Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế gtgt trong kiểm toán bctc do công ty tnhh tư vấn kế toán và kiểm toán việt nam thực hiện

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34342 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A. Lêi më ®Çu §èi víi c¸c doanh nh©n vµ doanh nghiÖp “v¨n ho¸” - mét tõ xem ra kh«ng cã mÊy gi¸ trÞ ®èi víi c¸c cæ ®«ng cña mét doanh nghiÖp. Trong thùc tiÔn kinh doanh, kh¸i niÖm v¨n ho¸ cã thËt sù tån t¹i hay kh«ng, khi mµ khi mµ yÕu tè nµy kh«ng ®îc xem träng? §«i khi yÕu tè v¨n ho¸ cã thÓ lµm thay ®æi chiÕn lîc chung cña doanh nghiÖp hoÆc g©y tranh c·i vÒ c¸c h×nh thøc qu¶n lý vÉn ®îc xem lµ yÕu tè toµn cÇu. Sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c¸c quan hÖ quèc tÕ, sù toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ lu«n cho thÊy tÇm qu©n träng ngµy cµng cao cña c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh tõ sù ®a d¹ng cña v¨n ho¸ doanh nghiÖp. C¸c h×nh th¸i qu¶n lý míi víi c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ “Ch©n - ThiÖn - Mü” .C¸c h×nh thøc qu¶n trÞ kh¸c nhau cïng song song vµ “sèng chung” víi nhau. Chóng sÏ ®èi kh¸ng vµ kÕt qu¶ doanh nghiÖp sÏ thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B.Néi Dung I. V¨n ho¸ doanh nghiÖp víi sù thµnh ®¹t vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. 1.Kh¸i niÖm v¨n ho¸ doanh nghiÖp: V¨n ho¸ doanh nghiÖp lµ mét d¹ng cña v¨n ho¸ tæ chøc bao gåm nh÷ng gi¸ trÞ, nh÷ng nh©n tè v¨n ho¸ mµ doanh nghiÖp lµm ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, t¹o ra nªn c¸i b¶n s¾c cña doanh nghiÖp vµ t¸c ®éng tíi t×nh c¶m, lý trÝ vµ hµnh vi cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña nã. Lµ nÒn v¨n ho¸ ®Æc thï cña doanh nghiÖp, lµ c¸i ph©n biÖt gi÷a doanh nghiÖp nµy víi doanh nghiÖp kh¸c; lµ mét “tiÓu v¨n ho¸” vµ c¸i bé phËn nÕu so víi nÒn v¨n ho¸ cña mét d©n téc hay quèc gia. MÆc dï chØ lµ mét “tiÓu v¨n ho¸” thuéc lo¹i h×nh v¨n ho¸ céng ®ång nhng v¨n ho¸ doanh nghiÖp vÉn lµ mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu thµnh tè cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau: -Hµnh vi øng xö, phong c¸ch vµ lèi hµnh ®éng (chung) cña doanh nghiÖp. -C¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t v¨n ho¸ nghÖ thuËt nh ca, nh¹c, v¨n ch¬ng...cña doanh nghiÖp -Phong tôc, tËp qu¸n, thãi quen, t©m lý chung cña doanh nghiÖp. -C¸c truyÒn thuyÕt, huyÒn tho¹i hoÆc tÝn ngìng chung cña doanh nghiÖp. -C¸c triÕt lý, hÖ t tëng chung cña doanh nghiÖp. -HÖ thèng c¸c gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp. Nãi mét c¸ch kh¸c, v¨n ho¸ doanh nghiÖp chÝnh lµ lèi øng xö lèi sèng vµ ho¹t ®éng, lèi suy nghÜ vµ b¶ng c¸c gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp. Trong c¸c yÕu tè trªn, th× c¸c triÕt lý vµ b¶ng gi¸ trÞ cña doanhnghiÖp cã tÇm quan träng nhÊt. Mét b¶ng gi¸ trÞ - hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ - doanh nghiÖp bao gåm: -Ch©n: quan niÖm vÒ c¸i ®óng, c¸i cÇn ph¶i lµm, cÇn noi theo ®ång thêi ph©n biÖt c¸i sai, c¸i kh«ng ®îc phÐp lµm, hµnh vi cÇn lªn ¸n, lo¹i bá... -ThiÖn: quan niÖm vÒ c¸i tèt, thiÖn - nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc, quy ph¹m híng dÉn cho c¸c hµnh vi, hµnh ®éng phï hîp. §ång thêi, nã nhËn diÖn ®îc c¸i ¸c, c¸i xÊu, tr¸i víi l¬ng t©m cña doanh nghiÖp; c¸i cÇn bÞ lªn ¸n, lo¹i bá, phßng tr¸nh. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Mü: quan niÖm vÒ c¸i ®Ñp, sù hoµn thiÖn, c¸i cao c¶, anh hïng... mµ mäi thµnh viªn cña doanh nghiÖp cÇn v¬n tíi, duy tr× vµ b¶o vÖ. Tãm l¹i v¨n ho¸ doanh nghiÖp lµ sù kÕt hîp gi÷a m«i trêng v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp, hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp vµ c¸c nh©n tè v¨n ho¸ trong s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.Vai trß cña v¨n ho¸ doanh nghiÖp: §èi víi mét doanh nghiÖp v¨n ho¸ doanh nghiÖp t¹o ra sù thèng nhÊt, ®ång t©m cña mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp b»ng mét hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ - chuÈn mùc chung, tõ ®ã t¹o lªn mét nguån néi lùc chung cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp lµ sù tËp hîp cña nhiÒu c¸ nh©n víi nh÷ng nh©n c¸ch kh¸c nhau. TÝnh ®ång nhÊt, thèng nhÊt cña doanh nghiÖp chØ cã ®îc khi mäi thµnh viªn cña nã ®Òu tù gi¸c chÊp nhËn mét b¶ng thang bËc c¸c gi¸ trÞ chung. Nhê vËy doanh nghiÖp cã thÓ t¹o ra mét lùc céng hëng vµ ®éng lùc chung b»ng c¸ch hîp lùc tõ c¸c c¸ nh©n, bé phËn, ®¬n vÞ kh¸c nhau. §ång thêi víi chøc n¨ng ®Þnh híng ho¹t ®éng mét c¸ch tù gi¸c vµ réng kh¾p, v¨n ho¸ doanh nghiÖp cã thÓ khiÕn c¸c thµnh viªn ®i ®óng híng, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ mµ kh«ng cÇn cã qu¸ nhiÒu quy chÕ vµ mÖnh lÖnh chi tiÕt, thêng nhËt tõ cÊp trªn ban xuèng. V¨n ho¸ doanh nghiÖp m¹nh t¬ng hîp víi lèi qu¶n trÞ doanh nghiÖp coi träng kh¶ n¨ng cña nh©n viªn (thuyÕt Y, J, Z). Tr¸i l¹i, nh÷ng doanh nghiÖp cã mét nÒn v¨n ho¸ ngÌo nµn, dung tóng cho nh÷ng ph¶n gi¸ trÞ tån t¹i, sÏ t¹o ra mét m«i trêng phi v¨n ho¸ kh«ng khuyÕn khÝch ®îc tinh thÇn tù gi¸ cña nh©n viªn, kh«ng t¹o ra tÝnh thèng nhÊt trong hµnh ®éng cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian khëi sù cha thÓ cã mét v¨n ho¸ doanh nghiÖp æn ®Þnh tøc lµ cha thÓ cã mét b¶n s¾c ®Çy ®ñ. Qua mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng l©u dµi, díi sù l·nh ®¹o cña nh÷ng ngêi l·nh ®¹o doanh nghiÖp, võa ph¶i thÝch nghi, phï hîp, võa ph¶i ®Êu tranh ®æi míi víi nhiÒu thµnh c«ng vµ thÊt b¹i, c¸c yÕu tè v¨n ho¸ sÏ ®îc t¹o lËp, thö th¸ch ®Ó råi tån t¹i mét hÖ thèng, t¹o ra lèi ho¹t ®éng kinh doanh cña chÝnh nã. Trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp - còng lµ qu¸ tr×nh chän läc vµ t¹o lËp v¨n ho¸ cña nã vai trß cña ngêi l·nh ®¹o vµ bé phËn qu¶n lý cao cÊp cña doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng. Khi doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× cïng víi thêi gian, lý tëng, hÖ gi¸ trÞ, phong c¸ch qu¶n lý cña ngêi l·nh ®¹o sÏ ®îc “x· héi ho¸” trong m«i trêng nh©n v¨n cña doanh nghiÖp thÊm s©u vµo tõng thµnh viªn vµ dÇn dÇn ®Þnh h×nh nÒn v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®ã. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 V¨n ho¸ doanh nghiÖp cã tÝnh “di truyÒn”, b¶o tån ®îc c¸i b¶n s¾c cña doanh nghiÖp qua nhiÒu thÕ hÖ thµnh viªn, t¹o ra kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. Cã thÓ vÝ v¨n ho¸ doanh nghiÖp nh mét bé “gen” cña nã “cho nªn th¸ch thøc ®èi víi nh÷ng ngêi s¸ng lËp vµ t¹o dùng c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o bé “gen” tèt cho doanh nghiÖp cña m×nh”. Mét doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tù ®æi míi vµ ph¸t triÓn l©u dµi th× sím muén bÞ thÞ trêng c¹nh tranh tíc mÊt tÊm c¨n cíc (bÞ s¸t nhËp, gi¶ thÓ, ph¸ s¶n...).Tr¸i l¹i, doanh nghiÖp sÏ cã kh¶ n¨ng b¶o tån vµ di truyÒn b¶n s¾c, nÕu cã n¨ng lùc ph¸t triÓn bÒn v÷ng.Bëi vËy tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ngêi s¸ng lËp vµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp kh«ng chØ lµ viÖc t×m kiÕm lîi nhuËn mµ cßn lµ viÖc t¹o lËp ®îc mét nÒn v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®Ëm ®µ mµu s¾c nh©n v¨n vµ phï hîp víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Lµm ®îc nh vËy, hä sÏ thu hót ®îc nh©n tµi, khiÕn mäi ngêi ®oµn kÕt ®ång lßng tËp trung trÝ tuÖ, søc lùcvµ thêi gian cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓncña doanh nghiÖp; khiÕn mäi thµnh viªn d¸m ®¬ng ®Çu víi thö th¸ch, ®ång cam céng khævît mäi khã kh¨n mµ vÉn gi÷ ®îc lßng trung thµnhvíi mét lý tëng cao c¶. Qua qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®ã mµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®îc di truyÒn cho c¸c thÕ hÖ thµnh viªn, søc sèngcña doanh nghiÖp cßn l©u dµi h¬n ®êi sèng cña nh÷ng nhµ s¸ng lËp vµ l·nh ®¹o nã. MÆt kh¸c muèn cã v¨n ho¸ doanh nghiÖp th× b¶n th©n nh÷ng ngêi s¸ng lËp ra doanh nghiÖp ph¶i cã nh©n c¸ch ho¸ vµ coi träng c¸c nh©n tè v¨n ho¸, t¹o ra m«i trêng th¸ch thøc sö dông c¸c nguån lùc vµ n¨ng lùc cña doanh nghiÖp mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ l©u dµi, t¹o ra ph¬ng thøc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. II.Liªn hÖ thùc tÕ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng (1996)®· kh¼ng ®Þnh r»ng: “V¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi, võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi”Chñ tr¬ng cña §¶ng t¹i Héi nghÞ lÇn thø 5 ban chÊp hµnh Trung ¦¬ng kho¸ VIII (1998) lµ yªu cÇu c¸c cÊp, c¸c nghµnh, cho tíi mçi ngêi d©n, cÇn cè g¾ng ®a c¸c yÕu tè v¨n ho¸, tinh thÇn thÊm s©u vµo c¸c lÜnh vùc ®êi sèng, X· héi, tõ c¸ch øng sö trong gia ®×nh, trong Trêng häc, X· héi ®Ðn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, giao tiÕp. Thùc tiÔn s¶n xuÊt, kinh doanh ®· chøng minh r»ng doanh nh©n vµ doanh nghiÖp nµo coi träng nh©n tè v¨n ho¸ trong kinh doanh th× sÏ ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc - kiÓu kinh doanh cã v¨n ho¸vµ cã ®iÒu kiÖn l©u dµi, 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Bªn c¹nh c¸c m«i trêng cã v¨n ho¸ doanh nghiÖp cã m«i trêng bªn trong phi v¨n ho¸, hay cè t×nh chµ ®¹p lªn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cßn gäi lµ cã “v¨n ho¸ xÊu”, mµ v× lý do nµo ®ã vÉn cã thÓ tån t¹i kh¸ l©u dµi cã thÕ vÉn thu ®îc lîi nhuËn nhng ®ã chØ lµ mãn nî tríc m¾t vµ ng¾n h¹n sím muén th× ngêi tiªu dïng vµ x· héi sÏ ph¸t hiÖn ra b¶n chÊt xÊu cña kiÓu kinh doanh “¨n xæi” vµ “chôp giËt” vµ kh«ng thÓ tån t¹i l©u dµi. M«i trêng kinh doanh níc ta trong thÕ kû XXI ®· vµ ®ang diÔn ra sù thay ®æi lín lao s©u s¾c. Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ®ang më ra nhiÒu th¸ch thøc vµ c¬ héi míi. C«ng viÖc kinh doanh ®ßi hái giíi doanh nghiÖp níc ta kh«ng nh÷ng ph¶i n©ng cao tr×nh ®ä v¨n minh (vÒ c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý, chÊt lîng s¶n phÈm...) mµ cßn ph¶i thÓ hiÖn ®îc c¸i riªng, c¸i b¶n s¾c cña m×nh trong mèi quan hÖ c¹nh tranh vµ hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Trong bèi c¶nh nh vËy, viÖc ph¸t huy cac yÕu tè trong kinh doanh kh«ng nh÷ng t¹o ra mét nguån néi lùc m¹nh mµ cßn lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh lín kh«ng thÓ bá qua cña c¸c nhµ doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp còng cÇn chó ý ®Õn quan ®iÓm th¬ng trêng nh chiÕn trêng, muèn th¾ng ®îc “®èi thñ c¹nh tranh, th× ph¶ibiÕt m×nh biÕt ngêi”. Muèn râ ®îc ®èi thñ c¹nh tranh ph¶i nghiªn cøuv¨n ho¸ kinh doanh cña hä. Sau ®©y lµ thùc tr¹ng cña C«ng ty qu¶n lý bÕn xe, bÕn tµu Qu¶ng Ninh 1. Liªn hÖ thùc tÕ C«ng ty Qu¶n lý bÕn xe, bÕn tµu Qu¶ng Ninh vît khã kh¨n híng tíi môc tiªu chÊt lîng vµ v¨n ho¸ trong doanh nghiÖp C«ng ty bÕn xe, bÕn tµu Qu¶ng Ninh lµ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých víi chøc n¨ng qu¶n lý c¸c bÕn xe kh¸ch c«ng céng bÕn tµu Cöa Lôc, c¶ng tµu Du lÞch B·i ch¸y vµ tÊt c¶ c¸c bÕn xe, bÕn tµu tõ Mãng C¸i ®Õn §«ng triÒu. Lµ Doanh nghiÖp mang nhiÒu tÝnh phøc t¹p cña x· héi, C«ng ty lu«n ®a c¸c c«ng t¸c an ninh, an toµn lªn hµng ®Çu. B»ng mäi c¸ch th«ng tin, tuyªn truyÒn ®Ó kh¸ch n¾m b¾t dîc mäi quy ®Þnh gi¸ c¶ cña tõng lo¹i dÞch vô, kh«ng bÞ t nh©n lîi dông ¶nh hëng tíi quyÒn lîi cña kh¸ch. HiÖn nay, c«ng ty cã ba bÕn xe kh¸ch chÊt lîng cao c¸c bÕn xe ®· ®îc qu¶n, trËt tù v¨n minh an toµn vÖ sinh. VÒ bÕn tµu cung rÊt phøc t¹p nhng c«ng ty còng ®· phèi hîp chÆt chÏvíi lùc lîng c¶nh s¸t giao th«ng ®êng thuû, ®êng bévµ lùc lîng c«ng an tØnh trong c«ng viÖc g÷ g×n an ninh trËt tù. ¤ng D¬ng §øc Quý ®· lu«n nh¾c ®Õn yÕu tè ®µo t¹o con ngêi: “c¬ së vËt chÊt cÇn ph¶i ngang tÇm vãi yÕu tè con ngêi”. C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo häc c¸c líp t¹i chøc ®Ó n©ng cao tr×ng ®é. Hiªn nay C«ng ty ®· cã gÇn 50 ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµ cã gÇn 30 ngêi ®ang theo häc nghiÖp vô t¹i c¸c trêng më c¸c líp nghiÖp vô theo gi¸o ¸n chuyªn m«n cña c«ng ty . N¨m 2001 C«ng ty sÏ më réng c¶ng bÕn tµu du lÞch h¬n 4000 met vu«ng ®Ó phôc vô kh¸ch du lÞch ngµy mét gia t¨ng. Hiªn nay , c¶ng tµu du lÞch c¬ së vËt chÊt vÉn cßn nghÌo nµn, hµng ngµy tiÒn chi thu rÊt nhiÒu cho nªn cÇn trang bÞ thªm, c¬ së th«ng tin, hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng, biÓn b¸o...C¸c bÕn xe còng cÇn n©ng cÊp më réng nh bÕn xe Mãng C¸i, hiÖn nay ®· tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, dù tÝnh cuèi n¨m 2001 sÏ thi c«ng. Sau ®ã më réng vµ n©ng cÊp tiÕp c¸c hÖ thèng bÕn b·i nh Qu¶ng hµ, Tiªn Yªn, Vµng Danh, Hßn Gai, B·i Ch¸y, Cöa ¤ng... Hµng lo¹t dù ¸n ®· vµ ®ang ®îc tØnh phª duyÖt, muèn lµm ngoµi nguån vèn ng©n s¸ch cña C«ng ty còng ph¶i ph¸t huy hÕt néi lùc cña m×nh ®Ó t¹o ra vèn b»ng sù nç lùc phÊn ®Êu cña ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty lu«n lu«n vît so víi kÕ ho¹ch n¨m. Thùc hiÖ ®ãng gãp nép ngoµi ng©n s¸ch nhµ níc vît møc c¸c chØ tiªu ®îc giao, ®îc TØnh ®¸nh gi¸ cao vÒ thµnh tÝch nép thuÕ vît møc, ®îc tÆng b»ng khen vµ phÇn thëng cña tØnh. Víi sù phÊn ®Êu ph¸t triÓn n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña l·nh ®¹o c«ng ty cïng víi sù lao ®éng kh«ng mÖt mái, kh«ng ng¹i khã kh¨n cña C¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty, hy väng r»ng C«ng ty qu¶n lý bÕn xe, bÕn tµu Qu¶ng Ninh sÏ lµ ®iÓm s¸ng cña ngµnh giao th«ng Qu¶ng Ninh. 2. C¸c gi¶i ph¸p ®Ó thµnh ®¹t vµ ph¸t tiÓn C«ng ty Theo nh em biÕt v¨n ho¸ doanh nghiÖp víi sù thµnh ®¹t vµ ph¸t triÓn mét doanh nghiÖp cña mét doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng yÕu tè nh: - C¹nh tranh lµnh m¹nh - HiÓu râ vÒ v¨n ho¸ doanh nghiÖp cña ®èi thñ - §¹t lßng tin vµo nh©n viªn - §¶m b¶o an toµn th«ng tin néi bé - Trang bÞ cho nh©n viªn nh÷ng kiÕn thøc ®Ó phôc vô cho C«ng ty - Qu¶n lý doanh nghiÖp phï hîp theo tõng giai ®o¹n - Tr¶ l¬ng cho nh©n viªn phï hîp víi søc lùc mµ hä bá ra - T¹o ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng - C¬ së vËt chÊt tèt - Giíi thiÖu C«ng ty qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, B¸o... C. KÕt luËn 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trªn c¬ së cña mét nÒn v¨n ho¸ kinh doanh chung cña d©n téc. C¸c doanh nghiÖp níc ta cÇn vËn dông, s¸ng t¹o ra v¨n ho¸ ®Æc thï cña m×nh ®Ó viÖc kinh doanh võa cã tÝnh tiªn tiÕn võa cã b¶n s¾c d©n téc ®Ëm ®µ vµ giµu tÝnh nh©n v¨n nhê vËy ®¹t tíi hiÖu qu¶ cao vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. §ã lµ kh¸t väng chung cña nh©n lo¹i , sù ®ång thuËn trong c¸c gi¸ trÞ Ch©n ThiÖn - Mü. Kinh doanh ph¶i phï hîp víi b¶n s¾c d©n téc ®Ó ph¸t triÓn néi lùc vµ lîi thÕ c¹nh tranh. CÇn t×m c¸ch ph¸t huy vai trß cña c¸c nh©n tè v¨n ho¸ kinh doanh ®Ó kinh doanh trong quü ®¹o cã v¨n ho¸ tuyÖt ®èi kh«ng bao giê hy sinh v¨n ho¸ ®Ó ®æi lÊy kinh tÕ. Môc Lôc 1. V¨n ho¸ kinh doanh vµ triÕt lý kinh doanh 2. V¨n ho¸ khinh doanh 3. B¸o nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn 4. B¸o tµi chÝnh 7
- Xem thêm -