Giáo trình html và javascript

  • Số trang: 238 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59123 tài liệu

Mô tả:

VIETHANIT MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG.........................................................................................1 1.1 Các ngôn ngữ đánh dấu dùng cho thiết bị điện tử............................................................1 1.1.1 Ngôn ngữ đánh dấu thiết bị cầm tay..........................................................................1 1.1.2 Ngôn ngữ đánh dấu vô tuyến.....................................................................................1 1.1.3 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản thu nhỏ..................................................................1 1.2 Các ngôn ngữ đánh dấu văn bản ứng dụng Web..............................................................2 1.2.1 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản...............................................................................2 1.2.2 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng.....................................................................................2 1.2.3 Ngôn ngữ XHTML....................................................................................................2 1.2.4 Ngôn ngữ DHTML....................................................................................................3 1.3 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML).......................................................................3 1.3.1 Giới thiệu HTML.......................................................................................................3 1.3.2 Đặc điểm của HTML.................................................................................................4 1.3.3 Cấu trúc của một tài liệu HTML................................................................................5 1.3.4 Qui trình tạo một tài liệu HTML................................................................................6 CHƯƠNG 2: CÁC THẺ CƠ BẢN TRONG HTML..................................................................8 2.1 Thẻ và các thuộc tính của thẻ............................................................................................8 2.2 Các thẻ cơ bản trong HTML.............................................................................................9 2.2.1 Thẻ xác định văn bản HTML.....................................................................................9 2.2.2 Thẻ xác định phần đầu cho trang web.......................................................................9 2.2.3 Thẻ xác định tiêu đề cho văn bản HTML..................................................................9 2.2.4 Thẻ xác định phần thân cho trang web......................................................................9 2.2.5 Thẻ xác định các danh mục trang web....................................................................10 2.2.6 Thẻ tạo danh sách.....................................................................................................11 2.2.6.1 Thẻ tạo danh sách không thứ tự........................................................................12 2.2.6.2 Thẻ tạo danh sách có thứ tự..............................................................................14 2.2.6.3 Thẻ xác định văn bản trang web.......................................................................19 2.2.7 Thẻ xác định văn bản trang web..............................................................................19 2.2.8 Thẻ tạo đường thẳng................................................................................................19 2.2.9 Thẻ xác định dòng chú thích....................................................................................21 2.3 Các thẻ vận dụng với văn bản.........................................................................................21 2.3.1 Thẻ vận dụng cho kiểu chữ......................................................................................21 2.3.1.1 Làm chữ đậm....................................................................................................21 2.3.1.2 Làm chữ in nghiêng.........................................................................................22 2.3.1.3 Thay đổi kích thước chữ...................................................................................23 2.3.1.4 Tạo dòng chữ thấp............................................................................................23 2.3.1.5 Tạo dòng chữ cao..............................................................................................24 2.3.1.6 Gạch ngang và gạch dưới chữ...........................................................................25 2.3.1.7 Tạo chữ dạng riêng...........................................................................................25 2.3.1.8 Tạo dạng chữ bị xoá..........................................................................................25 2.3.1.9 Tạo dạng chữ chèn vào.....................................................................................25 2.3.2 Thẻ vận dụng cho hiệu ứng font chữ.......................................................................25 2.3.2.1 Chọn font chữ cho văn bản...............................................................................25 2.3.2.2 Đổi cỡ chữ văn bản...........................................................................................26 2.3.2.3 Chọn cỡ chữ mặc định......................................................................................27 2.3.2.4 Đổi màu chữ......................................................................................................27 2.3.2.5 Làm chữ nhấp nháy...........................................................................................27 2.4 Thẻ vận dụng trình bày trang Web.................................................................................27 HTML và JavaScript Trang i VIETHANIT 2.4.1 Lựa chọn màu nền....................................................................................................27 2.4.2 Lựa chọn hình ảnh làm nền......................................................................................28 2.4.3 Chỉnh lề cho trang Web...........................................................................................29 2.4.4 Tạo đoạn văn bản.....................................................................................................29 2.4.5 Ngắt đoạn.................................................................................................................30 2.5 Một số thẻ đặc biệt khác.................................................................................................30 2.5.1 Thẻ làm việc với siêu liên kết..................................................................................31 2.5.1.1 Giới thiệu siêu liên kết và URL........................................................................31 2.5.1.2 Sử dụng siêu liên kết.........................................................................................32 2.5.2 Thẻ Meta..................................................................................................................38 2.5.3 Các thẻ DIV và SPAN.............................................................................................39 2.5.4 Các thẻ mức đoạn.....................................................................................................40 2.5.4.1 Thẻ
.............................................................................................40 2.5.4.2 Thẻ
....................................................................................41 2.5.4.3 Thẻ
.......................................................................................................42
2.6 Sử dụng ký tự đặc biệt trong tài liệu HTML...................................................................43
CHƯƠNG 3: LÀM VIỆC VỚI BẢNG, BIỂU MẪU, KHUNG VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN.....48
3.1 Làm việc với bảng...........................................................................................................48
3.1.1 Cách tạo bảng...........................................................................................................48
3.1.2 Các thuộc tính của bảng...........................................................................................50
3.1.2.1 Thuộc tính của thẻ ..........................................................................50
3.1.2.2 Thuộc tính của thẻ ..................................................................................50
3.1.2.3 Thuộc tính của thẻ 
..................................................................................50 3.1.3 Hiệu chỉnh bảng.......................................................................................................52 3.1.3.1 Tạo khung viền cho bảng..................................................................................52 3.1.3.2 Thay đổi kích thước bảng.................................................................................53 3.1.3.3 Bổ sung cạnh và đường kẻ lưới........................................................................53 3.1.3.4 Trang trí văn bản chung quanh bảng.................................................................54 3.1.3.5 Kết hợp các cột và các dòng.............................................................................55 3.1.3.6 Canh lề nội dung trong ô...................................................................................57 3.1.3.7 Sử dụng hình ảnh làm nền cho bảng.................................................................58 3.2 Làm việc với biểu mẫu....................................................................................................59 3.2.1 Sử dụng biểu mẫu....................................................................................................60 3.2.2 Phần tử FORM.........................................................................................................60 3.2.3 Các phần tử nhập của HTML...................................................................................61 3.2.3.1 Phần tử INPUT.................................................................................................61 3.2.3.2 Button................................................................................................................62 3.2.3.3 Textbox.............................................................................................................62 3.2.3.4 Checkbox..........................................................................................................62 3.2.3.5 Radio.................................................................................................................62 3.2.3.6 Submit...............................................................................................................63 3.2.3.7 Ảnh....................................................................................................................63 3.2.3.8 Reset..................................................................................................................63 3.2.3.9 Phần tử TextArea..............................................................................................65 3.2.3.10 Phần tử BUTTON...........................................................................................66 3.2.3.11 Phần tử Select.................................................................................................67 3.2.3.12 Phần tử LABEL..............................................................................................70 3.2.4 Tạo biểu mẫu............................................................................................................72 3.2.4.1 Thiết lập tiêu điểm (Focus)...............................................................................74 3.2.4.2 Thứ tự tab..........................................................................................................74 3.2.4.3 Phím truy cập (Access Keys)............................................................................74 HTML và JavaScript Trang ii VIETHANIT 3.2.4.4 Phần tử vô hiệu hoá...........................................................................................74 3.3 Làm việc với khung........................................................................................................75 3.3.1 Tại sao sử dụng khung?...........................................................................................75 3.3.2 Làm việc với khung................................................................................................75 3.3.2.1 Sử dụng khung..................................................................................................75 3.3.2.2 Liên kết các khung............................................................................................80 3.3.2.3 Phần tử NOFRAMES.......................................................................................81 3.3.2.4 Phần tử IFRAMES (inline frame).....................................................................82 3.4 Làm việc với đa phương tiện..........................................................................................83 3.4.1 Sử dụng hình ảnh trong tài liệu HTML...................................................................83 3.4.1.1 Chèn ảnh tĩnh....................................................................................................84 3.4.1.2 Chèn ảnh động (.GIF) vào tài liệu HTML........................................................86 3.4.2 Chèn âm thanh vào tài liệu HTML..........................................................................87 3.4.3 Chèn video vào tài liệu HTML................................................................................88 CHƯƠNG 4: STYLE SHEET..................................................................................................89 4.1 DHTML..........................................................................................................................89 4.1.1 Giới thiệu DHTML..................................................................................................89 4.1.2 Các đặc điểm của DHTML......................................................................................90 4.2 Style sheet.......................................................................................................................91 4.2.1 Khái niệm, chức năng và các lợi ích của style sheet................................................91 4.2.2 Quy tắc stylesheet....................................................................................................94 4.2.3 Các Selector trong style sheet..................................................................................96 4.2.4 Kết hợp và chèn một style sheet vào tài liệu HTML.............................................103 4.2.5 Thiết lập thuộc tính trong style sheet.....................................................................105 CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ JAVASCRIPT...................................................................106 5.1 Giới thiệu về Javascript.................................................................................................106 5.1.1 Javascript là gì?......................................................................................................106 5.1.2 Tìm hiểu lịch sử của JavaScript.............................................................................106 5.1.2.1 Nguồn gốc của JavaScript...............................................................................107 5.1.2.2 JavaScript đến với Internet Explorer..............................................................107 5.1.2.3 JavaScript trở thành chuẩn chính thức............................................................107 5.1.2.4 JavaScript hiện nay đã phát triển đến đâu?.....................................................108 5.1.3 Nhúng Javascript vào file HTML..........................................................................108 5.1.3.1 Dùng thẻ