Tài liệu Giáo án mầm non nghề nghiệp

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP Thời gian thực hiện 5 tuần từ ngày 17/11 đến ngày 19/12/2014 Mục tiêu yêu cầu 1.phát triển thể chất - Trẻ biết lợi ích của việc ăn uống đầy đủ và hợp lý đối với sức khỏe con người - Biết làm tốt một số công việc tự phục vụ hàng ngày - Trẻ biết một số đồ dùng vật liệu nguy hiểm và cách phòng tránh - Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh (CS 15) - Không chơi ở những nơi mất vệ sinh và nguy hiểm ( CS 23) - Trẻ biết thực hiện và phối hợp nhịp nhàng các hoạt động : Đi chạy, bò , trườn chui qua ghế, bắt bóng khéo léo không để bóng rơi, biết trườn và trèo qua ghế, một số động tác thao tác của một số nghề - Ném xa bằng 1 tay, bật xa 50cm - Trèo lên xuống thang - Chạy chậm 100- 120cm - Bò bằng bàn tay bàn chân qua 5-6 chiếc hộp cách nhau 60cm - Ném xa bằng 2 tay - Bật xa tối thiểu 50cm (CS 1) - Bò dích dắc qua 7 hộp - Bò chui qua cổng - Trò chơi vận động : Ai ném xa nhất – đập và bắt bóng – cướp cờ- ai nhanh hơn 2.Phát triển nhận thức - Biết trong xã hội có nhiều nghề, lợi ích của nghề đó đối với đời sống con người 1 - Biết 1 số nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương qua một số đặc điểm mỗi bật - Phân loại sản phẩm của một số nghề - Phân loại 1 số đồ dùng theo công dụng và chất liệu (CS96) - Kể được 1 số nghề phổ biến nơi trẻ sống(CS98) - Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân kết quả đơn giản trong cuộc sống hàng ngày (CS 114) - Nhận biết – phân biệt khối cầu khối trụ - Đếm đến 7 nhận biết nhóm có 7 đối tượng , nhận biết số 7 - Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7 3.Phát triển ngôn ngữ - Nghe hiểu nội dung câu chuyện, nghe các bài hát , ca dao, đồng dao phù hợp - Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng ánh mắt cử chỉ phù hợp (CS 74) - Bày tỏa nhu cầu tình cảm và hiểu biết bản thân bằng các loại câu khác nhau, sữ dụng đúng từ ngữ và câu tron giao tiếp hàng ngày - Biết sử dụng từ phù hợp để trò chuyện , thảo luận nêu những nhận xét về 1 số nghề phổ biến truyền thống của địa phương - Nhận dạng 1 số chữ cái trong các từ chỉ nghề nghiệp, dụng cụ sản phẩm của nghề - Kể lại được nội dung câu chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (CS71) - Đọc chuyện theo tranh đã biết ( CS84) - Đọc các bài thơ,ca dao, đồng dao về ngành nghề - Bắt chước hành vi viết và sao chép chữ cái ( CS88) 4.Phát triễn tình cảm kỹ năng xã hội - Biết ngành nghề đều có ích trong xã hôi và đều đáng quí 2 - Biết yêu quí lao động - Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ nét mặt ( CS36) - Sẳn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn (CS45) - Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh( CS 40) - Thể hiện sự thân thiện đoàn kết với bạn bè (CS50) 5.Nghệ thuật thẩm mỹ - Thể hiện tnhf cảm thái độ khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát bản nhạc, ngắm nhìn các cảnh đẹp của sự vật thiên nhiên và các tác phẩm nghệ thuật - Biết hát và vận động nhịp nhàng theo nhịp cảu bài hát và thể hiện sắc thái phù hợp - Sữ dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu bài hát - Biết phối hợp các hình dạng màu sắc qua hình vẽ, nặm , xé dán - Biết cắt theo đường vèn thẳng hoặc con của các hình đơn giản ( CS 7) Chủ đề nhánh 1 : Nghề giáo viên Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 17-21/11/2014 Hoạt động sáng : Đón trẻ trò chuyện với trẻ về một số nghề như xây dựng ,bán hàng, du lịch..... Dạy trẻ hát- đọc thơ về chủ điểm a. Thể dục s¸ng: Môc ®Ých - yªu cÇu: - TrÎ tËp tõng ®éng t¸c nhÞp nhµng theo hiÖu l¹nh cña c«. 3 - RÌn kÜ n¨ng phèi hîp tay ch©n nhÞp nhµng khÐo lÐo. - Ph¸t triÓn c¸c tè chÊt vËn ®éng, sù khÐo lÐo, c¸c nhãm c¬. - BiÕt gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ. ChuÈn bÞ: S©n b·i s¹ch sÏ, s¾c x«, d©y n¬ cho mçi trÎ. Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng 1: - C« dïng xắc x« tập trung trẻ thành 3 hàng dọc theo tổ, cho trẻ lần lượt đi và chạy theo c¸c kiểu kh¸c nhau, sau đã chuyÔn đội h×nh thành 3 hàng ngang giản c¸ch đều. Ho¹t động 2: C« giới thiệu tªn động t¸c và h« cho trẻ tập - ĐT H« hấp: Thæi n¬ bay - ĐT tay: Hai tay đưa ngang, ngËp khñy tay +TTCB: Đứng th¼ng khÐp ch©n,tay để dọc th©n NhÞp 1:Bíc ch©n tr¸i lªn tríc mét bíc nhá,ch©n ph¶i kiÔng gãt,tay ®a ngang,lßng bµn tay ngöa: NhÞp 2:GËp khñy tay Nhịp 3:§a 2 tay ra ngang Nhịp 4 :Về TTBĐ Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như trªn. Đổi ch©n - ĐT Ch©n: Ngåi xæm ,®øng lªn liªn tôc +TTCB:Đứng thẳng,tay thả xu«i Nhịp 1:§a 2 tay ra ngang 4 Nhịp 2:Ngồi xổm,tay đưa ra phía trước Nhịp3:như nhịp 1 Nhịp 4:về TTBĐ Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như trªn ®ổi ch©n - §T bông: §øng quay ngêi sang 2 bªn. +TTCB: Đứng thẳng, tay thả xuôi. Nhịp 1: Bước chân trái sang bên một bước rộng bằng vai, hai tay đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau Nhịp 2: Nghiªng ngêi sang bªn tr¸i Nhịp 3: Như nhịp 1 Nhịp 4: Về TTCB. Nhịp 5,6,7,8: Tiếp tục như trên. Đổi chân. - ĐT Bật: Bật ch©n tríc,ch©n sau +TTCB: Đứng thẳng, tay ch«ng h«ng NhÞp 1:BËt t¸ch ch©n tr¸i ra phÝa tríc,ch©n ph¶i ra phÝa sau NhÞp 2:BËt ®æi ngîc l¹i Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại, hít thở nhẹ nhàng. 2. Hoạt động góc: Môc ®Ých - yªu cÇu: - TrÎ ho¹t ®éng ë c¸c gãc , biÕt ®îc c¸ch ch¬i ë c¸c gãc phï hîp víi chñ ®Ò . - BiÕt phèi hîp vai ch¬i, nhãm ch¬i víi nhau. 5 - RÌn c¸c kÜ n¨ng nh t« mµu, vÏ, nÆn, l¾p r¸p. - Ph¸t triÓn trÝ tëng tîng, trÝ nhí, kh¶ n¨ng t duy, sù khÐo lÐo vµ s¸ng t¹o, ph¸t triÓn ng«n ng÷. - Gi¸o dôc trÎ ý thøc kü luËt, biÕt ch¬i cïng b¹n vµ chia sÏ víi b¹n. Tæ chøc ho¹t ®éng: Cho trẻ chơi các góc Gãc ph©n vai: Chơi đóng vai chơi gia đình,bán hàng, lớp học của cô giáo Góc xây dựng: xây dựng lắp ghép doanh trại bộ đội, xây dựng trường học Góc học tập: làm sách tranh về nghề. Đọc các bài ca dao, tục ngữ ngành nghề. Góc nghệ thuật: - Múa hát các bài về ngành nghề -Tô màu,cắt dán 1 số đồ dùng,dụng cụ của nghề, vẽ cô giáo, chú bộ đội ... Góc khoa học: Trò chơi học tập phân biệt các hình,khối cầu,trụ,vuông,chữ nhật.. * Cho trẻ nhận ký hiệu, chọn góc chơi, cô gợi ý cho trẻ thoả thuận để trẻ tự phân nhóm, phân vai chơi. * Quá trình chơi: Cô cho trẻ chơi theo vai mà mình đã chọn, cô đến từng góc để hướng dẫn trẻ chơi, cô tạo tình huống để giúp trẻ thiết lập mối quan hệ qua lại giữa các góc chơi. * Nhận xét sau khi chơi: Tuỳ theo tình hình của từng buổi chơi để cô gợi ý cho trẻ nhận xét về vai chơi và hành động chơi. Cho trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định. 6 Kế hoạch hoạt động ngày Thứ 2 ngày 17 tháng 11 năm 2014 Hoạt động học Trèo lên xuống thang T/C ai nhanh hơn 1.Mục tieu yêu cầu a) Kiến thức Trẻ biết lên xuống thang theo sự hướng dẫn của cô b) Kỹ năng Luyện kỹ năng phối hợp chân tay nhịp nhàng khi vận động Phát triển cơ tay,chân lưng bụng cho trẻ c) Thái độ Trẻ có ý thức thi đua trong giờ học 2.Chuẩn bị Sân tập Thang 6 vòng thể dục, 3.Tiêến hành Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ *) Ổn định tổ chức gây hứng thú 7 Cho trẻ đọc bài thơ “ Hạt gạo làng ta” Đọc Đàm thoại về bài thơ? Hạt gạo làng ta Đàm thoại về chủ điểm? Trả lời Trong xã hội các con biết những nghề gì ? Kể tên một số nghề GD trẻ yêu quí các nghề? Lắng nghe Hoạt động 1 : Khởi động Cho trẻ đi kết hợp với các kiểu chân, đi bằng mũi bàn chân,gót bàn chân, đi nhanh , đi chận Cho trẻ tập hợp thành 2 hàng dọc Làm theo cô Chuyển hàng Từ 2 hàng dọc thàng 4 hàng ngang Hoạt động 2 : Trọng động *) Bài tập phát triển chung ĐTT (3 x 8 nhịp ) Làm theo cô 2 tay dang ngang,2 tay úp vào vai ĐTC (4 x 8 nhịp ) Làm theo cô Chân trước chân sau ,,chân trước hơi khuỵ,tay đưa chéo theo chân ĐTB : ( 4 x 8 nhịp ) Ngồi thẳng,chân duỗi về trước,2 tay gio lên cao,2 tay úp chạm vào mũi bàn chân Làm theo cô ĐTB : 2 x 8 nhịp ) Bật chụm chân tách chân Làm theo cô Từ 4 hàng ngang chuyển thành 2 hàng dọc đối diện nhau 8 *)Vận động cơ bản Chuyển hang Cô làm mẫu lần 1 không phân tích Lần 2 phân tích TTCB: Khi cã hiÖu lÖnh, c« ®Õn tríc thang m¾t nh×n th¼ng trÌo lªn thang, khi trÌo c« phèi hîp ch©n nä, tay kia ®Ó trÌo. Cø nh thÕ c« trÌo lªn hÕt thang råi nhÑ nhµng trÌo xuèng. Chú ý lắng nghe Cho trẻ khá lên làm mẫu Lần lượt cho trẻ thực hiện Cô chú ý sữa sai cho trẻ Cho 2 đội thi nhau thực hiện 2-3 trẻ Các con vừa vận động bài gì? VĐ Cô nhận xét buổi chơi VĐ VĐ *T/C Ai nhanh hơn Cô nêu cách chơi và lật chơi cho trẻ Trèo lên xuống thang Cho trẻ chơi và nhận xét buổi chơi Hoạt động 3 : Hồi tỉnh Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân Chú ý Chơi Đi nhẹ nhàng Hoạt động ngoài trời - Quan s¸t thêi tiÕt 9 - TC: Giúp cô tìm bạn - Ch¬i tự do 1. Mục đÝch-yªu cÇu: - Trẻ biết quan s¸t vµ nªu mét sè ®Æc ®iÓm cña thêi tiÕt trong ngµy mét c¸ch ®Çy ®ñ. - RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, tr¶ lêi mét sè c©u hái, kÜ n¨ng nhanh nhÑ, khÐo lÐo th«ng qua trß ch¬i. - Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng s¹ch sÏ, biÕt ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt ®Ó b¶o vÖ søc kháe. 2. Chuẩn bị: địa điểm cho trẻ quan s¸t, đồ dïng đồ chơi cho trẻ chơi. 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: * Hoạt động 1: - Ổn định trẻ, dặn dß trước lóc ra s©n, giới thiệu với trẻ về buổi ra s©n. * Hoạt động 2: Quan s¸t thêi tiÕt. - C« cho trẻ ®Õn ®Þa ®iÓm cÇn quan s¸t vµ gîi ý cho trÎ quan s¸t 2- 3 phót sau ®ã đặt c©u hỏi, khuyến khÝch trẻ nêu nhận xÐt về những đặc điểm đặc trưng vÒ thêi tiÕt, c©y cèi mïa thu. - Gi¸o dục trẻ biết gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng s¹ch sÏ, biÕt ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt ®Ó b¶o vÖ c¬ thÓ. * Hoạt động 3: Trß ch¬i vËn ®éng Giúp cô tìm bạn - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i sau ®ã tiÕn hµnh cho trÎ ch¬i - Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi, ho¹t ®éng trªn s©n trêng ( c« bao qu¸t trÎ, nh¾c nhì trÎ kh«ng x« ®Èy nhau) * Hoạt động 4: C« nhËn xÐt, nh¾c nhì, ®éng viªn trÎ kÞp thêi 10 Hoạt động góc - C« tiÕn hµnh cho trÎ ho¹t ®éng nh bµi so¹n ®Çu tuÇn - Riªng gãc häc tËp bæ trî cho ho¹t ®éng chung trong ngµy Hoạt động chiều - Cho trẻ hát các bài hát về ngày nhà giáo Trò chuyện về công việc của cô Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi Vệ sinh trả trẻ Nhận xét cuối ngày ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ................... Thứ 3 ngày 18 tháng 11 năm 2014 Hoạt động học Đếm đến 7 nhận biết các nhóm đồ vật có 7 đối tượng, nhận biết số 7 11 1, Mục đích - yêu cầu: - Trẻ yêu quý và bảo vệ đồ dùng của các cô chú công nhân - RÌn tÝnh kiªn tr×, tÝnh tù gi¸c biÕt gi÷ g×n b¶o vÖ ®å dïng, ®å ch¬i. - Ch¬i thµnh th¹o c¸c trß ch¬i. - Ph¸t triÓn kü n¨ng quan s¸t so s¸nh vµ ghi nhí cã chñ ®Þnh.. - TrÎ biÕt ®Õm ®Õn 7, nhËn biÕt c¸c nhãm cã sè lîng 7 vµ nhËn biÕt sè7. 2, Chuẩn bị: -Tranh ảnh về một số nghề. -Thẻ số từ 1-7 - 7 người lái xe,7 xe ô tô. 3. Tiêến hành Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Hoạt động 1: Gây hứng thú, Cho trẻ hát bài hát: Em tập lái ô tô. -Trẻ hát bài hát cùng cô -Cô cùng trẻ trò truyện về nội dung bài hát,về công việc của nghề lái xe? - Trò chuyện cùng cô. -Ngoài nghề lái xe ra con còn biết nghề nào nữa? Giáo dục trẻ biết chân trọng các nghề - Cô giới thiệu chương trình vui học toán hôm nay chương trình đưa ra chữ số đáng yêu nào nhé. -Trẻ lắng nghe - Các đội tham gia: Đội lúa, đội ngô, đội sắn. - Các phần chơi: Phần 1: Chữ cái tôi yêu 12 Phần 2: Bé thông minh Phần3 : Chữ cái vui nhộn Hoạt động 2: -Chào mừng các bé đến với phần 1: Tôi yêu con số 6 -Cho trẻ đi thăm cửa hàng.Trẻ đếm các nhóm đồ dùng có số lượng là 6. - Cho trẻ tìm thẻ số 6 đặt tương ứng -Trẻ đi thăm cửa hàng và đếm các đồ dùng có số lượng là 6 - Cho trẻ đọc đồng dao và lấy đồ dùng đi về chỗ -Trẻ tìm số 6 đặt tương ứng ngồi. -Trẻ đọc bài “Đi cầu đi quán” - Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện người lái xe tắc xi - Cho trẻ chơi dấu tay. - Cho trẻ xếp toàn bộ số ô tô - Cho trẻ xếp 6 người lái xe tương ứng với ô tô - Số ô tô và số người lái xe như thế nào? Vì sao? -Trẻ chăm chú lắng nghe - Trẻ đưa tay lấy đồ dùng -Trẻ xếp số ô tô - Trẻ xếp 6 người lái xe - Để nhóm ô tô và nhóm người lái xe bằng nhau thì phải làm như thế nào? Không bằng nhau vì thừa ra 1 xe - Cho trẻ đếm 2 nhóm - Thêm 1 người lái xe nữa - Nhóm ô tô và nhóm người lái xe bây giờ như thế nào và cùng là mấy? -Trẻ đếm 2 nhóm - Cho trẻ đếm 2 nhóm - Cho trẻ nhận biết thẻ số. - Cho trẻ chọn thẻ số7 đặt vào 2 nhóm - Cho trẻ bớt dần số người lái xe ( mỗi lần bớt cho trẻ đặt thẻ số ) - Hai nhóm bằng nhau và cùng là 7 - Trẻ đếm lại - Trẻ nhận biết thẻ số 7 13 - Tương tự cho trẻ cất dần số ô tô - Trẻ đặt thẻ số 7 vào 2 nhóm Hoạt động 3: Chơi thư giãn -Trẻ bớt dần người lái xe - Cho trẻ chơi “về đúng nhà” -Trẻ bớt ô tô và đếm -Ngôi nhà là các thẻ số 4,5,6,7. Cô nêu cách chơi,luật chơi. -Trẻ chơi 2-3 lần.Sau mỗi lần chơi trẻ đổi thẻ số cho nhau - Cho trẻ chơi2-3 lần - Kết thúc : Cho trẻ hát bài hát -Trẻ hát và đi ra ngoài ho¹t ®éng ngoµi trêi: - Quan s¸t c©y bµng. - TC: kéo co, bịt mắt bắt dê,dệt vãi. - Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. 1. Mục đích-yªu cÇu: - Trẻ biết quan s¸t vµ nªu mét sè ®Æc ®iÓm ®Æc trng cña c©y bµng mét c¸ch ®Çy ®ñ. - RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, tr¶ lêi mét sè c©u hái, kÜ n¨ng nhanh nhÑ, khÐo lÐo th«ng qua trß ch¬i. - Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng s¹ch sÏ, biÕt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y. 2. Chuẩn bị: địa điểm cho trẻ quan s¸t, đồ dùng đồ chơi cho trẻ chơi. 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: 14 * Hoạt động 1:Ổn định trẻ, dặn dò trước lóc ra sân, giới thiệu với trẻ về buổi ra sân. * Hoạt động 2: Quan s¸t c©y bµng. - C« cho trẻ ®Õn ®Þa ®iÓm cÇn quan s¸t vµ gîi ý cho trÎ quan s¸t 2- 3 phót sau ®ã đặt c©u hỏi, khuyến khÝch trẻ nªu nhận xÐt về những đặc điểm đặc trưng vÒ c©y bµng. - Gi¸o dục trẻ biết gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng s¹ch sÏ, biÕt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y. * Hoạt động 3: Trß ch¬i vËn ®éng : kéo co, bịt mắt bắt dê,dệt vãi. - C« gîi ý cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i sau ®ã tiÕn hµnh cho trÎ ch¬i - Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi, ho¹t ®éng trªn s©n trêng ( c« bao qu¸t trÎ, nh¾c nhì trÎ kh«ng x« ®Èy nhau) * Hoạt động 4: C« nhËn xÐt, nh¾c nhì, ®éng viªn trÎ kÞp thêi Hoạt động góc Mục tiêu yêu cầu TrÎ ho¹t ®éng ë c¸c gãc , biÕt ®îc c¸ch ch¬i ë c¸c gãc phï hîp víi chñ ®Ò . - BiÕt phèi hîp vai ch¬i, nhãm ch¬i víi nhau. - RÌn c¸c kÜ n¨ng nh t« mµu, vÏ, nÆn, l¾p r¸p. - Ph¸t triÓn trÝ tëng tîng, trÝ nhí, kh¶ n¨ng t duy, sù khÐo lÐo vµ s¸ng t¹o, ph¸t triÓn ng«n ng÷. - Gi¸o dôc trÎ ý thøc kü luËt, biÕt ch¬i cïng b¹n vµ chia sÏ víi b¹n. Tæ chøc ho¹t ®éng: Cho trẻ chơi các góc Góc phân vai: Chơi đóng vai chơi gia đình,bán hàng, lớp học của cô giáo 15 Bố đi làm “ chú công nhân” Góc xây dựng: Xây nhà máy may mặc Góc học tập: Làm sách tranh về các nghề, xem sách tranh truyện về các nghề. Góc nghệ thuật: Tô màu, xé, cắt dán làm một số đồ dùng, dụng cụ của nghề. Hát \múa những bài hát về chủ đề nghề nghiệp. Góc thiên nhiên: Cho trẻ chăm sóc cây xanh * Cho trẻ nhận ký hiệu, chọn góc chơi, cô gợi ý cho trẻ thoả thuận để trẻ tự phân nhóm, phân vai chơi. * Quá trình chơi: Cô cho trẻ chơi theo vai mà mình đã chọn, cô đến từng góc để hướng dẫn trẻ chơi, cô tạo tình huống để giúp trẻ thiết lập mối quan hệ qua lại giữa các góc chơi. * Nhận xét sau khi chơi: Tuỳ theo tình hình của từng buổi chơi để cô gợi ý cho trẻ nhận xét về vai chơi và hành động chơi. Cho trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định. Hoạt động chiều Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy 20/11. - B×nh cê bÐ ngoan 1. Mục đÝch-yªu cÇu: - TrÎ trß chuyÖn cïng c« vÒ nh÷ng ho¹t ®éng trong ngµy 20/11 - TrÎ hiÓu ®îc tiªu chuÈn cña cê bÐ ngoan. 2. Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ h¸t bµi c« vµ mÑ 16 - §µm tho¹i qua néi dung bµi h¸t . - C« trß chuyÖn cïng trÎ vÒ nh÷ng ho¹t ®éng diÔn ra trong ngµy 20/11 - Móa h¸t ®Ó chµo mõng ngµy 20/11 * Ho¹t ®éng 2:B×nh cê bÐ ngoan - Cho trÎ tù nhËn xÐt vÒ m×nh vÒ b¹n trong ngµy ai ngoan ®· lµm ®îc nh÷ng viÖc g× tèt. - C« nhËn xÐt l¹i khen trÎ vµ nh¾c nhì nh÷ng trÎ cha ngoan. - Cho trÎ c¾m Nhận xét cuối ngày ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... .................................................................................. Thø 4 ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2014 Nghĩ tham dự lễ kỹ niệm 20/11 tại xã Thứ 6 ngày 21 tháng 11 năm 2014 Hoạt động học DH : Bàn tay cô giáo NH : Ngày đầu tiên đi học 17 T/C Ai đoán giỏi 1.Mục tiêu yêu cầu a) Kiến thức Trẻ nhớ tên bài hát,tên tác giả và nội dung bài hát Hát thuộc lời và hát đúng nhạc bài hát “Bác đưa thư vui tính b) Kỹ năng Luyện hát đúng lời của bài hát Phát triển thính giác cho trẻ ,nghe và đoán tên được bạn hát Chú ý lắng nghe cô hát và cảm nhận được giai điệu bài hát c) Thái độ GD trẻ yêu quí các nghề trong xã hội 2. Chuẩn bị Vòng thể dục Tranh nội dung bài hát Tranh chủ điểm 3.Tiến hành Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng 1: - Cho trÎ ®äc bµi th¬ :Bé làm bao nhiêu nghề” Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung bµi th¬. Ho¹t ®éng cña trÎ Đọc thơ TrÎ trß chuyÖn cïng c« - Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ©m nh¹c:TiÕng h¸t tuæi thÇn tiªn. TrÎ l¾ng nghe 18 Ch¬ng tr×nh gåm 3 phÇn: PhÇn 1 :Giäng h¸t bÐ yªu PhÇn 2: Giai ®iÖu th©n thương PhÇn 3: Trß ch¬i ai nhanh nhất - Giíi thiÖu c¸c ®éi ch¬i §éi ch¬i ra m¾t Ho¹t ®éng 2:S©n ch¬i “TiÕng h¸t tuæi thÇn tiªn” *PhÇn ch¬i thø nhÊt : Giäng h¸t bÐ yªu” D¹y h¸t bµi “Bàn tay cô giáo” - C« h¸t 1lÇn. Lắng nghe Hái trÎ tªn bµi h¸t ,tªn t¸c gi¶,néi dung bµi h¸t TrÎ ®o¸n tªn bµi h¸t - C« b¾t nhÞp cho trÎ h¸t 2 lÇn TrÎ ch¨m chó l¾ng nghe - Cho trÎ h¸t theo tæ, nhãm,c¸ nh©n. TrÎ tr¶ lêi - C« cho trÎ h¸t n©ng cao TrÎ h¸t cïng c« C« bao qu¸t vµ söa sai cho trÎ - Cho trÎ h¸t vµ vỗ tay theo nhịp TrÎ h¸t theo c¸c h×nh thøc TrÎ h¸t n©ng cao *PhÇn ch¬i thø 2: “Giai ®iÖu th©n thư¬ng Nghe h¸t : Ngày đầu tiên đi học - C« h¸t ©m la TrÎ ®o¸n tªn bµi h¸t - C« h¸t b»ng lêi lÇn 1 TrÎ l¾ng nghe Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶, giíi thiÖu néi dung TrÎ ch¨m chó l¾ng nghe - C« h¸t hai lÇn kÕt hîp ®iÖu bé minh ho¹ 19 - C« ®éng viªn trÎ h¸t vµ hưởng øng cïng c« *PhÇn ch¬i thø 3 “Trß ch¬i : Ai đoán giỏi Hát theo cô - C« nªu c¸ch ch¬i luËt ch¬i - Cho trÎ ch¬i 2- 3 lÇn - C« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ ch¬i TrÎ ch¬i høng thó -Ho¹t ®éng 3: -TÆng quµ khÝch lÖ trÎ. - C« nhËn xÐt kh¸i qu¸t chung. - Cho trÎ h¸t vµ vËn ®éng l¹i bµi h¸t. TrÎ h¸t vµ ®i ra ngoµi. Hoạt động ngoài trời HĐCCĐ : Quan sát thời tiết TCVĐ : Làm đoàn tàu Chơi tự do a) Mục tiêu yêu cầu Trẻ biết nêu đặc điểm nỗi bật của thời tiết Trẻ biết chơi trò chơi và hứng thú trong khi chơi b) Chuẩn bị Nơi quan sát Sân chơi 20
- Xem thêm -