Nghiên cứu sự hài lòng về thương hiệu hàng việt của người tiêu dùng ở quận ninh kiều, thành phố cần thơ

  • Số trang: 120 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG VỀ THƯƠNG HIỆU HÀNG VIỆT CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Cán bộ hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Vương Quốc Duy Phạm Mỹ Xuyên MSSV: 4094537 Cần Thơ – 2013 SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 1 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy LỜI CẢM TẠ  Trong suốt 4 năm (2009-2013) học tập tại trường Đại học Cần Thơ, em đã được các thầy cô tận tình chỉ dạy và đào tạo cho em để em có thể có được kiến thức như hôm nay. Hiện tại, em đang chuẩn bị tốt nghiệp để có thể vận dụng những kiến thức em đã được học hỏi vào trong cuộc sống, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn thể thầy cô của trường Đại học Cần Thơ nói chung và các thầy cô thuộc Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh nói riêng. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc của em đến cô La Nguyễn Thùy Dung là Cố vấn Học tập của em và thầy Vương Quốc Duy là người đã tận tình hướng dẫn cho em để em có thể hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này. Để em có thể được đến trường đi học thì không thể không có sự nuôi dạy, quan tâm của cha mẹ, anh chị của em, em xin gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, cũng như đến các bạn bè đã luôn giúp đỡ em trong thời gian qua. Ngày 25 tháng 04 năm 2013 Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) Phạm Mỹ Xuyên SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 25 tháng 04 năm 2013 Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) Phạm Mỹ Xuyên SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 3 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ và tên người nhận xét:………………………………….…Học vị:…………  Chuyên ngành:…………………………………………………………………...  Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hướng dẫn  Cơ quan công tác:. .. …………………………………………………………  Tên sinh viên: …………………………………………………MSSV…………  Lớp: ……………………………………………………………………………..  Tên đề tài: ……………………………………………………………………….  Cơ sở đào tạo: ………………………………………………………………….... NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Hình thức trình bày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 6. Các nhận xét khác: ……………………………………………………………………………………… SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 4 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy ……………………………………………………………………………………… 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày …. tháng ….Năm 201.. NGƯỜI NHẬN XÉT SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 5 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ và tên người nhận xét:…………………………………….…Học vị:………...  Chuyên ngành:…………………………………………………………………......  Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ phản biện  Cơ quan công tác: …………………………………………………………...  Tên sinh viên: …………………………………………………MSSV…………...  Lớp: ……………………………………………………………………………….  Tên đề tài: …………………………………………………………………………  Cơ sở đào tạo: …………………………………………………………………….. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………... 2. Hình thức trình bày: ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………... 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………... 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………... 6. Các nhận xét khác: ………………………………………………………………………………………... SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 6 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy ………………………………………………………………………………………... 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………... Cần Thơ, ngày ….. tháng ….Năm 201… NGƯỜI NHẬN XÉT SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 7 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy PHỤ LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU…………………………………………………………...1 1.1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………………...1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………….2 1.2.1. Mục tiêu chung………………………………………………………….. ...2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể…………………………………………………………......2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu………………………………………………………….......2 1.3.1. Câu hỏi nghiên cứu tổng quát……………………………………………….2 1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu cụ thể………………………………………………......3 1.4. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………......3 1.4.1. Phạm vi về không gian……………………………………………………....3 1.4.2. Phạm vi về thời gian…………………………………………………….......3 1.4.3. Phạm vi về nội dung…………………………………………………….......3 1.5. Lược khảo tài liệu…………………………………………………………... ….3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......7 2.1. Cơ sở lý luận…………………………………………………………………….7 2.1.1. Lý thuyết về sự hài lòng…………………………………………………….7 2.1.2. Lý thuyết về thương hiệu………………………………………………….13 2.2. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………....16 2.2.1. Giả thuyết nghiên cứu…………………………………………………......16 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu……………………………………………...16 Chương 3: TỔNG QUAN VỀ QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HÀNG VIỆT CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ……………………...…………21 3.1. Tổng quan về quận Ninh Kiều……………………………………...………….21 3.1.1. Quá trình phát triển quận Ninh Kiều……………………………...………21 3.1.2. Về kinh tế…………………………………………………………...……..21 3.1.3. Về dân số……………………………………………………………...…..23 3.1.4. Về xã hội………………………………………………………………......23 3.2. Thực trạng sử dụng hàng Việt của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ…...24 SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 8 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy Chương 4: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ HÀNG VIỆT TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ……..….....27 4.1. Mô tả đối tượng nghiên cứu…………………………………………………....27 4.2. Nhận thức của người dân về cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ………………………………….....28 4.2.1. Mối quan hệ giữa giới tính và cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”………………………………………………………………………......29 4.2.2. Mối quan hệ giữa nghề nghiệp và cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”…………………………………………………………………….30 4.2.3. Mối quan hệ giữa độ tuổi và cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”……………………………………...…………………………………...31 4.2.4. Mối quan hệ giữa thu nhập và cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”………...………………………………………………………………...32 4.3. Đánh giá mức độ hài lòng của NTD tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về thương hiệu hàng Việt………………………………………………………………33 4.3.1. Nhu cầu sử dụng thương hiệu hàng Việt của NTD…...…………………...33 4.3.2. Sự hài lòng của NTD về mặt hàng thiết yếu của thương hiệu Việt……….34 4.3.3. Sự hài lòng của NTD về mặt hàng xa xỉ của thương hiệu Việt…...………41 4.4. Phân tích ANOVA……………...……………………………………………...45 4.4.1. Phân tích ANOVA của mặt hàng thiết yếu………………………………...45 4.4.2. Phân tích ANOVA của mặt hàng xa xỉ…………………………………….60 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HÀNG VIỆT TRONG TƯƠNG LAI……………………...…74 5.1. Nguyên nhân người tiêu dùng ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thích dùng hàng Việt……………………………………………………………………………74 5.2. Một số giải pháp để xây dựng thương hiệu Việt trong tương lai……...……….76 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………...……...79 6.1. Kết luận……………………………………………………………………...…79 6.2. Kiến nghị…………………………………………………………………...…..81 SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 9 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Thông tin về đối tượng nghiên cứu……………………………...………...27 Bảng 2: Mối quan hệ giữa giới tính và cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”……………………………………………………………………....…..29 Bảng 3: Mối quan hệ giữa nghề nghiệp và cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”………………………………………...…………………………..30 Bảng 4: Mối quan hệ giữa độ tuổi và cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”………………………………………………...………………………...31 Bảng 5: Mối quan hệ giữa thu nhập và cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”…………………………………………………………………………..32 Bảng 6: Sự lựa chọn các nhóm hàng thiết yếu của thương hiệu Việt………...…….34 Bảng 7: Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của các tiêu chí của mặt hàng thiết yếu hàng Việt………………………………………………………………………...….40 Bảng 8: Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của các tiêu chí của mặt hàng xa xỉ hàng Việt………………………………………………………………………………….44 Bảng 9: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về giá cả của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp……………………………………………….......45 Bảng 10: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về chất lượng của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp…………………………………………….46 Bảng 11: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về mẫu mã của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp…………………………………...………....46 Bảng 12: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp……………………...………….....47 Bảng 13: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về quảng bá thương hiệu của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp……………………………………47 Bảng 14: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về sự đa dạng của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp……………………………………………...48 Bảng 15: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về tính thân thiện với môi trường của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp………………………..48 SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 10 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy Bảng 16: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về chương trình khuyến mãi của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp…………………...…………49 Bảng 17: Kết quả kiểm định Levene……………………………………...………..49 Bảng 18: Kết quả phân tích ANOVA……………………………………...……….50 Bảng 19: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về giá cả của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các độ tuổi………………………………………………………………..51 Bảng 20: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về chất lượng của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các độ tuổi……………………………………………….................51 Bảng 21: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về mẫu mã của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các độ tuổi………………………………………………………….52 Bảng 22: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các độ tuổi……………………………………………......52 Bảng 23: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về quảng bá thương hiệu của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các độ tuổi………………………………………………..52 Bảng 24: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về tính đa dạng của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các độ tuổi………………………………………………….............53 Bảng 25: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về tính thân thiện với môi trường của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các độ tuổi……………………………………...54 Bảng 26: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về chương trình khuyến mãi của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các độ tuổi…………………………………………..54 Bảng 27: Kết quả kiểm định Levene……………………………………...………..55 Bảng 28: Kết quả phân tích ANOVA……………………………………...……….55 Bảng 29: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về giá cả của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm thu nhập……………………………………………………….56 Bảng 30: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về chất lượng của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm thu nhập………………………………………….……...56 Bảng 31: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về mẫu mã của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm thu nhập……………………………….…………...……57 Bảng 32: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm thu nhập………………………………………..57 SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 11 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy Bảng 33: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về quảng bá thương hiệu của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm thu nhập………………………………………..58 Bảng 34: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về tính đa dạng của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm thu nhập…………………………………………............58 Bảng 35: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về tính thân thiện với môi trường của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm thu nhập…………………………..…58 Bảng 36: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về chương trình khuyến mãi của mặt hàng thiết yếu hàng Việt giữa các nhóm thu nhập……………………………...…..59 Bảng 37: Kết quả kiểm định Levene……………………………………………….59 Bảng 38: Kết quả phân tích ANOVA………………………………………………60 Bảng 39: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về giá cả của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp…………………………………………………...60 Bảng 40: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về chất lượng của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp……………………………………………...……61 Bảng 41: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về mẫu mã của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp……………………………………………….......61 Bảng 42: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp……………………………………...........62 Bảng 43: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về tính đa dạng của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữacác nhóm nghề nghiệp………………………………………………62 Bảng 44: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về tính thân thiện với môi trường của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp………………………..……63 Bảng 45: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về dịch vụ hậu mãi của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm nghề nghiệp……………………………………………...63 Bảng 46: Kết quả kiểm định Levene…………………………………………...…..64 Bảng 47: Kết quả phân tích ANOVA…………………………………………...….64 Bảng 48: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về giá cả của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các độ tuổi……………………………………………………………......65 Bảng 49: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về chất lượng của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các độ tuổi………………………………………………………………..65 SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 12 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy Bảng 50: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về mẫu mã của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các độ tuổi……………………………………………………………......66 Bảng 51: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các độ tuổi……………………………………………………….66 Bảng 52: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về tính đa dạng của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các độ tuổi………………………………………………...………..67 Bảng 53: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về tính than thiện với môi trường của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các độ tuổi……………………………………..…...67 Bảng 54: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về dịch vụ hậu mãi của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các độ tuổi………………………………………………………….68 Bảng 55: Kết quả kiểm định Levene……………………………………………….68 Bảng 56: Kết quả phân tích ANOVA……………………………………………....69 Bảng 57: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về giá cả của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm thu nhập……………………………………………………….69 Bảng 58: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về chất lượng của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm thu nhập……………………………………………………….70 Bảng 59: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về mẫu mã của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm thu nhập…………………………………………………….....70 Bảng 60: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm thu nhập………………………………………………70 Bảng 61: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về tính đa dạng của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm thu nhập…………………………………………………71 Bảng 62: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về tính than thiện với môi trường của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm thu nhập…………………………………71 Bảng 63: Đánh giá mức độ hài lòng của NTD về dịch vụ hậu mãi của mặt hàng xa xỉ hàng Việt giữa các nhóm thu nhập……………………………………………...….72 Bảng 64: Kết quả kiểm định Levene…………………………………………….....72 Bảng 65: Kết quả phân tích ANOVA……………………........................................73 Bảng 66: Sự lựa chọn nguyên nhân NTD ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thích dùng hàng Việt……………………………………………………………......74 SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 13 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của Mỹ……………………………......9 Hình 2: Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của các quốc gia EU………………...10 Hình 3: Biểu đồ thể hiện mức độ quan tâm của người dân ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ…………………………….……………………………………….....28 Hình 4: Biểu đồ thể hiện sự lựa chọn mặt hàng Việt của NTD tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2013………………………………………………............33 Hình 5: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về giá cả của mặt hàng thiết yếu hàng Việt………………………………………………………………………………….35 Hình 6: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về chất lượng của mặt hàng thiết yếu hàng Việt………………………………………………………………………..…..35 Hình 7: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về mẫu mã của mặt hàng thiết yếu hàng Việt………………………………………………………………...………….36 Hình 8: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng thiết yếu hàng Việt……………………………………………………...…………..37 Hình 9: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về chiến dịch quảng bá thương hiệu của mặt hàng thiết yếu hàng Việt………………………………………...…………37 Hình 10: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về sự đa dạng của mặt hàng thiết yếu hàng Việt……………………………………………………………...………..38 Hình 11: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về tính than thiện với môi trường của mặt hàng thiết yếu hàng Việt…………………………………………...………38 Hình 12: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về chương trình khuyến mãi của mặt hàng thiết yếu hàng Việt…………………………………………………………....39 Hình 13: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về giá cả của mặt hàng xa xỉ hàng Việt………………………………………………………………………………….41 Hình 14: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về chất lượng của mặt hàng xa xỉ hàng Việt……………………………………………………………………………41 Hình 15: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về mẫu mã của mặt hàng xa xỉ hàng Việt………………………………………………………………………………….42 SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 14 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy Hình 16: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng xa xỉ hàng Việt……………………………………………………………………...42 Hình 17: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về sự đa dạng của mặt hàng xa xỉ hàng Việt………………………………………………………………………...….43 Hình 18: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về sự đa dạng của mặt hàng xa xỉ hàng Việt…………………………………………………………………………....43 Hình 19: Biểu đồ thể hiện sự hài lòng của NTD về dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng của mặt hàng xa xỉ hàng Việt……………………………………..…………..44 SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 15 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy CÁC TỪ VIẾT TẮT GTTB: Giá trị trung bình NTD: Người tiêu dùng SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 16 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu về “Sự hài lòng của người tiêu dùng về hàng Việt ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ” và đã đạt được kết quả là người tiêu dùng ưa chuộng hàng Việt về mặt hàng thiết yếu hơn mặt hàng xa xỉ, họ cũng quan tâm đến cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” mộ cách tích cực cũng như xu hướng họ sử dụng hàng Việt ngày càng nhiều hơn thay vì dùng hàng ngoại như trước đây. Nhìn chung về tất cả các mặt hàng thì người tiêu dùng hài lòng cao về giá cả của hàng Việt, chương trình khuyến mãi, tính than thiện với môi trường, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng Việt cũng được đánh giá ngày càng được cải thiện và nâng cao hơn. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn chưa hài lòng về chiến dịch quảng bá thương hiệu cũng như tính đa dạng của hàng Việt. Từ đó, đã đưa ra một số giải pháp cũng như kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về thương hiệu hàng Việt trong tương lai. SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam gia nhập WTO đã đem lại nhiều cơ hội để phát triển đất nước nhưng việc mở cửa kinh tế thị trường cũng mang lại nhiều thách thức, trong đó có việc các công ty nước ngoài vào Việt Nam sẽ mang lại cơ hội cho người dân Việt Nam được tiếp xúc và sử dụng những hàng hóa mới lạ, hiện đại, nhưng đây cũng là nguy cơ cho các công ty trong nước nếu người dân chỉ hướng về hàng ngoại mà quên hàng nội. Hiểu được sự khó khăn này nên các công ty trong nước đã không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt không kém gì hàng ngoại. Do phần lớn người dân Việt Nam vẫn tin tưởng hàng ngoại vẫn tốt hơn hàng Việt cũng như việc sử dụng hàng ngoại là để khẳng định vị trí trong xã hội nên các công ty Việt Nam đã cố gắng và nỗ lực xây dựng thương hiệu cho hàng Việt, đến nay hàng Việt đã dần dần chinh phục được người tiêu dùng. Ngày nay thương hiệu là một thuật ngữ không còn xa lạ đối với người dân Việt Nam nói chung, cũng như người dân thành phố Cần Thơ nói riêng. Cần Thơ từ lâu đã nổi tiếng là một vùng đất “gạo trắng nước trong” thì giờ đây Cần Thơ đã trở thành một thành phố trẻ, ngày càng phát triển năng động. Đời sống của người dân Cần Thơ ngày càng được nâng cao, thì đây cũng là thị trường mà các công ty nước ngoài đã hướng vào. Để ủng hộ các công ty trong nước, chính quyền cũng đã có nhiều chương trình kêu gọi người tiêu dùng sử dụng hàng Việt như: Người Việt dùng hàng Việt, Đưa hàng Việt về với nông thôn, Tết Việt dùng hàng Việt,… Các chương trình này có nhiều ảnh hưởng đến tâm trí của người tiêu dùng Cần Thơ, cho nên hiện nay tại các siêu thị ở Cần Thơ, hàng Việt đã chiếm ưu thế nhiều hơn các hàng nước ngoài. Nhưng trong thời gian tới đây, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, các công ty nước ngoài vào Việt Nam càng nhiều với các hàng hóa chất lượng cao hơn, với SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 18 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy những thương hiệu mạnh hơn, như việc có thông tin Starbuck sẽ vào Việt Nam trong thời gian sắp tới, đây là một thương hiệu cà phê lớn nhất thế giới sẽ là một nổi lo lớn cho các công ty trong nước, liệu người tiêu dùng Việt Nam có ưu tiên dùng hàng Việt nữa không? Làm thế nào để xây dựng được thương hiệu Việt mãi là ưu thế lựa chọn của người tiêu dùng trong nước, nhất là tại thành phố Cần Thơ? Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng về thương hiệu hàng Việt của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ” là rất quan trọng và cần thiết cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt trong thời gian tương lai. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Đề tài nghiên cứu sự hài lòng về thương hiệu hàng Việt của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Từ đó, đưa ra giải pháp và kiến nghị để xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt trong tương lai. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Thực trạng sử dụng hàng Việt của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về thương hiệu hàng Việt. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt trong tương lai. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Câu hỏi nghiên cứu tổng quát. Người tiêu dùng ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ có hài lòng về thương hiệu hàng Việt không? SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Vương Quốc Duy 1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu cụ thể - Người tiêu dùng có hài lòng về chất lượng của hàng Việt không? - Người tiêu dùng có hài lòng về giá cả của hàng Việt không? - Người tiêu dùng có hài lòng về mẫu mã hay không? - Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng về thương hiệu hàng Việt? 1.4 . PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Phạm vi về không gian Để nghiên cứu đề tài các thông tin sẽ được thu thập trực tiếp từ người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 1.4.2. Phạm vi về thời gian Việc nghiên cứu thu thập số liệu sẽ được thực hiện vào tháng 03/2013. 1.4.3. Phạm vi về nội dung Đề tài nghiên cứu về sự hài lòng của người tiêu dùng về thương hiệu Việt tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Luận văn tốt nghiệp: “Đánh giá mức độ hài lòng của người dân quận Ninh Kiều đối với hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn Quận” – Trần Lê Hoài Khanh. Đề tài được nghiên cứu vào năm 2010. Đề tài nghiên cứu cho ta thấy được tính hiện nay. Vấn đề quy hoạch không gian dành cho cây xanh công cộng đang là sức ép lớn không chỉ đối với các nhà hoạch định, thiết kế quy hoạch đô thị mà còn là mối quan tâm lo lắng của người dân. Qua cuộc khảo sát mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều đối với hệ thống cây xanh công cộng đã cho thấy được rằng, nhận thức của người dân về vai trò của hệ thống cây xanh công SVTH: Phạm Mỹ Xuyên 20
- Xem thêm -