Nghiên cứu công nghệ sản xuất da thuộc phục vụ công nghiệp quốc phòng từ nguyên liệu da trâu, bò

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu