Nghiên cứu, tính toán lựa chọn hệ thống thiết bị bơm vận chuyển dầu ở xí nghiệp liên doanh dầu khí vietsovpetro. tính toán kiểm tra một số bộ phận chính của máy bơm

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 28947 tài liệu