Nghiên cứu tạo dòng, biểu hiện và thu nhận higf-1 (human insulin-like growth factor 1) từ escherichia coli

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 8 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu