Nghiên cứu sử dụng enzyme protease trong qui trình sản xuất chitin - chitosan

  • Số trang: 118 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu