Tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí 19-8

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29302 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN ------ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí 19-8 Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Nguyễn Thu Trang Lớp : K45D6 Mã sinh viên : 09D150450 HÀ NỘI – 2013 1
- Xem thêm -