Nghiên cứu phương pháp nhận dạng mặt người dựa trên PCA - LDA và mạng Neural

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu