Mạng nơron kohonen - som ứng dụng trọng phân nhóm sinh viên dựa trên kết quả học tập

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu