Khảo sát nhu cầu du lịch cuối tuần của người dân quận ninh kiều – thành phố cần thơ

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM KHẢO SÁT NHU CẦU DU LỊCH CUỐI TUẦN CỦA NGƢỜI DÂN QUẬN NINH KIỀU – THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: Quản trị du lịch dịch vụ & Lữ hành Mã số ngành: 52340103 2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM KHẢO SÁT NHU CẦU DU LỊCH CUỐI TUẦN CỦA NGƢỜI DÂN QUẬN NINH KIỀU – THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: Quản trị du lịch dịch vụ & Lữ hành Mã số ngành: 52340103 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN NGUYỄN TRI NAM KHANG 2014 LỜI CẢM TẠ  Q ậ ủ ầ , ặ T ầ C Cầ T ầ ớ , ế ứ ợ . ậ ờ á T ầ , á C , ể T , ể ế C N ế ề á T N ầ ớ ẫ ậ . ế ứ ờ .E ậ ứ , ậ ế E ậ , ờ C ờ ợ ể ủ , ế-Q ề ể ể á ờ ậ ợ á ế ủ á T ầ . T ầ C ợ ứ , và công tác ố. X Cầ T , ! … á … 2014 Sinh viên thực hiện Ngu ễn Thị Hồng Gấm i TRANG CAM KẾT  T ằ ế ề , á ề ứ , ề ố ù ậ ớ ấ ỳ ề . Cầ T , … á … 2014 Sinh viên thực hiện Ngu ễn Thị Hồng Gấm ii MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU……………………………………………………………..1 1.1 ẶT VẤN Ề…………………………………………………………......1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU…………………………………………….....2 1.2.1 Mụ …………………………………………………………..2 1.2.2 Mụ ụ ể…………………………………………………………..2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………………………………………...........2 ứ …………………………………………….……2 1.3.1 1.3.2 T ờ ứ ……………………………………………….…...3 1.3.3 ố ợ ứ …………………………………………….……..3 1.3.4 ố ợ ấ ……………………………………………………3 1.3.5 G ớ ủ ề ……………………………………………….……...3 1.4 LƯỢC HẢO TÀI LIỆU…….……………………………………..…….4 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………….…….10 2.1 MỘT SỐ HÁI NIỆM CƠ BẢN ………………………………...……..10 2.1.1 D ………………………………………………………………....10 2.1.2 D ố á 2.1.2.1 2.1.2.2 V m……………………………………………………..……...11 ò, ĩ ……………………………………………..………...12 á 2.1.3 ầ ……………………………………………………....11 ề 2.1.3.1 á 2.1.3.2 á ầ …………………………………………..12 ầ ………………………………………...………….12 ề ầ ……………………………..…………13 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………….………....15 2.2.1 P á ậ ố …………………………………………..15 2.2.1.1 T ậ ố ứ ấ …………………………………..………….15 2.2.1.2 T ậ ố ấ ……………………………………..………...15 a. b. P ố ợ ấ ……………………………………………………..15 á ẫ …………………………………………………..16 iii c. Cỡ d. C ẫ ……………………………………………………………………16 ấ ẫ ……………………………………………………………….16 e. B ……………………………………………………………...17 f. T …..……………………………………………………………….18 2.2.2 P á ố …………………………….…………...18 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU………………………………..…………..24 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG NHU CẦU DU LỊCH CUỐI TUẦN CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN NINH IỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ…………………25 3.1 KHÁI QUÁT IA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ……………..…...…25 3.1.1 V 3.1.2 , …………………………………………………….………25 ề ………………………………………….…………..25 3.1.3 V 3.1.4 , ộ …………………………………………….…………..26 ế……………………………………………………………….…26 3.1.5 D ……………………………………………………………….…28 3.2 THỰC TRẠNG DU LỊCH CẦN THƠ……………………….……….…32 3.2.1 Số ợ á ……………………………………………….………….32 3.2.2 Doanh thu………………………………………………………….…...34 3.2.3 C 3.2.3.1 C ở ậ ở ấ á ứ ầ ……………………….….……39 …………………………………………………..……...39 3.2.3.2 L ……………………………………………………….……...40 3.2.3.3 Cá ể ờ 3.2.4 ớ á ………………………………………..….......40 ể Cầ T ế 2020…………...……41 3.3 THỰC TRẠNG DU LỊCH CUỐI TUẦN Ở CẦN THƠ…………..…….45 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH NHU CẦU DU LỊCH CUỐI TUẦN CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN NINH IỀU - THÀNH PHỐ CẦN THƠ……………………...49 4.1 MÔ TẢ MẪU ………………………………………………………...…49 4.1.1 P ầ ……………………………………………………….….49 iv 4.1.2 P ầ ……………………………………………….…..49 4.2 NHU CẦU DU LỊCH CUỐI TUẦN CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN NINH IỀU – THÀNH PHỐ CẦN THƠ …………………………………………..51 ấ 4.2.1 4.2.2 Mứ …………………………………………….…51 ộ ẵ …………………………………………………….….52 …………………………………………………………....53 4.2.3 4.2.4 ộ 4.2.5 ố 4.2.6 ể ế ợ ……………………………………………………….55 ù ……………………………………………………...56 …………………………………………………………….…57 4.2.7 H ứ ………………………………………………………….…58 4.2.8 P ………………………………………………………….…58 4.2.9 D ụ è ………………………………………………………....59 4.2.10 C …………………………………………………….…..60 4.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ỘNG NHU CẦU DU L CH CUỐI TUẦN CỦA NGUỜI DÂN QUẬN NINH IỀU – THÀNH PHỐ CẦN THƠ…………………………………………………………………………..61 4.3.1 P ố……………………………………………………….61 ể 4.3.1.1 ằ 4.3.1.2 á 4.3.2 ủ á ể ờ ốC ằ ố ậ N ủ ề – ’ A ố á ố ớ ố Cầ T ……………….....61 á á EFA…………..63 ầ ố ầ ………………………..71 CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CUỐI TUẦN CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN NINH IỀU - THÀNH PHỐ CẦN THƠ……..……….............76 5.1 CƠ SỞ Ề GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CUỐI TUẦN TRÊN ỊA BÀN QUẬN NINH IỀU – THÀNH PHỐ CẦN THƠ……………….76 5.2 GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN DU LỊCH CUỐI TUẦN ………………….77 5.2.1 ố ớ ờ 5.2.2 ố ớ ờ ầ ầ ố ố v ầ ……………...77 ầ ………………...78 CHƯƠNG 6 ẾT LUẬN VÀ IẾN NGHỊ……………………………………………….79 6.1 ẾT LUẬN……………………………………………………………....79 6.2 IẾN NGHỊ……………………………………………………………...80 6.2.1 ố ớ á 6.2.2 ố ớ á 6.2.3 ố ớ á ở, ……………...…….80 ……………………..…..81 ù , ể ………………………...83 TÀI LIỆU THAM HẢO……………………………………………………84 PHỤ LỤC………………………………………………………………88 vi DANH SÁCH BẢNG B 1.1 Cá ế ố ở B 2.2 Dân ố ậ N B 3.1 L ợng á B 3.2 Doanh ộ B 3.3 Doanh ộ B 3.4 Số B 3.5 D B 4.1 M ế ầ ề – ố ố Cầ T ến Tp. Cầ T ầ ……………….8 2013….…………....17 2010 – 2013………….…………...33 T . Cầ T 2010-2013...…………..34 ………………………..36 (2010 – 2013)………………………….37 ụ á á ầ ủ ế á 2020…….…………..44 …………………..……………50 Bảng 4.2: ế ế cuối tuần……………………..…..51 Bảng 4.3: Mứ ộ sẵ ối tuầ …………….………..52 Bảng 4.4: Kinh nghi ối tuầ ………………...………...53 Bảng 4.5: ộ dài chuyế ối tuần ……………………..…………...56 Bảng 4.6 ối ợ ù ối tuần………………….……..57 Bảng 4.7 Kiểu ối tuần ………………………………………..57 Bảng 4.8 Hình thứ cuối tuầ ……………….…………….58 Bảng 4.9 P ối tuầ ……………..……………………….59 Bảng 4.10 D ch vụ di kèm khi tham gia du l ối tuầ …………………...60 Bảng 4.11 C ối tuần………………………………..60 Bảng 4.12 ế ể á ố ở ế ầ l ch cuối tuầ …………………………………………………………………61 B 4.13 ết ể á B 4.14 ế ể MO B 4.15 Ma ậ B 4.16 Ma ậ B 4.17 ế ố ố á ộ B ậ ’ T ủa tha ………….61 ………………...…….63 ……………….………………………….63 ểm………..………………………………………65 B L vii ………………………...71 DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1 Các Hình 2.2 Q ầ ủ á ( é ẩ ch)…………15 ứu……………..………………………………24 viii CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ ể ớ ậ ớ ủ á ớ ế ừ ớ ứ á ể ũ ủ - ỹ ù ổ ủ ộ ừ á ể , ờ ố áở ộ ầ ờ á á ẩ á ể , ở ớ B á ể ậ ộ ố , ụ, , …Tấ ở ấ ớ ế ờ ố ủ ờ ẳ ,ứ ế, ể . ợ ù ớ ò ầ ừ ớ ố Cầ T ũ á ề . ể ấ ớ á ừ ố ầ ể ộ ớ, ấ ớ ờ ù ớ ậ ở ể ộ ể ế á á ể , ặ ấ á ề ế ề á ầ . Nề ế ợ ộ ố ủ á , ế ớ. ờ , ế ủ ộ ấ ộ , ố ế I ớ ổ ằ ớ ộ ề ấ ờ ò á ộ ố ấ . Cứ ầ 5 ngày 1 ế 2 ố ầ , ậ ẽ ờ ợ ố ầ ế . ộ ố ầ .C ể ẳ ằ :T , ố ầ ẽ ộ ổ ế ố ớ ờ á V N ố Cầ T . Nế á ứ ợ ầ ợ ộ ổ ầ ộ GDP á ể ớ .T ấ GDP, á ụ ế 43,3% (2013) ớ , , ủ (18,4%), (38,3%)[19]. C ể ấ ộ ế ầ ợ á ộ ể ợ ớ ấ ớ .C ế ứ ầ ố ầ ớ á ể ằ ề ể ầ ủ ờ ộ ầ á ầ ế. ể ở á ể ố ầ ủ ờ ậ N ề -T ố Cầ T , á ứ ế á ể ủ V N ề : “Khảo sát nhu cầu du lịch cuối tuần của người dân quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ”. 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Xá Cầ T , ề ấ Cầ T . ầ ố ầ ủ ờ ậ ế ố á ộ ế ầ ố ầ ở ậ N á á á ể ề -T ố ờ ố ề -T 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mụ 1: T Ninh ề - Thành p ố Cầ T ủ Mụ ờ 2: P ở ậ N á ầ ố ầ ủ ờ ở ậ ố ầ ầ ở ậ . ố á ộ ế ề - Thành p ố Cầ T Mụ 3: ề á Ninh ề - Thành p ố Cầ T . ằ á ầ . ể ố 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu ố -T Cầ T ợ ố Cầ T , ể á ấ .N ủ ứ ểá ứ ố ậ N ợ ề , ờ ụ ở ở 5 ậ á á -Q ậ N ấ ấ 5 ậ ầ ủ ứ ề ớ ậ N ề ề ậ ế ừ á ố ợ . ờ , , ậ ố Cầ T . ề -T ộ ộ .C ề ố ề : - Cầ T ũ 1 ộ ù ế ằ Cử L . Vớ ế ợ ở ớ , ố ề á ù , ố ợ á ừ 2000-2013[9], Cầ T ờ ộ, ờ ủ , ờ ặ ờ T N ề ậ ợ á ộ .C ố Cầ T ũ ố ù ề ộ ằ S Cử L . -D ấ ậ N ộ ể , ầ ủ ố 77% ố ớ ế á ể ổ ể ố Cầ T , ợ ậ ầ ố Cầ T , ầ “õ” ũ ầ ế á ể ở ế ậ N ề ể 2 1.3.2 Thời gian nghiên cứu ề ậ ợ ố ừ ừ á 9/2014 ế á 12/2014. N ứ : Số ứ ấ : ợ ậ Số ấ : ợ ậ ố Cầ T 4 ừ ờ ầ ấ, ừ 2010-2013 ấ ờ ậ N 15/10/2014 ế 30/10/2014 ề - 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu ố ở T ợ ế ố Cầ T ứ : ầ ầ ố ố ầ ủ ầ ù ờ ớ á ậ N ế ố ề - ậ N ề ề ố . 1.3.4 Đối tƣợng phỏng vấn ố T ợ ố Cầ T ấ ủ ứ ừ ờ ầ ầ . 1.3.5 Giới hạn của đề tài ề ế á á ầ ờ ậ N ề ố Cầ T ờ ế ố ở ế ầ ố ầ ề ộ ố á ể á ể ố ầ á. á ẽ ề ở ậ ầ , á , á ể ,… é á ứ ầ ờ , ợ ớ . Cụ ể ấ ợ ộ ố . ề ẫ ò ậ N ố ể ủ ầ ù ờ , ề ể ố ầ ờ ấ ề – ộ ố ế. T ứ ấ , ề á ố Cầ T ớ .D ế ề ậ ề ở ộ ậ ủ T Cầ T . T ứ , á ẫ á ũ ò ộ ố ế ể ẫ ế ầ ố ầ ũ á ộ á á ấ.T ứ , á ấ ũ ử ố ẽ á ố ẫ ế ế ứ . 3 ố ợ 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU N T M H , (2004). Nghiên cứu nhu cầu du lịch cuối tuần của người dân Hà Nội. Bá á ậ ố . V H H Nộ . N ứ ằ ụ ở á ể ố ầ ở H Nộ ứ , á ầ ĩ ố ầ ớ á ể ằ ố ầ ủ ờ ộ á á ấ, ờ ộ ố ể ù ợ ố ầ ở H Nộ . Nộ : ù ớ ề á ể H Nộ , á á á ế ố ở ( , ở ừ è , ế ố, ộ , , ứ ) ờ á á á ề á ầ ố ầ ủ ờ H Nộ ( ở ế ủ H Nộ , ấ ợ ộ ố ờ , ờ , á ể , ). N ứ á ụ á : ử ụ ố ứ ấ ừ á ứ , á á , , ụ ố , ,… ù é á ố ể á ấ ề ứ , ừ ộ ố ể ố ầ ủ ờ ở H Nộ . ế :N ầ ố ầ ởH Nộ ấ ớ , ặ ố ợ ứ , ầ ế ố. D ố ầ ậ ợ ờ ề ờ ở ể á ộ , á é ấ ẫ ậ ụ , ể ố ầ á ứ ợ ầ , , ở ủ .T á á ừ ế ợ , á ộ ố ể ể á ứ ầ ể ờ H Nộ . Sara A. Proença and Elias Soukiazis, 2005, Demand for Tourism in Portugal. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Mụ ủ ứ ể á á ứ ủ ầ ởB N ố ớ ố ờ (T B N , ứ , P á A ) ể ể ế ợ á ớ á ứ ầ ởB N , ờ á ũ á ố á ộ ế ầ : , á ; á ế ố á ộ : ở ầ , é ố á ộ ấ ế ế ầ , .N ứ á ụ á : OLS (Ordinary Least Squares estimation), LSDV (Least Squares Dummy Variable 4 estimation), GLS (Generalized Least Squares estimation). ế ế ố ấ ở ầ ấ ế ố ấ ế á ằ ố ủ ộ ố ộ ế ố ế ế ủ á ể N ế . ộ ế ợ ừ ố ờ ấ ủ B N ứ ố , ậ ề ế ậ á ủ ứ ố ủ ộ ố . ợ : .Q B phí Roger Wehrli, Hannes Egli, Martin Lutzenberger, Dieter Pfister, Jürg Schwarz, Jürg Stettler, (2011) Is there demand for sustainable tourism?, Study for the World Tourism Forum Lucerne 2011, Lucerne University of Applied Scienc . Mụ : ể ề ể ế ủ á ố ớ ề ừ ế ề ể ộ ờ ề á ẩ ề , ố ù ể ể ế ề ề ở ế ủ á . Tá á ố ở ế ế ặ ộ ỳ ĩ ủ á : ờ ế/ ậ , á , , , ứ , ề , á ộ ợ ổ ứ ế .P pháp: thống kê nhân khẩu h c và thống kê mô t , phân tích cụm, sử dụng mô hình l a ch ợc trong nghiên cứ ể phân tích ởng củ á ặc ểm của thuộc tính theo nhu cầu và phân tích nhân tố ể kiể nh s khác bi t gi a các nhân tố ở ến quyế ặt một kỳ ĩ. ết qu nghiên cứu cho thầy rằng một số khách du l ch không sẵn sàng tr một kho n tiề á ể cho các thuộc tính cụ thể (phí b o hiểm $ 5,8 và 26,2$). Nghiên cứu ch ra rằng có một th ờng tiề ột s n phẩm hoàn toàn bền v ng. M ời ch sẵn sàng tr nhiều tiề ếu h biết rõ về chi phí và các ho ộng trong kỳ ngh của h là th c s bền v ng. L T B T , (2013), Nghiên cứu một số giải pháp phát triển du lịch xe đạp ở Thành phố Cần Thơ, L ậ ố . Cầ T . Mụ : ằ ề ấ á á á ể ởT ố Cầ T á ể ế ợ ớ ứ ầ ù á ế ố ở ế ằ . Tá á ế ố ở ế ầ : ế ố á ( ổ á , ớ , ộ ấ , ở , ờ , ứ ); ộ ( ầ , ờ á ộ , á ợ ổ ứ ể ế , kênh thông , ể ế , ộ ); ậ ứ ( ờ , , ớ , ); ế ố ế( 5 , á ế , ậ , á á ể ể ế ); ế ố ( ở ầ , ; – ử; á ề ; ờ ế; ố ề ố ; ế ế ể ; ế ố ủ ờ ). P á : á ử ụ á á ố á ố, C ù ậ SWOT ể á ề ụ ầ ợ . ế : ề ế ế ế ố ể .T 5 : ớ , ộ ấ , ờ á ộ , .S ế ố, á ợ 5 ố ù ợ ứ : ế ố á , ộ , á ế ố á ế ố á ế á ế ố ế .T á ầ á ố ở ế á ể ằ , á ề ộ ố á á ể . ủ á á ố, ấ ế ế, D T ều, (2013). Khảo sát nhu cầu đi du lịch mùa nước nổi ở Đồng Tháp của sinh viên Đại học Cần Thơ. L ậ ố . Cầ T . Mụ á ố ợ : á ầ ù ớ ổ ở T á ủ ờ Cầ T , ố ợ á ề , á ế ố ở ế ầ ề ấ á ố ợ á .P á : ử ụ á á ố á ố ể ố ứ ấ ề ù ớ ổ ở T á ; á ố , ầ ố, á Cross-T ể ầ ù ớ ổ ở T á ủ HCT; á C ’ A , ố á á (EFA), ANOVA ể á ờ á ố á ộ ế ầ ù ớ ổ ở T á ủ HCT. ế ứ ấ ế ố ấ ẫ á ộ ế ầ á á ế ố á : ế ố ờ ậ , ở ầ , ế ố ẩ , ế . ố ợ ờ ề ù ớ ổ ủ T á .N ứ ũ ố ợ á ầ ủ ờ ề : ờ ừ1 ế 3 è, ủ ế ớ è ằ á ặ ớ ứ ổ ứ .S ể ể ng ờ , ĩ ể , ố ặ ừ 6 ũ ầ 500.000 ớ ẫ ế 2.400.000 ế .S 1 ẳ ế ò ề ừ . Mohamed Abbas Mohamed Ali Ibrahim,(2011), The Determinants of International Tourism Demand for Egypt: Panel Data Evidence. Professor in Economics, Faculty of Managerial Sciences and Humanities. Almajmaah U ,S A . Mụ : á ố ứ ể á á ế ố ế ờ ứ ộ á ộ ủ á ế ố á ố ế ế A Cậ . Tá ề ế ố ờ ợ ử ụ : ậ , ố, ứ á , á ố á, ậ ể , á á ế ố ù ợ á ộ ế ầ ủ á ố ế : ậ , á , , ế ố á ( , á , ộ ấ , ộ , ể ế ủ á , ). P á : ố , ớ ợ SUR, á ố ố ớ ố ứ ấ ợ ố 1990-2008. ế ợ : Vớ 150 á, ế ấ ầ ế á ế ĩ ố ù ợ ớ ế ề ầ ặ , ừ ế ố ố ù ợ . T á ố á ờ ợ ứ ộ á ộ ủ á ế ố ế ầ ủ á ố ế. N á ố ủ ũ ổ ể ấ ợ ẩ ụ ủ á , ổ ộ ầ . T á ứ ủ ứ ớ á ể ớ á ề ( ố ủ ể ớ ợ ớ , ề ề á ử ừ ậ ề ũ .Ứ ụ ợ á ừ ụ ặ ,ứ ớ ụ ử ụ á ấ ề. T , ế ợ á ế ố á ộ ế ầ ẽ ẽ ề ậ ở ầ ), ở ể á ở ế ầ ố ầ .C ộ ố ề ù á ầ ề : T ứ ấ, ộ ậ ủ ộ ố ò ù á ẽ ầ , ở ế ề ố, ở á ẫ ầ ế ừ ứ ề ầ ậ N ề – á ể ổ ậ ậ ể á á ù ớ 7 ợ ừ á ề ố ứ ứ á ề ố ầ ở ố Cầ T , ề ặ ớ ầ ố á ợp ẽ á ể ộ ố , 1.1 Các ế ố TÁC GIẢ N á á T ứ , ề ố ờ , ế ừ . Từ á ầ ố Th ù ợ ớ ề ế ố B ầ , T Mai H (2004) ể Cầ T . ề ợ ậ á, ợ ầ ủ .T ù ợ ở ấ ứ , , ề ờ á ầ ợ á á ừ á ề ế ể ớ ợ 24 ế ố ậ N ề –T ử , ề ụ ứ . ế ầ ế ế ờ ế ậ ố ở ế ố Cầ ẽ ối tuầ TÊN BÀI TIÊU CHÍ NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu nhu cầu du lịch cuối tuần của người dân Hà Nội ế Ả ở T ế , T ộ Sứ é ừ è ố ủ T ổ á Gớ Sở T ờ L T B Nghiên cứu một số giải pháp phát triển du lịch xe đạp ở Thành phố Cần Thơ T (2013) Sứ N ờ á Kênh thông tin H ộ G H D T (2013) ề á ể ố Khảo sát nhu cầu đi Yế ố du lịch mùa nước nổi ở Đồng Tháp của C sinh viên Đại học ể Cần Thơ 8 ộ ề ờ ố ậ ế mãi a P ậ D Sara A. Proença and Elias Soukiazis, (2005) Roger Wehrli, Hannes Egli, Martin Lutzenberger, Dieter Pfister, Jürg Schwarz, Jürg Stettler, (2011) Mohamed Abbas Mohamed Ali Ibrahim (2011) Demand for Tourism in Portugal ụ ể è Gá Is there demand T ờ ế / ậ for sustainable Các ộ tourism? ổ ứ The Determinants of International An toàn Tourism C Demand for Egypt: Panel Data Evidence (Nguồn: Lược khảo tài liệu) 9 ợ ế á CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 2.1.1 Du lịch T f Off ế ề Q ố á ổ ứ T O z : IUOTO) á ớ ể ờ ể , ứ ộ ố … T ậ , ộ “ ” ộ T ộ 5/9/1963), á á ố ủ ủ , ủ ợ Q ố ề á ậ ợ á ề ề U ộ ằ ộ ừ ế P á : “T ề ớ ờ. .D ứ ứ (I ợ ể ủ ế ” , ĩ ò , ụ R ĩ – Italia (21/8 – :D ổ ợ ế ừ á ở ờ ủ ề ộ ể . D ộ ớ ộ ủ ờ , á ể ể ấ ặ ể ặ è (I.I. P , 1985). ể , ứ – , ế T ộ ủ ậ V ế á ứ ằ ế ấ ụ ụ môi ế ố ổ ứ ế ộ ớ á ờ ố ề .D á ẳ 1, ớ (W , , ợ “ á ờng xuyên , ỡ ể , ề 4). T á ; ũ ờ O z ), ộ ộ á á 10 ặ ề ở ộ ụ ộ . ờ ể , ụ ụ ừ á ; ũ ụ , ụ ằ ộ ậ á ề ầ , , ủ , ờ 2005, ờ ủ ầ ”( á ấ ờ T ấ N ờ ờ
- Xem thêm -