Nghiên cứu một số mô hình vật lý thống kê bằng phương pháp Monte-Carlo

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu