Luận văn thạc sĩ kinh tế. quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nong nghiệp và phát triển nong thôn gia lâm - hà nội

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 16 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 24000 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIA LÂM - HÀ NỘI LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số : 60 3110 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. QUYỂN ĐÌNH HÀ HÀ NỘI - 2009Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa hề được sử dụng để công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thuỳ Dung Tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Quyền Đình Hà đã hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn. Tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy, cô giáo khoa Kỉnh tế & Phát triển Nông thôn, Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Gia Lâm - Hà Nội đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi được yên tâm tham gia học tập, thu thập tài liệu nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, khích lệ và giúp đỡ tôi hoàn thành khoá học. Tác giả luận văn MỤC LỤC Nguyễn Thị Thuỳ Dun Lời cam đoan................................................................................................................................... i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt............................................................................................................. vi Danh mục bảng............................................................................................................................. vii Danh mục sơ đồ, hình.................................................................................................................. viii 1. Mở đầu........................................................................................................... 1 1.1................................................................................Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2.....................................................................................Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1. Mục tiêu chung......................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể......................................................................................... 2 1.3.................................................................Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 4 2.1...........................................................Lý luận chung về tín dụng ngân hàng 4 2.1.1. Ngân hàng................................................................................................. 4 2.1.2. Tín dụng.................................................................................................... 7 2.1.3. Tín dụng ngân hàng.................................................................................. 7 2.2.............................................................................Rủi ro tín dụng ngân hàng 9 2.2.1. Khái niệm rủi do tín dụng ngân hàng........................................................ 9 2.2.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng ngân hàng................................................. 10 2.2.3. Tác động và hậu quả của rủi ro tín dụng ngân hàng................................ 11 2.2.4. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng ngân hàng........................................... 13 2.2.5. Các loại rủi ro tín dụng ngân hàng.......................................................... 19 2.2.6. Các biểu hiện rủi ro tín dụng ngân hàng................................................. 21 2.3...............................................................Quản trị rủi do tín dụng ngân hàng 23 2.3.1. Khái niệm quản tậ rủi ro tín dụng nhân hàng. . 23Vai trò của quản tri rủi ro tín dụng ngân hàng.............................................................................................. 24 2.3.2. Nguyễn tắc quản tri rủi ro tín dụng ngân hàng........................................ 25 2.3.3. Nôi dung của quản tri rủi ro tín dụng ngân hàng..................................... 26 2.3.4. Các biện pháp quản tri rủi ro tín dụng ngân hàng .............................. 37 2.4.Kinh nghiệm quản trị rủi ro túi dụng của một số Ngân hàng thương mại trong và ngoài nước......................................................................... 40 2.4.1. Quản trị rủi ro túi dụng của một số Ngân hàng thương mại ở Việt Nam........................................................................................................ 40 2.4.2. Quản trị rủi ro túi dụng của một số Ngân hàng trên thế giới................... 43 2.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra về quản trị rủi ro túi dụngngân hàng....... 53 3. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghên cứu................. 56 3.1.Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.................................................................. 56 3.1.1. Một vài nét về ngân hàng NN và PTNT Việt Nam (Agribank).......... 56 3.1.2. Giói thiệu chung về ngân hàng NN & PTNT Gia Lâm........................... 57 3.2.Phương pháp nghiên cứu......................................................................... 69 3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu.................................................................. 69 3.2.2. Phương pháp tính toán số liệu ................................................................ 70 3.2.3. Phương pháp phân tích............................................................................ 70 3.2.4. Hệ thống chỉ tiêu phân tích..................................................................... 70 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận............................................................... 72 4.1.Thực trạng quản tri rủi ro túi dụng tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Gia Lâm................................................................. 72 4.1.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng NN & PTNT Gia Lâm......................................................................................................... 72 4.1.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng NN & PTNT Gia Lâm......................................................................................................... 85 4.1.3. Những vấn đề đặt ra trong công tác quản ưị rủi ro tín dụng tại ngân hàng NN & PTNT Gia Lâm.................................................................. 111 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng NN & PTNT Gia lâm và một số kiến nghị................................................................................. 127
- Xem thêm -