Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối gạch prime tại công ty tnhh thanh long cần thơ

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 18 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ----------    ---------- LƢU NGỌC LỆ MSSV/HV: C1201069 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI GẠCH PRIME TẠI CÔNG TY TNHH THANH LONG CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: D340101 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS. LÊ NGUYỄN ĐOAN KHÔI Tháng 5- 2014 [Type the document title] LỜI CẢM TẠ Sau khoảng thời gian học tập, đƣợc sự chỉ dẫn nhiệt tình, cũng nhƣ sự giúp đỡ của thầy cô Trƣờng Đại Học Cần Thơ, đặc biệt là thầy cô Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, cùng với thời gian thực tập tại công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ, tôi đã học đƣợc nhiều bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn giúp ích cho bản thân để tôi có thể hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành biết ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của thầy, cô Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh- Trƣờng Đại Học Cần Thơ, Đặc biệt tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hƣớng dẫn của tôi là thầy Lê Nguyễn Đoan Khôi đã trực tiếp hƣớng dẫn tận tình, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm đề tài luận văn. Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ, các cô chú, anh chị của Công ty đã tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt thời gian thực tập tại công ty, đặc biệt là các anh chị Phòng kinh doanh đã nhiệt tình chỉ dẫn, cũng nhƣ hỗ trợ, cung cấp những kiến thức quý báu để tôi hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên, do còn hạn hẹp về kiến thức và kinh nghiệm nên đề tài luận văn không tránh khỏi những sai sót, khuyết điểm. Tôi mong sự góp ý của các thầy cô, Ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị trong Công ty. Cuối cùng xin kính chúc quý thầy cô Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, đặc biệt là thầy Lê Nguyễn Đoan Khôi dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Tôi xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày... tháng... năm 2014 Sinh viên thực hiện Lƣu Ngọc Lệ i [Type the document title] LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn này đƣợc hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chƣa đƣợc dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2014. Ngƣời thực hiện Lƣu Ngọc Lệ ii [Type the document title] NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................................ .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ..... Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2014 Thủ trƣởng đơn vị iii [Type the document title] BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ tên ngƣời hƣớng dẫn: LÊ NGUYỄN ĐOAN KHÔI  Học vị:............................................................................................................  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  Cơ quan công tác: Trƣờng Đại Học Cần Thơ  Tên học viên: LƢU NGỌC LỆ  Mã số sinh viên: c1201069  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh- tổng hợp  Tên đề tài: ”Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối gạch Prime tại công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ” NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ............................................................................................................................. ............................................................................................................. 2. Về hình thức: ............................................................................................................................. ............................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ............................................................................................................................. ............................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ............................................................................................................................. ............................................................................................................. 5. Nội dung và các kết quả đã đạt đƣợc(Theo mục tiêu nghiên cúu,..) ............................................................................................................................. ............................................................................................................. 6. Nhận xét khác: ............................................................................................................................. ............................................................................................................. iv [Type the document title] 7. Kết luận( Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý về nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,...) ............................................................................................................................. ............................................................................................................. Cần Thơ, ngày... tháng... năm 2014 Ngƣời nhận xét v [Type the document title] NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ............................................................................................................ .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ..... Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2014 Giáo viên phản biện vi [Type the document title] MỤC LỤC Trang CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ............................................................. 1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .......................................................................... 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu chung ..................................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..................................................................................... 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...................................................................... 2 1.4 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ................................................................. 2 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................... 2 1.5.1 Phƣơng pháp luận ................................................................................. 2 1.5.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu .............................................................. 3 1.5.3 Phƣơng pháp phân tích số liệu .............................................................. 3 1.6 BỐ CỤC ĐỀ TÀI..................................................................................... 3 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI .................................................................................................. 4 2.1 TỔNG QUAN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI ................................................. 4 2.1.1 Khái niệm.............................................................................................. 4 2.1.2 Chức năng ............................................................................................. 4 2.1.3 Vai trò ................................................................................................... 5 2.1.4 Bản Chất ............................................................................................... 6 2.1.5 Các loại trung gian kênh phân phối ...................................................... 6 2.1.5.1 Khái niệm........................................................................................... 6 2.1.5.2 Sự cần thiết ........................................................................................ 7 2.1.5.3 Các loại trung gian trong kênh phân phối.......................................... 7 2.1.6 Sự phát triển và mâu thuẫn trong kênh phân phối ................................ 8 2.1.6.1 Sự phát triển của kênh phân phối ...................................................... 8 2.1.6.2 Các mâu thuẫn của kênh phân phối ................................................... 8 2.1.6.3 Xử lý mâu thuẫn của kênh phân phối ................................................ 9 2.2 Dòng lƣu chuyển trong kênh phân phối .................................................. 10 2.2.1 Khái niệm.............................................................................................. 10 2.2.2 Các dòng lƣu chuyển trong kênh .......................................................... 10 2.2.2.1 Dòng sản phẩm .................................................................................. 10 vii [Type the document title] 2.2.2.2 Dòng chuyển quyền sở hữu ............................................................... 10 2.2.2.3 Dòng thƣơng lƣợng ............................................................................ 11 2.2.2.4 Dòng thông tin ................................................................................... 11 2.2.2.5 Dòng thanh toán ................................................................................ 11 2.2.2.6 Dòng xúc tiến ..................................................................................... 12 2.3 CẤU TRÖC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI .................. 12 2.3.1 Cấu trúc kênh phân phối ....................................................................... 12 2.3.1.1 Chiều dài của kênh............................................................................. 12 2.3.1.1 Chiều rộng của kênh .......................................................................... 13 2.3.2 Hoạt động của kênh phân phối ............................................................. 14 2.4 TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI ............................................................. 14 2.4.1 Đánh giá và lựa chọn kênh tối ƣu ......................................................... 14 2.4.1.1 Tiêu chuẩn kinh tế ............................................................................. 14 2.4.1.2 Tiêu chuẩn kiểm soát kênh ................................................................ 15 2.4.1.3 Tiêu chuẩn thích nghi ........................................................................ 15 2.4.1.4 Tiêu chuẩn vè khả năng bao quát thị trƣờng của kênh ...................... 15 2.4.2 Thiết kế kênh phân phối ...................................................................... 15 2.4.2.1 Khái niệm........................................................................................... 15 2.4.2.2 Các bƣớc thiết kế ............................................................................... 15 2.4.2 Tuyển chọn thành viên kênh ................................................................. 17 2.5 QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI ............................................................. 17 2.6 CÁC CHỈ TIÊU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU QUẢ KÊNH PHÂN PHỐI .............................................................................................................. 19 2.6.1 Các chỉ tiêu đo lƣờng hiệu quả hoạt động kênh phân phối .................. 19 2.6.2 Các nhân tố ảnh hƣởng hiệu quả hoạt động kênh phân phối ................ 19 CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THANH LONG- CẦN THƠ ......................................................................... 20 3.1 VÀI NÉT SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY ...................................................... 20 3.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ........................................................................ 20 3.3 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ..................................................................... 21 3.4 TẦM NHÌN- SỨ MỆNH ......................................................................... 21 3.5HỆ THỐNG TỔ CHỨC ........................................................................... 22 3.6 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2011- 2013 ........................................................................................ 24 viii [Type the document title] CHƢƠNG 4:THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH THANH LONG CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2011-2013 ...................... 29 4.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ GẠCH PRIME TẠI CÔNG TY TNHH THANH LONG CẦN THƠ ............................................ 29 4.1.1 Tình hình tiêu thụ theo từng loại hàng hóa ........................................... 29 4.1.2 Hoạt động phân phối hàng hóa trong tỉnh .......................................... 30 4.1.3 Hoạt động phân phối hàng hóa ngoại tỉnh .......................................... 33 4.2 BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC CHỈ TIÊU DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN ......................................................................................................... 35 4.3 HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI .............................................. 43 4.3.1 Kênh phân phối trong tỉnh .................................................................... 44 4.3.2 Kênh phân phối ngoài tỉnh .................................................................... 46 4.3.3 Dòng lƣu chuyển trong kênh phân phối ............................................... 47 4.3.3.1 Dòng sản phẩm .................................................................................. 47 4.3.3.2 Dòng thƣơng lƣợng ............................................................................ 48 4.3.3.3 Dòng sở hữu....................................................................................... 49 4.3.3.4 Dòng thông tin ................................................................................... 50 4.3.3.5 Dòng thanh toán ................................................................................. 51 4.3.3.6 Dòng xúc tiến ..................................................................................... 51 4.4 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI ....................................... 52 4.3.1 Công tác lựa chọn thành viên ............................................................... 52 4.1.3.2 Chính sách hỗ trợ các thành viên ....................................................... 53 4.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KÊNH PHÂN PHỐI .................... 53 4.5.1 Yếu tố bên trong ................................................................................... 53 4.5.1.1 Yếu tố sản phẩm ................................................................................ 53 4.5.1.2 Yếu tố giá cả ...................................................................................... 54 4.5.2 Yếu tố bên ngoài ................................................................................... 54 4.5.2.1 Môi trƣờng kinh tế ............................................................................. 54 4.2.2.3 Nhà cung ứng ..................................................................................... 55 4.2.2.2 Yếu tố khách hàng ............................................................................. 55 4.2.2.4 Qui mô thị trƣờng .............................................................................. 55 4.2.2.5 Đối thủ cạnh tranh ............................................................................. 56 4.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH THANH LONGCẦN THƠ ...................................................................................................... 57 ix [Type the document title] 4.6.1 Những thành công đã đạt đƣợc ............................................................. 