Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của trung tâm thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ lîi nhuËn vµ n©ng cao lîi nhuËn trong kinh doanh kh¸ch s¹n 1.1. lîi nhuËn trong kinh doanh kh¸ch s¹n 1.1.1. Kh¸i niÖm Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo vµ nã cã vai trß vµ nhiÖm vô lµ tù m×nh vËn ®éng ph¸t triÓn, ®i lªn theo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. Doanh nghiÖp ph¶i tù trang tr¶i vµ ho¹t ®éng ®éc lËp, ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. Theo ®iÒu kiÖn ®ã, doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕ ho¹ch còng nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh, vÒ tµi chÝnh, gi¸ c¶ vµ ph©n phèi thu nhËp, c¸c quan hÖ mua b¸n vµ hîp t¸c liªn doanh hay sù tuyÓn dông lao ®éng vµ sù qu¶n lý trong néi bé doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o ®îc sù tån t¹i cña doanh nghiÖp vµ ®¸p øng ®îc víi nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô ph¶i ®îc thùc hiÖn ®ång nhÊt. §ång thêi mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò lîi nhuËn, kh«ng ngõng ph¸t triÓn míi cã ®iÒu kiÖn t¸i s¶n xuÊt, më réng kinh doanh, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt, c¶i thiÖn l¬ng cho c«ng nh©n viªn vµ lµm tèt nghÜa vô nép ng©n s¸ch cho Nhµ níc. Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, lîi nhuËn ®· ®îc nhËn thøc mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn h¬n. Mäi doanh nghiÖp ®Òu ®Æt lîi nhuËn lªn vÞ trÝ hµng ®Çu trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh. H¬n n÷a, nÒn kinh tÕ hµng ho¸ phong phó vµ ®a d¹ng mang l¹i nhiÒu sù lùa chän cho kh¸ch hµng tû lÖ víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cïng mét mÆt hµng trªn thÞ trêng. Trong c¬ chÕ míi c¸c doanh nghiÖp tù do c¹nh tranh ph¸t triÓn. NhiÖm vô ®Æt ra cho hä lµ cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ, nghiªn cøu t×m hiÓu nhu cÇu kh¸ch hµng, ®æi míi c¶i tiÕn ho¹t ®éng kinh doanh tho¶ m·n nhu cÇu chung vµ kh«ng ngõng n©ng cao cña kh¸ch hµng céng thªm gi¶m chi phÝ ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh, n©ng cao lîi nhuËn. Trong kinh doanh kh¸ch s¹n lîi nhuËn còng gi÷ vai trß quan träng. Nh»m thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn, c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng nç nùc nghiªn cøu nh÷ng ph¬ng ¸n kinh doanh, s¶n xuÊt còng nh c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý, ph¬ng thøc dÞch vô vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm … Lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n lµ sè chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu ®¹t ®îc vµ tæng chi phÝ bá ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ sè tiÒn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh thu cßn l¹i sau khi ®· bï ®¾p c¸c chi phÝ bá ra vµ hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ cho Nhµ níc. 1.1.2. Vai trß vµ ph©n lo¹i lîi nhuËn trong kinh doanh kh¸ch s¹n 1.1.2.1. Vai trß Lîi nhuËn ®ãng vai trß lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña mét kh¸ch s¹n, lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n. Nã còng lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña bé m¸y qu¶n lý cña kh¸ch s¹n. §èi víi kh¸ch s¹n, lîi nhuËn gi÷ mét vai trß quan träng v× lµ nguån tµi chÝnh chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng, thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng gãp bæ xung cho ng©n s¸ch Nhµ níc vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cho ngêi lao ®éng. Kh«ng nh÷ng thÕ, kinh doanh cã lîi nhuËn hay kh«ng, lîi nhuËn cao hay thÊp lµ thíc ®o tr×nh ®é qu¶n lÝ tæ chøc kinh doanh cña mçi kh¸ch s¹n. Lîi nhuËn lµ ®éng lùc thóc ®Èy kinh doanh cña kh¸ch s¹n, lµ yÕu tè sèng cßn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi b¶n th©n kh¸ch s¹n mµ cßn cã ý nghÜa ®èi víi toµn x· héi. ChÝnh v× vËy ®¶m b¶o lîi nhuËn vµ t¨ng lîi nhuËn lµ nhiÖm vô cÇn thiÕt vµ thêng xuyªn ®èi víi mçi kh¸ch s¹n. 1.1.2.2. Ph©n lo¹i lîi nhuËn theo nghiÖp vô kinh doanh * Lîi nhuËn thu ®îc tõ kinh doanh lu tró Lîi nhuËn thu ®îc tõ doanh thu lu tró ®îc tÝnh b»ng doanh thu tõ nghiÖp vô kinh doanh lu tró – chi phÝ phôc vô nghiÖp vô kinh doanh lu tró – thuÕ VAT. §©y thêng lµ nguån thu chñ yÕu trong kinh doanh kh¸ch s¹n. * Lîi nhuËn thu ®îc tõ kinh doanh ¨n uèng §îc tÝnh b»ng Doanh thu tõ nghiÖp vô kinh doanh ¨n uèng – chi phÝ phôc vô nghiÖp vô kinh doanh ¨n uèng – thuÕ VAT * Lîi nhuËn thu ®îc tõ kinh doanh c¸c bé phËn bæ sung §îc tÝnh b»ng Doanh thu tõ c¸c nghiÖp vô kinh doanh dÞch vô bæ sung – thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña tõng lo¹i nghiÖp vô. C¸c dÞch vô bæ sung nh vËn t¶i, gi¶i trÝ th gi·n … 1.1.2.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn Lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu tæng hîp nhÊt nã nãi lªn kÕt qu¶ cña kinh doanh. Cã thÓ nãi mäi ho¹t ®éng diÔn ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Òu ¶nh h - 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ëng ®Õn lîi nhuËn. Do vËy nã chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸ch quan vµ chñ quan: a. Nh©n tè chñ quan * Khèi lîng dÞch vô: Khèi lîng s¶n phÈm dÞch vô lµ chØ tiªu hµng ®Çu ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh dÞch vô. Trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng thay ®æi nÕu t¨ng khèi lîng dÞch vô sÏ lµm cho lîi nhuËn t¨ng tû lÖ thuËn. Ngoµi ra t¨ng khèi lîng dÞch vô chøng tá s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n ®· ®îc thÞ trêng vµ ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. Khèi lîng s¶n phÈm dÞch vô phô thuéc vµo n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n viªn, thêi gian lµm viÖc vµ sè lîng c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n. Kh«ng thÓ t¨ng khèi lîng dÞch vô b»ng c¸ch kÐo dµi thêi gian lµm viÖc trong mét ca hoÆc t¨ng sè lîng c«ng nh©n, mµ chñ yÕu lµ ph¶i t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, sö dông hÕt c«ng suÊt trang thiÕt bÞ vµ tæ chøc hÖ thèng hîp lý. Muèn vËy kh¸ch s¹n ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lÝ, kü thuËt, më réng ®Çu t chiÒu s©u lµm cho qu¸ tr×nh dÞch vô ®îc tiÕn hµnh nhÞp nhµng liªn tôc. §Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®ßi hái c«ng nh©n viªn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é, tay nghÒ, cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao. * ChÊt lîng dÞch vô: Ngoµi viÖc t¨ng khèi lîng s¶n phÈm dÞch vô, c¸c kh¸ch s¹n cßn ph¶i chó ý ®Õn chÊt lîng dÞch vô. ChÊt lîng nãi lªn nh÷ng ®Æc tÝnh c¬ b¶n kh¸ch quan cña s¶n phÈm dÞch vô trong viÖc tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu nhÊt ®Þnh cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng cã quyÒn lùa chän nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cã chÊt lîng tèt, cã gi¸ phï hîp víi tói tiÒn cña m×nh. Do ®ã c¸c kh¸ch s¹n ph¶i quan t©m tíi chÊt lîng, chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô cµng cao th× gi¸ c¶ s¶n phÈm dÞch vô còng ®îc n©ng lªn, nhê ®ã lîi nhuËn còng ®îc t¨ng lªn. NÕu chÊt lîng t¨ng mµ gi¸ b¸n vÉn gi÷ nguyªn th× kh¸ch sÏ yªu cÇu ®îc dÞch vô nhiÒu h¬n, tõ ®ã khèi lîng s¶n phÈm dÞch vô tiªu thô sÏ t¨ng lªn do ®ã lîi nhuËn còng t¨ng. V× vËy cã thÓ nãi viÖc t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc chñ yÕu ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Ngoµi ra ®Ó ®Èy m¹nh kinh doanh, dÞch vô, kh¸ch s¹n cÇn thêng xuyªn ®æi míi ph¬ng thøc, h×nh thøc vµ chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô cho phï hîp víi thÞ hiÕu vµ nhu cÇu cña kh¸ch. T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn nh»m giíi thiÖu réng r·i chÊt lîng, h×nh thøc dÞch vô ®Ó më ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khèi lîng vµ chÊt lîng dÞch vô t¨ng cã nghÜa lµ tæng doanh thu t¨ng vµ ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn chung cña doanh nghiÖp. * Gݸ thµnh dÞch vô ( chi phÝ s¶n xuÊt ) Gi¸ thµnh dÞch vô lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé chi phÝ ®Ó t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n. Bao gåm chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng, chi phÝ khÊu hao TSC§, t liÖu lao ®éng vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Gi¶m gi¸ thµnh dÞch vô lµ mét chØ tiªu quan träng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn, nªn phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh lµ mét nhiÖm vô qu¶n lÝ kinh tÕ quan träng. H¹ gi¸ thµnh lµ gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm dÞch vô. H¹ gi¸ thµnh dÞch vô lµ nguån gèc ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng vµ lµ c¬ së ®Ó t¨ng thªm lîi nhuËn, nhê ®ã kh¸ch s¹n cã thÓ t¨ng thªm tiÒn vèn ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó më réng kinh doanh, dÞch vô, ®ång thêi t¨ng quü phóc lîi vµ khen thëng, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt cho c«ng nh©n viªn chøc. Gi¸ thµnh dÞch vô n»m trong tæng chi phÝ vµ gãp phÇn ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp * Gi¸ c¶ dÞch vô. Gi¸ c¶ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ hµng ho¸ dÞch vô vµ ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. Gi¸ c¶ võa lµ nh©n tè chñ quan, võa cã tÝnh kh¸ch quan ë chç gi¸ c¶ cña thÞ trêng phô thuéc vµo quan hÖ cung cÇu vµ mÆt b»ng gi¸, bªn c¹nh ®ã gi¸ c¶ cßn phô thuéc vµo chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay kh¸ch s¹n cã thÓ chñ ®éng ®Þnh gi¸ dÞch vô sao cho kh¸ch hµng chÊp nhËn ®îc. NÕu c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng thay ®æi th× t¨ng gi¸ b¸n lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó t¨ng lîi nhuËn. b. Nh©n tè kh¸ch quan * C¹nh tranh vµ nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng Cã thÓ nãi hiÖn nay, cung kh¸ch s¹n ®· vît qóa cÇu. §Ó t¨ng yÕu tè c¹nh tranh nhiÒu kh¸ch s¹n ®· h¹ gi¸ liªn tôc, giµnh giËt kh¸ch, ®Æc biÖt lµ c¸c kh¸ch s¹n nhá vµ t nh©n. Do bé m¸y qu¶n lý vµ vèn ®Çu t cña c¸c kh¸ch s¹n t nh©n kh«ng lín nªn chi phÝ qu¶n lý vµ l·i suÊt tiÒn vay Ýt. Do vËy hä s½n sµng chÊp nhËn gi¸ thÊp cã khi kh«ng cã l·i ®Ó thu hót kh¸ch. * ThuÕ vµ c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ ThuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh ph¸p lÖnh mµ Nhµ níc b¾t buéc mäi ngêi d©n hoÆc tæ chøc kinh tÕ nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc, nã kh«ng phô thuéc vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô cao hay thÊp mµ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thuÕ xuÊt do Nhµ níc quy ®Þnh . 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThuÕ lµ kho¶n tÝch luü tiÒn tÖ cña Nhµ níc cã tÝnh chÊt nghÜa vô b¾t buéc c¸c kh¸ch s¹n nép vµo ng©n s¸ch. Mäi kh¸ch s¹n ®Òu ph¶i b×nh ®¼ng vÒ thuÕ tríc ph¸p luËt. ChØ cã ¸p dông thèng nhÊt chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n míi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thóc ®Èy h¹ch to¸n kinh doanh tiÕt kiÖm chi phÝ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c kh¸ch s¹n. Trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng thay ®æi møc thuÕ cao hay thÊp sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sù t¨ng hay gi¶m lîi nhuËn. ChÝnh v× sù ¶nh hëng nµy Nhµ níc ®· dïng thuÕ ®Ó ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt. Chñ tr¬ng ®êng lèi cña nhµ níc t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n, sù t¸c ®éng nµy th«ng qua nhiÒu yÕu tè nh: ChÝnh s¸ch thuÕ, l·i suÊt trªn thÞ trêng tµi chÝnh, chÝnh s¸ch ®Çu t, tu bæ kh«i phôc c¸c s¶n phÈm du lÞch… Ngoµi ra trong kinh doanh kh¸ch s¹n - du lÞch, chÞu ¶nh hëng lín cña chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ ®ãn nhËn ®Çu t níc ngoµi vµ kh¸ch du lÞch. 1.2. sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao lîi nhuËn trong kinh doanh kh¸ch s¹n & biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn 1.2.1. Sù cÇn thiÕt Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, kinh doanh kh¸ch s¹n lu«n lµ mét trong nh÷ng ngµnh ®øng ®Çu vÒ thu hót vèn ®Çu t cña c¶ níc. C¸c trung t©m kinh tÕ hiÖn nay trë lªn v« cïng tr¸ng lÖ vµ rùc sì bëi sù xuÊt hiÖn ngµy mét nhiÒu nh÷ng kh¸ch s¹n tÇm cì, ®¹t tiªu chuÈn phôc vô trong níc vµ quèc tÕ mang nhiÒu phong c¸ch vµ nÐt v¨n ho¸ kh¸c nhau lµm cho m«i trêng kinh doanh thùc sù hÊp dÉn, s«i ®éng nhng ®ång thêi ®iÒu nµy còng lµm cho t×nh h×nh c¹nh tranh trë lªn ngµy cµng khèc liÖt. Ngoµi sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng kh¸ch s¹n lín, cã quy m«, c¸c kh¸ch s¹n t nh©n còng ph¸t triÓn rÇm ré, hËu qu¶ lµ lµm ¶nh hëng ®Õn m«i trêng c¹nh tranh lµnh m¹nh lµm ph¸ vì thÕ c©n b»ng gi÷a cung vµ cÇu. HiÖn nay cung kh¸ch s¹n ®· vît qua cÇu. ViÖc ®Èy m¹nh n©ng cao lîi nhuËn hay hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®¬n vÞ kinh doanh lµ v« cïng cÊp thiÕt vµ mang tÝnh sèng cßn v× nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng cña doanh nghiÖp kinh doanh. N©ng cao lîi nhuËn còng lµ n©ng cao nguån thu cho kh¸ch s¹n ®Ó cã thÓ më réng quy m« kinh doanh, n©ng cao chÊt lîng phôc vô, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý vµ ®éi ngò phôc vô, c¶i thiÖn c¬ së vËt chÊt vµ nhê ®ã ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng c¹nh tr¹nh cña doanh nghiÖp kh«ng bÞ tôt l¹i so víi nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.2. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn trong kinh doanh kh¸ch s¹n 1.2.2.1. Më réng thÞ trêng Bªn c¹nh kh¸ch néi ®Þa, cÇn tÝch cùc vµ chñ ®éng thu hót kh¸ch quèc tÕ ®Ó t¨ng doanh thu, t¹o lîng kh¸ch æn ®Þnh cho c¸c mïa trong n¨m. Më réng vµ t¨ng cêng c«ng t¸c tiÕp thÞ, nhÊt lµ më réng thÞ trêng kh¸ch quèc tÕ. T¨ng cêng c«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin thÞ trêng ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi. T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp du lÞch vµ l÷ hµnh trong vµ ngoµi níc ®Ó më réng kinh doanh vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn. 1.2.2.2. N©ng cao chÊt lîng dÞch vô §Ó n©ng cao gi¸ dÞch vô, t¹o ®îc uy tÝn víi kh¸ch hµng trong níc vµ níc ngoµi th× chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô lµ nh©n tè hµng ®Çu vµ ®©y còng lµ nh©n tè quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cho Kh¸ch s¹n. 1.2.2.3. Hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý Kh¸ch s¹n Mét c¬ chÕ qu¶n lý ®¶m b¶o sù nhÞp nhµng, ®ång bé trong c¸c ho¹t ®éng, ph¸t huy cao ®é tÝnh chñ ®éng vµ nh÷ng tµi n¨ng s¸ng t¹o cña mçi ngêi, mçi bé phËn trong c«ng viÖc, xö lý c¸c t×nh huèng kinh doanh vµ qu¶n trÞ víi h×nh thøc thëng ph¹t, thÝch ®¸ng cã kh¶ n¨ng kÝch thÝch vµ n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tríc c«ng viÖc chung cña tËp thÓ vµ cña mçi ngêi. 1.2.2.4. Ph¸t triÓn nguån lùc con ngêi §µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn lµnh nghÒ, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, g¾n bã l©u dµi víi Kh¸ch s¹n. 1.2.2.5. Gi¶i ph¸p vÒ vèn Vèn lµ ®iÒu kiÖn quan träng vµ v« cïng cÇn thiÕt cho kh¸ch s¹n trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Vèn gióp cho kh¸ch s¹n ho¹t ®éng ®îc liªn tôc, më réng kinh doanh, dÞch vô, mua s¾m trang thiÕt bÞ cho c¬ së h¹ tÇng kh¸ch s¹n… C¬ cÊu l¹i nguån vèn cho hîp lý, t¨ng cêng vèn chñ së h÷u vµ gi¶m tû lÖ vèn vay. Qu¶n lÝ vèn chÆt chÏ, tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ vèn, thÊt tho¸t vèn g©y ¶nh hëng tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Kh¸ch s¹n. T¨ng vßng quay cña vèn lu ®éng nh»m t¨ng søc sinh lêi cña lîi nhuËn. 1.2.2.6. Ph©n tÝch thêng xuyªn ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n lu«n chÞu ¶nh hëng cña nh÷ng biÕn ®æi theo quy luËt kh¸ch quan trªn thÞ trêng. Do ®ã, viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc ®a ra bøc tranh tæng thÓ vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña kh¸ch s¹n. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖc ph©n tÝch th«ng qua nh÷ng chØ tiÖu c¬ b¶n nh : doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn. Tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®îc thùc tr¹ng t×nh h×nh kinh doanh cña kh¸ch s¹n, n¾m b¾t ®îc ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ mèi nguy c¬ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Qua ®ã, t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn. ch¬ng II: Kh¶o s¸t t×nh h×nh lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam 2.1. Vµi nÐt giíi thiÖu vÒ Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam: 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam: - Tríc n¨m 1993 Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam lµ mét bé phËn cña C«ng ty X©y dùng sè 1 Hµ Néi. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng ty x©y dùng sè 1 t¸ch bé phËn nµy ra thµnh lËp nªn Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam, vµ trë thµnh mét doanh nghiÖp trùc thuéc C«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi. - Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam hiÖn cã tÊt c¶ 80 phßng ®¹t tiªu chuÈn (54 phßng t¹i c¬ së 1 vµ 26 phßng t¹i c¬ së 2 ). Kh¸ch s¹n cã hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c trong níc vµ quèc tÕ víi trang thiÕt bÞ néi thÊt hiÖn ®¹i, m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu vµ phßng t¾m tiÖn nghi víi hÖ thèng ban c«ng cöa sæ réng tho¸ng. Nhµ ¨n søc 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chøa trªn 100 ngêi, hÖ thèng phßng massage, c¾t tãc... víi ®éi ngò lao ®éng lµ 148 ngêi. Toµn bé c¸n bé vµ nh©n viªn trong Kh¸ch s¹n ®Òu cã tr×nh ®é vµ chuyªn m«n tay nghÒ cao trong tõng kh©u c«ng viÖc cña m×nh. - Nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô cña Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam víi chÊt lîng vµ uy tÝn cao ®èi víi kh¸ch hµng ®· cã chç ®øng v÷ng vµng trªn thÞ trêng hiÖn nay. Doanh thu vµ lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n ngµy mét t¨ng nhanh, n¨m 2002 doanh thu ®¹t gÇn 6 tû ®ång vµ lîi nhuËn ®¹t trªn 1 tû. 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn: 2.1.2.1. Tæ chøc bé m¸y kh¸ch s¹n: - Tæ chøc bé m¸y cña kh¸ch s¹n lu«n ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña chiÕn lîc kinh doanh. Bé m¸y tæ chøc cßn linh ho¹t ®¸p øng mäi t×nh huèng diÔn ra trong kinh doanh, ®ång thêi c©n ®èi ®¶m tr¸ch ®îc c«ng viÖc, mçi kh©u, mçi viÖc ®Òu cã ngêi ®¶m nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. S¬ ®å 2.1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Nh©n sù Phã gi¸m ®èc B¶o vÖ KÕ to¸n GiÆt lµ Nhµ hµng Thñ quü Nhµ kho Lµm vÖ sinh Kh¸ch s¹n Karaoke LÔ t©n Buång phßng Massage 8 Bé phËn söa ch÷a Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ghi chó: Mèi quan hÖ ®iÒu khiÓn Mèi quan hÖ qua l¹i - Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, kh¸ch s¹n cã bé m¸y qu¶n lý bao gåm: 1 gi¸m ®èc, 2 phã gi¸m ®èc, bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè bé phËn nh: KÕ to¸n, Nh©n sù, LÔ t©n, C«ng ®oµn… Kh¸ch s¹n hiÖn cã 148 nh©n viªn. 2.1.2.2. Bé m¸y qu¶n lý : - VÊn ®Ò qu¶n lý con ngêi lµ rÊt quan träng trong qu¶n lý kinh doanh. Kh¸ch s¹n ®· tæ chøc ph©n c«ng hîp t¸c lao ®éng mét c¸ch hîp lý gi÷a c¸c bé phËn vµ gi÷a c¸c c¸ nh©n víi nhau trong kh¸ch s¹n, sö dông ®óng ngêi ®óng c«ng viÖc ®Ó tËn dông hÕt n¨ng lùc së trêng cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m t¹o ra søc m¹nh trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô chung cña kh¸ch s¹n. 2.1.2.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn: - Ban l·nh ®¹o : §Ò ra chiÕn lîc kinh doanh,chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Bao gåm: + Gi¸m ®èc: Lµ ngêi cã quyÒn quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chung ®èi víi mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n tríc ph¸p luËt. + Phã gi¸m ®èc 1 vµ 2: Qu¶n lý c¸c bé phËn díi quyÒn, n¾m b¾t t×nh h×nh kÞp thêi b¸o c¸o gi¸m ®èc vµ cïng gi¸m ®èc xö lý c«ng viÖc, gióp cho c¸c bé phËn thùc hiÖn theo ®óng nh÷ng môc ®Ých, môc tiªu ®· ®Ò ra. - Phßng kÕ to¸n : KiÓm tra c¸c ho¸ ®¬n xuÊt, nhËp, theo dâi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Kh¸ch s¹n, h¹ch to¸n l·i, lç tõng th¸ng. - Phßng nh©n sù : Theo dâi tuyÓn chän c¸n bé nh©n viªn trong KS. - LÔ t©n : ChÞu tr¸ch nhiÖm ®Õn tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc thuª phßng vµ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt mäi yªu cÇu cña kh¸ch tõ khi kh¸ch ®Õn cho ®Õn khi kh¸ch rêi Kh¸ch s¹n. Tæ chøc s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc vµ cung cÊp cho kh¸ch c¸c th«ng tin cÇn thiÕt trong thêi gian hä ë Kh¸ch s¹n. - B¶o vÖ: B¶o ®¶m t×nh h×nh an ninh trËt tù, an ninh hé khÈu trong Kh¸ch s¹n 24/24 h. Theo dâi kiÓm tra c¸c quy ®Þnh mµ Kh¸ch s¹n ®Ò ra. - Bé phËn: Buång Karaoke, Massage, giÆt lµ : Phôc vô c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng ( c¶ kh¸ch lu tró t¹i kh¸ch s¹n vµ kh¸ch ngoµi kh¸ch s¹n ). - Buång phßng: Thêng xuyªn theo dâi t×nh h×nh buång phßng cña kh¸ch s¹n nh c¸c trang thiÕt bÞ vµ vÖ sinh trong phßng. - Bé phËn lµm vÖ sinh kh¸ch s¹n: §¶m b¶o vÖ sinh s¹ch sÏ trong kh¸ch s¹n nh c¸c trang thiÕt bÞ vµ vÖ sinh trong phßng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Bé phËn söa ch÷a: Theo dâi söa ch÷a vµ thay thÕ kÞp thêi c¸c trang thiÕt bÞ h háng ®Ó ®¶m b¶o mäi thø ho¹t ®éng trong t×nh tr¹ng tèt nhÊt. - Thñ quü + Nhµ kho: CÊt gi÷ hµng ho¸ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cña kh¸ch, xuÊt nhËp theo yªu cÇu kinh doanh. Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n qua c¸c Phã gi¸m ®èc. 2.1.3. C¸c lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña kh¸ch s¹n - Kinh doanh lu tró: Lµ bé phËn cã quy m« vµ doanh thu lín nhÊt. HiÖn t¹i kh¸ch s¹n cã 80 phßng phôc vô cho nghiÖp vô kinh doanh nµy. - Kinh doanh ¨n uèng: Kh¸ch s¹n cã nhµ ¨n h¬n 100 chç, ®éi ngò ®Çu bÕp vµ nh©n viªn phôc vô lµnh nghÒ t¹o cho Kh¸ch s¹n mét lîi thÕ kh«ng nhá trong viÖc kinh doanh dÞch vô ¨n uèng. - Kinh doanh c¸c dÞch vô bæ sung: HiÖn nay cã c¸c dÞch vô bæ sung nh: Kinh doanh l÷ hµnh, Th«ng tin liªn l¹c, Massage, Bar Karaoke, Hít tãc, §¹i lý b¸n vÐ m¸y bay… 2.1.4. M«i trêng kinh doanh cña kh¸ch s¹n vµ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt kinh doanh cña kh¸ch s¹n 2.1.4.1. M«i trêng ho¹t ®éng cña Kh¸ch s¹n: * §iÒu kiÖn vÒ ®Þa lý tù nhiªn: Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam lµ mét toµ nhµ 7 tÇng, ®Ñp vµ sang träng n»m gÇn trung t©m thµnh phè, hai mÆt lµ ®êng, mÆt chÝnh lµ ®êng Chïa Béc, cßn mÆt kia n»m trªn phè T«n ThÊt Tïng, gãc ®èi diÖn víi Kh¸ch s¹n lµ Trung t©m th¬ng m¹i Hµ Néi Star Bowl. N¬i ®©y rÊt thuËn tiÖn cho kh¸ch ®i vµo tham quan trung t©m thµnh phè vµ nh÷ng vïng ngo¹i vi xung quanh Hµ Néi. * M«i trêng chÝnh trÞ - x· héi: Kh¸ch s¹n ®· vµ ®ang tu©n thñ hoµn toµn theo c¸c quy ®Þnh, c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, nh chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, chÝnh s¸ch mÆt hµng kinh doanh… Kh¸ch s¹n lu«n quan t©m vÒ c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ®Ó ®a ra ph¬ng ¸n kinh doanh phï hîp vµ cã lîi nhÊt. VÒ mÆt x· héi kh¸ch s¹n lu«n quan t©m ®Õn c¸c tËp qu¸n, thãi quen vµ thÞ hiÕu cña tõng d©n téc, tõng níc trong khu vùc vµ thÞ trêng kinh doanh cña m×nh. * M«i trêng kinh tÕ: Cã nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c kh¸ch s¹n nh: l·i suÊt ng©n hµng, giai ®o¹n cña chu kú kinh tÕ, chÝnh s¸nh tµi chÝnh, tiÒn tÖ, tû gi¸ hèi ®o¸i... Muèn ®¶m b¶o vÒ tèc ®é t¨ng trëng trong t×nh h×nh khã kh¨n vÒ vèn ®Çu 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t kh¸ch s¹n ph¶i chñ ®éng trong viÖc t×m nguån vèn, t×m c¸ch quay nhanh vßng vèn, ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn c¸c cÊp. 2.1.4.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña kh¸ch s¹n: §©y lµ yÕu tè vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n vµ nã cã t¸c ®éng lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. B¶ng 2.1 : C¸c lo¹i phßng cña kh¸ch s¹n Lo¹i phßng §¬n gi¸ Trang thiÕt bÞ trong phßng 1 250.000VND V« tuyÕn, §T, tñ l¹nh, ®iÒu hoµ, t¾m nãng l¹nh 2 200.000VND V« tuyÕn, §T, tñ l¹nh, ®iÒu hoµ, t¾m nãng l¹nh 3 180.000VND V« tuyÕn, §T, tñ l¹nh, ®iÒu hoµ, t¾m nãng l¹nh 4 150.000VND V« tuyÕn, §T, tñ l¹nh, ®iÒu hoµ, t¾m nãng l¹nh 5 120.000VND V« tuyÕn, §T, tñ l¹nh, ®iÒu hoµ, t¾m nãng l¹nh Kh¸ch s¹n cã hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c trong níc vµ quèc tÕ víi trang thiÕt bÞ néi thÊt hiÖn ®¹i, m¸y ®iÒu hoµ hai chiÒu vµ phßng t¾m tiÖn nghi víi hÖ thèng ban c«ng cöa sæ réng tho¸ng t¹o cho du kh¸ch c¶m thÊy tho¶i m¸i an toµn khi nghØ t¹i Ph¬ng Nam. 2.2. T×nh h×nh kinh doanh vµ lîi nhuËn kinh doanh cña kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam 2.2.1.T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam Bíc vµo c¬ chÕ thÞ trêng, bªn c¹nh nh÷ng yÕu tè tù nhiªn, kinh tÕ chÝnh trÞ, x· héi, th× viÖc viÖc t×m hiÓu nguån kh¸ch hµng lµ mét yÕu tè ®ãng vai trß quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña kh¸ch s¹n. §øng tríc t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ trêng, §¶ng bé vµ l·nh ®¹o kh¸ch s¹n ®· tæ chøc n¾m b¾t kÞp thêi c¸c nhu cÇu trong níc còng nh níc ngoµi. Tõ viÖc khoanh vïng c¸c b¹n hµng chñ chèt, tõ ®ã c¬ b¶n kh¸ch s¹n ®· n¾m ®îc hÇu hÕt kh¸ch hµng cã nhu cÇu du lÞch, dÞch vô víi sè lîng lín, kh¸ch s¹n cã thÓ ®¸p øng phôc vô tèt nh c¸c dÞch vô du lÞch l÷ hµnh trong níc vµ quèc tÕ. L·nh ®¹o kh¸ch s¹n rÊt chó träng quan t©m ®Õn trang thiÕt bÞ, c¸c yÕu tè vËt chÊt vµ gi¸ c¶ dÞch vô. §iÒu nµy t¸c ®éng lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. 2.2.1.1. Doanh thu cña Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Doanh thu cña Kh¸ch s¹n ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao vµ ®Òu ®Æn trong nhiÒu n¨m, ®iÒu ®ã ®· kh¼ng ®Þnh ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng vµ sù tin cËy cña kh¸ch hµng còng nh c¸c ®èi t¸c. B¶ng 2.2: Doanh thu cña Kh¸ch s¹n hai n¨m 2001 – 2002 C¸c chØ tiªu 2001 2002 So s¸nh 2002/2001 Tæng doanh thu 5.636.000.00 0 5.890.000.00 0 104,5% 3.381.600.000 3.400.200.000 100,55% 1. Kinh doanh lu tró TØ träng 60% 57,7% 2. Kinh doanh ¨n uèng 1.690.800.000 1.860.400.000 TØ träng 3. Kinh doanh kh¸c 30% 31,6% 563.600.000 629.400.000 10% 10,7% Tû träng 110,03% 111,67% Tæng doanh thu cña Kh¸ch s¹n n¨m 2002 ®¹t gÇn 6 tû, t¨ng 4,5 % so víi n¨m 2001 lµ h¬n 5,6 tû vµ cao nhÊt tõ tríc ®Õn nay. Kinh doanh lu tró vÉn lµ nghiÖp vô kinh doanh mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Kh¸ch s¹n. NghiÖp vô nµy n¨m 2001 chiÕm tû träng lµ 60 %, nhng sang n¨m 2002 gi¶m xuèng cßn xÊp xØ 58 %. §iÒu nµy cã thÓ ®îc gi¶i thÝch lµ do ¶nh hëng chung cña c¸c kh¸ch s¹n khi cung vît qua cÇu. §èi víi nghiÖp vô kinh doanh ¨n uèng t×nh h×nh kh¶ quan h¬n khi tû träng cña n¨m 2002 t¨ng chót Ýt so víi n¨m 2001. C¸c nghiÖp vô kinh doanh kh¸c còng cã møc doanh thu n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m tríc. §iÒu nµy chøng tá nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô kh¸c cña kh¸ch s¹n vÉn cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn thÞ trêng vµ ®îc kh¸ch hµng quan t©m thêng xuyªn. 2.2.1.2. Vèn, chi phÝ vµ thuÕ: B¶ng 2.3. Sè vèn, chi phÝ vµ thuÕ C¸c chØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2001 N¨m 2002 Chªnh lÖch Tæng nguån vèn 1000 ® 7.400.000 7.600.000 200.000 12 % 2002/ 2001 103 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Vèn lu ®éng - 2.700.000 2.800.000 100.000 104 - Vèn cè ®Þnh - 4.700.000 4.800.000 100.000 102 1000 ® 3.836.500 3.902.600 66100 102 % 65,14 66,26 1,12 1000 ® 1.780.650 1.760.080 -20570 % 46,4 45,1 -1,3 1000 ® 1.240.223 1.268.442 28219 % 32,33 32,5 0,17 1000 ® 815.627 874.078 58451 % 21,26 22,4 1,14 1000 ® 897.610 899.760 2.150 Tæng chi phÝ Tû suÊt chi phÝ Kinh doanh lu tró Tû träng Kinh doanh ¨n uèng Tû träng Kinh doanh dv kh¸c Tû träng ThuÕ &c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch 98,84 102,3 107,2 100,2 Tæng nguån vèn cña Kh¸ch s¹n tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2002 t¨ng 200 triÖu, trong ®ã vèn lu ®éng t¨ng 100 tr vµ vèn cè ®Þnh lµ tµi s¶n cè ®Þnh, c¬ së vËt chÊt t¨ng 100 tr. Tæng chi phÝ còng t¨ng 2 %, ®iÒu nµy cho thÊy kh¸ch s¹n cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p tiÕt kiÖm vµ ®iÒu chØnh chi phÝ hîp lý h¬n. So s¸nh gi÷a n¨m 2002 vµ 2001, trong 3 nghiÖp vô kinh doanh chØ cã kinh doanh lu tró cã chi phÝ gi¶m cßn c¸c nghiÖp vô kh¸c ®Òu t¨ng Ýt. N¨m 2002 Kh¸ch s¹n nép thuÕ vµ c¸c kho¶n ng©n s¸ch kh¸c cho Nhµ níc t¨ng do lîi nhuËn t¨ng dÉn ®Õn thuÕ thu nhËp t¨ng. Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam lu«n chÊp hµnh ®Çy ®ñ nghÜa vô ®ãng thuÕ cho Nhµ níc. Bao gåm: ThuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT). 2.2.1.3. TiÒn l¬ng b×nh qu©n: Kh¸ch s¹n tr¶ l¬ng theo thêi gian nghÜa lµ tiÒn l¬ng sÏ thanh to¸n cho nh©n viªn c¨n cø vµo møc l¬ng vµ thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ. Tæng quü l¬ng: Tæng quü l¬ng = Tæng sè l¬ng cña kh¸ch s¹n + c¸c kho¶n kh¸c 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng quü l¬ng lµ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng vµ phô cÊp cã tÝnh chÊt lîng ®îc Nhµ níc quy ®Þnh mµ kh¸ch s¹n ph¶i tr¶ cho tÊt c¶ lao ®éng thuéc kh¸ch s¹n qu¶n lý sö dông. Tæng quü l¬ng (n¨m) TiÒn l¬ng b×nh qu©n (1ngêi/th¸ng) = Tæng sè lao ®éng x 12 th¸ng b×nh qu©n B¶ng 2.4. T×nh h×nh tr¶ l¬ng ë kh¸ch s¹n 2001 2002 §¬n vÞ:1000® So s¸nh 2002/2001 Tæng quü l¬ng 1.324.800 1.450.800 109,5% Sè nh©n viªn 145 ngêi 148 ngêi 102,1% 800 850 106,3% C¸c chØ tiªu L¬ng BQ/th¸ng C«ng nh©n viªn cña kh¸ch s¹n ®îc hëng chÕ ®é l¬ng hîp lý ngoµi ra cßn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khen thëng kÞp thêi nh÷ng c¸ nh©n giái, ®éng viªn khÝch lÖ t¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc h¨ng h¸i, hiÖu qu¶. 2.2.2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ lîi nhuËn kinh doanh cña Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.2.1. Lîi nhuËn chung cña Kh¸ch s¹n B¶ng 2.5. Lîi nhuËn chung vµ tû suÊt lîi nhuËn §¬n vÞ tÝnh N¨m 2001 N¨m 2002 Chªnh lÖch Tæng doanh thu TriÖu ® 5636,00 5890,00 254,00 % 2002/ 2001 104,5 Lîi nhuËn gép TriÖu ® 1582,27 1699,44 417,17 107,41 Tû suÊt lîi nhuËn gép/DT % LîinhuËn thuÇn tríc thuÕ TriÖu ® Tû suÊt LN thuÇn tríc % thuÕ/DT Lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ TriÖu ® Tû suÊt LN thuÇn sau % thuÕ/DT 31,03 901,89 17,69 30,15 1087,64 19,30 -0,92 185,75 1,61 97,16 120,59 109,10 775,31 15,20 951,60 16,88 136,29 1,68 122,74 111,05 Kho¶n môc Trong bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo th× lîi nhuËn còng nãi lªn ®îc thùc chÊt cña qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. §ång thêi qua ®ã ®¸nh gi¸ ®îc sù lín m¹nh, hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n 2 n¨m 2001 - 2002 ta thÊy lîi nhuËn n¨m 2002 cao h¬n n¨m 2001 c¶ vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lÉn tû suÊt lîi nhuËn. Lîi nhuËn gép n¨m 2002 t¨ng h¬n 7,41% so víi n¨m 2001, t¬ng øng víi sè tiÒn 417,17 triÖu ®ång, trong khi tû suÊt lîi nhuËn gép/doanh thu gi¶m 2,74%. Lîi nhuËn tríc thuÕ n¨m 2002 t¨ng 20,59% t¬ng øng víi sè tiÒn 185,75 triÖu ®ång vµ tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ/doanh thu t¨ng 9,10%. Lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ t¨ng nhiÒu nhÊt, n¨m 2002 t¨ng 22,74% so víi n¨m 2001, t¬ng øng víi sè tiÒn 136,29 triÖu ®ång. §©y còng chÝnh lµ lîi nhuËn thùc tÕ kh¸ch s¹n thu ®îc vµ cã quyÒn sö dông, sau khi ®· thanh to¸n mäi kho¶n. Tû suÊt lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ/doanh thu còng t¨ng nhiÒu nhÊt, ®¹t 11,05%. Nh vËy doanh thu cña kh¸ch s¹n n¨m 2002 t¨ng thªm 4,5 % so víi n¨m 2001 vµ lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ t¨ng 22,74%. Nh vËy møc t¨ng lîi nhuËn cao h¬n doanh thu, chøng tá lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n t¨ng nhiÒu h¬n so víi doanh thu, nhê ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch s¹n t¸i ®Çu t më réng kinh doanh, dÞch vô… 2.2.2.2. Lîi nhuËn c¸c nghiÖp vô kinh doanh B¶ng 2.6. Lîi nhuËn theo tõng nghiÖp vô 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho¶n môc dÞch vô Tæng (Tr.®) Lu tró ¡n uèng DÞch vô kh¸c Lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ 2001 2002 Chªnh lÖch 176,29 775,31 951,60 465,07 570,81 105,74 232,53 285,41 52,88 77,71 95,38 17,67 * Lîi nhuËn kinh doanh lu tró LîÞ nhuËn cña nghiÖp vô kinh doanh lu tró n¨m 2002 lµ 570,81 triÖu ®ång, t¨ng 5,74% so víi n¨m 2001, t¬ng øng víi sè tiÒn 176.29 triÖu ®ång. Qua ®ã ta thÊy lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n chñ yÕu thu ®îc tõ dÞch vô lu tró, chiÕm xÊp xØ 60% tæng lîi nhuËn. §iÒu nµy còng ph¶n ¸nh dÞch vô kinh doanh lu tró cña kh¸ch s¹n ®¹t hiÖu qu¶. * Lîi nhuËn kinh doanh ¨n uèng Lîi nhuËn dÞch vô ¨n uèng n¨m 2001 lµ 232,53 triÖu ®ång, chiÕm 30% tæng lîi nhuËn. Sang n¨m 2002 lîi nhuËn t¨ng lªn 285,41 triÖu ®ång, tøc t¨ng thªm 52,88 triÖu ®ång * Lîi nhuËn nghiÖp vô kinh doanh kh¸c Lîi nhuËn tõ dÞch vô kinh doanh kh¸c n¨m 2001 lµ 77,71 triÖu ®ång, chiÕm kho¶ng 10,00% tæng lîi nhuËn. N¨m 2002 lµ 95,38 triÖu ®ång. 2.2.3. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam. 2.2.3.1. §iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam n»m gÇn trung t©m thµnh phè, ®Þa thÕ t¬ng ®èi ®Ñp víi b·i ®ç xe thuËn lîi. Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty x©y dùng Hµ néi, Kh¸ch s¹n cã mét lîi thÕ kh«ng nhá tõ phÝa ®èi t¸c, b¹n hµng cña c«ng ty mÑ. Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam ®· ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o nhê vµo c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh, ®Ò ra chiÕn lîc kinh doanh phï hîp víi thùc lùc cña kh¸ch s¹n tríc thö th¸ch cña c¬ chÕ thÞ trêng. Ngoµi ra cßn cã sù nç lùc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n lu«n ®¸p øng tèt c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch. Nhê vËy mµ chÊt lîng dÞch vô cña kh¸ch s¹n kh«ng ngõng ®îc n©ng cao, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Trong 2 n¨m võa qua, ban qu¶n lý kh¸ch s¹n ®· cã nh÷ng ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ®óng ®¾n, cã ®Þnh híng vµ phï hîp víi thùc tÕ cña thÞ trêng. Nh÷ng s¶n phÈm mµ kh¸ch s¹n ®a ra phôc vô ®· tho¶ m·n ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®em l¹i cho doanh nghiÖp mét kho¶n lîi nhuËn kh¸ cao. Kh¸ch s¹n ®· cã nh÷ng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¬ng ¸n ho¹t ®éng nh»m thu hót thªm kh¸ch hµng trong thÞ trêng, ®ång thêi khuyÕn khÝch kh¸ch hµng hiÖn cã tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh thêng xuyªn h¬n. Mét ®iÒu kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ c¬ cÊu tæ chøc cña kh¸ch s¹n. ViÖc ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh nh hiÖn t¹i thÓ hiÖn sù hîp lý cña c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý cña kh¸ch s¹n .Trong vÊn ®Ò nh©n sù, kh¸ch s¹n ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch riªng khi tuyÓn chän nh©n viªn, tuyÓn ®óng ngêi, ®óng viÖc nh»m t¹o n¨ng suÊt cao trong lao ®éng. Ban l·nh ®¹o kh¸ch s¹n kh«ng nh÷ng lµm tèt trong viÖc bè trÝ, s¾p xÕp nh©n viªn trong c¸c bé phËn mµ ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch l¬ng bæng ®óng ®¾n theo n¨ng lùc cña mçi ngêi, ®iÒu ®ã t¸c ®éng rÊt tèt ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Bªn c¹nh kinh doanh lu tró lµ nguån doanh thu chÝnh, kh¸ch s¹n cßn chñ tr¬ng kinh doanh thªm c¸c lo¹i h×nh kh¸c nh kinh doanh l÷ hµnh, cho thuª xe du lÞch, kinh doanh ¨n uèng phôc vô kh¸ch lu tró trong vµ ngoµi kh¸ch s¹n cã nhu cÇu. Kh¸ch s¹n cßn tæ chøc kinh doanh phôc vô ¨n uèng ®¸m cíi, héi nghÞ... Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn cã c¸c dÞch vô th gi·n cho kh¸ch lu tró trong kh¸ch s¹n nh cã phßng h¸t Karaoke, dÞch vô t¾m h¬i vËt lý trÞ liÖu, géi ®Çu th gi·n... Do cã sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng kh¸ch s¹n t¹i Hµ Néi, kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam lu«n cã nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp nh»m thu hót kh¸ch hµng nh kh¸ch s¹n phôc vô ®Æt mua vÐ m¸y bay cho kh¸ch hµng mµ kh«ng tÝnh thªm tiÒn dÞch vô, gi¶m gi¸ cho c¸c ®oµn thuª tõ 07 phßng trë lªn... Tuy nhiªn, ngoµi nh÷ng ®iÓm m¹nh nªu trªn, Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam vÉn béc lé mét sè ®iÓm yÕu kÐm ë c¸c mÆt sau: C«ng t¸c tiÕp thÞ Marketing cßn yÕu; §éi ngò nh©n viªn cÇn ph¶i ®µo t¹o l¹i vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô do xuÊt xø tõ bªn C«ng ty x©y dùng Hµ Néi chuyÓn sang vµ c¶ vÊn ®Ò tuæi t¸c còng kh«ng cßn phï hîp víi ngµnh kh¸ch s¹n hiÖn nay; C¬ së vËt chÊt ®· trë nªn l¹c hËu, xuèng cÊp so víi t×nh h×nh chung vµ nh÷ng kh¸ch s¹n kh¸c cã cïng quy m«, cÇn ph¶i ®îc t¨ng cêng ®Çu t. 2.2.3.2. C¬ héi & mèi nguy c¬ Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc dÞch vô kh¸ch s¹n tõ n¨m 1993 ®Õn nay kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam ®· thiÕt lËp ®îc nhiÒu mèi quan hÖ th©n thiÕt víi c¸c b¹n hµng, víi c¸c C«ng ty Du lÞch l÷ hµnh vµ c¸c C«ng ty du lÞch kh¸ch s¹n kh¸c trªn ®Þa bµn Hµ Néi còng nh mét sè tØnh, thµnh phè l©n cËn. Nhê vËy kh¸ch s¹n ®· cã mèi quan hÖ lµm ¨n trong viÖc ®ãn nhËn kh¸ch, phôc vô kh¸ch (®Æc biÖt lµ kh¸ch quèc tÕ tõ c¸c C«ng ty Du lÞch). Kh¸ch s¹n ®· cè g¾ng ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh cña m×nh, tõng bíc ®i lªn nh»m ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n mét 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸ch v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng c¹nh tranh vÒ nhu cÇu lu tró, ¨n uèng... kh«ng nh÷ng cña kh¸ch néi ®Þa mµ c¶ kh¸ch quèc tÕ. Trªn th¬ng trêng møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c kh¸ch s¹n diÔn ra víi cêng ®é m¹nh. Do kh«ng thÓ ®éc quyÒn nªn sè lîng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh rÊt nhiÒu, trong t×nh tr¹ng hiÖn nay bung ra trµn lan cña ®ñ c¸c lo¹i kh¸ch s¹n, nhµ nghØ lín nhá víi c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh nh n©ng cao chÊt lîng lu tró, gi¸ c¶ co gi·n rÊt lín. §©y thùc sù lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n nãi chung vµ Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam nãi riªng. Ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n chÞu t¸c ®éng lín cña tÝnh thêi vô. Sù kh«ng ¨n khíp gi÷a cung vµ cÇu diÔn ra thêng xuyªn vµ kh¸ phæ biÕn. V× vËy kh¸ch s¹n thêng ph¶i gÆp hai tr¹ng th¸i : Qu¸ t¶i khi cÇu lín h¬n cung hoÆc ®Ó næi khi cÇu nhá h¬n cung. §øng vÒ hai ph¬ng diÖn kinh tÕ c¶ hai tr¹ng th¸i ®Òu g©y ra nh÷ng bÊt lîi. Lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi vµ chÞu sù kiÓm so¸t cña C«ng ty, kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n, kh«ng cã con dÊu, ®· g©y ra cho kh¸ch s¹n mét sè khã kh¨n trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc vît qua thÈm quyÒn cña m×nh, ®ång thêi trong kinh doanh ®¸nh mÊt c¬ héi hîp t¸c ®Çu t víi c¸c b¹n hµng. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn cña Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam 3.1. C¬ së ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p 3.1.1. C¨n cø vµo ph¬ng híng ho¹t ®éng cña Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam Tríc n¨m 1993 Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam chØ lµ mét bé phËn cña C«ng ty X©y dùng sè 1 Hµ Néi. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng lµm ¨n cã hiÖu qu¶ n¨m 1993 C«ng ty X©y dùng sè 1 t¸ch bé phËn nµy ra thµnh lËp nªn kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam, lµ mét doanh nghiÖp trùc thuéc C«ng ty X©y dùng sè 1 Hµ Néi. Bíc ®Çu thµnh lËp Kh¸ch s¹n gÆp t¬ng ®èi khã kh¨n, tèc ®é ph¸t triÓn du lÞch kh¸ nhanh, nhiÒu kh¸ch s¹n cã qui m« lín míi khai tr¬ng nh Horison, Daewoo,… lµ nh÷ng kh¸ch s¹n liªn doanh cã ®Çu t cña vèn níc ngoµi vµ lµ nh÷ng tËp ®oµn cã danh tiÕng trªn thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn sù cã mÆt cña c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh vµ t nh©n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nh kh¸ch s¹n Kim Liªn, kh¸ch s¹n B¶o S¬n…. Môc tiªu cña kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam trong n¨m 2003 lµ duy tr× vµ ph¸t triÓn chÊt lîng dÞch vô kh¸ch s¹n trªn 2 sao. N¾m v÷ng vµ khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, sö dông cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt, phÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng trëng doanh thu tõ 8 ®Õn 10% so víi n¨m 2002. TËp trung ®µu t n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ phßng ngñ, nhµ ¨n vµ c¸c dÞch vô nh»m gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ Thñ ®«. N¨m 2003, kh¸ch s¹n phÊn ®Êu vÒ chÊt lîng kinh doanh lu tró , c¸c dÞch vô nãi chung vµ chÊt lîng lu tró nãi riªng lµm sao vît møc tr«ng ®îi cña kh¸ch hµng, ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ tho¶ m·n tèi ®a c¸c nhu cÇu cña m×nh. §Ó lµm ® îc ®iÒu ®ã kh¸ch s¹n cÇn n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, ®ång bé vµ cã tÝnh thÈm mü cao h¬n. Bªn c¹nh ®ã lµ sù ®a d¹ng ho¸ phong phó vÒ s¶n phÈm dÞch vô th× kh¸ch hµng sÏ dÔ dµng lùa chän, tiªu dïng vµ sÏ hµi lßng h¬n. Ngoµi hai yÕu tè kÓ trªn th× chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng còng cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng kinh doanh lu tró, do ®ã ph¶i chó träng ®Õn kh©u tuyÓn dông vµ ®µo t¹o. Trong n¨m 2003, kh¸ch s¹n phÊn ®Êu c«ng suÊt ®¹t 80%- t¨ng 9% so víi n¨m tríc. §©y lµ môc tiªu cã tÝnh kh¶ thi vµ doanh thu tõ dÞch vô lu tró íc tÝnh t¨ng 10% so víi n¨m 2002. Trong 2 n¨m qua, ho¹t ®éng kinh doanh cu¶ Kh¸ch s¹n ®· ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh t¬ng ®èi. Thµnh c«ng ®ã chñ yÕu lµ do kh¸ch s¹n ®· cã ph¬ng híng ho¹t ®éng kinh doanh ®óng ®¾n. Bíc sang n¨m 2003 kh¸ch s¹n vÉn ho¹t ®éng 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 theo ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh doanh lu tró lµ chñ yÕu vµ më réng kinh doanh ¨n uèng. Cô thÓ lµ ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ t¨ng thªm lîng kh¸ch néi ®Þa, ®Æc biÖt lµ tiÕp tôc më réng phÇn thÞ trêng lu tró ®èi víi kh¸ch quèc tÕ ®Õn Hµ néi. Trong ph¬ng híng qu¶n lý, Kh¸ch s¹n tËp trung nghiªn cøu nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn. Tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p h÷u hiÖu gi¶m chi phÝ ë tÊt c¶ c¸c kh©u, bè trÝ s¾p xÕp c¸c dÞch vô mét c¸ch hîp lý, ph©n c«ng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®óng víi n¨ng lùc vµ së trêng cña hä nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh dÞch vô. Trong thêi gian tíi kh¸ch s¹n sÏ cã kÕ ho¹ch chñ tr¬ng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng maketing, qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ ®Ó thu hót thªm kh¸ch. Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn chñ tr¬ng më réng, n©ng cÊp dÞch vô ¨n uèng v× dÞch vô nµy ®ßi hái ®Çu t vèn kh«ng nhiÒu, thùc phÈm ë Hµ Néi l¹i v« cïng phong phó, 4 mïa ®Òu cã thÓ tháa m·n ®îc yªu cÇu Èm thùc ®a d¹ng cña kh¸ch. 3.1.2. ThuËn lîi vµ khã kh¨n trong kinh doanh cña Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam 3.1.2.1. ThuËn lîi Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam n»m ë mét vÞ trÝ kh¸ thuËn lîi, kh«ng xa so víi trung t©m thµnh phè nªn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó ®ãn tiÕp lîng kh¸ch ®a d¹ng. Thñ ®« Hµ Néi lµ trung t©m kinh tÕ - chÝnh trÞ - v¨n ho¸ - thÓ thao cña c¶ níc, lµ n¬i héi tô nh÷ng sù kiÖn thÓ thao v¨n ho¸ lín, do ®ã thu hót nhiÒu kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi níc. Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam ®ang ®iÒu hµnh mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ, nhiÒu kinh nghiÖm trong nhiÒu n¨m c«ng t¸c trong ngµnh. Kh¸ch s¹n cã truyÒn thèng ®oµn kÕt vµ tù gi¸c lµm viÖc v× lîi Ých cña kh¸ch s¹n còng nh lîi Ých cña mçi ngêi lao ®éng. Ngoµi ra nh©n viªn cña c¸c bé phËn kh¸c nhau trong kh¸ch s¹n cã thÓ hç trî, gióp ®ì, thay thÕ nhau khi cÇn thiÕt. Nhê sù l·nh ®¹o hiÖu qu¶ cña Ban gi¸m ®èc ®· ®a kh¸ch s¹n ph¸t triÓn ngµy cµng v÷ng m¹nh, ngµy cµnh ®îc sù ñng hé tõ phÝa c¸c b¹n hµng. Kh¸ch s¹n thêng xuyªn ký kÕt c¸c hîp ®ång víi c¸c C«ng ty l÷ hµnh, c¸c c«ng ty du lÞch... Kh¸ch s¹n cßn thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ l©u dµi víi c¸c ®oµn kh¸ch thêng xuyªn ®Æt phßng vµ lu tró t¹i kh¸ch s¹n. HiÖn nay ViÖt Nam ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp khu vùc & thÕ giíi nªn thÞ trêng kh¸ch quèc tÕ cã rÊt nhiÒu høa hÑn. §¶ng vµ Nhµ níc còng ®· cã nhiÒu quan t©m u ®·i ®èi víi ngµnh Du lÞch. Cïng víi sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ - kinh tÕ - x· héi ®· lµm cho nhu cÇu du lÞch ë ViÖt Nam t¨ng m¹nh. 20
- Xem thêm -