Nghiên cứu hành vi tiêu dùng mỹ phẩm dành cho nam giới tại thành phố cần thơ

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH -------- --------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG MỸ PHẨM DÀNH CHO NAM GIỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS.Lưu Thanh Đức Hải Cần Thơ – 2013 Sinh viên thực hiện: Trương Thị Đoan Trang MSSV: 4094448 Lớp: QTKD – Marketing K35 Luận Văn Tốt Nghiệp 1ỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày tháng năm Sinh viên thực hiện Trương Thị Đoan Trang GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải i SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI CẢM TẠ Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã giúp đỡ em trong quá trình học tập, cũng như tạo điều kiện giúp em cũng cố kiến thức. Đặc biệt, em rất cảm ơn Thầy PGs.Ts. Lưu Thanh Đức Hải – Phó trưởng Khoa Kinh tế - Quản trị kinh danh đã giúp đỡ, hướng dẫn em trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp này. Ngày tháng năm Sinh viên thực hiện Trương Thị Đoan Trang GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải ii SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ và tên người nhận xét:………………………………Học vị:…………  Chuyên ngành:……………………………………………………………  Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hướng dẫn  Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………  Tên sinh viên: …………………………………………………MSSV………………  Lớp: ………………………………………………………….  Tên đề tài: …………………………………………………………………………….  Cơ sở đào tạo: ……………………………………………………………………….. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………… ……... …………………………………………………………………………………… ……... 2. Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………… ……... …………………………………………………………………………………… ……... 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: …………………………………………………………………………………… ……... …………………………………………………………………………………… ……... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: …………………………………………………………………………………… ……... GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải iii SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp …………………………………………………………………………………… ……... 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) …………………………………………………………………………………… ……... …………………………………………………………………………………… ……... 6. Các nhận xét khác: …………………………………………………………………………………… ……... …………………………………………………………………………………… ……... 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) …………………………………………………………………………………… ……... …………………………………………………………………………………… ……... Cần Thơ, ngày tháng Năm NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải iv SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ và tên người nhận xét:…………………………… Học vị:……………  Chuyên ngành:…………………………………………………………  Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ phản biện  Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………  Tên sinh viên: …………………………………………………MSSV………………  Lớp: …………………………………………………………………  Tên đề tài: …………………………………………………………………………….  Cơ sở đào tạo: ……………………………………………………………………….. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………… ……... …………………………………………………………………………………… ……... 2. Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………… ……... …………………………………………………………………………………… ……... 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: …………………………………………………………………………………… ……... …………………………………………………………………………………… ……... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: …………………………………………………………………………………… ……... GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải v SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp …………………………………………………………………………………… ……... 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) …………………………………………………………………………………… ……... …………………………………………………………………………………… ……... 6. Các nhận xét khác: …………………………………………………………………………………… ……... …………………………………………………………………………………… ……... 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) …………………………………………………………………………………… ……... …………………………………………………………………………………… ……... Cần Thơ, ngày tháng Năm NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải vi SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU .................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu ....................................................................................1 1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu .....................................................................1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn ...................................................................1 1.2.Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................3 1.2.1. Mục tiêu chung .......................................................................................3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................3 1.3. Câu hỏi nghiên cứu.........................................................................................3 1.4. Giả thuyết nghiên cứu.....................................................................................3 1.5. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................3 1.5.1. Không gian nghiên cứu ...........................................................................3 1.5.2. Thời gian nghiên cứu ..............................................................................4 1.5.3. Đối tượng nghiên cứu.............................................................................4 1.6. Lược khảo tài liệu...........................................................................................4 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...9 2.1. Phương pháp luận ..........................................................................................9 2.1.1. Tổng quan về hành vi tiêu dùng ............................................................... 9 2.1.2. Tầm quan trọng của việc phân tích hành vi tiêu dùng .............................. 9 2.1.3. Mô hình hành vi của người tiêu dùng.......................................................10 2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng..........................................12 2.1.4.1. Các yếu tố văn hóa..........................................................................12 2.1.4.2. Các yếu tố xã hội ............................................................................13 2.1.4.3. Các yếu tố cá nhân ..........................................................................14 GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải vii SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp 2.1.4.4. Các yếu tố tâm lý ...........................................................................16 2.1.5. Tiến trình ra quyết định ...........................................................................19 2.1.5.1. Nhận thức vấn đề ..........................................................................20 2.1.5.2. Tìm kiếm thông tin.........................................................................21 2.1.5.3. Đánh giá các chọn lựa ....................................................................21 2.1.5.4. Đánh giá các phương án lựa chọn..................................................21 2.1.5.5. Quyết định mua.............................................................................22 2.1.5.6. Mua và hành vi sau mua................................................................ 22 2.1.6. Tổng quan về mỹ phẩm ...........................................................................22 2.1.6.1. Khái niệm mỹ phẩm........................................................................22 2.1.6.2. Các loại mỹ phẩm ...........................................................................24 2.1.6.3. Các lưu ý khi sử dụng mỹ phẩm.....................................................25 2.1.7. Phương pháp sử dụng phân tích số liệu....................................................26 2.2. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................30 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu .................................................................................30 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu...................................................................31 2.2.2.1. Phương pháp chọn mẫu.........................................................................32 2.2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 32 2.2.3. Khung nghiên cứu ...................................................................................33 Chương 3: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MỸ PHẨM Ở CẦN THƠ ...................34 3.1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu ...................................................................34 3.1.1. Các yếu tố tự nhiên – nhân khẩu ..................................................................34 3.1.2. Các yếu tố về kinh tế ...................................................................................34 3.1.3. Các yếu tố về văn hóa – xã hội ...................................................................36 3.2. Tổng quan về thị trường mỹ phẩm Việt Nam..................................................36 3.3. Thực trạng tiêu dùng mỹ phẩm nam tại Cần Thơ ............................................38 GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải viii SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp 3.3.1. Mô tả mẫu nghiên cứu .................................................................................38 3.3.1.1. Độ tuổi......................................................................................................39 3.3.1.2. Trình độ học vấn.......................................................................................39 3.3.1.3. Nghề nghiệp ............................................................................................. 40 3.3.1.4. Thu nhập...................................................................................................41 3.3.1.5. Tình trạng hôn nhân..................................................................................41 3.3.2. Thói quen hành vi tiêu dùng ........................................................................42 3.3.2.1. Kênh thông tin tham khảo.........................................................................42 3.3.2.2. Địa điểm mua ...........................................................................................43 3.3.2.3. Người mua................................................................................................ 44 3.3.2.4. Khoảng cách thời gian giữa những lần đi mua ..........................................45 3.3.2.5. Số tiền trung bình cho mỗi lần mua...........................................................46 3.3.2.6. Đặc tính loại mỹ phẩm..............................................................................47 3.3.2.7. Nhóm mỹ phẩm ........................................................................................47 3.3.2.8. Loại mỹ phẩm đang sử dụng.....................................................................48 3.3.2.9. Mục đích sử dụng .....................................................................................49 3.3.3. Nhận thức khác hàng ...................................................................................50 3.3.3.1. Nhận biết nhãn hiệu ..................................................................................50 3.3.3.2. Nhãn hiệu đã dùng và đang dùng .............................................................. 51 3.3.3.3. Nhãn hiệu yêu thích ..................................................................................52 3.3.4. Kiểm định mối liên hệ số tiền chi trung bình với thu nhập ...........................53 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA MỸ PHẨM CỦA NAM GIỚI TẠI TP CẦN THƠ ..................................55 4.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua ......................................55 4.1.1. Loại hình khuyến mãi yêu thích nhất ...........................................................55 4.1.2. Thống kê mô tả............................................................................................ 55 4.1.3. Kiểm định thang đo .....................................................................................57 GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải ix SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp 4.1.4. Phân tích nhân tố .........................................................................................59 4.2. Sự ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm.62 4.2.1. Sự ảnh hưởng của biến tuổi .........................................................................63 4.2.2.Sự ảnh hưởng của biến trình độ học vấn .......................................................63 4.2.3. Sự ảnh hưởng của biến thu nhập ..................................................................64 4.2.4. Sự ảnh hưởng của biến nghề nghiệp ............................................................ 65 4.2.5. Sự ảnh hưởng của biến tình trạng hôn nhân .................................................65 4.3. Hành vi sau mua ............................................................................................. 66 4.3.1. Sự hài lòng chung ........................................................................................66 4.3.2. Giới thiệu sản phẩm.....................................................................................67 4.3.3. Lý do thay đổi nhãn hiệu .............................................................................67 4.3.4. Ý kiến về các nhận định...............................................................................68 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN NHU CẦU MỸ PHẨM DÀNH CHO NAM GIỚI TẠI CẦN THƠ...................70 5.1. Cơ sở đề xuất gải pháp ...................................................................................70 5.1.1. Hành vi người tiêu dùng ..........................................................................70 5.1.2. Mức độ quan trọng của các yếu tố .........................................................70 5.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua...............................................70 4.1.4. Ý kiến khách hàng ...................................................................................70 5.2. Một số giải pháp ............................................................................................. 71 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .........................................................73 6.1. Kết luận..........................................................................................................73 6.2. Kiến nghị........................................................................................................73 6.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ..........................................73 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................75 PHỤ LỤC 1..........................................................................................................76 PHỤ LỤC 2 .........................................................................................................82 GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải x SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải xi SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 3.1: Kênh thông tin tham khảo .....................................................................42 Bảng 3.2: Địa điểm mua........................................................................................43 Bảng 3.3: Người mua ............................................................................................ 44 Bảng 3.4: Khoảng cách giữa những lần đi mua.....................................................45 Bảng 3.5: Số tiền chi trung bình cho mỗi lần mua .................................................46 Bảng 3.6: Loại sản phẩm đang sử dụng .................................................................48 Bảng 3.7: Mục đích sử dụng..................................................................................49 Bảng 3.8: Nhận biết nhãn hiệu...............................................................................50 Bảng 3.9: Nhãn hiệu đã dùng và đang dùng...........................................................51 Bảng 3.10: Nhãn hiệu yêu thích ............................................................................52 Bảng 3.11: Crosstab số tiền chi trung bình theo thu nhập ......................................53 Bảng 3.12: Kết quả kiểm định Chi - Square...........................................................53 Bảng 3.13: Loại hình khuyến mãi yêu thích nhất...................................................55 Bảng 4.1: Kết quả thống kê các tiêu chí ảnh hưởng ...............................................56 Bảng 4.2: Kết quả kiểm định thang đo...................................................................58 Bảng 4.3: Kiểm định KMO và BARTLETT ..........................................................59 Bảng 4.4: Mô hình phân tích nhân tố.....................................................................60 Bảng 4.5: Ma trận tính điểm nhân tố......................................................................61 Bảng 4.6: Ảnh hưởng của biến tuổi .......................................................................63 Bảng 4.7: Ảnh hưởng của biến trình độ học vấn ....................................................63 Bảng 4.8: ẢNh hưởng của biến thu nhập ............................................................... 64 Bảng 4.9: Ảnh hưởng của biến nghề nghiệp ..........................................................65 Bảng 4.10: Ảnh hưởng của biến tình trạng hôn nhân .............................................65 Bảng 4.11: Mức độ hài lòng chung........................................................................66 GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải xii SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng 4.12: Lý do thay đổi nhãn hiệu .....................................................................67 Bảng 4.13: Ý kiến khách hàng về các nhận định....................................................68 GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải xiii SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1: Mô hình hành vi người tiêu dùng ...........................................................11 Hình 2.2: Mô hình tháp nhu cầu Maslow............................................................... 17 Hình 2.3: Tiến trình ra quyết định mua hàng ........................................................ 20 Hình 2.4: Khung nghiên cứu ................................................................................. 33 Hình 3.1: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2010 - 2012 ............................ 35 Hình 3.2: Độ tuổi................................................................................................... 39 Hình 3.3: Trình độ học vấn.................................................................................... 39 Hình 3.4: Nghề nghiệp .......................................................................................... 40 Hình 3.5: Thu nhập của đối tượng nghiên cứu ....................................................... 41 Hình 3.6: Tình trạng hôn nhân của đối tượng nghiên cứu ...................................... 41 Hình 3.7: Đặc tính loại mỹ phẩm thích dùng ......................................................... 47 Hình 3.8: Nhóm mỹ phẩm đang sử dụng ............................................................... 47 Hình 4.1: Giới thiệu sản phẩm cho người khác...................................................... 67 GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải xiv SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ICP (International Consumer Products Corporation) :Công ty cổ phần hàng gia dụng quốc tế TPCT: Thành Phố Cần Thơ THPT: Trung Học Phổ Thông ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long GVHD: PGS.Ts.Lưu Thanh Đức Hải xv SVTH: Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu Trong những năm gần đây, khi xã hội ngày càng phát triển thu nhập và mức sống của con người được nâng cao rõ rệt. Song song đó, nhu cầu làm đẹp của mỗi người cũng tăng lên, người ta càng ngày càng biết chăm chút hơn cho vẻ ngoài của mình. Bên cạnh việc đầu tư chọn lựa trang phục, giày dép, kiểu tóc… thì một trong những phương pháp làm đẹp hiệu quả và được áp dụng phổ biến nhất chính là sử dụng mỹ phẩm. Mỗi khi nhắc đến mỹ phẩm, đa phần người nghe sẽ nghĩ ngay đó là cách làm đẹp dành riêng cho phái nữ. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay phái mạnh vẫn có nhu cầu làm đẹp và nhu cầu sử dụng các loại mỹ phẩm dành riêng cho nam giới. Nếu cách đây một vài năm, chỉ có chị em phụ nữ kéo nhau đi mua phụ kiện làm đẹp, còn các mày râu đi theo phụ giúp thì nay đã khác, nam giới đã tự đi mua mỹ phẩm cho chính mình. Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới(WTO) đồng nghĩa với việc đưa các doanh nghiệp vào ngưỡng cửa của một sân chơi mang tính toàn cầu với những hàng hóa đa dạng, trong đó có mỹ phẩm. Mỗi năm người Việt Nam bỏ ra hàng tỉ đồng để mua các loại mỹ phẩm. Cùng với xu thế phát triển của đất nước Thành Phố Cần Thơ cũng đang từ từ đổi mới, trung tâm kinh tế văn hóa của đất nước, đời sống người dân nơi đây ngày càng nâng cao, và mỹ phẩm là một mặt hàng không thể thiếu, hòa nhập với thế giới, nhu cầu làm đẹp của nam giới càng được chú ý hơn. Trong một môi trường kinh doanh sôi nổi như vậy, khi nhu cầu về mỹ phẩm dành cho nam ngày càng tăng cao, có hiểu biết tốt về khách hàng tiêu dùng đầy tiềm năng này là một lợi thế cạnh tranh rất lớn giúp các doanh nghiệp nhắm đến những phân khúc thị trường thích hợp, thực hiện các phối thức tiếp thị hiệu quả hơn. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Thị trường tiêu dùng là thị trường then chốt trong đó khách hành là cá nhân và hộ gia đình. Các sản phẩm và dịch vụ trong thị trường này phục vụ cho việc tiêu dùng của họ. Theo dõi, nắm bắt và thỏa mãn nhu cầu, thái độ, và hành vi của người tiêu dùng là điểm then chốt để đi đến thành công của người làm GVHD : PGs.Ts. Lưu Thanh Đức Hải 1 SVTH : Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp công tác marketing. Để tạo ra những sản phẩm phù hợp với mong đợi của khách hàng, các doanh nghiệp Việt cần phải tạo cho mình tập quán thường xuyên nghiên cứu khách hàng, bởi nếu chỉ dựa vào phán đoán chủ quan của doanh nghiệp thì nhiều khả năng các sản phẩm được tạo ra sẽ không được khách hàng đón nhận nên việc kinh doanh sẽ không được thuận lợi. Có nhiều lí do để nam giới cần dùng đến mỹ phẩm chẳng hạn rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng một người có vẻ ngoài càng ưa nhìn thì sẽ càng có cơ hội làm việc với mức lương cao hơn. Theo một báo cáo của ngân hàng dự trữ liên bang tại St. Louis thì những người đẹp trai hơn mức bình thường có khả năng kiếm nhiều hơn những người đẹp trai ở mức trung bình 4% và những người nam có ngoại hình kém sẽ kiếm được ít hơn những người nam có ngoại hình ưa nhìn ở mức trung bình là 9%. Cũng hòa vào xu hướng chung của thế giới, tại thị trường Việt Nam lượng tiêu thụ nước hoa của nam giới trong hai năm gần đây tăng khá mạnh khoảng 70%. Tại các siêu thị, các loại kem dưỡng da, chống nắng, chống lão hóa tóc và khuôn mặt...cũng được bày bán nhiều về số lượng, đa dạng về chủng loại và giá cả. Trong đó có một số nhãn hiệu nổi tiếng như: Romano, X-men, Double Rich... Các sản phẩm chăm sóc da mặt bao gồm: giấy thấm dầu và kem trị mụn Oxy, sữa rửa mặt Bioré for Men, kem dưỡng da Nivea…ngoài ra còn có các loại sữa tẩy tế bào chết, sáp thơm dưỡng da vùng mặt, sữa dưỡng ẩm toàn thân, bàn chải kèm đá bọt chà chân.... Không còn nghi ngờ gì nữa, ta có thể khẳng định nam giới ngày càng dành nhiều sự quan tâm hơn đến việc sử dụng mỹ phẩm. Dự báo thị trường chăm sóc sắc đẹp dành cho nam giới sẽ có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Mà các chàng trai trẻ hiện là những người đi đầu trong xu hướng chăm sóc sắc đẹp của nam giới.Tuy vậy, thị trường sản phẩm chăm sóc sắc đẹp dành cho nam giới hiện nay chỉ mới ở giai đoạn sơ khai, nếu so với thị trường mỹ phẩm của nữ thì vẫn còn kém xa về cả số lượng và chủng loại sản phẩm. Từ những lí do trên, tôi thực hiện đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu hành vi sử dụng mỹ phẩm dành cho nam giới tại Thành Phố Cần Thơ” nhằm tìm hiểu về thực trạng sử dụng mỹ phẩm của các khách hàng nam , phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng để từ đó đề ra một số giải pháp nhằm thỏa mãn hơn nhu cầu sử dụng mỹ phẩm dành cho nam tại Thành Phố Cần Thơ nói riêng và nam giới nói chung. GVHD : PGs.Ts. Lưu Thanh Đức Hải 2 SVTH : Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng mỹ phẩm dành cho nam giới tại Cần Thơ. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm thỏa mãn hơn nhu cầu sử dụng mỹ phẩm dành cho nam giới trên địa bàn Cần Thơ. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng việc sử dụng mỹ phẩm của nam giới tại địa bàn Thành Phố Cần Thơ. Mục tiêu 2: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng mỹ phẩm của khách hàng nam tại Thành Phố Cần Thơ. Mục tiêu 3: Đề ra một số giải pháp nhằm thỏa mãn hơn nhu cầu sử dụng mỹ phẩm dành cho nam tại Thành Phố Cần Thơ. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (1) Thực trạng việc sử dụng mỹ phẩm của khách hàng nam tại Thành Phố Cần Thơ là như thế nào? (2) Các nhân tố nào ảnh hưởng đến hành vi sử dụng mỹ phẩm của họ? (3) Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này như thế nào đến hành vi sử dụng mỹ phẩm? (4) Các giải pháp cần đề xuất nhằm nâng cao sự thỏa mãn nhu cầu sử dụng mỹ phẩm của nam giới là gì? 1.4. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Thu nhập khác nhau thì số tiền chi trung bình cho mỗi lần mua mỹ phẩm như nhau. Các nhân tố khác nhau thì ảnh hưởng như nhau đến hành vi tiêu dụng mỹ phẩm. 1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5.1. Không gian nghiên cứu Do hạn chế về thời gian và kinh phí nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu trong phạm vi Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ. GVHD : PGs.Ts. Lưu Thanh Đức Hải 3 SVTH : Trương Thị Đoan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp 1.5.2. Thời gian nghiên cứu Thời gian tiến hành phỏng vấn và lấy số liệu sơ cấp từ tháng 2/2013 – 3/ 2013. Số liệu thứ cấp được thu thập trong khoảng thời gian từ 2010 – 2012. 1.5.3. Đối tượng nghiên cứu Do hạn chế về thời gian nên đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu các khách hàng nam có sử dụng các loại mỹ phẩm như sau: dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể, kem dưỡng da, sản phẩm chăm sóc da trước và sau khi cạo râu, nước hoa và lăn khử mùi… 1.6. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Trong quá trình thực hiện đề tài em có tham khảo một số bài nghiên cứu có liên quan đến nội dung phân tích, cụ thể như các đề tài sau:  Đề tài 1: “Phân tích hành vi người tiêu dùng hàng may mặc thương hiệu Việt của người dân Đồng bằng sông Cửu Long”, Trần Thị Thanh Tâm (2010), luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Cần Thơ. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu hành vi, thói quen mua sắm của người tiêu dùng đồng bằng sông Cửu Long đối với hàng may mặc thương hiệu Việt, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng may mặc đối với thương hiệu đối với hàng nhập khẩu. Đề tài đưa ra một số mục tiêu cụ thể:  Đánh giá tổng quan về đặc tính tiêu dùng hàng may mặc của người dân đồng bằng sông Cửu Long.  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng hàng may mặc, nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng cần được ưu tiên quan tâm và đáp ứng.  Đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng may mặc thương hiệu Việt từ đó thúc đẩy người Việt dùng hàng may mặc thương hiệu Việt. Phương pháp nghiên cứu: Tác giả sử dụng phương pháp thu thập số liệu sơ cấp qua cỡ mẫu 300.  Mục tiêu 1: Phân tích tần số, bảng chéo và thống kê mô tả GVHD : PGs.Ts. Lưu Thanh Đức Hải 4 SVTH : Trương Thị Đoan Trang
- Xem thêm -