Mô hình Quark-Parton-Flucton và một số phản ứng hạt nhân năng lượng cao

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 29273 tài liệu

Mô tả:

JVX ue Lu e Chtfc«:G 0' t ChtJtfnG I I Xu huoT-G ts^i trona vft ly hyfe r-han MS dau v5 quark parton va co hinh cuarhparton- flucton 1. t Parton 2 . Lepton va quark ?• Tt?c?nG tac cynh 4» M6 hinh quark - parton - flucton Ohiro^'^G I I • ^'^' ^;i P-'i ^^^*^ ^^^ s^^ *2"^ leptcn t i c h di^n iSn hat nhan 1 . D§nG hgc ^ 2 . Hai: c l u truc hfcit nhan tronc cau QFF 5« VunG cutiulativé tronc hàc c ' u tr'uc hyt nhan ^•1 VÙ::G cumulative 5.2 So sanh v5i thtfc !:G^'Ì^E 4. 4.1 4.2 Vi ph«c so:ilinG tronc t^^u QP!P Vi phyK Gcalinc Qiyi thfch cùa co hinh QPP 1 4 * 6 8 11 14 14 15 16 16 17 18 18 19 5 . Ty Go haE3 cau truc cua hyt nhan v.^r.Q "vi * deuteron sj? phu thu$c A cua hàt; cau t*uo 19 6 . 1:3 hinh QPP vcl qui t*c dcù quark va ly thuyèt ctfc HeGGQ , 23 Chirc^nG I I I « ^'^^' ^ P'^-i ^^^- ^^— sau cua neutrino trSn hat nhS» 25 1 . Donc tfch di€n 25 1 » 1 . DiJ&l nGt?c;i:G cinh quark duyGn 25* 1.2. tr6n nci^c-nc: cinh quark duycn 2^ 2f Dono trunc hòa 28 5. D^c trt^'x; cao hàiu cau truc vW^CxOtVW-Cir) JO 4 . So sanh v<$i th\?c n c h i ^ 30 Chu?c?nG IV t Bat doi xiJnG ch"n 1§ t r o r ^ qua t r i n h tan xg lepton - h»ifc nhSn 31 1 . MS dàu 31 2 . K5t qud t è no hinh QIT 3I 5 . So sanh v5i thtfc nchi^p 36 Cht?c?nG V t Qtaa t r i n h Drell - ^an hyt nhan 38 1 . MC» dau s.3a 2 . Ct ly ly thuyet 1983 - 1988. - 5 CHUOITG I t MO BAU I v l "TJABK PABTON VA EO HIITI! QUAHK PARTOK m FLUCTON. 1/ Parton t • ^ • ' Rhii'nc nac 60-70 dà chu'nc ì"ien sg ya dò'i cua cQt ncài:h v|fc ly c 5 i , ' v § t ly càc thành phan hyt ce? ban Cffi là parton / 3 / . Cac parton eoe hai loyi i quark co spin 1/2 và ciane càc o6 Iganc tir khàc nht? di^n t f c h , spin donc vj., nò ly v v . . . và cli-^-on co spin 1 . Quark và e uon tuc?nG tàc vai nhau vi chunc cane ^g^ ^^ IganQ t^ cól t **tfch c à u " . càc hgt oc? ban cua vgt ly hyt nhan cà t a quen thu^c nht? proton, noutreon, p i cesen Iiay hyperon bay clb ùgao b i e t là càc hat phu'c h6?p tyo thành t& quark và c l u o n . Khc? eia b i ^ t trcnc nh\:nG nac1940, Yuka^ìsa dà :ray du'nc x^g^ ly thuyet col hyt nhà:: nQ^^^^- tu' nhu? b$t he eoe co proton và neutrcn l i £ n kct v5l nhau bc?l lu'c hyt nhSn qua t r a c doi- cenon. Và lilii d ò , na^ai t a col p , n cune v&ie^Y nhu* nhi^nc hyt ce» b a n . Khirnc din nhtrnc r.àc 50 - 60 , càc thf nehitc tàn z:g ntlniG Itfc^nc cao cua o à c h y t dy?c*c r e e là ce? ban này, dà tyc r a c^t so r a t ló'n nhunc hyt khàc tiicr-G ti;, cune thac e i a vào ttJCnc tàc cynh, c' co proton và neutrcn chi là nhSnc thành vien nhg nhat cùa c^t hg rQnc l^n càc hist G9Ì là baryon. B&n nay co ch&ne h&'n 90 baryon da dg'c?c chi nh#n, nhtfnc hau hot kliònc hì-nvà r a sau cyt thc'i Gian ncan (10*^^ s e c ) . Ti^c?ne tu» ke tu- k±i Yukawa Già t h i e t ve cepon dèn Gg phàt (lijicn Hi -cesen nac 1947, tlen nay co hc?n 70 ceron da d^'co chi nhim. Càc baryon và càc cescn, dèu tiiac e i a ti^o^n^ tàc canh và d^cc G^Ì cha^c là hadron. Vào n e 1964 g e l l c a n và^Zwelc età e i a dinh r^nc hadron dtfc'c cau tao t è càc hat ce' ban hc?n G©i là quark cane càc so l^ycne tu' I dign t f c h , s p i n , spin donc v j so ly w . . . Lue dàu càc nhà.v^t ly coi day chi là C9t E6 hinh toàn hcc thu§n ti^^n dà c6 t:^ hadron. Tuy nhien nhi^nc thf nchi^^c tàn xy e l e c t r o n proton a tanford nàc 1969 dà phàt h i t n thay r*nc t proton th^c Bg chùix càc hyt di Se ben tronc nó« Nhirnc ! ^ t di Ce này duo^c leyncan c o i là parton và nc^-Ji t a xec"nó l à quark oua cau quark. Tronc nhSncr-fìac 197C, càc thf nchi^c ve chùc t l a cia^ r.hau kìeu e^é"* - ^ hadron dy cho thay stftSn twi cùa càc l o M quark khào nhau cane càc so Itfo'nc t& nai nhu' sé duyen, so d'-p . . . (Xec bar-G 1 ) . . 6 th. Dana i • Co LZ^nq, 'tu ^ cL p • G" • Vg ) . 119^lepton tbJ hai là / ^ / " .«^ > ,> , . càc / - t j e r c n tó ra Gids^c; hft eleotron v5 ii^d so Itf^G fcj^, ohi tr& kh5i Ik-c-rr-. Ho n^nG hcr. e" chfinG "?> ' C iSn và khonGj-cn, rà thec hlòu /^~ -^ ^~ r \ ^ > v5i th^l Gian ndnc « 10*" oec. H9 leptcn thij ba / 5 8 / dà ds,-&-G phàt hi^n tror^ thf nfftirc e* e" - ^ &^r Cl^\ohàt hlin ra hf leptcn th^ fti? ffc nhàt che ah J:.hoÌ Iv'CKG 20 QeV/o'-, T;!t cà cao leptcn này te ra là hyt CIÌGL: I^.Ó.^G C5U truc'. Càc fchf^nirhi^E tàn xy kiéu o^c" ^j^y~ và è* e* - ^ Barche thf-y kfch thiTro cua chun,:;, nuu ce, nhài nhc tati 10" ^^ f c . ìu^ nhlGn Gl^l hffn kfch thi5o*c chfnh ::àc3 hdh cùa càc lepton (10" ^ft) co' - 7 thè suy ra tfi s^^ ki^n là couont tu? d^ thi^o'nG oua lepton G « 2 l à ' p h ù ht^P VÓI càc t i c n dcài: cua QliD. Ncu ce phan bo dl^n tfoh tronc i^tft th5 t i c h hUu hgn t h i ftocent tiJ dj th^o^nc phài !±àc 2 . Do vay a uu'c n"nG lV^c;?G hiwn ni^y ta col càc leptcn^là hyt ed» bàn. (Tuy nhion co !±a niinc ly thiiySt ve c l u tgo o m lepton tronc oàc jisó hinh preon (y:eD J . P a t i 89 / 5 9 / ) • càc hadron nht? proton !±6nG phaii là hyt ce? b à n . Ty so tò hSl chuyCn cua proton l à 5»56 ch5 klionc phàl 2) cho thay dlpn tfch cua no dg-tfc phan bé trcnc c§t th6 tfch hSu hyn ( I f c * ) . Do l à v j proton d^ac cau tue nen tè càc quark. Quark^là fen::ion co dlSn tfch ph5n ^^5 (xec banc) "^à co cau truc ^iénc '^^iSc v5i d$ ohfnh xàc oua càc sé l l é u tàn xg e l e c t r o n hiyn nay. Kccài tuanc tàc di^n y^u quark con thac L-ia tuc*nG tàc»3anh, tu-o'!:G tàc này Ciac ci\^ chui":G tronc hadron. , E5t CJU quark oua uCt so nieson va ballon nhe di;c?c chi r a è banc 2 . Mau c^uark này d'i r a t thành c6nG tronc P-o hgc h-adron Jf 60 / ^ : - - . - • • - . (a) Meson multìplets :;t >;;.;-.- 0' ud, dU-' (uu-dd)/^/2 US, su K* di sd [uu+d3)/^2 ss . cidi cUi uè cls£ ce K°.K° D* D^D^ F* TJc Mass 1" 140 135 494 498 5491 958/ 1868 1863 1970 2980 >} K" . Mass 2* AH 770 892 898 782 1020 2009 2006 2140? 3097 j^,o^ K ' " a> 9 D*' 0"°, D"" F** é K"* ^•0 K*^ f rD-* D ' ^ D*" F"* Mass 1317 . )l434 1273 1516 7 ? 9 3551 X ih) Baryon multìplets 1* 2 : ! : • - : • : • / : - • • '^É .'k" ."' .' •" " '.- • •" .v'-i ,- f^-ft:"^.- • P^^nj l uuu, ddù • uud, udù uus, uds, dds uds uss, dss sss m • •• P. n 5...0.- A • ^ 3* Mass — - Mass 2 939-f^-r-^ 1195 •....:.:••. 1116 : - r , ; . 1318 . .,. ' . : .. A**, A" i\A° 5;.*.o.-•0 }l232 1385 :r*- 1533 1672 n" L Ar K ^ uxQ. me^oO v ^ 0(5: r j O / l n^e- - 8 - càc qULirk tronc: bànc 2 là càc quark hóa tt^ Dv^mi càc d^c trirnc ll?c;nc^ tu» oua hadron nht? so l y , di^n tfch, oc duyGn v . v . . . càc B6 lìiana t& này ngi là "htJo'nc" flavour. Vgt net can chu y tro::G banc 2 . Vf du barycn à QOI: J quark ^ -, t ' t ca oc Bpln sene ^^^cnc cune chi cu di tyo tryi:G thài spin 3/2. 3?hec ncuySn ly c&c P a i a i , khonc the co'hai quark cionc nhau c' CUÌ:C n§t trync t h à i . Vay quark ncoài so Itfor.c tu: hixaixi^ phai ce thoD B6 libane tur iiól : lt?c?nG t& nhn / 6 1 / . 0 ^^ càc hadron dtfc^c eia thiet là khonc càu, nchia là chunc chiJa niyt sé l^anc. bine nhan càc quark do, 3canh, le», llgt càch tonc quàt ta vi-Jt cau truc qujirl: oua ijoson và baryon nhu- sau t M = ^ ( t V .fi.* ^ f i * ) ''' "" cx-n càc quark ct|;c;c xec- là tac tu^dn ce? ban cua nhóc doi xnr.G chuàn cjàu àu mO)^ I^VO)^ / 6 2 / 5/ Tu'(;nf: tao cynh : càc hyt thi^c hitn tu'c?n.:; tàc di§n t& quu trac crei phcton ào khonc Wiol H?c;nG / 6 3 / . Già;: do bSc thup nhat oùa QED là trao doi lutft pJiG ton Gi5a e* và e"'nht: hinh 1, He dan aùr. bhé talora tàc oculcKb, la h;r.G so cau truc tinh tu, Càc donc Gcp b«c cac nhu? hinh lb ths?c hi^n nhi$u tirc-nc tao hcn và nho he* fcheo càc luy thiJa cac hc?n oua °< , do dò thù'c?nG bc qua, Hill) 1 a^ h (5^eay ^vt v i - dQ vht quan trync^là hànc so ttfcnc tao tane: theo Q »-g^> o (q- 4 xunc iwc-nc cùa photon à o ) . Ditu này là do hiéu irne: phin ctfc chan khCnc: chan dian tfch tran. Tfnh thCn càc Gian do nàj? h hinh 2 ta co - 9 - ì . oLi^'-) -^ ° ^ ( / ^ ' ) / [^ Tir CI^/M^ •^ CI • r) (r-e ì ì V|y ta co h?.nc so tijc?nc tàc Gh;iy. De tyo hifiu fe oc' 10^. t h l Q' phàl thay del r a t iianh, ca exp ( O . J R / ^ ) ^ 10-^^ l à n . tàc uynh là do t r a c doi càc Gluon i:;àu Idionc l^5l iWo'nc Gi^t''*- càc quark càu / 6 4 / . l a co 8 cluon vécto' tronc bi5u dicn l i e n hg*p cui» !:hóc ^U(?)^ . Tt?d»2:G tàc quark - cluc^n co th« bicu hi^n nhu?' TI?G^Ì:C' oc ^ d 'J ^ , ^^ « h;^-G éo tirc'nc tàc t ì ^ h /V'^y t luà tr^ì): biSu dien SU (3) cellxian. Irene Gian do bèc thap nhat c6a hinh Jc :. <^ ? . v.,w = - i ^ A::.A:, KA) 'J '<^ (l-o CX = ( ^ i 74^ s - Tó'i trvnc' thài dou và cuoi l±6nG càu (vf dji t;io cecon) 1 K <. - ''^' vi (1.8) 9^r9\ (1.9) G1O;:G nhu? ( 1 . 4 ) trù- thù-a so t;àu Tuj nh:!c=n higu i5nc; Gian do bac cao nht? hinh 4 cho ta ^s[i c>c: (a')^ - ~ ^sU ^^' iTl L.ay.'-^ ^ e ^^^ '^^^>;^- ^^..] p<. (j » io ) o yA^ là e i a t r j cua Q"^ ^ day ^ j - d^?oK- do l " '^<^/3 - ZNr /5 CT-^0 - 10 sé hvnc rr^ ^ vene, cluon (hinh 4 b ) , do cluon nane nàu và turche tàc vH nhau. KhCnc co clan ^o tt?c;nG t ^ c^ QED v l p l o t o n Id^or^ tsanc ^i^'^- t ? c h . * né liana N^ do vònc quark và ttrc^nc tf nhu^ hinh 2 . Vèy vai i r « 5 và N^ » 6 e ^I ta 00 b » ?• o V£y ( n ' u ì^^x^lS)^/b S o và_j5u oùa (1.11) -^~ nGtfG-a vc-i ( 1 . 6 ) . DiSu r.à:; dSn dcn'h^ qua %(Q^) - ^ o^ khi Q^ -4'3«' . Tfnh ti; lo t i è c c|n này / 6 4 / là co' ce' oùa co hinh p a r t o n . Lay bi8n dói Faui-ier cua (1.11) ta co ^ , f r ) . i / [ ^ L.(i/Ar)] (l- A ^ o-1 c?eV V^y, ta ce th§ che the tu'oT-c^ tàc hi^u dync Gii^^ q và g tronc cecon djmc sau day : 4. o^;. Do là té hc'p cuu t|; do t i t t : cai: khoànc càch nc^n vc'i the cac t u ò kiioànc <-'ch d a l . Dt?a dync th<1 này vào nhircnc t r i n h Gchrodincer che ta phS cua cfìBon t^^o tb quark nc^nc nh\ì yCc^ ) và Y (b b") / 6 5 / llìtPo'nc phàp này là hgp ly che càc tr^nc t^ àj tgo thành tS quark n^nr nhir e , b . Ó do n'LnG l^^c^nc liSn ket nho hc;^ nhieu kiiol Itfo-nG ^uarh và chuyen dgnc n^^i t a l là phi ti^o'nc ^ol (v/c <^^1). Vai càc h^it tyo thành tir càc juark nhg nhir u , d, s , khoi l^^anc chunc , ^ /^Qpp » -^-G so ti;c?i:c tàc ^ j > i , dc^ v;y :ràc suat tyo càc biin cup q q Irà cluon àc l à r a t ló-n. H\i do ta chn xèt hadron cau tao tu ba loyi thà::h phan t / 3 , 6 6 / . i ) càc quark hóa t r j q^ luanc càc so IgoTjj tur nhi? d l j n t f c h , cu ly . . . I l ) càc cluon a o , IgcT^ tu cua tru'or-c uàu t^,^ i l i ) Bien cap q 15 , do phan cw^c chan khonc; cua trù^c^nc luàu. |rcnG hhi so quark hca t r i là co dji^h t h ì eo li;or-G c^p q ^ và Gliicn ào l à v6 hyn, th^nf- Giànc n h i c u . ror-G càc quark blGn, quark u , và d nhlèu v i chu:':G nhg - 11 qua3?k 8 f t hc?n v i ngnn» I^él chfnh r à c càc tranc t h à i ào ìzhéi ltfr;nG M chi ton t a l trono ^g^ tho'l ci^n ^ t sao cho At o f\J ^ No A l à thOnc i^o d£c trirnc cho donc: Gcp cua cgp p a r t o n à c . ^ i e u k i t n chuan hóa cho t Do phCn cìj'G chan khònc, r.£n ^ phai là hàc cua :nj':G ' li?cnG truò?5n Q*^ \^ \(Q^) fchca c:àn di^u k i t n . - 12 Mgt khàc A. cunG phai là hai;; cùa.khoi l|jfc?n6 quark /< de dc7n nlyn ta ed P- l à nhtr nhau cho ca ba lotti quark u, d, s A - A (>^S Q»; HS rane l à x{^^^^x^)^o • A i(s\y ) -^ "•• . . vòf T& phun i-,:fch thu nGuyfìn ta eó cx^ «/<^ a^ (l-H^ì »r^ Af«\y*'-) = j(y/Q^J Tè càc d i c a kifin c i ^ i h^n tron ta co the lày hàc hi^n t^'cmc l u t n etxn cho X ^ , i / , . TT-I^Ì f nrhia vat ly oua bieu thu'c này l à nhti sau t Cene, cop cua quark bien cao là tane theo nane ll^o'nc va >:unc lj?o-nG truyen cua qua t r i n h ta r é t . Già t h i e t ve ^-àc .^uat tSn t a l c m osa hinh I^- parton dy;0*c r u t r a tu' viÉc I d : ^ v5i thu'o nchi^D / 2 2 , 2 3 / . T nchia v j t ly cua no là nhii- sau t xàc xuat P^ l à tf Ig vai thc"i Gian sène ^ cua c l u hinh. Theo ncuyfin ly b a t d3.nh % -^ ^"^AE . Ma AC ti le vó'i co tt?c*nG quan cgji t r c n c cau hinh N p a r t o n , v0y P« '^ 1/H (il- 1) l i l ) '^roiic", cau hinh N-partcn, coi parton deu co vai t r e nhtr nhau treno vice Qanc :rui:G l^cnc cua cau h i n h . Già si; x l à phàn ::nnQ Itfo'nc cua cau hi2:h aà cot parton Lxv.nc. Yèy nhan bo * XUÌ:G li tv Ifevnr: f*. (x) oua oarton tronc cau hinh thoa i;an di^u kiOn Ta chu y rane vói iw (^< ^N ) l à ràc suat dic^c tfrj thay càc n a r t c n vai phàn rune H;cr-G --,^ •• ^r.^ • ^^^' {NC--, •• ^^^) l à hJk doi x5nG cua càc b i d n . Do vay Ta chpn hàc ph5n bo fjj (r^ . . . xj^) T& dSy ruy r a ' ' ' , , , r,„ nhO' sau x/, C^-z-i-) /v-l Bay Qxh ta hày t r i n h bay nhirnc Ci^i t h i e t chfnh cho f l u c t o n trcnc txò h i n h . . , Theo Blok.hlnsev / 2 4 / và nhóc Li.U!:;5?anov / I O / , t a co thè xec flucton nhu t r a n s Wiài l i e n kct cua K nucleon (K-flucton) - 15 No x u l t hién tronc ^0^' ^'-^'^ --^^ chat hyt nhTi»:. "^'^"^ ^^ *"^"^ ^^"""^ ""^^ ^^ Ap dvu:c oàc Gli t h l ' t 1 - i l i parton cho K- f l u c t o n , ta co • oùa co hinh day chuyen a ) X- flucton là tè hj'p c'xa càc cau hinh M parton q G q G ••• (* fej là thù'i' so chuan hóa V. K- i N-C b^ v« }_ A Vr C\ : W" io' "L'-llu/c =- 1 (I-li) 1^'"^"^°" Vo t fchC tfch nucleon Ve j Th5 t£ch r.éxì ch5t hyt nhan. ,^>'-;\;: . li:- i *;'•*•• 3) Khài nieu flucton dai: dln.sy^ kièn l à i càc hyt ce bai ?c^G tàc IdiCnc ket hgp vai t a t , c a K- flucton tronc hyt nhan. tu»c^G Do? vay forti f a c t c r CUÌ:G nht? t i e t di^n phàn 5nG se dj^cc tfnh •nht? sau F-If^F • g , C. ^ - 2 / 3 ^e. (i:o) là forc f a c t c r và t i ^ t dl5n cua tà:: xu hyt - flucton i*,, . i4b - ClIUOir; I I t TAN XA FUI J H TIMH SMJ CUA I.il'gOH IICH DI.JIT LiiK HAI MAB 1 , pgnG hyc j ^5-G hpc cua qua trinh tà:: xy lay twd^c binh thcc spin dù dv'C0,bi't r ó . £§ day dù chui'^ toi vi<5t liii nh&^G oien thirc a^nc hpc quan trpnc. TiH di§n tàn 3cy len K- flucton (l±ol l|;c?nG Mj. = KM) v5i xunc Itfo-nc P/*,oùa electron nane lyo-nc cao (kiìói lurcnc e) oó xvi-^Q itfcnG dhu l<,u và cuoi K^u tronc locane w /" V ^^K U i) tTT-'^ Tronc phiJo'nG trinh này chui:G toi lay trui^c binh theo spin cua hat nhan và electron ban Gau, cua càc hadron và electron b trync thài cuoi. Photon ào co 4 XUÌ:G Ij^cnc q. Gian d§ c ù a qua trinh là nhi? sau t "^-•--^ .^--^^ ^^J " ' * A - - (S^ nlnc lyfcnc hao hi;t cua e l e c t r o n . Trcnc <^^!^ '^hi5c (11.4) khoi li;tfnG cùa electron uto'c bo qua. Ta co th$ v i ' t t i 5 t di^n thOnG qua t i d t di^n hàp thu toàn phan cùa phcton àc f:(ìut:c và v6 h'"G';x5 P • ' t thunc lifc?nG phcton a o , K s rune Iw'cnG hi^u dvu^G cua photon ào r^ i^ J\r ^ VV ^ ^P^^) Byi Ijpcnc 6 là t i so phan ctfc d^c - n^^'^xnc cua ncuSn photon ào ^à e l e c t r o n phàt r a 2» Hài^ càu t r u c hat nhan fcronr: cau QFF ^r,-. Già st? quark 1 oua K flucton (khoi ìgrjr.^ MOltTch e^ ^ct l^iihv. :XUÌ:G l»c?nc s i . Khi ùó t i d t diyn tàn xy cùa no -'ó'i e l e c t r o : e GÓc ^i^^ là / 2 5 / • yy ^Z»^.^.; x,c - (3?V^M<^^ ^^M./^ "l-tTo^^ ^ ©^ 5' - 16 SU? dync hàij ph3r- bo p a r t o n , -rene K- f l u c t o n , hàrj xàc suat cua c l u hinh ^ì-partcn và K- f l u c t o n , t a co thS v i e t tii!jj di^n cho tàn sy ciu lepton l2n hyt nhSn. |M^)1^ i^ J^ 2. XK IfK J PN I-ì Z^NC-K}^. ^ Pro f/f^K) 2 ^ (x'2 ; Ta b i o t r^nc t3:x:nG càc qua t r i n h v à t l y , dii^n tfch quan s à t d\sac là (ìi^n t ' c h lay trui^G '^inh tren thnc nucleon tronc hyt nhan. Do v;*y ta lay trui:c binh dyi Ih'o'nc i^-^ trGn 'Joàn hyt nha;: (jT-i) Thay (r 6 ) - Ci - ^ ) ^^^ (xL 3 ) vcC^ (ix ^ ) ^^ i^cVc I r. '^ B. (A) ifcW. GK-t-z + — <-<) CK--2., .^A) Aie Z • 3 7 S. ^-lA-X^)"^ (iC- \o ) 1+ CA- XC ) ^ I J , e ^^1 in ( . - ( . - . , , - ; r,c ' (5*A«MV ~ X U - Xtc àio K ^ ' ) 4vr) M- Khoi lyrcnc nucleon. s é hiinG diìu trcnc ( I I . 1 0 ) là donc Gop cua quark hóa t r J , so hync thi5 h r i cua quark b i e n . So hync thi5 ba l à ^ c i a o thoa dor^ Ccp CU". ;uai»k biStì và quark hdo^ t r } . iic r * t nho oc vai c^o hynn dSu (e? X'^cà ) và sé hfinc thi5 2 S' tronc toàn'vune bien x . 3« yù::G cu:::ulatlve tronc hàc c^u t r u c hyt nhan. 3»1 Vunc cutmlative - 17 • , Ki"D 1977 nhcLi cùa 8chuts / V tlcn hinhUl^jf^-nshl'^E;t&rxy cua electron len hyt nhan deuterluc de do hai; cau truc cua deutens. Rat r-c:4ic nhion h9 phàt hl^n th^^y hàu cau truc này van xào dJnh ncay ca à vnnc x > 1 là VUÌ:G cac doi vai tàn xy cua electron tr2:; nucleon rlenc le tronc hyt nhOn. H9 c0. dC^ là VU5C dQnc Itfc bat thS&'nc* I^G^y nay vó'i kJiài niiu flucton, ta co the Gial thfch dS dànc sy? ki^n này. Electi'cn ttro'nG tàc vo'i 2-flucton tronc deuteron. Tìi dgnc hgc ta co 0 ^ X 2 = ^ Ci nchla là s co th8 nh^i: Già t r J l5n hcn 1. Yvr4^ i-ày Cffi 1^ "vùnc cumulativo, ^^ó là b!nc chu'nc ro rane "vc 0^ ton tyl cua flucton. Chunc toi viot ra dGy txgt vài d^c trirr^ cua hàc céu truc hyt nhan trcnc '^ònc cuiuulative. 9 9 * 9 • 1) Khi X - » 1 don:: GOP cya flucton len hcn cua nucleon rione le« à c i ^ i hyn x « 1, chi co flucton ( K ) 2 ) àór^, uóp vào hài3 này. l i ) Ehi X ). 1 và il> 2 vc'l a phu thufic vào A) ir. hc?p nucleon. ^ .^j và A. i>icu này Idiào hrn v5i trfio'i^c r/ 4 1 ^ - Nhi? v^-y voi AVi^?c>f^ hi^u ^v^r^ flucton the hi|n ro rane và di;c?c b i ' u dien banc (11.11 ) , no luGn khàc khonc và sac dinh ncay cà v5l x} 1 . l i l ) M§t càch tene quàt, uò hinh này tion dea»: -^^f ^ x{A- x/\<)^^'^ \cW \c-^ ^x sì'^)cho trixcnc h&T? cht?a co donc Cop cua nuark duyen. a trucnc hc^ ^x dono cop cua quark du^^en 4 f fL B^^AJK L(H^X/^ V% ^ G - x / . )'^ 't ' r ^ - x V i )'f ^ 40 Tran HuuPhat.LeSiHoUndTranDuyKhuong •:3 j - ^ V5 '^ :S rO •^ ^ *3 "s. ^ "Ti -1^ <" K; N 5 >^ ?
- Xem thêm -