Nghiên cứu tổng hợp , khảo sát cấu trúc và mối quan hệ giữa cấu trúc với hoạt tính của vài chất ức chế ăn mòn kim loại dạng bay hơi dãy β - aminoxeton

  • Số trang: 150 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25511 tài liệu