2 3 4 5 Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của MDF là cao 1 2 3 4 5 3. Xin quý vị vui lòng đóng góp thêm các ý kiến khác (nếu có) nhằm góp phần tư vấn cho MDF VRG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn quý vị! xviii PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH Cronbach’s Alpha Biến lựa chọn phương án đầu tư: Lần 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,631 7 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted NĐT ra quyết định theo cảm tính 21,03 5,983 -,250 ,843 Lập DADT làm căn cứ ra quyết 21,25 4,756 ,327 ,600 định Ban tài chính có ý kiến quan trọng 21,45 3,937 ,594 ,510 đến QĐĐT DN sử dụng PP xem xét TG thu hồi VĐT để đánh giá HQTC của 20,90 4,001 ,679 ,497 DA DN sử dụng pp xem xét NPV để 21,09 3,939 ,610 ,507 đánh giá HQTC của DA DN sử dụng PP IRR để đánh giá 20,85 4,945 ,336 ,603 HQTC của DADT DN sử dụng PP PI để đánh giá 21,35 3,563 ,722 ,454 HQTC của DADT Lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,843 6 xix
- Xem thêm -