Phân tích hiệu quả sử dụng vốn công ty cổ phần phân bón và hóa chất cần thơ

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ CÁN BỘ HƯỠNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN PGS.Ts LƯU THANH ĐỨC HẢI NGUYỄN THỊ THANH TÂM MSSV: B070074 Lớp: Tài Chính –Ngân Hàng GVHD: Lưu Thanh Đức Trang 1 12- 2010 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm CầnHải Thơ, Tháng Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ LỜI CẢM ƠN Được sự chấp nhận của Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa Chất Cần Thơ, sau gần ba tháng thực tập em có nhiều điều kiện vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tiễn để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Em chân thành cảm ơn: - Các quý Thầy Cô trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt bốn năm học vừa qua. Đặc biệt em xin cám ơn Nguyễn Văn Duyệt đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành Luận văn này. - Ban Giám Đốc, các anh chị trong các phòng Kế toán & Tài Chính Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa Chất Cần Thơ đã giúp đỡ em rất nhiều trong lúc thực tập để thực hiện bài Luận văn này. Do giới hạn về thời gian và kiến thức nên Luận văn không thể tránh những sai sót và có sự trùng lắp, rất mong được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quý Thầy Cô, các Anh Chị trong Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa Chất Cần Thơ và các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn. Sau cùng em kính chúc quý Thầy Cô, các Anh Chị tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa Chất Cần Thơ lời chúc tốt đẹp, chúc Công ty đạt được nhiều thành quả cao trong những hoạt động kinh doanh sắp tới. Trân trọng kính chào! Ngày….. Tháng….. năm 2010 Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ THANH TÂM GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang ii SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày … tháng … năm 2010 Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ THANH TÂM GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang iii SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày … tháng … năm 2010 GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang iv SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ và tên người hướng dẫn: LƯU THANH ĐỨC HẢI Học vị: Phó Giáo Sư – Tiến Sĩ Chuyên ngành: Marketting Tên học viên: NGUYỄN THỊ THANH TÂM Mã số học viên: B070074 Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Tên đề tài: “Phân Tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón&Hoá Chất Cần Thơ” NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Về hình thức: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu…) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang v SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ 7. Kết luận: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT LƯU THANH ĐỨC HẢI GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang vi SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày … tháng … năm 2010 Giáo viên phản biện GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang vii SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ MỤC LỤC TRANG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .......................................................................... 1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ...................................................................... 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát ......................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .............................................................................. 2 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .................................................................. 3 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.................................................................. 4 1.4.1 Không gian..................................................................................... 4 1.4.2 Thời gian........................................................................................ 4 1.4.3 Giới hạn về nội dung .................................................................... 4 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU................................................................... 4 CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................... 5 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.......................................................................... 5 2.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh............................................................ 5 2.1.3 Phân loại vốn theo kết cấu ............................................................. 6 2.1.3.1 Tài sản ngắn hạn..................................................................... 6 2.1.3.2 Tài sản dài hạn........................................................................ 6 2.1.4 Phân loại vốn theo nguồn hình thành ............................................ 7 2.1.4.1 Nợ phải trả.............................................................................. 7 2.1.4.2 Vốn chủ sở hữu ...................................................................... 7 2.1.5 Cấu trúc vốn của doanh nghiệp .................................................... 7 2.1.6 Vấn đề bảo toàn vốn kinh doanh ................................................... 8 2.2. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VỐN ................................................................. 8 2.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn .................................................................... 8 GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang viii SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ 2.2.1.1 Khái niệm ............................................................................... 8 2.2.1.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn .......................... 9 2.2.1.3 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn .................. 10 2.2.2 Các công cụ phân tích hiệu quả sử dụng vốn ................................ 10 2.2.2.1 Bảng cân đối kế toán .............................................................. 10 2.2.2.2 Báo cáo kết quả kinh doanh ................................................... 11 2.2.2.3 Các tỉ số tài chính ................................................................... 13 2.2.3 Các phương pháp phân tích ........................................................... 17 2.2.3.1 Phương pháp so sánh.............................................................. 17 2.2.3.2 Phương pháp thống kê bằng biểu, bảng ................................. 17 2.2.3.3 Phương pháp chi tiết............................................................... 17 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................................................... 17 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu ........................................................ 17 2.3.2 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu......................................... 18 CHƯƠNG 3:PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ ............ 19 3.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN & HÓA CHẤT CẦN THƠ....................................................................................................... 19 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ............................ 19 3.1.2. Lĩnh vực hoạt động....................................................................... 20 3.1.3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty ................................................. 21 3.1.4. Cơ cấu tổ chức .............................................................................. 23 3.2. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ (2007-6/2010) ....... 26 3.3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ ......................................................................... 30 3.3.1. Thuận lợi....................................................................................... 30 3.3.2. Khó khăn....................................................................................... 31 3.4. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang ix SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI................................................................... 31 3.4.1.Tầm nhìn ............................................................................................................ 31 3.4.2. Sứ mạng ............................................................................................................ 31 3.4.2. Các mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời kỳ hội nhập quốc tế 32 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ................................ 33 4.1. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ........................................................................ 33 4.1.1 Phân tích tài sản ............................................................................. 33 4.1.1.1. Phân tích tài sản ngắn hạn .................................................... 35 4.1.2. Phân tích nguồn vốn ..................................................................... 41 4.1.2.1 Phân tích nợ phải trả............................................................... 44 4.1.2.2 Phân tích nguồn vốn chủ sở hữu ............................................ 46 4.2 Tình hình quản lý và sử dụng vốn ........................................................ 48 4.2.1 Tình hình quản lý và sử dụng vốn ................................................. 48 4.2.1.1 Tài sản dài hạn....................................................................... 48 4.2.1.2 Khả năng đảm bảo tài sản dài hạn.......................................... 50 4.2.1.3 Tài sản ngắn hạn..................................................................... 51 4.2.1.4 Khả năng đảm bảo.................................................................. 55 4.3. ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG ......................................... 56 4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ....................................... 61 4.4.1 Hiệu suất sử dụng vốn ................................................................... 61 4.4.2 Hiệu quả sử dụng vốn (tỷ lệ hoàn vốn ROI).................................. 62 4.4.3 Hiệu quả sử dụng vốn dài hạn ....................................................... 63 4.4.4 Hiệu quả sử tài sản cố định............................................................ 64 4.4.5 Hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn ................................................... 65 4.4.6 Hiệu suất sử dụng hàng tồn kho (Số vòng quay hàng tồn kho)..... 66 4.5 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn qua các tỷ số tài chính ...................... 67 4.5.1 Tỉ số về quản trị nợ ........................................................................ 67 GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang x SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ 4.5.1.1 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu................................................. 67 4.5.2.1 Hệ số thanh toán lãi vay .................................................................... 68 4.5.2.Số vòng quay các khoản phải thu........................................................... 69 4.5.2.2.Kỳ thu tiền bình quân ............................................................. 70 4.5.3 Các tỷ số về khả năng sinh lời ........................................................... 71 4.5.3.1.Tỷ suất doanh lợi ròng (ROS)................................................ 73 4.5.3.2.Tỷ suất sinh lời cüa tài sản (ROA) ........................................ 73 4.5.3.3.Suất sinh lời cüa vốn chü sở hữu (ROE)............................... 74 4.6Đánh giá mức độ rủi ro tài chính của doanh nghiệp .............................. 78 CHƯƠNG 5 :GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ ............................................................................................................ 80 5.1 ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CHỦ YẾU TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG VỐN ............................................................................................................ 80 5.1.1 Những ưu điểm chủ yếu..................................................................... 80 5.1.2 Những hạn chế chủ yếu...................................................................... 81 5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ 5.2.1 Giải pháp chung................................................................................... 81 5.2.2 Giải pháp cụ thể................................................................................... 82 CHƯƠNG :KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................. 86 6.1 KẾT LUẬN .............................................................................................. 86 6.2 KIẾN NGHỊ ............................................................................................. 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 89 PHỤ LỤC ....................................................................................................... 90 GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang xi SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ DANH MỤC BIỂU HÌNH TRANG Hình 3.1:Sản phẩm công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Cần Thơ........... 21 Hình 3.2: Sản phẩm công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Cần Thơ.......... 22 Hình 3.3: Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa chất Cần Thơ .. 23 Đồ thị 3.1 : Doanh thu, chi phí, lợi nhuận Công ty Cổ phần Phân bón & Hóa chất Cần Thơ ........................................... 29 Đồ thị 4.1: Cơ cấu tổng tài sản Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ....................................... 33 Đồ thị 4.2: Cơ cấu tài sản ngắn hạn................................................................. 32 Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ....................................... 35 Đồ thị 4.3: Cơ cấu tài sản dài hạn ................................................................... 36 Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ....................................... 39 Đồ thị 4.4: Cơ cấu nguồn vốn ......................................................................... 40 Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ....................................... 42 Đồ thị 4.5: Cơ cấu nguồn vốn nợ phải trả ....................................................... 43 Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ....................................... 45 GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang xii SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG TRANG Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Công ty Phân bón và Hóa chất Cần Thơ ........................................... 28 Bảng 4.1: Phân tích tài sản Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ....................................... 34 Bảng 4.2: Phân tích nguồn vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ....................................... 43 Bảng 4.3: Tình hình sử dụng tài sản dài hạn ................................................... 48 Bảng 4.4: Tỉ lệ TSDH trên tổng tài sản (tỉ suất đầu tư) .................................. 49 Bảng 4.5: Khả năng đảm bảo tài sản dài hạn .................................................. 50 Bảng 4.6: Tình hình tài sản ngắn hạn.............................................................. 51 Bảng 4.7: Khả năng đảm bảo TSNH từ năm 2007 đến 6.2010....................... 55 Bảng 4.8: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ....................................... 48 Bảng 4.9: Các tỷ số về hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ....................................... 61 Bảng 4.10: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng vốn........................................... 62 Bảng 4.11 : Bảng phân tích hiệu quả sử dụng vốn dài hạn ............................. 63 Bảng 4.11: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định ......................... 64 Bảng 4.12 : Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định ........................ 65 Bảng 4.13: Bảng phân tích hiệu suất sử dụng hàng tồn kho ........................... 66 Bảng 4.14: Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu.................................................... 67 Bảng 4.15: Khả năng thanh toán lãi vay ......................................................... 68 Bảng 4.16: Số vòng quay các khoản phải thu ................................................. 69 Bảng 4.17: Kỳ thu tiền bình quân.................................................................... 70 Bảng 4.18 : Các tỷ số về khả năng sinh lời Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ................................................................................................... 71 Bảng 4.19: Phân tích mối quan hệ ROA và ROE GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang xiii SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ....................................... 76 Bảng 4.20: Hệ số đòn bẩy tài chính................................................................. 78 GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang xiv SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kì doanh nghiệp nào khi tiến hành đầu tư hay sản xuất đều mong muốn đồng tiền của họ bỏ ra sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất. Để làm được điều này, bên cạnh việc sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có, cải tiến máy móc, thiết bị để không ngừng nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành… thì nội lực tài chính mà trên hết là nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng. Vốn kinh doanh là nền tảng để doanh nghiệp có thể sản xuất kinh doanh, để đầu tư sinh lợi nhuận, là cơ sở cho hàng loạt các chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Thế nhưng trong kinh doanh không ai nghĩ sẽ cần bao nhiêu vốn tối đa là đủ mà người ta chỉ nghĩ phải kinh doanh như thế nào để mang lại hiệu quả nhất, tối ưu nhất. Thực tiễn cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang phải cạnh tranh hết sức khốc liệt để có thể tồn tại, để có được chổ đứng trên thương trường trong bối cảnh toàn cầu hoá và đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào sân chơi thế giới WTO thì sự cạnh tranh đó càng khốc liệt và dữ dội hơn khi ngày càng có nhiều các công ty nước ngoài vào Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cạnh tranh ra sao trước sức mạnh tài chính của các công ty hùng hậu đó? Điều đó sẽ là không quan trọng nếu các doanh nghiệp Việt Nam xác định được vị trí của mình, biết được mình là ai trong cuộc chơi đó. Do vậy việc đánh giá lại hiệu quả sử dụng vốn cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng thời kì là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp bởi vì nó sẽ giúp các nhà quản lí đưa ra quyết định đúng đắn về giá cả, về đầu tư, về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hay rút ra những kinh nghiệm cho những hoạt động cụ thể như làm thế nào để huy động nguồn ngân quỹ với chi phí thấp nhất, điều kiện và phương tiện thanh toán nhanh nhất… Từ đó sẽ giúp các các doanh nghiệp tạo ra được những thế mạnh cạnh tranh cho mình để có thể tồn tại và chiến thắng trong “sân chơi toàn cầu”. Xuất phát từ tầm quan trọng của phân tích hiệu quả sử dụng GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang 1 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ vốn đối với sự tồn tại và phát triển của công ty do đó em đã chọn đề tài: “Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ” làm luận văn tốt nghiệp. Hy vọng với kiến thức đã tiếp thu trong thời gian học cùng với việc tìm hiểu nghiên cứu tình hình thực tế tại Công Ty Cổ Phần Phân Bón Và Hoá Chất Cần Thơ đề tài sẽ giúp ích cho công ty. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn thông qua kết quả kinh doanh của công ty, đánh giá khách quan hoạt động kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, qua đó đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty, nguồn vốn đó được huy động và sử dụng như thế nào trong những năm qua, có mang lại hiệu quả như mong muốn hay không từ đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu kinh doanh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài sẽ đi sâu giải quyết các mục tiêu cụ thể sau: - Phân tích cấu trúc nguồn vốn, khả năng huy động vốn và thực trạng sử dụng vốn của công ty - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời của công ty thông qua một số chỉ tiêu tài chính - Đề ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Nguồn vốn của công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Cần Thơ được sử dụng như thế nào ? - Nguồn vốn có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Cần Thơ ? - Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Cần Thơ trong thời gian qua như thế nào ? GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang 2 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ - Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Cần Thơ có đạt hiệu quả cao không? - Giải pháp nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Cần Thơ ? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian: Nội bộ công ty cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Cần Thơ. Địa chỉ: Khu công nghiệp Trà Nóc I, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ 1.4.2 Thời gian: Đề tài thực hiện nghiên cứu trong 3 năm gần nhất là 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 1.4.3 Giới hạn về nội dung: Do giới hạn về thời gian nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu tình hình quản lý, khai thác và sử dụng vốn của công ty từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Đề tài không dự báo xu hướng thay đổi vốn, nguồn vốn của công ty . 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU - Đặng Vinh Nhàn (2006). Vấn đề quản lí và sử dụng vốn trong các DNNN ngành công nghiệp - thực trạng và giải pháp. Bài nghiên cứu này ngoài việc phân tích thực trạng sử dụng vốn còn đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc quản lí và sử dụng vốn trong hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp. Ngoài ra tài liệu này còn cho biết cách vận dụng các tỉ số tài chính phù hợp trong phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp - Nguyễn Duy Hùng (2006). Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ở công ty XNK nông sản thực phẩm An Giang. Phần trình bày bài này cho em biết được một cách khái quát những cách thức cũng như các công cụ dùng để phân tích hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó bài phân tích cũng nêu ra một số pháp để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các công ty xuất nhập khẩu nói chung GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang 3 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ - Trần Thị Trúc Ngân (2007).Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ở công ty cổ phần thủy sản Cafatex. Phần trình bày bài này cho em biết được một cách khái quát những cách thức cũng như các công cụ dùng để phân tích hiệu quả sử dụng vốn GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang 4 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 2.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh: Hoạt động kinh doanh đòi hỏi cần phải có vốn đầu tư. Có thể nói rằng, vốn là tiền đề cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Để thực hiện các hoạt động này doanh nghiệp phải có một lượng vốn tiền tệ nhất định nhằm thực hiện những khoản đầu tư ban đầu cho việc xây dựng nhà xưởng, kho bãi, mua nguyên vật liệu, thiết bị máy móc… Các loại vốn tiền tệ này là vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết, trước khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp phải đăng ký vốn pháp định, vốn điều lệ. Vốn kinh doanh phải có trước khi diễn ra các hoạt động kinh doanh. Vốn được xem là số tiền ứng trước cho kinh doanh. Trong điều kiện hiện nay, doanh nghiệp có thể vận dụng các hình thức huy động và đầu tư vốn khác nhau để đạt được mức sinh lời cao nhất nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Vốn được biểu hiện là một khoản tiền bỏ ra nhằm mục đích kiếm lời. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện của toàn bộ tài sản doanh nghiệp bỏ ra cho hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Nói cách khác toàn bộ giá trị ứng ra cho quá trình sản xuất kinh doanh được gọi là vốn. Với ý nghĩa đó, có thể coi vốn sản xuất kinh doanh là tiền đề của mọi quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh. Như vậy vốn sản xuất kinh doanh là một quỹ tiền tệ đặc biệt, là tiềm lực về tài chính của doanh nghiệp 2.1.2 Đặc điểm của vốn kinh doanh: Trong điều kiện tồn tại một nền sản xuất hàng hóa- tiền tệ, vốn sản xuất kinh doanh được biểu hiện dưới 2 hình thức là hiện vật và giá trị, có những đặc trưng sau đây: -Vốn được biểu hiện giá trị của toàn bộ tài sản thuộc quyền quản lí và sử dụng của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, là lượng giá trị thật của tài sản hữu hình và vô hình GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang 5 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ - Vốn phải được tích tụ và tập trung đến một lượng nhất định mới có thể phát huy được tác dụng. Để đầu tư sản xuất kinh doanh, vốn được tích tụ thành những món tiền lớn đến mức tối thiểu ít nhất phải bằng vốn pháp định mà Nhà nứơc đã qui định cho mỗi ngành nghề, lĩnh vực hoạt động - Tiền tệ là hình thái vốn ban đầu của doanh nghiệp, nhưng chưa hẳn có tiền là có vốn. Tiền chỉ là dạng tiềm năng của vốn. Để biến thành vốn thì tiền phaỉ được đưa vào sản xuất kinh doanh và sinh lợi - Mỗi đồng vốn phải gắn với một chủ sở hữu nhất định -Vốn là một thứ hàng hóa đặc biệt, chỉ bán quyền sử dụng . 2.1.3 Phân loại vốn theo kết cấu: 2.1.3.1 Tài sản ngắn hạn(TSNH) Là những tài sản thuộc quyền quản lí của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi vốn trong một năm hoặc một chu kì kinh doanh. TSNH của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền tệ, hiện vật ( vật tư, hàng hóa) dưới dạng đầu tư ngắn hạn hay các khoản phải thu ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm: - Vốn bằng tiền: ở két hoặc ngân hàng, tiền đang chuyển - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, bao gồm: đầu tư chứng khoán, cho vay ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác - Các khoản phải thu ngắn hạn: là tiền của doanh nghiệp mà khách hàng đang nợ vào thời điểm lập bảng cân dối kế toán và sẽ được trả trong một thời hạn ngắn - Tồn kho: vật tư, hàng hóa, sản phẩm, sản phẩm dở dang 2.1.3.2 Tài sản dài hạn(TSDH) Là những tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi vốn trên một năm Tài sản dài hạn của doanh nghiệp bao gồm: Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định thuê tài chính, tài sản cố định vô hình, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, các tài sản cố định khác GVHD: Lưu Thanh Đức Hải Trang 6 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm
- Xem thêm -