Nhận dạng khuôn mặt người và ứng dụng trong bảo toàn thông tin

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu