Isolation and selection the thermophilic keratin degradation bacteria in dong thap province

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 9 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu