Nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp các mô hình quản lý iso 9001-2008, iso 14001-2004 và ohsas 1800-2007 cho tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam luận văn thạc sỹ 2015

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 9564 tài liệu

Mô tả:

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING PHẠM THỊ NGỌC TUYẾT NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍCH HỢP CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 VÀ OHSAS 18001:2007 CHO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60340102 TPHCM – 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING PHẠM THỊ NGỌC TUYẾT NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍCH HỢP CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 VÀ OHSAS 18001:2007 CHO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60340102 Hướng dẫn khoa học: VS. PGS TS Trần Minh Tâm TPHCM – 2015 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 1 T 5 3 T 5 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP TRÊN CƠ T 5 3 T 5 3 T 5 3 SỞ CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ RIÊNG BIỆT: ISO 9001:2008, ISO 14000:2004, OHSAS 18000:2007 ................................................................................................................ 8 NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 1.1 T 5 3 T 5 3 T 5 3 LƯỢNG (HTQLCL) ISO 9001:2008 .................................................................................... 8 T 5 3 1.1.1 T 5 3 Triết Lý của ISO 9000 ................................................................................................. 8 T 5 3 T 5 3 Tám nguyên tắc quản lý chất lượng ............................................................................ 8 1.1.2 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trình (MBP: Management By 1.1.3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 Process).................................................................................................................................... 10 T 5 3 Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu ................. 10 1.1.4 T 5 3 T 5 3 T 5 3 1.1.5 T 5 3 Tình hình áp dụng ISO 9001:2008 ........................................................................... 13 T 5 3 T 5 3 T 5 3 NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI 1.2 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 TRƯỜNG (HTQLMT) ISO 14001...................................................................................... 13 T 5 3 Nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn ISO 14001 .......................................................... 14 1.2.1 T 5 3 T 5 3 T 5 3 Mô hình hệ thống quản lý môi tường........................................................................ 15 1.2.2 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 1.2.4 T 5 3 T 5 3 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004 .......................................................................... 16 T 5 3 T 5 3 T 5 3 NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ (HTQL) AN 1.3 T 5 3 T 5 3 Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 .......................................................................................... 15 1.2.3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY - OH&S) OHSAS 18001 ...................................................................................................... 16 T 5 3 1.3.1 T 5 3 Triết lý xây dựng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ................... 17 T 5 3 T 5 3 1.3.2 T 5 3 Mô hình Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp .................................. 17 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 1.3.4 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 Khái niệm hệ thống quản lý tích hợp ........................................................................ 19 T 5 3 1.4.2 T 5 3 T 5 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP .......................... 19 T 5 3 1.4.1 T 5 3 T 5 3 Tình hình áp dụng OHSAS 18001:2007 ................................................................... 18 T 5 3 1.4 T 5 3 T 5 3 Bộ tiêu chuẩn OHSAS 18001 ................................................................................... 18 1.3.3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước của Hệ thống Quản lý tích hợp ............. 24 T 5 3 T 5 3 i CÁC KHÓ KHĂN VÀ CÁC LỢI ÍCH KHI XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN 1.5 T 5 3 T 5 3 T 5 3 LÝ TÍCH HỢP ...................................................................................................................... 26 T 5 3 Các khó khăn ............................................................................................................. 26 1.5.1 T 5 3 T 5 3 T 5 3 1.5.2 T 5 3 Các lợi ích .................................................................................................................. 27 T 5 3 1.6 T 5 3 T 5 3 T 5 3 1.6.1 T 5 3 1.6.2 T 5 3 Ma trận tích hợp......................................................................................................... 34 T 5 3 T 5 3 T 5 3 Quản lý chất lượng toàn diện .................................................................................... 37 1.6.3 T 5 3 T 5 3 Mô hình PDCA .......................................................................................................... 29 T 5 3 T 5 3 T 5 3 MÔ HÌNH TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ ....................................... 28 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG RIÊNG LẺ CÁC HỆ THỐNG T 5 3 T 5 3 T 5 3 QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY PTSC TRƯỚC KHI TÍCH HỢP 3 HỆ THỐNG QUẢN T 5 3 T 5 3 LÝ .................................................................................................................................... 40 2.1 T 5 3 THỰC TRẠNG CÁCH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY PTSC VỀ HỆ THỐNG T 5 3 T 5 3 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008....................................................................... 40 T 5 3 Thuận lợi khi áp dụng ISO 9001:2008 ...................................................................... 40 2.1.1 T 5 3 T 5 3 T 5 3 Khó khăn khi áp dụng ISO 9001:2008...................................................................... 41 2.1.2 T 5 3 T 5 3 2.2 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 THỰC TRẠNG CÁCH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY PTSC VỀ HỆ THỐNG T 5 3 T 5 3 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2004 ..................................................................... 41 T 5 3 Thuận lợi khi áp dụng ISO 14001:2004.................................................................... 42 2.2.1 T 5 3 T 5 3 T 5 3 Khó khăn khi áp dụng ISO 14001:2004.................................................................... 44 2.2.2 T 5 3 T 5 3 2.3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 THỰC TRẠNG CÁCH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY PTSC VỀ Hệ THỐNG T 5 3 T 5 3 QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP OHSAS 18001:2007 ........... 47 T 5 3 Thuận lợi khi áp dụng OHSAS 18001:2007 ............................................................. 47 2.3.1 T 5 3 T 5 3 T 5 3 Khó khăn khi áp dụng OHSAS 18001:2007............................................................. 49 2.3.2 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TÍCH T 5 3 T 5 3 HỢP CHO CÔNG TY PTSC............................................................................................... 54 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT ..................................................................... 54 3.1 T 5 3 T 5 3 T 5 3 3.1.1 T 5 3 Thuận lợi khi xây dựng hệ thống quản lý tích hợp ................................................... 54 T 5 3 T 5 3 T 5 3 3.2 T 5 3 T 5 3 T 5 3 Tồn tại và khó khăn khi xây dựng hệ thống quản lý tích hợp .................................. 55 3.1.2 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TÍCH HỢP CHO TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ T 5 3 THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM .......................................................................................... 56 T 5 3 ii Tổng Công ty dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) ...................................... 56 3.2.1 T 5 3 T 5 3 3.2.2 T 5 3 T 5 3 T 5 3 T 5 3 Tích hợp hệ thống quản lý ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, với OHSAS 18001:2007 của PTSC ........................................................................................................... 59 T 5 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................................. 89 T 5 3 T 5 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................... 92 T 5 3 T 5 3 PHỤ LỤC 1 ............................................................................................................................ 94 T 5 3 T 5 3 PHỤ LỤC 2 ........................................................................................................................ 1033 T 5 3 T 5 3 PHỤ LỤC 3…………………………………………………………………….............104 iii DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG A – DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mô hình hệ thống quản lý chất lượng................................................................... 100 T 5 3 T 5 3 Hình 1.2: Mô hình hệ thống quản lý môi trường.................................................................. 151 T 5 3 T 5 3 Hình 1.3: Hai nhóm chính trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000.................................................. 152 T 5 3 T 5 3 Hình 1.4: Mô hình hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ............................... 173 T 5 3 T 5 3 Hình 1.5: Các thành phần của hệ thống quản lý tích hợp....................................................... 26 T 5 3 T 5 3 Hình 1.6: Chu trình PDCA...................................................................................................... 29 T 5 3 T 5 3 Hình 1.7: Hệ thống quản lý tích hợp theo mô hình PDCA .................................................... 31 T 5 3 T 5 3 Hình 1.8: Minh họa quản lý quá trình dựa trên chu trình Deming ......................................... 34 T 5 3 T 5 3 Hình 1.9: Mối tương quan giữa các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 với ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007 ……………………………………… ........................ 36 Hình 1.10: Hệ thống quản lý tích hợp dựa trên các yếu tố chung……………. .................... 37 T 5 3 T 5 3 Hình 1.11: Mô hình EFQM..................................................................................................... 38 T 5 3 T 5 3 Hình 1.12: EFQM và IMS ...................................................................................................... 39 T 5 3 T 5 3 B – DANH MỤC BẢNG T 5 3 Bảng 1.1: So sánh hệ thống tích hợp và không tích hợp theo AFAQ, AFNOR .................... 22 T 5 3 T 5 3 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AIL: Alternative Ideas List (Danh sách các ý tưởng thay thế) AT&SKNN: an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ATVSLĐ: An toàn vệ sinh lao động BNN: bệnh nghề nghiệp CBNV: Cán bộ nhân viên CNTT: Công nghệ thông tin ĐGVNB: Đánh giá viên nội bộ DN: doanh nghiệp DNVVN: DN vừa và nhỏ EFQM: European Foundation for Quality Management EHS: Environment, Health and Safety hoặc HSE: Health, Safety and Environment EMS: Environment Management System (hệ thống quản lý môi trường) HSEQ MR: Đại diện Lãnh đạo về HTQL SKATMTCL HTQL SKATMTCL: Hệ thống quản lý Sức khỏe - An toàn, Môi trường, Chất lượng HTQL: Hệ thống quản lý HTQLAS: Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường IMS: Integrated Management System (Hệ thống quản lý tích hợp) ISO: International Organization for Standardization (Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá) KCS: kiểm tra chất lượng KSTT: kiểm soát tuân thủ KPH: không phù hợp MBP: Management By Process (Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trình) v NLĐ: người lao động NSDLĐ: người sử dụng lao động OEP: Opportunity Exploitation Plan (Kế hoạch khai thác cơ hội) OHSAS: Occupational Health & Safety (OH&S) (Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp) PDCA: Plan – Do – Check – Action (Kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động để cải tiến) PTSC: PetroVietnam Technical Services Coporation (Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) QHSE: hệ thống quản lý tích hợp ATSKMTCL QMS: Quality management system (Hệ thống quản lý chất lượng) RTP: Risk Treatment Plan (Kế hoạch xử lý rủi ro) TCT: Tổng công ty TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TNLĐ: tai nạn lao động TNLĐ: Tai nạn lao động TQM: Total Quality Management (Quản lý chất lượng toàn diện) vi LỜI MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong xu thế hội nhập toàn cầu, đặc biệt là khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam trước những cơ hội chưa từng có trong lịch sử, đồng thời cũng phải đối mặt với môi trường kinh doanh mới với nhiều phức tạp, cạnh tranh và thử thách. Đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực có nhiều áp lực cạnh tranh, nếu thiếu cẩn trọng và nhạy bén trong hoạt động sản xuất kinh doanh là có thể bị phá sản. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp đã không ngừng tìm kiếm phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh. Một số Tập đoàn,Tổng công ty, doanh nghiệp Việt Nam đã áp dụng một số công cụ quản lý mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, trong đó công cụ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, quản lý môi trường theo ISO 14001và quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001 nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm, môi trường làm việc và dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng đã mang lại một số kết quả đáng khích lệ. ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001 là bộ tiêu chuẩn cung cấp các yêu cầu cho hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp; và hiện nay nó được xem như một bộ tiêu chuẩn toàn cầu về việc thực hiện các tiêu chuẩn cho doanh nghiệp bảo đảm được nguồn sản phẩm cung cấp, môi trường làm việc, khả năng đáp ứng yêu cầu về chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Đến cuối năm 2010, có ít nhất 1.109.905 chứng chỉ ISO 9001 đã được cấp tại 178 quốc gia và nền kinh tế. Với 297.037 chứng chỉ ISO 9001 đã được cấp, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí số một trong 10 quốc gia có chứng chỉ ISO 9001 nhiều nhất, Italia xếp vị trí thứ hai với 138.892 chứng chỉ và Liên Bang Nga xếp vị trí thứ ba với 62.265 chứng chỉ đã được cấp. Theo Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng (Bộ KHCN) cho biết, đến nay, Việt Nam hiện có trên 7.300 chứng chỉ ISO 9001 cấp cho các tổ chức, doanh 1 nghiệp và là nước có số chứng chỉ ISO 9001 cao thứ 2, sau Ấn độ tại 12 nước Châu Á. Với xu thế hiện nay, xét về các yêu cầu đòi hỏi từ khách hàng có phần rõ ràng và đầy đủ hơn, cụ thể: đối với một số Nhà cung cấp hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất sản phẩm trong môi trường độc hại, thi công xây dựng, lắp đặt các thiết bị công nghiệp nặng, năng lượng, dầu khí, ... thì việc tích hợp hệ thống quản lý là yêu cầu bắt buộc, các tiêu chuẩn cụ thể như sau: Tiêu chuẩn ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) Tiêu chuẩn ISO 140001-Hệ thống quản lý môi trường (EMS) Tiêu chuẩn OHSAS 18001- Hệ thống quản lýan toàn sức khỏe nghề nghiệp (OH&SMS). Khắp thế giới, hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong thực tiễn hoạt động của thương mại, công nghiệp, và ngay cả trong lĩnh vực quốc phòng. Các hợp đồng đòi hỏi những công ty cung cấp sản phẩm phải đăng ký và được chứng nhận phù hợp ISO 9001 ngày càng nhiều hơn trong nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt đối với những ngành công nghiệp như: sản phẩm y tế, đồ chơi, thiết bị an toàn, viễn thông … Sự tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn chất lượng khắp thế giới cung cấp cơ hội cạnh tranh cho những nhà cung cấp từ mọi quốc gia. ISO 9001sẽ làm thuận tiện hơn trong trao đổi thương mại toàn cầu và mở cửa những thị trường mới, làm giảm bớt những khó khăn của rào cản kỹ thuật trong thương mại và những liên minh khu vực. Chứng nhận phù hợp ISO 9001 sẽ làm giảm hoặc tránh được những chi phí ẩn và những chậm trễ trong việc nghiên cứu, tìm hiểu người cung cấp, thẩm định chất lượng các thủ tục, đánh giá chất lượng người cung cấp, kiểm tra nguồn lực và những giám sát đảm bảo chất lượng khác. Song song với đó là mọi người đang hướng tới một mục tiêu, đó là sự phát triển bền vững nghĩa là phát triển sảm phẩm, dịch vụ phải chất lượng nhưng giữ sao cho sự phát triển này không tác động tiêu cực tới môi trường, người lao động làm việc được an toàn, sức khỏe được đảm bảo. Bên cạnh đó, Việt Nam gia nhập WTO và đang trên đà phát triển.Việc phát triển kinh tế tất yếu sẽ 2 làm nảy sinh hàng loạt các vấn đề liên quan đến môi trường.Các tổ chức tại Việt Nam hiện đang hoạt động trong môi trường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bao gồm các yếu tố vĩ mô như kinh tế, xã hội ... và các yếu tố vi mô như khách hàng, nhà cung ứng, các sản phẩm thay thế ... . Các yếu tố này lại thường xuyên biến động, đặc biệt là các yếu tố vi mô, yếu tố kinh tế. Do đó, các tổ chức tuy có nhiều thời cơ nhưng đồng thời các nguy cơ cũng tăng lên. Vậy, các tổ chức phải làm gì để có thể vượt qua được các nguy cơ và tận dụng được những thời cơ nhằm vừa gìn giữ môi trường, vừa phát triển kinh tế, đồng thời cũng đạt được các mục tiêu xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững. Nhằm đạt được các mục đích nêu trên, các tổ chức đã áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004, quản lý chất lượng ISO 9001:2008, quản lý về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, quản lý trách nhiệm xã hội và một số mô hình quản lý khác mang tính đặc thù riêng cho từng lĩnh vực. Hơn nữa, các đối tác, các tổ chức lớn trên trường quốc tế cũng có xu hướng yêu cầu các tổ chức đang kinh doanh, hoạt động sản xuất tại Việt Nam phải có các chứng chỉ về các hệ thống quản lý này ngày càng nhiều. Như vậy, việc áp dụng cùng lúc nhiều hệ thống quản lý đang dần trở nên phổ biến đối với các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam. Vấn đề đặt ra là áp dụng các hệ thống quản lý này như thế nào để tiết kiệm nguồn lực mà vẫn mang lại hiệu quả trong giai đoạn cấp thiết hiện nay khi chưa có một tiêu chuẩn chính thức nào về việc xây dựng hệ thống quản lý tích hợp được các tổ chức ở Việt Nam áp dụng. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp các mô hình quản lý ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2007 cho Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam” nhằm giải quyết các vần đề nêu trên. 3 2. MỤC TIÊU 2.1 Mục tiêu chung Thông qua việc khảo sát việc quản lý của Công ty PTSC có nhiều hệ thống quản lý thực hiện riêng lẻ, đề xuất một mô hình quản lý tích hợp nhằm đơn giản và hợp lý hóa cách quản lý, đồng thời giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian và thỏa mãn tối đa yêu cầu của khách hàng. 2.2 Mục tiêu cụ thể Tích hợp hệ thống quản lý Chất Lượng ISO 9001:2008 với hệ thống quản lý quản lý môi trường ISO 14001:2004 và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 trong Công ty PTSC nhằm: Đơn giản hóa khi áp dụng nhiều hệ thống quản lý; Giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian và thỏa mãn tối đa yêu cầu của khách hàng; Xây dựng được mô hình tích hợp. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam đã và đang xây dựng riêng biệt từng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và Hệ thống quản lý an toàn - sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007. 3.2 Phạm vi nghiên cứu Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng bằng mô hình tích hợp từ những hệ thống quản lý riêng biệt như: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2007 cho Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam. Các nghiên cứu điển hình chỉ đề cập đến cơ cấu trách nhiệm và một số tài liệu cơ bản của hệ thống quản lý tích hợp. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong quá trình thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu sau được sử dụng:  Phương pháp phỏng vấn, điều tra, lập phiếu điều tra Khảo sát thực tế, thu thập số liệu, tài liệu, quan sát trực tiếp, lập phiếu điều tra thu thập thông tin. 4 Lập bảng câu hỏi để thu thập thông tin những việc cần làm và đạt được trong quá trình tích hợp các hệ thống quản lý ISO 9001:2008, ISO14001:2004 và OHSAS 18001:2007 từ các Trưởng bộ phận trong Công ty PTSC.  Phương pháp thu thập, chọn lọc số liệu từ các tài liệu Các khảo sát của tổ chức ISO. Số liệu thu thập được từ một số tổ chức đang hoạt động ở Việt Nam. Số liệu thu thập được từ các nghiên cứu, tài liệu trong và ngoài nước, các trang web có liên quan đến việc tích hợp các hệ thống quản lý.  Phương pháp thống kê Phương pháp này được sử dụng trong quá trình thu thập, xử lý các số liệu khảo sát từ các tổ chức.  Phương pháp phân tích và tổng hợp Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi và thường xuyên trong tất cả các ngành nghiên cứu khoa học. Phân tích là phương pháp chia tổng thể hay một vấn đề phức tạp thành những vấn đề đơn giản hơn để nghiên cứu, giải quyết. Tổng hợp là phương pháp liên kết, thống nhất lại các bộ phận, các yếu tố đã được phân tích, khái quát hóa vấn đề trong sự nhận thức tổng thể, tạo cơ sở cho quá trình nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tích hợp.  Phương pháp so sánh So sánh giữa các kết quả thực tế thu thập được từ một số tổ chức tại Việt Nam đã áp dụng các hệ thống ISO 14001, ISO 9001 và OHSAS 18001 với lý thuyết. 5. CÂU HỎI LUẬN VĂN CẦN TRẢ LỜI Doanh nghiệp phải làm gì để áp dụng hệ thống tích hợp ISO 9001; ISO 14001; T 1 T 1 OHSAS 18001? Lợi ích khi chứng nhận và áp dụng hệ thống tích hợp ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001? Việc áp dụng hệ thống tích hợp có cần thay đổi cơ sở hạ tầng ? 5 6. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI Là đề tài lần đầu tiên tiến hành: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng bằng mô hình tích hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 phù hợp với các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng chính trong quá trình xây dựng và duy trì IMS tại Việt Nam. 7. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 7.1 Ý nghĩa khoa học Phát huy tác dụng của các công cụ quản lý được áp dụng tại PTSC, nâng cao tính hiệu quả của các hệ thống quản lý môi trường, quản lý chất lượng và quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Xây dựng mô hình IMS và đề xuất cách thức triển khai áp dụng cho PTSC. 7.2 Ý nghĩa thực tiễn đối với các tổ chức Giúp cho một tổ chức quản lý, điều hành tránh chồng chéo, trùng lặp, cơ cấu tổ chức gọn gàng hơn dựa trên cơ sở xây dựng một hệ thống văn bản thống nhất. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBNV thông qua thiết lập và áp dụng các quy trình chuẩn để phòng ngừa sai lỗi, nâng cao chất lượng và sự thỏa mãn của khách hàng. Giúp tối ưu hoá chi phí, giảm thiểu và đi đến loại bỏ các chi phí ẩn, nâng cao khả năng cạnh tranh và xâm nhập thị trường, đặc biệt là các thị trường yêu cầu sản phẩm thân thiện với môi trường. Nâng cao hình ảnh và uy tín của tổ chức đối với khách hàng, bạn hàng và toàn thể cộng đồng; nâng cao sự thoả mãn của khách hàng và việc đáp ứng các yêu cầu luật định và các yêu cầu khác. 6 8 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận của hệ thống quản lý tích hợp trên cơ sở các hệ thống quản lý riêng biệt ISO 9001:2008, ISO 14000:2004, OHSAS 18000:2007. Chương 2: Thực trạng của việc áp dụng riêng lẻ các Hệ thống quản lý tại Công ty PTSC trước khi tích hợp 3 Hệ thống quản lý. Chương 3: Đánh giá kết quả khảo sát và đề xuất mô hình quản lý tích hợp cho Công ty PTSC. 7 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP TRÊN CƠ SỞ CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ RIÊNG BIỆT: ISO 9001:2008, ISO 14000:2004, OHSAS 18000:2007 1.1 NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (HTQLCL) ISO 9001:2008 [6,8,12] ISO 9000 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO công bố vào tháng 3 năm 1987. ISO 9000 đề cập đến các lĩnh vực chủ yếu trong quản lý chất lượng: Chính sách và chỉ đạo về chất lượng, nghiên cứu thị trường, thiết kế và triển khai sản phẩm, cung ứng, kiểm soát quá trình bao gói, phân phối, dịch vụ sau khi bán, xem xét đánh giá nội bộ, kiểm soát tài liệu, đào tạo,…. Trong đó ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một hệ thống quản lý khoa học, chặt chẽ đã được quốc tế công nhận, ISO 9001:2008 dành cho tất cả các loại hình Doanh nghiệp, từ Doanh nghiệp rất lớn như các tập đoàn đa quốc gia đến những Doanh nghiệp rất nhỏ với nhân sự nhỏ hơn 10 người. Một Doanh nghiệp muốn liên tục tăng trưởng, đạt được lợi nhuận cao và liên tục duy trì tỷ suất lợi nhuận cao, Doanh nghiệp đó nhất định phải có một hệ thống quản lý khoa học chặt chẽ như ISO 9001:2008 để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có. 1.1.1 Triết Lý của ISO 9000 [8] Các tiêu chuẩn của ISO 9000 được xây dựng dựa trên cơ sở những triết lý sau: Chất lượng quản trị quyết định chất lượng sản phẩm; Làm đúng ngay từ đầu là chất lượng nhất, tiết kiệm nhất; Quản trị theo quá trình và ra quyết định dựa trên sự kiện, dữ liệu (MBP); Thực hiện theo chu trình Derming PDCA; Lấy phòng ngừa làm chính. 1.1.2 Tám nguyên tắc quản lý chất lượng [8] Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng trên cơ sở 8 nguyên tắc quản lý chất lượng.Việc nhận biết tám nguyên tắc quản lý chất lượng để lãnh đạo cao nhất 8 của tổ chức có thể sử dụng nhằm dẫn dắt tổ chức đạt được kết quả hoạt động cao hơn. Nguyên tắc 1: Hướng vào khách hàng Mọi tổ chức đều phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, cần đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cố gắng vượt cao hơn sự mong đợi của họ. Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất giữa mục đích và phương hướng của tổ chức.Lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trường nội bộ để có thể hoàn toàn lôi cuốn mọi người tham gia nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người Mọi người ở tất cả các cấp là yếu tố của một tổ chức và việc huy động họ tham gia đầy đủ sẽ giúp cho việc sử dụng được năng lực của họ vì lợi ích của tổ chức. Nguyên tắc 4: Cách tiếp cận theo quá trình Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động có liên quan được quản lý như một quá trình. Nguyên tắc 5: Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý Việc xác định, hiểu và quản lý các quá trình có liên quan lẫn nhau như một hệ thống sẽ đem lại hiệu lực và hiệu quả của tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục Cải tiến liên tục các kết quả thực hiện phải là mục tiêu thường trực của tổ chức. Nguyên tắc 7: Quyết định dựa trên sự kiện Mọi quyết định có hiệu lực được dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin. Nguyên tắc 8: Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng Tổ chức và người cung ứng phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị. 9 1.1.3 Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trình (MBP: Management By Process) [8] Để hoạt động có hiệu quả, tổ chức phải xác định và quản lý các quá trình có liên quan và tương tác lẫn nhau. Việc xác định một cách hệ thống và quản lý các quá trình được triển khai trong tổ chức và đặc biệt quản lý sự tương tác giữa các quá trình đó được gọi là “cách tiếp cận theo quá trình”. Tổ chức ISO khuyến khích việc áp dụng “cách tiếp cận theo quá trình” để quản lý một tổ chức. Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trình được thể hiện như sau: Hình 1.1: Mô hình hệ thống quản lý chất lượng 1.1.4 Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu [8] 1.1.4.1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức: Cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, cũng như các yêu cầu của luật định, chế định. Muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ 10
- Xem thêm -