Nghiên cứu sử dụng gel alginate làm giá thể thay cho agar - agar trong nuôi cấy mô thực vật

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu