Evaluation of biogenic amines in fish sauce by derivatization with 3,5-dinitrobenzoyl chloride and micellar liquid chromatography

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu