Kiểm toán 1 - tổng quan báo cáo tài chính

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 554 |
  • Lượt tải: 0
hoangdieu

Đã đăng 252 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014

Mô tả:

Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, đối tượng, phương pháp của kiểm toán, các loại kiểm toán, các khái niệm và quy trình cơ bản sử dụng trong việc chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán trong các loại hình kiểm toán khác nhau. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể: Hoạch định và tổ chức công tác kiểm soát, kiểm tra kế toán trong các tổ chức. Hiểu được quy trình kiểm toán mang tính chuyên nghiệp. Có kiến thức nền tảng để tiếp tục nghiên cứu về kiểm toán.