Giải pháp thu hẹp khoảng cách kỳ vọng giữa kiểm toán viên và nhà quản lý trong việc kiểm toán báo cáo tài chính tại việt nam

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 280 |
  • Lượt tải: 4
sakura

Đã đăng 8654 tài liệu