Nghiên cứu giao thức thiết lập phiên (SIP) ứng dụng cho xây dựng hệ thống dịch vụ IP Centrex

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 11 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu