Effects of culture conditions on growth and feather degradation capability of bacillus pumilus k8

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 11 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu