Tài liệu Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty tnhh thương mại & sản xuất nam tiến

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 23 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ cña §Êt níc ta trong nh÷ng n¨m qua ®· co nh÷ng thay ®èi vµ chuyÓn biÕn m¹nh mÏ . Tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa ,vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ níc. ChÝnh s ®æi míi nµy ®· gióp cho c¸c Doanh nghiÖp trong níc ph¸t huy ®îc søc s¸ng t¹o vµ cã ®ñ kh¶ n¨ng canh tranh víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®a nÒn kinh tÕ níc ta ngµy mét ph¸t triÓn. Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã th× vÊn ®Ò mµ mçi Doanh nghiÖp ®Ò ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó Doanh nghiÖp cña m×nh cã thÓ duy tr× vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng t¹o ®îc lßng tin còng nh x©y dùng cho m×nh mét th¬ng hiÖu v÷ng vµng ®ñ søc ®Ó c¹nh tranh. §Ó lµm tèt ®îc ®iÒu nµy Doanh nghiÖp cÇn lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n . §©y lµ mét kh©u quan träng gióp cho nhµ qu¶n lÝ cã thÓ qu¶n lÝ tµi chÝnh mét c¸ch chÆt chÏ ®Ó tõ ®ã ®a ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. KÕ to¸n lµ mét hÖ thèng th«ng tin thùc hiÖn viÖc ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc mäi diÔn biÕn cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tÕ liªn quan ®Õn lÜnh vùc kinh tÕ tµi chÝnh cña mét tæ chøc cô thÓ th«ng qua c¸c ph¬ng ph¸p nghiÖp vô. MÆt kh¸c KÕ to¸n cßn ®îc hiÓu nh lµ mét c«ng viÖc tÝnh to¸n vµ ghi chÐp b»ng con sè mäi hiªn tîng kinh tÕ ph¸t sinh trong Doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã cung cÊp mét c¸ch toµn diÖn khoa häc vµ chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¾c Long ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c phßng ban cã liªn quan em ®· hoµn thµnh xong b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô kÕ to¸n cña m×nh . Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn trong b¸o c¸o cña m×nh em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt ,em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c«. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c«. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dung I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ: 1. VÞ trÝ ®Þa lý vµ c¬ së vËt chÊt cña ®¬n vÞ. C«ng ty cæ phÇn B¾c Long ®îc ®ãng Phêng Hång Hµ - Thµnh Phè H¹ Long - TØnh Qu¶ng Ninh. PhÝa §«ng gi¸p nhµ m¸y ®ãng tµu H¹ long , PhÝa T©y gi¸p ®êng bao biÓn vÞnh H¹ Long, phÝa Nam gi¸p víi khu ®« thÞ më réng LICOGI, phÝa B¾c gi¸p víi Quèc lé 18B . C«ng ty cæ phÇn B¾c Long cã tæng diÖn tÝch lµ 4,8 ha .GiÊy phÐp kinh doanh ®îc Së KÕ ho¹ch tØnh Qu¶ng Ninh cÊp theo giÊy phÐp sè 823 ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 2005 víi chøc n¨ng ngµnh nghÒ lµ: "S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng" C«ng ty cã tæng sè c«ng nh©n tham gia trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ trªn 40 ngêi. Sè vèn ®¨ng ký kinh doanh : 6.500.000.000 Vèn cè ®Þnh : 4.500.000.000 Vèn lu ®éng: 2.000.000.000 Tµi s¶n cè ®Þnh h¬n 6 tû, trong ®ã gåm 1 d©y truyÒn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®îc nhËp tõ Trung Quèc víi m¸y Ðp thuû lùc ®Ó s¶n xuÊt mÆt hµng g¹ch l¸t nÒn chÞu lùc silicat víi chÊt lîng ®¹t tiªu chuÈn Quèc tÕ .Mét khu tËp thÓ gåm 20 phßng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, 01s©n thÓ thao , 01 nhµ ®Ó xe cho c«ng nh©n, 01 nhµ b¶o vÖ nhµ m¸y, 01 nhµ lµm viÖc vµ héi trêng , 01 nhµ ¨n cho trªn kho¶ng 60 chç ngåi. 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty: C«ng ty cæ phÇn B¾c Long gåm cã 4 phßng ban vµ 3 ph©n xëng. *Phßng ban gåm: Ban Gi¸m ®èc gåm cã 03 ngêi: 01 Gi¸m ®èc vµ 02 phã Gi¸m ®èc (Phã gi¸m ®èc Tµi chÝnh vµ Kinh doanh, Phã gi¸m ®èc kü thuËt). *Ph©n xëng gåm: Ph©n xëng t¹o h×nh , ph©n xëng sÊy nung ,Ph©n xëng c¬ ®iÖn. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phã gi¸m ®èc Tµi chÝnh PX T¹o h×nh Phã Gi¸m ®èc Kü thuËt PX SÊy nung PX C¬ ®iÖn 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Gåm 4 ngêi (3 n÷, 1 nam): S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng KÕ to¸n Tæng hîp KÕ to¸n l¬ng KÕ to¸n b¸n hµng tõ ngêi gèc®Òu cã nhiÖm vô thùc hiÖn riªng tõng Bé phËn kÕ to¸n ®îc ph©n chiaChøng nh vËy mçi c«ng viÖc cña m×nh nh»m ®¶m b¶o møc ®é c«ng viÖc còng nh tÝnh chÝnh x¸c cña c«ng viÖc. *H×nh thøc kÕ to¸n vµ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n. - H×nh thøc ghi sæ: Chøng tõ ghi sæ - H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. B¶ng tæng hîp Sæ thÎ kÕ to¸n - §¸nh gi¸ Sæ tµi quüs¶n. chøng tõ gèc chi tiÕt + Tµi s¶n cè ®Þnh theo nguyªn gi¸, chÊt lîng. + VËt t, thµnh phÈm: Gi¸ nhËp khÈu theo gi¸ trÞ thùc tÕ, gi¸ xuÊt kho theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. - Kú h¹ch to¸n theo quý: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i C¸c tµi kho¶n B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o kÕ to¸n TC (3) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi quý §èi chiÕu, kiÓm tra Víi h×nh thøc nµy th× nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, chøng tõ ghi sæ qua c¸c sæ, thÎ, sæ c¸i, c¸c b¶ng ph©n bæ cuèi th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi sæ c¸i, ®èi chiÕu víi c¸c sæ cã liªn quan. HÖ thèng sæ s¸ch cña C«ng ty ®· ¸p dông theo chÕ ®é Nhµ níc ®· quy ®Þnh, cã c¶i c¸ch ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I C«ng viÖc h¹ch to¸n I. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chñ yÕu 1. H¹ch to¸n VËt t , CCDC: * Qu¸ tr×nh nhËp NVL, CCDC. S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ g¹ch chÞu lùc vµ nguån cung cÊp NVL chñ yÕu lµ xi m¨ng. Do ®¬n vÞ n»m ngay c¹nh khu khai th¸c vËt liÖu lµ c¸t phÕ phÈm sau khi ®· dïng ®Ó phun vá tµu cña nhµ m¸y ®ãng tµu H¹ Long nªn viÖc mua NVL lµ hÇu nh kh«ng x¶y ra. Ngoµi ra chi phÝ NVL phô nh than,®iÖn , phÈm mµu c«ng nghiÖp... ®Òu mua ngoµi ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt, chñ yÕu nhËp than ®Ó sÊy thµnh phÈm. KÕ to¸n NVL ë C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, x¸c ®Þnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. *C¸c thñ tôc xuÊt, nhËp NVL: NVL khi mua vÒ ®îc nhËp kho ®îc lËp chøng tõ ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, kÞp thêi ®óng chÕ ®é h¹ch to¸n vÒ NVL. NVL tríc khi vÒ nhËp kho ph¶i ®îc kiÓm ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh sè lîng vµ quy c¸ch cña NVL. ViÖc kiÓm nhËn ph¶i dùa trªn ho¸ ®¬n phiÕu xuÊt kho cña ®¬n vÞ b¸n. C«ng ty cæ phÇn B¾c Long ®· ¸p dông h¹ch to¸n trªn m¸y vi tÝnh nªn khi mua than vÒ nhËp kho kÕ to¸n sÏ nhËp: Chñ yÕu lµ mua xi m¨ng cßn c¸c NVL khi mua vÒ ®a th¼ng vµo s¶n xuÊt (Do chi phÝ nhá). Nî TK 152 Cã TK 133: (nÕu cã) Cã TK 111,131... Khi xuÊt NVL xi m¨ng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kÕ to¸n ghi: Nî TK 621: Cã TK 152: VÝ dô: Ngµy 01 th¸ng 2 C«ng ty mua xi m¨ng cña Nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Th¹ch vÒ nhËp kho theo ho¸ ®¬n GTGT sè 0019725, gi¸ mua lµ 750.000®/tÊn, thuÕ GTGT 10%, tiÒn hµng cha thanh to¸n. Ho¸ ®¬n GTGT §¬n vÞ b¸n hµng: NM xi m¨ng Hoµng Th¹ch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè TK:..................................................................................................... Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty cæ phÇn B¾c Long. §Þa chØ : Phêng Hång Hµ - TP H¹ Long - tØnh Qu¶ng Ninh. H×nh thøc thanh to¸n: Tr¶ chËm. TT §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Tªn hµng ho¸ 1 Xi m¨ng LI TÊn 250 750.000 187.500.000 Céng tiÒn hµng 187.500.000 ThuÕ 10% 18.750.000 Céng 250 750.000 206.250.000 (B»ng ch÷: Hai tr¨mlinh s¸u triÖu hai tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n) Ngêi mua (Ký, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, ®ãng dÊu) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n ghi Nî TK 152: 187.500.000 Nî TK 133: 18.750.000 Cã TK 331: 206.250.000 Tríc khi nhËp ®¬n vÞ tiÕn hµnh kiÓm tra sè lîng vµ chÊt lîng nh ho¸ ®¬n ®· ghi vµ nhËp kho ®óng néi dung sau: C«ng ty cæ phÇn B¾c Long Sè 00305 PhiÕu nhËp (Ngµy 01/3/2006) Nî TK 152: 187.500.000 Nî TK 133: 18.750.000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã TK 331: 206.250.000 Ngêi giao dÞch: NguyÔn ThÞ Thanh §Þa chØ: C«ng ty cæ phÇn B¾c Long DiÔn gi¶i: NhËp mua hµng NhËp t¹i kho: Kho NVL C«ng ty D¹ng nhËp xuÊt: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n TT 1 Tªn vËt t Xi m¨ng LI ThuÕ 10% Céng TK vËt M· vËt t t 152L1 CN055 §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn TÊn 250 750.000 187.500.000 18.750.000 206.250.000 250 Ngêi nhËp Thñ kho (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, ghi râ hä tªn) Sau khi nhËn ®îc phiÕu nhËp kho lËp thÎ kho C«ng ty: Cæ phÇn B¾c Long MÉu thÎ kho Ngµy th¸ng Sè phiÕu DiÔn gi¶i Sè lîng VÝ dô : Ngµy 08/2/2006theo phiÕu xuÊt kho sè 071 xuÊt kho NVL ®Ó phôc vô s¶n xuÊt víi sè tiÒn lµ : 480.000.000® C¨n cø vµo sæ ph¸t sinh kÕ to¸n nhËp: Nî TK 621: 480.000.000 Cã TK 152: 480.000.000 Thñ tôc gåm phiÕu xuÊt kho, thÎ kho. C«ng ty cæ phÇn B¾c Long Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhiÕu xuÊt Ngµy 08/2/2006 Ngêi giao dÞch: NguyÔn v¨n Quang §¬n vÞ : Ph©n xëng 1 §Þa chØ : T¹o h×nh DiÔn gi¶i : XuÊt dïng XuÊt t¹i kho : Kho NVL C«ng ty TT Tªn vËt t 01 02 Xi m¨ng Xi m¨ng Tæng céng Ngêi nhËp (Ký, ghi râ hä tªn) TK vËt t 152L1 152L2 M· vËt t CN055 CN056 Thñ kho (Ký, ghi râ hä tªn) §VT Sè lîng TÊn TÊn 350 290 640 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 750.000 700.000 KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) 280.000.000 200.000.000 480. 000.000 Gi¸m ®èc (Ký, ghi râ hä tªn) Sau khi nhËn ®îc chøng tõ gèc lµ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n tËp hîp vµo b¶ng chøng tõ gèc cïng lo¹i. C«ng ty cæ phÇn B¾c Long B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) Lo¹i chøng tõ gèc: PhiÕu nhËp T T 1 2 ... NT 2/12 6/12 ... Néi dung nghiÖp vô (KTPS) GTG NhËp xi m¨ng NhËp xi m¨ng ............... Céng Ngêi lËp (Ký, ghi râ hä tªn) Tæng sè tiÒn §VT 187.500.000 300.600.500 ...... 780.105.500 §ång §ång .... 111 ... Ghi nî c¸c TK chia ra 112 150.000.000 ... Ngµy......th¸ng.....n¨m 2005... KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 331 187.500.000 150.600.500 .. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty cæ phÇn B¾c Long B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Lo¹i chøng tõ gèc: PhiÕu xuÊt ND nghiÖp vô KT NT TT 1 ... Tæng sè tiÒn ph¸t sinh (CTG) 8/10 ... XuÊt xi m¨ng ............. Céng 109.030.000 ........... 180.032.000 Ngêi lËp TK ®èi øng §VT §ång ... Ghi nî 152 TK 152 ... ... Ngµy......th¸ng.....n¨m 200... KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) C«ng ty cæ phÇn B¾c Long Sæ chi tiÕt tµi kho¶n TK 152 - Nguyªn vËt liÖu (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) T T DiÔn gi¶i NT TK §U §¬n gi¸ NhËp S L TT XuÊt S L TT Tån S L 305.803.000 Tån §K 1 2 1/12 8/12 ... XuÊt ... Céng TT 331 621 ... 187.500.000 ... Ngêi lËp ... 109.030.000 .................... 980.350.0 00 ................... . .780.105.500 ... ................ 105.558.500 Ngµy......th¸ng.....n¨m 200... (Ký, ghi râ hä tªn) C«ng ty cæ phÇn B¾c Long KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) B¶ng tæng hîp chi tiÕt ph¸t sinh TK 152 - Nguyªn vËt liÖu (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) TT DiÔn gi¶i NVL .................... Sè tiÒn Tån §K NhËp trong kú XuÊt trong kú 305.803.000 187.500.000 480.000.000 . ................... ....................... ....................... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tån cuèi kú ..................... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Céng 305.803.000 780.105.500 Ngêi lËp 980.350.000 Ngµy......th¸ng.....n¨m 200... 105.558.500 KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i, kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ. C«ng ty cæ phÇn B¾c Long Chøng tõ ghi sæ TK 152 - Nguyªn vËt liÖu (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) Chøng tõ TrÝch yÕu Sè NhËp xi m¨ng NhËp xi m¨ng .......... NT 01/10 08/12 ........... TK§¦ 331 112 331 ....... Céng Ghi cã TK Tæng sè 152 187.500.000 150.000.000 150.600.500 ..................... .......... 780.105.500 Ghi chó ............ Ngµy......th¸ng.....n¨m 2005... Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) C«ng ty cæ phÇn B¾c Long (Ký, ghi râ hä tªn) Chøng tõ ghi sæ TK 152 - Nguyªn vËt liÖu (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) TrÝch yÕu XuÊt x.m¨ng .......... Céng Chøng tõ Sè 065 NT 8/11 ........... TK§¦ 621 ....... Ngêi lËp Ghi cã TK KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) Ghi chó Tæng sè 152 104.030.000 ..................... .......... ............ 980.350.000 Ngµy......th¸ng.....n¨m 200... (Ký, ghi râ hä tªn) Sè liÖu trªn chøng tõ sæ kÕ ho¹ch ghi vµo sæ TK 152 - NVL. C«ng ty cæ phÇn B¾c Long Sæ C¸i TK 152 - Nguyªn vËt liÖu (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NT Chøng tõ Sè Ngµy 1/10 3/12 ...... 8/12 ...... 052 053 ...... 071 ...... 01/10 03/12 ...... 08/12 ...... DiÔn gi¶i Mua x. m¨ng Mua x.m¨ng ............... XuÊt x.m¨ng ............... Céng D CK Ngêi lËp (Ký, ghi râ hä tªn) TK§ ¦ 331 111 .... 621 .... Sè PS Nî Cã 95.000.000 100.000.000 ................... .......... 104.030.000 ................... .......... 1.085.908.500 980.350.000 105.558.500 Ngµy......th¸ng.....n¨m 2005... KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) 2. H¹ch to¸n C«ng cô dông cô: C«ng cô dông cô cña C«ng ty bao gåm: Gang tay , mò b¶o hiÓm (mò nhùa)... , viÖc nhËp kho ®îc tÝnh theo: Gi¸ thùc tÕ = Gi¸ mua + Chi phÝ thu mua + thuÕ (nÕu cã) C¸c chøng tõ h¹ch to¸n còng gièng nh phÇn h¹ch to¸n NVL v× theo tõng th¸ng mµ C«ng ty cã thÓ ®a ra c«ng cô dông cô th¼ng vµo s¶n xuÊt lu«n do chi phÝ nhá kh«ng th«ng qua viÖc nhËp kho vµ xuÊt kho vµ cã sù ®ång ý cña Gi¸m ®èc trong viÖc nµy. II. Ph¬ng ph¸p kÕ ho¹ch trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 1. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n NVL trùc tiÕp: - Chi phÝ NVL trùc tiÕp gåm: Gi¸ trÞ NVL chung, NVL phô ®îc dïng trùc tiÕp trong viÖc t¹o s¶n phÈm ®Ó theo dâi c¸c kho¶n NVL trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông TK 621 - Chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. - T¹i C«ng ty cæ phÇn B¾c Long NVL xuÊt dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc xuÊt kho hoÆc tõ mua ngoµi ®a trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Khi mua xi m¨ng xuÊt th¼ng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc xuÊt xi m¨ng tõ kho ra s¶n xuÊt s¶n phÈm , kÕ to¸n nhËp. + NÕu mua ®a th¼ng vµo s¶n xuÊt Nî TK 621 Nî TK 133 (nÕu cã) Cã TK : 111, 112, 331.... + NÕu xuÊt tõ kho: Nî TK 621 Cã TK 152 Cuèi kú kÕt chuyÓn NVL ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt kÕ to¸n ®Þnh kho¶n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK 154 Cã TK 621 Chi phÝ NVL trùc tiÕp ®îc h¹ch to¸n theo tr×nh tù Chøng tõ gèc Sæ chi phÝ SXKD Chøng tõ ghi sæ VÝ dô: Ngµy 08/12 C«ng Sæ c¸i C«ng ty xuÊt NVL dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm theo chøng tõ sè 071 víi sè tiÒn lµ : 120.000.000® C¨n cø nghiÖp vô ph¸t sinh kÕ to¸n ghi: Nî TK 621: 120.000.000 Cã TK 152: 120.000.000 Tõ chøng tõ gèc lµ phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi vµo sæ CPSXKD vµ chøng tõ ghi sæ C«ng ty cæ phÇn B¾c Long Sæ chi phÝ SXKD TK 621- Chi phÝ NVL (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) Chøng tõ Sè Ngµy NT 8/12 ... 071 ... 8/12 ... DiÔn gi¶i XuÊt NVL ............ Céng TK§¦ 152 ... Sè PS Tæng sè 120.000.000 ................ 980.350.100 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chia ra 109.030.000 ................. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy......th¸ng.....n¨m 200... Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) C«ng ty cæ phÇn B¾c Long (Ký, ghi râ hä tªn) Chøng tõ ghi sæ TK 621 - Chi phÝ NVL (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) Sè TK Nî Cã 2 3 621 152 TrÝch yÕu 1 XuÊt NVL ®Ó SXSP Ghi cã TK Nî 4 980.350.000 Cã 5 980.350.000 980.350.000 980.350.000 Ngµy......th¸ng.....n¨m 2005... Céng Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) Dùa vµo chøng tõ ghi sæ ®· ®îc chuyÓn ®Õn bé phËn kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ råi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã vµo sæ c¸i TK 621- Chi phÝ NVL trùc tiÕp. C«ng ty cæ phÇn B¾c Long Sæ c¸i TK 621 - Chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) CTGS Sè Ngµy ...... ........ DiÔn gi¶i ......... XuÊt NVL ®Ó SXSP KÕt chuyÓn vÒ TK 154 Céng Ngêi lËp (Ký, ghi râ hä tªn) TK§¦ ........ 152 154 Sè tiÒn Cã ........ 980.350.000 Nî ......... 980.350.000 980.350.000 980.350.000 Ngµy......th¸ng.....n¨m 2005... KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) 2. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: Trong s¶n xuÊt kinh doanh muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c¸c Doanh nghiÖp lu«n ph¶i c¹nh tranh lÉn nhau. §Ó t¨ng søc c¹nh tranh ngoµi viÖc gi¶m chi phÝ NVL trùc tiÕp, cßn ph¶i gi¶m chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. C«ng ty cæ phÇn B¾c Long ®· biÕt sö dông tiÒn l¬ng nh mét c«ng cô ®Ó Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khuyÕn khÝch c«ng nh©n n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, ngoµi l¬ng c¬ b¶n, C«ng ty cßn cã c¸c kho¶n nh thëng theo s¶n lîng, nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn s¶n phÈm, kü thuËt s¶n xuÊt. H×nh thøc tr¶ l¬ng cña C«ng ty dùa trªn c¬ së ®¬n gi¸ ®îc duyÖt tÝnh cho s¶n lîng thùc hiÖn hµng n¨m ë mçi ph©n xëng, qu¶n ®èc lµ nh÷ng ngêi sö dông b¶ng chÊm c«ng ®Ó theo dâi sè ngµy lµm viÖc cña c«ng nh©n, c¸n bé phßng ban. Nªn viÖc tËp hîp chi phÝ tiÒn l¬ng ®îc tÝnh cho ph©n xëng sau ®ã sÏ tËp hîp cho C«ng ty, mçi c«ng nh©n c«ng nghiÖp cña c«ng ty sÏ nhËn ®îc l¬ng theo h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm, ®iÒu nµy sÏ kÝch thÝch tinh thÇn lao ®éng h¨ng say t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho C«ng ty, t¹o ý thøc tr¸ch nhiÖm cho mçi c«ng nh©n ®ång thêi t¹o ra sù c«ng b»ng cho mçi c«ng nh©n lao ®éng. B¶ng chÊm c«ng cña mçi ph©n xëng sÏ lµm c¨n cø cho kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña tõng ph©n xëng, ®¬n gi¸ l¬ng quy ®Þnh vµ møc l¬ng c¬ b¶n cña mçi c«ng nh©n, kho¶n tiÒn l¬ng sÏ tÝnh l¬ng trªn b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ sau: + B¶ng chÊm c«ng. + B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng. C«ng ty cæ phÇn B¾c Long tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n gåm: C«ng nh©n tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. C«ng nh©n qu¶n lý ph©n xëng, phßng hµnh chÝnh, c¸n bé qu¶n lý C«ng ty ®îc tr¶ l¬ng theo thêi gian. TiÒn l¬ng tr¶ theo thêi gian lµ tiÒn l¬ng tr¶ theo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña c«ng nh©n vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña hä (tr×nh ®é tay nghÒ cña hä thÓ hiÖn trªn th¸ng l¬ng vµ bËc l¬ng vµ b¶ng l¬ng quy ®Þnh). Møc l¬ng th¸ng = Møc l¬ng ngµy Sè ngµy lµm viÖc Møc l¬ng theo thêi gian = Møc l¬ng ngµy x Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ Møc l¬ng ngµy = Møc l¬ng giê Sè giê lµm viÖc Khi tÝnh l¬ng cho CNV trùc tiÕp kÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 622 Cã TK 334, 338 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp h¹ch to¸n theo tr×nh tù sau: B¶ng chÊm c«ng B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Sæ chi phÝ SXKD Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i VÝ dô: Ngµy 30/3/2006 kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ tiÒn l¬ng, tæng l¬ng trong 3 th¸ng 1, 2 ,3 C«ng ty cæ phÇn B¾c Long B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi TT TK 334 - Ph¶i tr¶ CNV Ghi cã TK (Ghi nî TK 622) L¬ng Ph¶i tr¶ cho CNSX T10 TiÒn l¬ng th¸ng 2 11 TiÒn l¬ng th¸ng 3 12 1 Céng Phô cÊp TK 338- Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Thëng 2% (3382) Céng 334 15% (3383) 2% (3384) 45.302..000 1.500.000 6.500.000 55.302.000 1106040 8295300 1106040 45.302..000 1.500.000 6.500.000 55.302.000 1106040 8295300 1106040 38.560.418 1.500.000 6.500.000 48.580.418 971608,4 7287062,7 971.608,4 129.184.418 4.500.000 25.500.000 159.184.418 Céng 338 TK 335 10.507.380 10.507.380 9.230.279,5 30.245.039,5 Ngµy......th¸ng.....n¨m 2006... Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) C«ng ty cæ phÇn B¾c Long Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) Chøng tõ T Sè NT N 31/12 DiÔn gi¶i TK§¦ B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng 334 Tæng tiÒn Ghi nî c¸c TK Nî 159.184.418 159.184.418 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã 189.429.457,5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Céng 189.429.457,5 189.429.457,5 Ngµy......th¸ng.....n¨m 2005... Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) Tõ b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ C«ng ty cæ phÇn B¾c Long Chøng tõ ghi sæ TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) Chøng tõ Sè NT TrÝch yÕu TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho CNSX BHXH 19% K/C CFNCTT Sè tiÒn TK§¦ Nî Cã 30/3 334 159.184.418 30/3 338 30.245.039,5 30/ 154 Céng 189.429.457,5 189.429.457,5 189.429.457,5 Ngµy......th¸ng.....n¨m 200... Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) C«ng ty cæ phÇn B¾c Long Sæ c¸i TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) Chøng tõ Sè NT 31/12 DiÔn gi¶i B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng cho CNTT SX BHXH 19% KÕt chuyÓn Céng Ngêi lËp (Ký, ghi râ hä tªn) TK §¦ 334 338 154 Sè tiÒn Nî 159.184.418 30.245.039,5 189.429.457,5 Ngµy......th¸ng.....n¨m 200... KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) 3. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã 189.429.457.5 189.429.457.5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong s¶n xuÊt kinh doanh , tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp thêng xuyªn biÕn ®éng , ®Ó qu¶n lÝ chÆt chÏ t×nh h×nh TSC§ kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ mäi trêng hîp biÕn ®éng . - Khi t¨ng TSC§ ghi; Nî 211 : Tµi s¶n cè ®Þnh Nî 133 : ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ Cã 111, 112, 331 : Tæng gi¸ thanh to¸n. - Khi gi¶m TSC§ ghi: Trêng hîp thanh lÝ : Nî TK 811: Chi phÝ kh¸c Nî TK 214: Hao mßn TSC§ Cã TK 211: Nguyªn gi¸ TSC§  Tr×nh tù h¹ch to¸n khÊu hao TSC§ Hµng quÝ khi trÝch khÊu hao TSC§ ph©n bæ vµo c¸c ®èi tîng sö dông ,kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng tÝnh gi¸ trÞ hao mßn ®Ó ghi: Nî TK 627: KhÊu hao TSC§ sö dông ë ph©n xëng Nî TK 641 : KhÊu hao ë bé phËn b¸n hµng Nî TK 642: KhÊu hao TSC§ dïng ë bé phËn qu¶n lÝ. Cã TK 214 : Tæng sè khÊu hao ph¶i trÝch. §ång thêi ghi ®¬n vµo bªn Nî TK 009. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao theo thêi gian ®Ó tÝnh gi¸ trÞ hao mßn. Ph¬ng ph¸p nµy cè ®Þnh møc khÊu hao theo thêi gian nªncã t¸c dông thóc ®Èy C«ng ty n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. T¨ng sè s¶n phÈm lµm ra ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn. C¸ch tÝnh khÊu hao theo ph¬ng ph¸p nµy nh sau: Møc khÊu hao TSC§ n¨m = NG TSC§ x Tû lÖ khÊu hao. Møc KH th¸ng = NG TSC§ 12 x Tû lÖ khÊu hao 4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: Chi phÝ nh©n c«ng PX, Chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n sö dông TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chøng tõ kÕ to¸n bao gåm: + PhiÕu xuÊt kho + B¶ng chÊm c«ng. + B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng. + B¶ng tÝnh BHXH, BHYT, KPC§ + B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§. + Ho¸ ®¬n GTGT Khi xuÊt kho CCDC, phiÕu chi tiÒn, tÝnh l¬ng cho CNVPX, tÝnh khÊu hao TSC§, kÕ to¸n ghi. Nî TK 627 Cã TK 153, 334, 338, 214, 111... Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn vÒ TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Nî TK 154 Cã TK 627 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc h¹ch to¸n theo tr×nh tù. B¶ng chÊm c«ng B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Sæ chi phÝ SXKD Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i VÝ dô: Ngµy 08/1/2006C«ng ty xuÊt kho CCDC ®Ó phôc vô ph©n xëng víi sè tiÒn lµ 11.637.500®. C¨n cø vµo nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 627: 11.637.500 Cã 153: 11.637.500 VÝ dô: Theo b¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ ngµy 3/2/2006víi sè tiÒn lµ 456.705.800® kÕ to¸n ®Þnh kho¶n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK 627: 56.705.800 Cã TK 2141: 56.705.800 C«ng ty cæ phÇn B¾c Long Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) N T Chøng tõ Sè NT 54 ... DiÔn gi¶i 8/2 38 XuÊt kho CCDC ®Ó SX 15/2.. 28/2 Nî TK 627 cã TK Tæng sè tiÒn TK§¦ 153 L¬ng NVFX 11.637.500 334 15.250.000 . 214 56.705.800 80.672.420 Ngµy......th¸ng.....n¨m 2005... TÝnh KH TSC§ Céng Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) C«ng ty cæ phÇn B¾c Long (Ký, ghi râ hä tªn) Chøng tõ ghi sæ TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) Chøng tõ Sè NT NT XuÊt kho CCDC ®Ó SX ... TÝnh KH TSC§ Céng .... TK§¦ 8/3 .... 30/3 Nî 153 .... 214 Sè tiÒn 11.637.500 .... 56.705.800 80.672.420 Ngµy......th¸ng.....n¨m 200... Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 627 C«ng ty cæ phÇn B¾c Long Sæ C¸i TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung (Tõ 01/1 ®Õn 3/3/2006) Chøng tõ Sè NT 08/12 .... 31/12 DiÔn gi¶i XuÊt CCDC ®Ó SX ... TÝnh KH TSC§ TK§¦ 153 ... 214 Nî Sè tiÒn 11.637.500 .... 56.705.800 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã ... Cã .....
- Xem thêm -