june12

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
nguyenphuongthao3509

Đã đăng 2 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2015

Mô tả:

PHƯƠNG PHÁP 1: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ VÀ BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG. NGUYÊN TẮC: Trong các phản ứng hóa học, các nguyên tố và khối lượng của chúng đc bảo toàn. ====> Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành. Tổng khối lượng các chất trước phản ừng bằng tông khối lượng các chất sau phản ứng