57 4.6.2 Những hạn chế cần khắc phục .............................................................. 58 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI GẠCH MEN PRIME TẠI CÔNG TY TNHH THANH LONG CẦN THƠ ............. 59 5.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ................................... 59 5.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI GẠCH MEN PRIME CỦA CÔNG TY ..................................................................... 59 5.2.1 Giải pháp mở rộng thị trƣờng .............................................................. 59 5.2.2 Hoàn thiện công tác lựa chọn thành viên kênh ..................................... 60 5.2.3 Giải pháp kiểm tra, kiểm soát, đánh giá và khuyến khích các thành viên trong kênh .................................................................................... 61 5.2.4 Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dƣỡng kỹ năng bán hàng cho các nhân viên bán hàng .................................................................................. 62 KẾT LUẬN ................................................................................................... 65 KIẾN NGHỊ ................................................................................................... 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 67 x [Type the document title] DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Dòng sản phẩm ............................................................................... 10 Hình 2.2 Dòng chuyển quyền sở hữu ............................................................ 10 Hình 2.3 Dòng thƣơng lƣợng......................................................................... 11 Hình 2.4 Dòng thông tin ................................................................................ 11 Hình 2.5 Dòng thanh toán .............................................................................. 11 Hình 2.6 Dòng xúc tiến .................................................................................. 12 Hình 2.7 Cấu trúc phân phối hàng tiêu dung ................................................. 13 Hình 2.8 Cấu trúc phân phối hàng công nghiệp ............................................ 13 Hình 3.1 Một số sản phẩm của công ty ......................................................... 21 Hình 3.2 Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ ........... 22 Hình 4.1 Cơ cấu tiêu thụ hàng hóa theo chủng loại tại công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ năm 2013 ................................................................. 30 Hình 4.2 Tỷ trọng tiêu thụ hàng hóa tại Thành phố Cần Thơ của Công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ năm 2011 và 2013 .................................... 33 Hình 4.3 Tình hình tiêu thụ hàng hóa ngoại tỉnh của Công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 ................................................ 35 Hình 4.4 Cơ cấu doanh thu tại công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 ..................................................................................... 37 Hình 4.5 Cơ cấu chi phí bán hàng của Công ty TNHH Thanh LongCần Thơ giai đoạn 2011- 2013 ...................................................................... 40 Hình 4.6 Cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 ........................................................... 42 Hình 4.7 Cơ cấu phân phối hàng hóa của công ty TNHH Thanh LongCần Thơ năm 2013 ........................................................................................ 43 Hình 4.8 Sơ đồ kênh phân phối trong tỉnh của Công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ............................................................................................... 44 Hình 4.9 Sơ đồ kênh phân phối ngoại tỉnh của Công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ............................................................................................... 46 Hình 4.10 Dòng sản phẩm của công ty TNHH Thanh Long Cần Thơ .......... 47 Hình 4.11 Dòng thƣơng lƣợng của công ty TNHH Thanh Long Cần Thơ ................................................................................................................. 48 Hình 4.12 Dòng sở hữu của công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ ............. 49 Hình 4.13 Dòng thông tin của công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ ......... 50 xi [Type the document title] Hình 4.14 Dòng thanh toán của công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ ....... 51 Hình 4.15 Dòng xúc tiến của Công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ .......... 52 xii [Type the document title] DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ giai đoạn 2011-2013 .......................................................................25 Bảng 4.1 Doanh thu tiêu thụ theo từng chủng loại hàng hóa của công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 ...................................29 Bảng 4.2 Tình hình phân phối hàng hóa tại Thành Phố Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 ........................................................................................................31 Bảng 4.3 Tỷ trọng tiêu thụ hàng hóa tại Thành phố Cần Thơ năm 2011 và năm 2013 ......................................................................................................32 Bảng 4.4 Tình hình phân phối hàng hóa ở các tỉnh giai đoạn 20112013 ...........................................................................................................................33 Bảng 4.5 Biến động của các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận tại Công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 .............................36 Bảng 4.6 Bảng cơ cấu chi phí bán hàng của công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 .......................................................................39 Bảng 4.7 Bảng cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 ................................................41 Bảng 4.8 Chỉ số kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011- 2013..........................................54 xiii [Type the document title] DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long GDP : Tổng sản phẩm quốc nội TL : Tỷ lệ xiv [Type the document title] CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với các cạnh tranh gay gắt và những quy luật khắt khe của nền kinh tế. Những biến động thƣờng xuyên của môi trƣờng kinh doanh: những tiến bộ không ngừng của công nghệ, sự biến đổi về môi trƣờng kinh tế- văn hóa quốc tế, sự biến đổi của đối thủ cạnh tranh và nhu cầu tiêu dùng là cơ hội cho mỗi doanh nghiệp và cũng là thách thức to lớn. Do vậy, các doanh nghiệp phải biết khai thác tối đa những lợi thế của mình về tài chính, nhân sự, công nghệ,... thì mới có sự tồn tại và phát triển. Đặc biệt là việc sử dụng những công cụ Marketing. Thị trƣờng là vấn đề quan trọng và có ý nghĩa quyết định sự sống còn đối với mỗi doanh nghiệp mà Marketing là làm việc với thị trƣờng. Chính vì thế, thực tiễn đã cho thấy Marketing là công cụ cực kỳ quan trọng. Ngoài việc tạo ra. Ngoài việc giúp doanh nghiệp tìm ra thị trƣờng, tạo lợi thế nó còn giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển thị trƣờng đó. Marketing là những hoạt động mang tính chât nghiệp vụ và kỹ thuật thông qua việc nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trƣờng, tìm ra những biện pháp mang tính nghiệp vụ kỹ thuật để điều khiển các dòng hàng hóa và dịch vụ nhằm đảm bảo thỏa mãn nhu cầu đa dạng của thị trƣờng. Bên cạnh các biến số khác của Marketing- Mix: sản phẩm, giá cả, xúc tiến hỗn hợp, kênh phân phối đang khẳng định vị trí của mình trong chính sách Marketing- Mix của mỗi doanh nghiệp. Kênh phân phối giúp thỏa mãn nhu cầu thị trƣờng tốt hơn bằng cách giúp khách hàng mua đƣợc sản phẩm mọi lúc, mọi nơi. Theo xu hƣớng ngày nay, bất kể doanh nghiệp sản xuất hay thƣơng mại đều tổ chức tiêu thụ hàng hóa của mình qua trung gian, không chỉ một cấp mà còn có thể nhiều cấp. Việc quyết định lựa chọn kênh phân phối nhƣ thế nào cho phù hợp là một quyết định rất quan trọng, có ảnh hƣởng đến tất cả các quyết định Marketing khác. Thiết lập đƣợc hệ thống kênh phân phối hiệu quả là doanh nghiệp đã có đƣợc lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trƣờng. Nhƣng để thiết lập cho mình một hệ thống kênh phân phối tốt quả không phải là một vấn đề đơn giản. Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, đời sống con ngƣời ngày càng đƣợc nâng cao, nhiều công trình đô thị mọc lên, mạng lƣới cơ sở hạ tầng rộng 1 [Type the document title] khắp. Đây là những cơ hội cho ngành xây dựng nói chung cũng nhƣ công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ nói riêng. Đóng vai trò là một trong hai nhà phân phối lớn của công ty Prime Thanh Long, công ty đang cố gắng đƣa sản phẩm của mình đến tay ngƣời tiêu dùng, khẳng định thƣơng hiệu gạch Prime Thanh Long. Nhận thấy tầm quan trọng của hệ thống kênh phân phối và sau thời gian thực tập, tìm hiểu thông tin về công ty em đã chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối gạch Prime tại công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ” làm để tài nghiên cứu tốt nghiệp của mình. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng kênh phân phối gạch Prime của công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối gạch Prime. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng kênh phân gạch Prime - Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển kênh phân phối gạch - Đề xuất giải pháp hoàn thiện kênh phân phối gạch Prime. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Giới hạn nội dung: đề tài tập trung đi sâu nghiên cứu công tác tiêu thụ sản phẩm, thực trạng tổ chức kênh phân phối hiện tại, những yếu tố tác động đến kênh phân phối gạch Prime. Phạm vi không gian: đề tài tập trung nghiên cứu ở thị trƣờng gạch Prime tại thành phố Cần Thơ. Phạm vi thời gian: số liệu đƣợc lấy chủ yếu từ thực trạng hoạt động của công ty giai đoạn 2011- 2013. 1.4 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU - Công ty TNHH Thanh Long Cần Thơ - Kênh phân phối gạch Prime gồm các trung gian nhƣ cửa hàng giới thiệu sản phẩm, nhà phân phối, nhà bán buôn, nhà bán lẻ 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phƣơng pháp luận 2 [Type the document title] Trong quá trình nghiên cứu, sẽ đi sâu nghiên cứu và vận dụng, tổng hợp từ các sách có liên quan: Quản trị Marketing, kênh phân phối sản phẩm, các sách báo, tạp chí, công trình nghiên cứu khoa học có liên quan khác. 1.5.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu thứ cấp từ các bảng báo cáo của công ty từ đầu năm 2011 đến 2013.Các bảng gồm: bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tổng kết bán hàng hàng tháng, quý, năm của các phòng ban và bảng tổng kết hàng thánh của các chi nhánh 1.5.3 Phƣơng pháp phân tích số liệu. Vận dụng phƣơng pháp so sánh số tuyệt đối, số tƣơng đối, phƣơng pháp biện luận, suy luận dựa trên định nghĩa, lý thuyết, thông tin, số liệu trong các bảng báo cáo của công ty từ đó thấy đƣợc hiệu quả hoạt động, công tác tổ chức của kênh phân phối và những ƣu, nhƣợc điểm còn tồn tại trong công ty. Vận dụng phƣơng pháp đánh giá số liệu tổng hợp, so sánh tổng quát các kết quả đã phân tích đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực và khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong kênh phân phối gạch Prime của công ty. 1.6 BỐ CỤC ĐỀ TÀI Đề tài gồm 5 chƣơng: Chƣơng 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về tổ chức và quản lý kênh phân phối Chƣơng 3: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Thanh Long Cần Thơ Chƣơng 4: Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hƣởng phát triển kênh phân phối của công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 Chƣơng 5: Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối gạch Prime của công ty TNHH Thanh Long- Cần Thơ 3 [Type the document title] CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI 2.1 TỔNG QUAN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI 2.1.1 Khái niệm Kênh phân phối là tập hợp các tổ chức mà qua đó ngƣời bán thực hiện bán sản phẩm cho ngƣời sử dụng hoặc ngƣời tiêu dùng cuối cùng. Nói cách khác, kênh phân phối là tập hợp các mối quan hệ giữa các tổ chức và cá nhân độc lập và phụ thuộc lẫn nhau tham gia vào quá trình đƣa hàng hóa từ ngƣời sản xuất đến ngƣời tiêu dung cuối cùng. Tham gia vào kênh phân phối có 2 nhóm tổ chức và cá nhân. Nhóm thứ nhất là các thành viên chính thức của kênh, những ngƣời trực tiếp tham gia quá trình mua bán và chịu trách nhiệm trƣớc kết quả hoạt động của hệ thống kênh. Họ bao gồm: nhà sản xuất hay nhập khẩu, các trung gian thƣơng mại bao gồm nhà bán buôn và nhà bán lẻ, những ngƣời tiêu dùng cuối cùng. Nhóm thứ hai bao gồm các tổ chức bổ trợ, những ngƣời này cung cấp các dịch vụ marketing chuyên môn hóa cho các thành viên trong kênh. Họ làm cho quá trình phân phối hàng hóa trong kênh diễn ra dễ dàng hơn. Họ không chịu trách nhiệm trƣớc kết quả hoạt động cuối cùng của hệ thống kênh. Đó là những ngân hàng, công ty tài chính, công ty vận tải, công ty kho, công ty bảo hiểm… Kênh phân phối là một tổ chức các quan hệ ngoài doanh nghiệp để quản lý hoạt động phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trƣờng. 2.1.2 Chức năng Chức năng cơ bản của tất cả các kênh phân phối là giúp đƣa sản phẩm đến ngƣời tiêu dùng với đúng mức giá mà họ có thể mua, đúng chủng loại họ cần, đúng thời gian và địa điểm mà họ yêu cầu. Họ lấp đƣợc các khoảng cách về thời gian, không gian và quyền sở hữu giữa ngƣời tiêu dùng với sản phẩm. Một số chức năng cơ bản đƣợc thực hiện bởi kênh phân phối nhƣ: - Thông tin: Trong xã hội ngày nay, thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng, ai nắm đƣợc thông tin trƣớc sẽ nắm bắt cơ hội trƣớc đối thủ cạnh tranh. Thu thập thông tin cần thiết để hoạch định Marketing và tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi sản phẩm và dịch vụ. 4 [Type the document title] - Cổ động: Triển khai và phổ biến những thông tin có sức thuyết phục về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng. -Tiếp xúc: Tìm ra và truyền thông đến khách hàng tƣơng lai. - Cân đối: Định dạng nhu cầu và phân phối sản phẩm thích ứng với nhu cầu khách hàng. Việc này bao gồm những hoạt động nhƣ sản xuất, xếp hàng, tập hợp và đóng gói. - Thƣơng lƣợng: Cố gắng để đạt đƣợc những thỏa thuận cuối cùng về giá cả cũng nhƣ những điều kiện có liên quan để có thể thực hiện đƣợc chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng. - Phân phối vật phẩm: Vận chuyển và tồn kho hàng hóa. - Tài trợ: Huy động và phân bổ nguồn vốn cần thiết để dự trữ, vận chuyển, bán hàng và thanh toán các chi phí hoạt động của kênh phân phối. - Chia sẽ rủi ro: Chấp nhận những rủi ro có liên quan tới việc điều hành những hoạt động của kênh phân phối. Năm chức năng đầu nhằm thực hiện những giao dịch, ba chức năng sau nhằm hoàn thiện những giao dịch đã thực hiện. 2.1.3 Vai trò Có nhiều lý do để những ngƣời sản xuất chuyển giao một phần công việc tiêu thụ cho những ngƣời trung gian phân phối. Việc chuyển giao này cũng có nghĩa từ bỏ một số quyền kiểm soát đối với sản phẩm bán ra nhƣ thế nào và bán cho ai. Kênh phân phối là công cụ chính của doanh nghiêp trong lĩnh vực phân phối, trao đổi hàng hóa làm thỏa mãn nhu cầu của nhóm khách hàng mục tiêu, khác phục những ngăn cách về thời gian, không gian và quyền sở hữu với những ngƣời muốn chúng. Kênh phân phối thực hiện quá trình chuyên môn hóa và phân công lao động để nâng cao quá trình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng đƣợc sự phát triển của thị trƣờng cũng nhƣ những phong phú đa dạng của nhu cầu. Tóm lại, kênh phân phối có những nhu cầu chính là điều hòa sản xuất và tiêu dùng về thời gian, không gian và số lƣợng; tiết kiệm chi phí giao dịch; nâng cao khả năng lựa chọn hàng hóa cho ngƣời tiêu dùng. 5
- Xem thêm -