Multi-critical unitary random matrix ensembles and the general painlev e ii equation

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu