Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán.

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29271 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Sau khi ®æi míi ®Êt n-íc, yªu cÇu vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc ®Æt lªn hµng ®Çu. Mäi ®-êng lèi chñ tr-¬ng lóc nµy ®Òu h-íng tíi x©y dùng mét nÒn kinh tÕ v÷ng m¹nh, tù chñ vµ ®éc lËp lµm tiÒn ®Ò ®Ó cñng cè vµ æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ. Trong ®ã, kÕ to¸n ®-îc x¸c ®Þnh lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ, muèn cã mét hÖ thèng kÕ to¸n trong s¹ch, v÷ng m¹nh th× chóng ta ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n. Sím nhËn thøc ®-îc ®iÒu ®ã, n¨m 1991 Bé Tµi chÝnh ®· ra quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp c¸c c«ng ty chuyªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n. Ho¹t ®éng kiÓm to¸n lµ mét lo¹i h×nh rÊt míi mÎ ë ViÖt Nam, tuy gÆp rÊt nhiÒu khã nh¨n vµ th¸ch thøc tõ nh÷ng chuyÓn ®æi cña nÒn c¬ chÕ thÞ tr-êng nh-ng kiÓm to¸n ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn hÕt søc nhanh chãng. HiÖn nay ViÖt Nam ®· cã trªn 160 C«ng ty KiÓm to¸n ®-îc thµnh lËp víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau. C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n ( tªn tiÕng Anh lµ Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Company Limited, viÕt t¾t lµ AASC) lµ mét trong nh÷ng C«ng ty KiÓm to¸n ®-îc thµnh lËp ®Çu tiªn ë n-íc ta. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ra ®êi tõ rÊt sím, AASC cã ®-îc nh÷ng lîi thÕ riªng trong nh÷ng n¨m ®Çu ph¸t triÓn cña m×nh. Nh-ng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, tr-íc sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c C«ng ty KiÓm to¸n n-íc ngoµi trong xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu hãa, c¸c C«ng ty kiÓm to¸n trong n-íc nãi chung vµ AASC nãi riªng ®ang ®øng tr-íc rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tuy kh«ng cßn sù hç trî ®Æc biÖt tõ Nhµ n-íc, nh-ng AASC vÉn kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh, nh÷ng ®ãng gãp cña c«ng ty cho nÒn kinh tÕ vµ ng©n s¸ch Nhµ n-íc ngµy 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cµng t¨ng. §©y chÝnh lµ lÝ do em chän AASC lµm n¬i thùc tËp vµ nghiªn cøu cho Chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. Kho¶n môc Doanh thu nãi chung vµ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô nãi riªng lu«n lµ chØ tiªu ®-îc quan t©m hµng ®Çu trªn BCTC, c¸c kÕt luËn vÒ tÝnh trung thùc vµ hîp lÝ cña kho¶n môc doanh thu sÏ lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ SXKD cña DN, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c DN SX. C¸c ho¹t ®éng kiÓm to¸n kh¸c nh- kiÓm to¸n ho¹t ®éng b¸n hµng- thu tiÒn, kiÓm to¸n chi phÝ vµ gi¸ vèn hµng b¸n,… ®Òu h-íng tíi môc tiªu cuèi cïng lµ kh¼ng ®Þnh doanh thu ®¹t ®-îc cã chÝnh x¸c vµ hîp lÝ hay kh«ng, ®©y lµ c¬ së ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lÝ cña chñ DN vµ nh÷ng ng-êi quan t©m kh¸c. ChÝnh v× vËy, em ®· chän kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu lµm träng t©m cho Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em cã tiªu ®Ò lµ “ Hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô trªn B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n” , néi dung gåm cã 3 phÇn: - PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n Vµ KiÓm to¸n. - PhÇn II: Thùc tr¹ng kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n. - PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu t¹i C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ dÉn tËn t×nh cña thÇy vµ sù gióp ®â nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ kiÓm to¸n viªn phßng kiÓm to¸n 3 nãi riªng vµ C«ng ty kiÓm to¸n AASC nãi chung ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn TrÇn Xu©n B¸ch 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n Vµ KiÓm to¸n. 1.1 Th«ng tin chung C«ng ty TNHH DÞch vô T- vÊn tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n ( AASC) ®-îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n-íc C«ng ty DÞch vô T- vÊn tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n - thµnh lËp ngµy 13/05/1991 theo QuyÕt ®Þnh sè 164 TC/TCCB cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh. AASC lµ mét trong hai tæ chøc hîp ph¸p lín nhÊt vµ ®Çu tiªn ë ViÖt Nam ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kiÓm to¸n, kÕ to¸n, tvÊn tµi chÝnh vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. HiÖn t¹i, a cã trô së chÝnh ®Æt t¹i Hµ Néi, chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh vµ V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Qu¶ng Ninh. Do nh÷ng thµnh tÝch vµ nh÷ng ®ãng gãp cña AASC ®èi víi ngµnh Tµi chÝnh, KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n ViÖt Nam, ngµy 15/08/2001 - chñ tÞch n-íc ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 737/2005/Q§/CTN tÆng th-ëng hu©n ch-¬ng Lao ®éng H¹ng nh× cho AASC vµ Hu©n ch-¬ng Lao ®éng h¹ng ba cho Gi¸m ®èc AASC. Ngµy 27/07/2001 - Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 922/Q§/TTg tÆng th-ëng Cê thi ®ua vµ B»ng khen cho nhiÒu tËp thÓ vµ c¸ nh©n. Ngµy 25/08/2005 Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· cã quyÕt ®Þnh sè 860/Q§-TTg vÒ viÖc phong tÆng chiÕn sü thi ®ua toµn quèc cho mét ®ång chÝ phã Gi¸m ®«c AASC vµ ngµy 05/07/2005 ký QuyÕt ®Þnh sè 632/Q§-TTg vÒ viÖc tÆng B»ng khen cña Thñ t-íng chÝnh phñ cho 02 tËp thÓ phßng vµ mét sè c¸ nhan cña c«ng ty. AASC lµ doanh nghiÖp ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ho¹t ®éng trong lÜnh vùc t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n kiÓm to¸n ®éc lËp vinh dù ®-îc hai lÇn Chñ tÞch n-íc tÆng phÇn 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th-ëng cao quý Hu©n ch-¬ng Lao ®äng H¹ng nh× vµ H¹ng Ba. Ban Gi¸m ®èc C«ng ty còng vinh dù ®-îc Nhµ n-íc tÆng th-ëng Hu©n ch-¬ng Lao ®éng vµ danh hiÖu “ ChiÕn sü thi ®ua toµn quèc” . Môc tiªu ho¹t ®éng Víi quan ®iÓm v× lîi Ých cao nhÊt cña kh¸ch hµng, môc tiªu ho¹t ®éng cña AASC lµ cung cÊp c¸c dÞch vô chuyªn ngµnh vµ c¸c th«ng tin ®¸ng tin cËy nh»m gióp kh¸ch hµng ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý, tµi chÝnh vµ kinh tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. H¬n thÕ n÷a, víi kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ chuyªn ngµnh, gÇn gòi víi kh¸ch hµng, tËn t×nh, th«ng th¹o nghiÖp vô, AASC am hiÓu c¸c yªu cÇu, c¸c khã kh¨n mµ kh¸ch hµng gÆp ph¶i khi tiÕn hµnh kinh doanh t¹i ViÖt Nam. Dùa trªn c¬ së nµy, AASC sÏ hç trî kh¸ch hµng gi¶i quyÕt tèt cac vÊn ®Ò mµ Ýt cã mét tæ chøc dÞch vô chuyªn ngµnh nµo cã thÓ lµm ®-îc. §éi ngò nh©n viªn §Ó ho¹t ®éng thµnh c«ng vµ cã hiÖu qu¶ chóng t«i lu«n coi träng vÊn ®Ò tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm ®éi ngò nh©n viªn, hiÖn nay AASC cã gÇn 200 c¸n bé, kiÓm to¸n viªn, thÇm ®Þnh viªn vµ kü thuËt viªn ®-îc ®µo t¹o ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chuyªn ngµnh tµi chÝnh, ng©n hµng - kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n, kü thuËt x©y dùng, c«ng nghÖ th«ng tin vµ thÈm ®Þnh gi¸ ë trong n-íc vµ ë n-íc ngoµi, trong ®ã cã 47 kiÓm to¸n viªn ®-îc cÊp chøng chØ kiÓm to¸n cÊp Nhµ n-íc, 08 thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ cÊp Nhµ n-íc vµ 15 TiÕn sÜ, Th¹c sÜ, ®ang theo häc cao häc, ACCA cïng hµng tr¨m céng t¸c viªn bao gåm c¸c Gi¸o s-, TiÕn sÜ, chuyªn gia ®Çu ngµnh víi kinh nghiÖm vµ chuyªn m«n dµy dÆn ch¾c ch¾n sÏ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cao nhÊt cña kh¸ch hµng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 AASC víi sù trî gióp kü thuËt vµ ®µo t¹o nghiÖp vô cña Liªn minh ch©u ¢u Tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 1999, ®éi ngò c¸c KiÓm to¸n viªn cña AASC ®· ®-îc Liªn minh Ch©u ¢u trî gióp kü thuËt vµ ®µo t¹o nghiÖp vô t¹i ViÖt Nam vµ c¸c n-íc Anh, Ph¸p, BØ, Hµ Lan, Ailen, Italia, §øc, Thôy §iÓn…trong khu«n khæ Dù ¸n kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n EURO - TAPVIET. Hµng n¨m, AASC th-ëng kÕt hîp víi mét sè c«ng ty kiÓm to¸n n-íc ngoµi ( nh- Price Waterhouse, Ernst & Young, KPMG, Coopers…) vµ c¸c tæ chøc kÕ to¸n kiÓm to¸n kh¸c tæ chøc c¸c khãa ®µo t¹o vµ båi d-ìng cho c¸n bé cña m×nh t¹i c¸c n-íc Ch©u ¢u ( nh- Anh, Ph¸p, §øc, BØ, Hµ Lan, Italya,…) vµ c¸c n-íc Ch©u ¸ ( nh- Th¸i Lan, Malaixia, Singapo, Trung Quèc,…) Ph-¬ng ch©m dÞch vô cña AASC Nh»m ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng dÞch vô cã chÊt l-îng tèt nhÊt, mäi ho¹t ®éng cña AASC lu«n t«n träng nguyªn t¾c: ®éc lËp, trung thùc, kh¸ch quan vµ b¶o mËt, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc ViÖt Nam, c¸c ChuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam do Nhµ n-íc ban hµnh còng nh- c¸c ChuÈn mùc quèc tÕ ®-îc chÊp nhËn chung. Bªn c¹nh ®ã AASC còng lu«nn nhËn thøc ®Æt lîi Ých hîp ph¸p cña kh¸ch hµng lªn hµng ®Çu. Sù thõa nhËn trong n-íc vµ quèc tÕ Cïng víi sù ph¸t triÓn vµ thµnh c«ng qua 19 n¨m ho¹t ®éng, AASC ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn v÷ng ch¾c vµ trë thµnh mét C«ng ty KiÓm to¸n hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam. DÞch vô cña AASC ®-îc biÕt ®Õn vµ ®-îc tÝn nhiÖm ë nhiÒu tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 AASC lµ mét trong 12 C«ng ty KiÓm to¸n ®-îc ñy ban chøng kho¸n Nhµ n-íc chÊp thuËn lµ tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp ®-îc phÐp tham gia kiÓm to¸n c¸c tæ chøc ph¸t hµnh vµ kinh doanh chøng kho¸n; AASC ®-îc Ng©n hµng Nhµ n-íc chÊp thuËn lµ tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp ®-îc phÐp kiÓm to¸n c¸c tæ chøc tÝn dông trong n-íc. AASC lµ 1 trong 2 C«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam cïng víi 4 C«ng ty KiÓm to¸n Quèc tÕ ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam ®-îc phÐp tham gia kiÓm to¸n c¸c dù ¸n tµi trî bëi c¸c tæ chøc quèc tÕ nh- Ng©n hµng ThÕ giíi (WB), Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ ( ADB) vµ c¸c tæ chøc kh¸c…vv. Ngoµi ra, AASC cßn vinh dù lµ mét C«ng ty KiÓm to¸n n»m trong danh s¸ch chän läc ®-îc tham gia dù thÇu hÇu hÕt c¸c Dù ¸n tµi trî bëi nguån vèn cña c¸c tæ chøc ChÝnh phñ vµ phi ChÝnh phñ. Th¸ng 7 n¨m 2005, AASC ®-îc chÝnh thøc c«ng nhËn lµ thµnh viªn cña m¹ng l-íi Quèc tÕ vÒ KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n INPACT. AASC vµ c¸c thµnh viªn cña INPACT cam kÕt hîp t¸c vµ ph¸t triÓn víi môc tiªu ®em ®Õn cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô chuyªn ngµnh ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. N¨ng lùc vµ tÝnh chuyªn nghiÖp cña AASC cßn ®-îc thõa nhËn t¹i tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam nh- c¸c tËp ®oµn kinh tÕ, c¸c Tæng C«ng ty 90, 91, c¸c doanh nghiÖp c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c…vv Kh¸ch hµng Do chÊt l-îng dÞch vô cung cÊp, hiÖn nay AASC ®· cã hµng ngh×n kh¸ch hµng ho¹t ®éng trªn mäi lÜnh vùc. Gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc vµ cam kÕt ®¶m b¶o chÊt l-îng c¸c dÞch vô cung cÊp cho tõng kh¸ch hµng, AASC 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lu«n lµ ng-êi b¹n ®ång hµnh, lu«n chia sÎ kinh nghiÖm cña m×nh víi kh¸ch hµng vµ sù thµnh c«ng cña kh¸ch hµng lu«n lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña AASC. Víi tr×nh ®é vµ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn, AASC sÏ lµ ®¬n vÞ ®i tiªn phong, dÉn ®Çu trong ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô chuyªn ngµnh kiÓm to¸n, kÕ to¸n, t- vÊn tµi chÝnh, thuÕ,… t¹i ViÖt Nam vµ lu«n ®¸p øng mäi yªu cÇu cao nhÊt cña kh¸ch hµng. 1.2. C¸c dÞch vô chuyªn ngµnh chñ yÕu cña AASC Kiểm toán X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ t- vÊn cæ phÇn hãa DN Dịch vụ kế toán dÞch vô chuyªn nghµnh T- vÊn tµi chÝnh thuÕ §µo t¹o, hç trî tuyÓn dông, dÞch vô kh¸c C«ng nghÖ th«ng tin KiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh KiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n lµm nªn th-¬ng hiÖu AASC vµ lµ mét trong nh÷ng thÕ m¹ng cña C«ng ty. Ho¹t 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng nµy ®· cã sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng vÒ c¶ sè l-îng vµ chÊt l-îng. HiÖn nay, trong lÜnh vùc kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh, AASC ®· cã gÇn 200 chuyªn gia víi kinh nghiÖm chuyªn s©u vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n, kiÓm to¸n, tÝn dông, thuÕ…H»ng n¨m, ®éi ngò nµy ®· thùc hiÖn kiÓm to¸n rÊt nhiÒu hîp ®ång kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c dù ¸n tµi trî, vay vèn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ. Trong ®ã cã nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ n-íc hÇu hÕt lµ c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín, c¸c Tæng C«ng ty 91; Tæng C«ng ty 90, C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi; c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i, c¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ph¹m vi c¶ n-íc. §Æc biÖt C«ng ty cã rÊt nhiÒu kinh nghiÖm trong dÞch vô kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c dù ¸n do c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ tµi trî. Mét sè dù ¸n tiªu biÓu mµ AASC ®· cung cÊp dÞch vô trong thêi gian qua lµ:  Dù ¸n t¨ng c-êng N¨ng lùc cho KiÓm to¸n nhµ n-íc ViÖt Nam  Dù ¸n Ph¸t triÓn ngµnh l©m nghiÖp  Dù ¸n ch¨m sãc søc kháe nh©n d©n c¸c tØnh T©y Nguyªn  Dù ¸n N©ng cÊp ®« thÞ Thµnh phè H¶i Phßng  Dù ¸n n©ng cÊp ®« thÞ Thµnh phè Nam §Þnh  Dù ¸n C¬ sá h¹ tÇng n«ng th«n dùa vµo céng ®ång  Dù ¸n Ph¸t triÓn du lÞch ®ång b»ng s«ng Mª Kong  Dù ¸n CÊp n-íc H¶i Phßng  Dù ¸n Gi¸o dôc Kü thuËt vµ d¹y nghÒ  Dù ¸n c¶i thiÖn m«i tr-êng ®« thÞ miÒn Trung  Dù ¸n Bæ sung chÊt s¾t vµo n-íc m¾m  Dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc cña Héi ®iÒu d-ìng ViÖt Nam  Dù ¸n CÊp n-íc B¾c Ninh  Dù ¸n phßng chèng bÖnh SARS 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Dù ¸n An toµn giao th«ng ®-êng bé ViÖt Nam  … Qua ho¹t ®éng kiÓm to¸n, C«ng ty ®· gióp c¸c doanh nghiÖp kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i, hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, tõ ®ã n©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. KiÓm to¸n B¸o c¸o QuyÕt to¸n vèn ®Çu tThùc hiÖn chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ trong lÜnh vùc XDCB, tõ n¨m 1993, AASC ®· tuyÓn chän vµ ®µo t¹o ®-îc ®éi ngò c¸n bé, kiÓm to¸n viªn cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã tr×nh ®éc chuyªn m«n cao, trong ®ã gÇn 30 kü s- X©y dùng. Ho¹t ®éng kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t- cña AASC ®· gãp phÇn gióp c¸c chñ ®Çu t- lo¹i bá ®-îc c¸c chi phÝ bÊt hîp lý, tiÕt kiÖm cho Ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµ cho chñ ®Çu t- hµng ngµn tØ ®ång. §Æc biÖt, C«ng ty ®· gãp phÇn thóc ®Èy c«ng t¸c quyÕt to¸n vµ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t- XDCB ®-îc kÞp thêi, hç trî kh¸ch hµng hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm to¸n néi bé. DÞch vô kÕ to¸n AASC ®-îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tö khëi ®Çu lµ mét ®¬n vÞ chuyªn cung cÊp c¸c dÞch vô kÕ to¸n. DÞch vô kÕ to¸n cña C«ng ty ®· ®-îc Bé Tµi ChÝnh vµ ®«ng ®¶o kh¸ch hµng tÝn nhiÖm vµ ®¸nh gi¸ cao. §©y còng lµ mét trong c¸c lÜnh vùc mµ AASC cã c¸c nguån lùc ®«ng ®¶o vµ nhiÒu kinh nghiÖm. AASC ®· cung cÊp cho c¸c kh¸ch hµng nhiÒu lo¹i dÞch vô kÕ to¸n bao gåm:  X©y dùng c¸c m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cho c¸c doanh nghiÖp míi thµnh lËp, x©y dùng hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ néi bé phôc vô c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh; 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Rµ so¸t, ph©n tÝch, c¶i tæ, hîp lý hãa bé m¸y kÕ to¸n - tµi chÝnh ®· s½n cã;  T- vÊn gióp c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng cac qui ®Þnh vÒ viÖc lËp chøng tõ, lu©n chuyÓn chøng tõ, më vµ ghi sæ kÕ to¸n, viÖc tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, so¸t xÐt, ®iÒu chØnh sè liÖu kÕ to¸n vµ khãa sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t-…theo quy ®Þnh §Æc biÖt AASC ®· cïng c¸n bé Tæng Côc ThuÕ vµ c¸c Côc thuÕ ë Hµ néi, TP Hå ChÝ Minh , H¶i Phßng, Nam §Þnh, H-ng Yªn…gióp ®ì vµ h-íng dÉn hµng v¹n doanh nghiÖp t- nh©n, c¸c hé kinh doanh t- nh©n më vµ ghi chÐp sæ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy, C«ng ty ®· hç trî c¬ quan thuÕ, c¬ quan tµi chÝnh n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c hé kinh doanh tõ ®ã cã c¬ së ®Ó ®iÒu chØnh møc thu vµ cã c¨n cø nghiªn cøu chÝnh s¸ch thuÓ víi khu vùc kinh tÕ nµy. DÞch vô t- vÊn Víi kinh nghiÖm thùc tiÔn s©u s¾c, AASC ®· thùc hiÖn ®a d¹ng nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô t- vÊn ®-îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao nh-:  T- vÊn lËp B¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp; t- vÊn lËp b¸o c¸o dù ¸n; tvÊn lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t-; lùa chän m« h×nh kÕ to¸n doanh nghiÖp; t- vÊn chän h×nh thøc kÕ to¸n; t- vÊn so¹n th¶o hå s¬ thµnh lËp doanh nghiÖp; t- vÊn thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®¨ng ký kÕ to¸n, t- vÊn x©y dùng quy chÕ tµi chÝnh; thuÕ; t- vÊn tÝnh vµ lËp b¶ng kª khai thuÕ; t- vÊn chä ph-¬ng ¸n ®Çu t-; t- vÊn thÈm ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n; t- vÊn vÒ cæ phÇn hãa doanh nghiÖp; t- vÊn so¹n th¶o hå s¬ mêi thÇu; t- vÊn chÊm vµ lùa chän hå s¬ thÇu, t- vÊn qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  AASC ®· kh¶o s¸t, nghiªn cøu ®-a ra c¸c ý kiÕn t- vÊn hoÆc trùc tiÕp x©y dùng gióp c¸c doanh nghiÖp s¾p xÕp l¹i tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý, so¹n th¶o vµ h-íng dÉn thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n trÞ kinh doanh, ph©n cÊp qu¶n lý, ph©n cÊp tµi chÝnh, thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n phï hîp víi tõng lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. DÞch vô x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ t- vÊn cæ phÇn hãa Thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vÒ viÖc chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u c¸c doanh nghiÖp Nhµ N-íc sang c«ng ty cæ phÇn, tõ n¨m 2003 ®Õn nay AASC ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn v-ît bËc trong mäi ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ t- vÊn cæ phÇn hãa. AASC ®· cung cÊp dÞch vô cho phÇn lín c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé C«ng nghiÖp, Bé X©y dùng, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-, Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Giao th«ng vËn t¶i, Bé Thuong m¹i…c¸c thµnh viªn cña Tæng c«ng ty L-¬ng thùc miÒn Nam, tæng C«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng Vinaconex, tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, tæng C«ng ty Hµng H¶i, TCT Hµng Kh«ng, TCT L¾p m¸y ViÖt Nam, TCT Xi m¨ng ViÖt Nam, TCT Thñy tinh vµ gèm XD, TCT D©u t¬ t»m…UBND thµnh phè Hµ néi, UBND TP Hå ChÝ Minh, UBND tØnh H¶i D-¬ng, Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n, TiÒn Giang, Cµ Mau…vµ ®-îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng trªn c¶ n-íc tÝn nhiÖm. Sau khi tiÕn hµnh x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ ®· tÝn nhiÖm vµ yªu cÇu AASC cung cÊp thªm c¸c dÞch vô t- vÊn cho doanh nghiÖp ®Ó ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa, t- vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp giai ®o¹n 2 ®Ó phôc vô bµn giao gi÷a doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ c«ng ty cæ phÇn sau khi ®· chuyÓn. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong nh÷ng n¨m tíi, theo yªu cÇu cña héi nhËp vµ ph¸t triÓn, AASC sÏ kh«ng ngõng c¶i thiÖn chÊt l-îng dÞch vô vµ cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp tèt nhÊt vµ t- vÊn nh÷ng ph-¬ng ph¸p tèi -u nhÊt gióp kh¸ch hµng thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu cæ phÇn hãa cña m×nh. DÞch vô ®µo t¹o, hç trî tuyÓn dông AASC ®· trùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn hoÆc hîp t¸c víi c¸c tr-êng ®¹i häc, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph-¬ng ë trong n-íc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ, më c¸c khãa båi d-ìng, ®µo t¹o vµ n©ng cao kiÕn thøc vÒ qu¶n trÞ kinh doanh, vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n, vÒ ph©n tÝch ®Çu t-, chøng kho¸n, vÒ thuÕ vµ b¶o hiÓm…cho hµng tr¨m kÕ to¸n viªn, kÕ to¸n tr-ëng vµ c¸c kiÓm to¸n viªn néi bé, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n, kiÓm to¸n néi bé trong doanh nghiÖp. AASC ®· trùc tiÕp hç trî c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc trong lÜnh vùc tuyÓn dông nh©n viªn chuyªn ngµnh t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n ®¸p øng ®-îc yªu cÇu c«ng viÖc chuyªn m«n ®-îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao vÒ mÆt chÊt l-îng c¸n bé. H-íng dÉn, cung cÊp, gi¶i thÝch vµ cung cÊp c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n. AASC ®· thùc hiÖn chØ dÉn, gi¶i thÝch vµ cung cÊp c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ chñ tr-¬ng, chÕ ®é vµ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh kÕ to¸n, kiÓm to¸n…nh»m gióp cho c¸c doanh nghiÖp hiÓu vµ ¸p dông ®óng chÕ ®é, thÓ lÖ tµi chÝnh, kÕ to¸n phï hîp víi ho¹t ®éng cña m×nh. AASC lu«n duy tr× mèi quan hÖ th-êng xuyªn víi kh¸ch hµng, th«ng b¸o vµ cung cÊp c¸c v¨n b¶n vÒ tµi chÝnh, kÕ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 to¸n, ph¸p luËt míi nhÊt, phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ s½n sµng gi¶i ®¸p tháa ®¸ng nh÷ng th¾c m¾c tõ phÝa kh¸ch hµng. AASC ®· so¹n th¶o vµ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, quy chÕ qu¶n lý néi bé cho nhiÒu doanh nghiÖp gãp phÇn thiÕt thùc gióp doanh nghiÖp cã c¬ së ®Ó thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh vµ kÕ to¸n. 1.3. V¨n phßng vµ c¸c chi nh¸nh cña AASC Website C«ng ty: http://aasc.com.vn/  Trô së chÝnh §Þa chØ : Sè 1 Lª Phông HiÓu, Hoµn KiÕm, Hµ Néi §T : 84-4-8241990/1 Fax : 84-4-8253973 Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn  Chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh §Þa chØ : sè 27 Lam S¬n, ph-êng 2, TP HCM §T: 84-8-5265796/7 Fax: 84-8-8435590  V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Qu¶ng Ninh §Þa chØ: Sè 2 NguyÔn V¨n Cõ, ph-êng Hång H¶i – TP H¹ Long Qu¶ng Ninh §T: 84-033-0627571 Fax: 84-033-627572 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M¹ng l-íi INPACT  INPACT Quèc tÕ §Þa chØ: Audrey House - 16/20 Ely Place London -EC1N 6SN -Anh §T : +44 20 7404 7604 Fax: + 44 20 7831 5233 Email: inpact@inpactint.com  INPACT Ch©u Mü §Þa chØ : PO Box 495 – Frederick-MD 21705-0495-Hoa Kú §T: + 1 301 694 8580 Fax: + 1 301 694 5804 Emaill : inpact@inpactam.com  INPACT Ch©u ¸-Th¸i B×nh D-¬ng §Þa chØ Rooms A&B -12/F, Seabright Plaza-9-23 Shell Street, Hong Kong §T: 44 20 7404 7604 Fax: 44 20 7831 5233 Email: inpact@inpact.com 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¥ §å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty DÞch vô t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n (AASC) 2. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng kiÓm to¸n cña C«ng ty. 2.1. Quy tr×nh kiÓm to¸n chung t¹i C«ng ty AASC. Quy tr×nh kiÓm to¸n t¹i c«ng ty AASC gåm 5 b-íc: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng KÝ kÕt hîp ®ång cung cÊp dÞch vô LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n Thùc hiÖn kiÓm to¸n So¸t xÐt chÊt l-îng vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n. B-íc 1: Kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng. §©y lµ mét b-íc quan träng trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin tæng quan vÒ kh¸ch hµng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÊp nhËn kiÓm to¸n. Trong giai ®o¹n nµy, c«ng ty cÇn thu thËp ®-îc c¸c th«ng tin sau: o C¸c th«ng tin chung vÒ kh¸ch hµng (Lo¹i h×nh doanh nghiÖp, nghµnh nghÒ kinh doanh, hå s¬ ph¸p lÝ…) o C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng. o C¸c B¸o c¸o kÕ to¸n cña kh¸ch hµng. o Th«ng tin vÒ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña kh¸ch hµng. Xö lÝ tèt th«ng tin trong giai ®o¹n nµy lµ tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng cuéc kiÓm to¸n. B-íc 2: KÝ kÕt hîp ®ång cung cÊp dÞch vô víi kh¸ch hµng. C«ng viÖc nµy ®-îc thùc hiÖn sau khi c«ng ty ®· thu thËp ®-îc ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ kh¸ch hµng. Trong hîp ®ång ph¶i nªu râ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña mçi bªn, ®ång thêi trong giai ®o¹n nµy ph¶i x¸c ®Þnh ®ùoc mét th«ng tin quan träng lµ gi¸ phÝ cña dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp cho kh¸ch hµng. B-íc 3: LËp kÕ ho¹ch vµ ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n. §©y lµ mét kh©u ®Æc biÖt trong quy tr×nh kiÓm to¸n, lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh cung cÊp dÞch vô kiÓm to¸n cho kh¸ch hµng. C«ng viÖc nµy ®-îc thùc hiÖn sau khi ®· thu thËp ®-îc c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ë giai do¹n 1. C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu, kiÓm to¸n viªn sÏ tiÕn hµnh lËp kiÓm to¸n chi tiÕt cho tõng c«ng viÖc, cô thÓ: o T×m hiÓu hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña kh¸ch hµng nh»m x¸c ®Þnh møc träng yÕu vµ ®¸nh gi¸ ban ®Çu rñi ro kiÓm to¸n cña tõng kho¶n môc trªn B¸o c¸o tµi chÝnh. o Tæng hîp rñi ro liªn quan ®Õn sè d- tµi kho¶n vµ sai sãt tiÒm tµng ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu , néi dung kiÓm to¸n cho tõng kho¶n môc: x¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n, c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt, c¸c thö nghiÖm c¬ b¶n… o Tæng hîp vµ phæ biÕn kÕ ho¹ch kiÓm to¸n: yªu cÇu cña c«ng viÖc nµy lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc thêi gian, ph¹m vi cña cuéc kiÓm to¸n, lùc l-îng tham gia, thêi gian hoµn thµnh kiÓm to¸n… NÕu viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc sÏ b¶o ®¶m cho cuéc kiÓm to¸n ®-îc thùc hiÖn víi chÊt l-îng cao. B-íc 4: Thùc hiÖn kiÓm to¸n: Sau khi ®· lËp kÕ ho¹ch vµ thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n phï hîp víi tõng kh¸ch hµng, kiÓm to¸n viªn sÏ tiÕn hµnh c¸c thùc hiÖn kiÓm to¸n.  Rµ so¸t ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm kiÓm so¸t néi bé. §Ó cã nh÷ng ®¸nh gi¸ ban ®Çu vÒ møc ®é tin cËy cña hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, vÒ viÖc tu©n thñ c¸c chÕ ®é, chuÈn mùc kÕ to¸n còng nh- c¸c quy ®Þnh kh¸c cã 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 liªn quan, kiÓm to¸n viªn sÏ tiÕn hµnh xem xÐt hÖ thèng kÕ to¸n, ph©n tÝch m«i tr-êng kiÓm so¸t chung, c¸c thñ tôc kiÓm so¸t ®-îc sö dông ë kh¸ch hµng … Sau khi thu thËp ®-îc th«ng tin vµ cã nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, kiÓm to¸n viªn sÏ x¸c ®Þnh ®-îc c¸c thñ tôc kiÓm to¸n cÇn thùc hiÖn, xem xÐt nªn t¨ng c-êng hay gi¶m thiÓu c¸c tr¾c nghiÖm ®¹t yªu cÇu trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n.  Thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph©n tÝch. ¸p dông c¸c thñ tôc ph©n tÝch gióp kiÓm to¸n viªn x¸c ®Þnh ®-îc néi dung, ph¹m vi cña c¸c thñ tôc kiÓm to¸n kh¸c cÇn thùc hiÖn, ®ång thêi kiÓm tra ®-îc tÝnh hîp lÝ cña c¸c sè liÖu trong kh©u so¸t xÐt cuèi cïng tr-íc khi ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n. §©y lµ c«ng viÖc ®-îc thùc hiÖn phæ biÕn trong bÊt cø cuéc kiÓm to¸n nµo.  KiÓm tra chi tiÕt c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, kiÓm tra chi tiÕt sè d-. KiÓm to¸n viªn sÏ tiÕn hµnh chän mÉu ®Ó kiÓm tra chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kiÓm to¸n ph¸t sinh. ViÖc chän mÉu ph¶i b¶o ®¶m thu thËp ®-îc c¸c b»ng chøng kiÓm to¸n ®Çy ®ñ vµ hîp lÝ, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o ®¹i diÖn cho c¶ tæng thÓ. ViÖc kiÓm tra chi tiÕt sè d- ®-îc thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng kho¶n môc trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B-íc 5: Ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n. Giai ®o¹n nµy bao gåm 2 c«ng viÖc: o So¸t xÐt l¹i c«ng viÖc kiÓm to¸n ®· thùc hiÖn o Ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n Tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng kh¸ch hµng, mµ c«ng ty thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n cho phï hîp. 2.2. Quy tr×nh kiÓm so¸t chÊt l-îng t¹i C«ng ty AASC. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KiÓm so¸t chÊt l-îng nh»m kiÓm tra xem cuéc kiÓm to¸n cã tu©n thñ theo ®óng chuÈn mùc kiÓm to¸n hay kh«ng, cã nhËn d¹ng ®-îc c¸c sai ph¹m trong b¸o c¸o cña kh¸ch hµng kh«ng, cã ®-a ra ®-îc c¸c kÕt luËn kiÓm to¸n phï hîp kh«ng…vµ h-íng tíi môc tiªu cuèi cïng lµ ®¶m b¶o chÊt l-îng c«ng viÖc kiÓm to¸n ®· thùc hiÖn. ViÖc kiÓm so¸t chÊt l-îng t¹i AASC do phßng §µo t¹o vµ hîp t¸c quèc tÕ thùc hiÖn. Quy tr×nh nµy ®-îc thùc hiÖn theo 3 cÊp, bao gåm: o KiÓm to¸n viªn chÝnh: KiÓm to¸n viªn chÝnh sÏ tæng hîp c¸c tµi liÖu do trî lÝ thu thËp, dùa vµo ãc xÐt ®o¸n nghÒ nghiÖp vµ kinh nghiÖm ®Ó ®-a ra nh÷ng ý kiÕn ®iÒu chØnh cuèi cïng vÒ b¸o c¸o kÕ to¸n cña kh¸ch hµng. ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn sÏ ®-îc tr×nh lªn ban kiÓm so¸t ®Ó phª duyÖt o Ban KiÓm so¸t. Ban kiÓm so¸t cã tr¸ch nhiÖm thÈm tra l¹i xem ý kiÕn ®iÒu chØnh mµ kiÓm to¸n viªn ®-a ra cã chÝnh x¸c vµ hîp lÝ hay kh«ng. Ban kiÓm so¸t ph¶i gåm nh÷ng thµnh viªn cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc kiÓm to¸n, cã kh¶ n¨ng nhËn diÖn nh÷ng sai ph¹m mµ kiÓm to¸n viªn chÝnh kh«ng ph¸t hiÖn ra. ý kiÕn cña Ban KiÓm so¸t sÏ ®-îc tr×nh lªn Ban Gi¸m ®èc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt. o Ban Gi¸m ®èc. §©y lµ cÊp so¸t xÐt cuèi cïng trong quy tr×nh kiÓm so¸t t¹i c«ng ty AASC. Sau khi Ban Gi¸m ®èc kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ kiÓm to¸n, c«ng ty sÏ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n ®Ó göi cho kh¸ch hµng. Qu¸ tr×nh so¸t xÐt nµy ®-îc ph¶n ¸nh trong hå s¬ kiÓm to¸n cña c«ng ty, nã ®-îc coi lµ mét giÊy lµm viÖc vµ lµm c¬ së quan träng ®¶m b¶o chÊt l-îng cña cuéc kiÓm to¸n ®· thùc hiÖn. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II. Thùc tr¹ng kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty dÞch vô t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n. 2.1. Giíi thiÖu vÒ kh¸ch hµng kiÓm to¸n. §Ó t×m hiÓu toµn diÖn vÒ quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu t¹i C«ng ty AASC, em ®· lùa chän 2 kh¸ch hµng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh doanh kh¸c nhau ®Ó t×m hiÓu vµ ph©n tÝch, ®ã lµ C«ng ty Cæ phÇn ABC vµ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu XYZ. C«ng ty Cæ phÇn ABC lµ ®¬n vÞ ®-îc chuyÓn ®æi tõ mét DNNN, ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh cña UBND Thµnh phè Hµ Néi ngµy n¨m 1995. Vèn ®iÒu lÖ: 15.758.636®. Trong ®ã, vèn NN: 10.550.632®- ChiÕm 73.3% Vèn kh¸c: 4.208.004®- ChiÕm 26.7% Ngµnh nghÒ kinh doanh cña ®¬n vÞ lµ: - S¶n xuÊt, phèi chÕ, thö nghiÖm, sö dông VLNCN. - Nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt, phèi chÕ, thö nghiÖm, sö dông VLNCN. - XuÊt khÈu VLNCN, nguyªn vËt liÖu, hãa chÊt ®Ó SXKD VLNCN. - B¶o qu¶n, ®ãng gãi, cung øng, dù tr÷ quèc gia vÒ VLNCN - S¶n xuÊt, cung øng vËt t- kÜ thuËt, d©y diÖn, bao b× ®ãng gãi thuèc næ, giÊy sinh ho¹t, than sinh ho¹t, vËt liÖu x©y dùng. - DÞch vô khoan næ m×n, næ m×n d-íi n-íc. - NhËp khÈu vËt t- thiÕt bÞ, nguyªn liÖu may mÆc, cung øng x¨ng dÇu vµ vËt t- thiÕt bÞ, gç trô má - VËn t¶i ®-êng bé, ®-êng s«ng, ®-êng biÓn, vËn t¶i qu¸ c¶nh, qu¶n lÝ vµ khai th¸c c¶ng, söa ch÷a c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, thi c«ng c¶i t¹o ph-¬ng tiÖn c¬ giíi ®-êng bé. 20
- Xem thêm -