Công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh tiger team industry

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 11 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KIỀU THỦY TIÊN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TIGER TEAM INDUSTRY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: Kế Toán Mã số ngành: KT0920A9 Cần Thơ – 05/2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KIỀU THỦY TIÊN MSSV: 4094690 CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TIGER TEAM INDUSTRY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: Kế Toán Mã số ngành: KT0920A9 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN LƯU THANH ĐỨC HẢI Cần Thơ – 05/2014 Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM TẠ Sau thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ, được sự giảng dạy nhiệt tình của quý Thầy Cô của trường, đặc biệt là quý Thầy Cô Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh, em đã học được những kiến thức thật hữu ích cho chuyên ngành của mình. Nhờ thế, trong thời gian thực tập tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh Cần Thơ, em đã hiểu rõ hơn về những nghiệp vụ ngân hàng và có những kiến thức thực tế để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh, đặc biệt là thầy Lưu Thanh Đức Hải đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, tạo điều kiện giúp em có thể hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình. Đồng thời em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị trong công ty đã nhiệt tình chỉ dẫn để em có thể hoàn thành luận văn này. Tuy nhiên, do hạn chế về kiến thức nên trong quá trình thực hiện luận văn của mình, em không thể tránh khỏi những sai sót. Vì thế, em cũng rất mong quý Thầy cô và Ban lãnh đạo công ty góp ý để đề tài của em được hoàn thiện hơn. Cuối lời xin chúc quý Thầy Cô và các cô chú, anh chị trong công ty thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cần Thơ, ngày ……. tháng ……. năm 2014 Sinh viên thực hiện Kiều Thủy Tiên i Luận văn tốt nghiệp TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày ……. tháng ……. năm 2014 Sinh viên thực hiện Kiều Thủy Tiên ii Luận văn tốt nghiệp NHÂN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày ……. tháng ……. năm 2014 Thủ trưởng đơn vị iii Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ..............................................................................1 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu ................................................................................1 1.1.1 Sự cần thiết của đề tài ..............................................................................1 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn ...................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................2 1.2.1 Mục tiêu chung .......................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ........................................................................................2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .....................................................................................2 1.4 Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................3 1.4.1 Không gian ..............................................................................................3 1.4.2 Thời gian .................................................................................................3 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu ..............................................................................3 1.5 Lược khảo tài liệu .......................................................................................3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..........5 2.1. Cơ sơ lý luận .............................................................................................5 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu .....................................5 2.1.2 Công tác quản lý nguyên vật liệu .............................................................6 2.1.3 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu .....................................................7 2.1.4 Đánh giá nguyên vật liệu .........................................................................7 2.1.5 Tổ chức quá trình hạch toán nguyên vật liệu .......................................... 11 2.2 Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 24 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .................................................................24 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ............................................................... 24 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TIGER TEAM INDUSTRY ...................................................................................................25 iv Luận văn tốt nghiệp 3.1. Lịch sử hình thành ................................................................................... 25 3.2 Cơ cấu tổ chức.......................................................................................... 26 3.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .............................................................. 26 3.2.2 Quy trình sản xuất nón........................................................................... 28 3.3 Ngành nghề kinh doanh ............................................................................ 29 3.4 Tổ chức bộ máy kế toán............................................................................ 31 3.4.1 Sơ đồ tổ chức kế toán ............................................................................ 31 3.4.2 Chế độ kế toán và hình thức ghi sổ kế toán ............................................ 32 3.4.3 Phương pháp kế toán ............................................................................. 32 3.5 Sơ lược kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .......................................33 3.6 Thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển ........................................... 34 3.6.1 Thuận lợi ............................................................................................... 34 3.6.2 Khó khăn ............................................................................................... 34 3.6.3 Định hướng phát triển ............................................................................ 35 CHƯƠNG 4: CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TIGER TEAM INDUSTRY ............................................. 36 4.1 Đặc điểm nguyên vật liệu ......................................................................... 36 4.2 Phân loại nguyên vật liệu .......................................................................... 36 4.3 Đánh giá nguyên vật liệu .......................................................................... 37 4.3.1 Đối với nguyên vật liệu mua trong nước ................................................ 37 4.3.2 Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu......................................................... 38 4.3.3 Tính giá thực tế xuất kho nguyên vật liệu .............................................. 38 4.4 Thủ tục nhập – xuất kho ........................................................................... 38 4.4.1 Thủ tục nhập kho ................................................................................... 38 4.4.2 Thủ tục xuất kho .................................................................................... 41 4.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty ........................................................................................................... 43 4.6 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu ............................................................. 43 4.7 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu .......................................................... 45 4.7.1 Kế toán nhập vật liệu ............................................................................. 46 v Luận văn tốt nghiệp 4.7.2 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu ................................................... 48 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU ........................................................................ 62 5.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán............................................ 62 5.2 Nhận xét chung về công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu và tình hình sử dụng nguyên vật liệu ...................................................................................... 63 5.2.1 Ưu điểm ................................................................................................ 63 5.2.2 Hạn chế .................................................................................................65 5.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ......... 65 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. 67 6.1 Kết luận ....................................................................................................67 6.2 Kiến nghị ..................................................................................................67 6.2.1 Đối với công ty mẹ ................................................................................ 67 6.2.2 Đối với các cấp có thẫm quyền .............................................................. 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 68 vi Luận văn tốt nghiệp DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1 Sơ lược kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 2011 - 2013 .......33 vii Luận văn tốt nghiệp DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1 Phương pháp ghi thẻ song song........................................................ 14 Hình 2.2 Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển ......................................16 Hình 2.3 Phương pháp ghi sổ số dư ................................................................ 18 Hình 2.4 Sơ đồ hạch toán tổng quát vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên ............................................................................................................. 21 Hình 2.5 Sơ đồ hạch toán tổng quát vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên (giá thanh toán gồm VAT) ...................................................................22 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức quản lý ......................................................................27 Hình 3.2 Sơ đồ quy trình sản xuất nón ............................................................ 29 Hình 3.3 Sơ đồ tổ chức kế toán.......................................................................31 Hình 4.1 Quy trình thủ tục nhập kho nguyên vật liệu ......................................40 Hình 4.2 Quy trình thủ tục xuất kho nguyên vật liệu.......................................42 .......................................................................................................................... Hình 4.3 Phương pháp ghi sổ số dư ................................................................ 43 Hình 4.4 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu ................................................. 46 viii Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn GTGT : Giá trị gia tăng ix Luận văn tốt nghiệp Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết của đề tài Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã và đang mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Điều này đã mở ra những cơ hội phát triển cũng như thách thức cho các doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế là nhu cầu người dân ngày một nâng lên, đòi hỏi các doanh nghiệp hơn bao giờ hết phải đổi mới, nâng cao về chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Bên cạnh đó, để có thể cạnh tranh trên thị trường thì giá cả cũng là một yếu tố hết sức quan trọng quyết định đến sức mua sản phẩm của người tiêu dùng. Để tồn tại và phát triển tuân theo các quy luật vận hành của nền kinh tế đầy khó khăn, các doanh nghiệp phải năng động về mọi mặt, phải biết vận dụng các biện pháp kinh tế một cách linh hoạt, khéo léo và hiệu quả. Trong đó, không thể không quan tâm đến công tác tổ chức kế toán nói chung cũng như công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu nói riêng vì nguyên vật liệu là yếu tố cơ bản cấu thành nên giá thành cũng như tác động trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng càng nhiều loại nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu càng chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm thì việc quản lý nguyên vật liệu, quản lý chi phí nguyên vật liệu càng đóng vai trò quan trọng. Tóm lại, tổ chức kế toán nguyên vật liệu tốt sẽ đảm bảo cho việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất đồng thời tiết kiệm được một phần chi phí góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh cũng như tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Công ty TNHH Tiger Team Industry là một doanh nghiệp sản xuất. Do vậy, nguyên vật liệu đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức rõ được vấn đề này em chọn đề tài: “ Công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Tiger Team Industry” để làm luận văn tốt nghiệp. 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.1.2.1 Căn cứ khoa học Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết của các môn học: phương pháp nghiên cứu kinh tế, nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, hệ thống thông 1 Luận văn tốt nghiệp tin kế toán, tổ chức thực hiện công tác kế toán để hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty TNHH Tiger Team Industry. 1.1.2.2 Ý nghĩa thực tiễn Qua việc phân tích kết quả kinh doanh của công ty, ta thấy được: hiện tại công ty đang gặp khó khăn về vốn do đang mở rộng quy mô sản xuất. Điều này làm ảnh hưởng không ít đến hoạt động sản xuất, thêm vào đó nhà cung cấp e ngại cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho công ty. Song song đó, trên thị trường giá cả nguyên vật liệu cũng đang trên đà tăng hơn so với trước. Tất cả những vấn đề này, trong thời gian dài sẽ làm cho công ty khó có thể đảm bảo đủ số nguyên vật liệu đầu vào. Mà như chúng ta đã biết, đối với một công ty sản xuất thì nguyên vật liệu là một thành phần quan trọng không thể thiếu, chiếm một tỷ trọng khá lớn để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Chính vì lý do đó, việc tổ chức thực hiện công tác kế toán nguyên vật liệu đối với công ty lúc này là thực sự cần thiết. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung. Phân tích thực trạng công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Tiger Team Industry, qua đó đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể. - Phân tích thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty TNHH Tiger Team Industry. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty. - Đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu của công ty TNHH Tiger Team Industry. 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Công ty gồm những bộ phận nào? Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận? - Chế độ kế toán và hính thức ghi sổ của công ty? - Công ty phân loại nguyên vật liệu như thế nào? - Thủ tục nhập – xuất kho nguyên vật liệu của công ty? - Các loại tài khoản và chứng từ mà công ty sử dụng để hạch toán? 2 Luận văn tốt nghiệp - Công ty có những thuận lợi, khó khăn nào? Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới là gì? - Hiệu quả công tác kế toán của công ty bị ảnh hưởng bởi những nhân tố nào? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian. Công ty TNHH Tiger Team Industry. 1.4.2 Thời gian. Đề tài được thực hiện từ 06/01/20124 đến 28/04/2014 Đề tài sử dụng số liệu từ năm 2011 đến năm 2013 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Tiger Team Industry. 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1. Phạm Văn Đức (2005), Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cơ giới và xây dựng số 13. Bài viết phân tích đánh giá việc tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty thông qua việc phân loại, đánh giá nguyên vật liệu của công ty, phương pháp ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hình thức kế toán mà công ty sử dụng... Qua việc tìm hiểu, phân tích tác giả đã kết luận tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu cũng như sự phức tạp trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tuy nhiên, tác giả chưa nêu ra nhận xét của mình về việc tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty, chưa phân tích thuận lợi, khó khăn mà công ty gặp phải. Đồng thời, trong bài viết tác giả có đề cập đến việc phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu nhưng chưa thấy tác giả làm rõ. 2. Ngô Thị Hương Giang (2005), Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long. Tác giả đã nêu ra được thuận lợi, khó khăn mà công ty gặp phải cũng như việc đưa ra nhận xét của mình về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty trong bài viết thông qua việc phân tích tổ chức bộ máy quản lý, công tác kế toán, phương pháp hạch toán... của công ty. Tuy nhiên, về việc sắp xếp bố cục bài viết của tác giả chưa được hợp lý. Nhận biết được những ưu điểm cũng như khuyết điểm của từng đề tài, em tiến hành tổng hợp và thực hiện đề tài: “ Công tác tổ chức kế toán 3 Luận văn tốt nghiệp nguyên vật liệu tại công ty TNHH Tiger Team Industry”. Ngoài việc phân loại, đánh giá nguyên vật liệu, phân tích phương pháp ghi chép, phân tích việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hình thức kế toán công ty sử dụng... để hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu. Đề tài của em còn phân tích quy trình luân chuyển chứng từ cũng như cách ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ, so sánh xem đã đúng và hợp lý chưa để từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu cho công ty. 4 Luận văn tốt nghiệp Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU - Khái niệm: Quá trình sản xuất là sự kết hợp của ba yếu tố: lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho xã hội Quá trình lao động là quá trình con người sử dụng tư liệu lao động làm thay đổi kích thước, hình dáng, tính chất lý hóa của đối tượng lao động để tạo ra những sản phẩm với chất lượng ngày càng cao, thỏa mãn đầy đủ nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. K.Max gọi tất cả mọi vật thiên nhiên xung quanh mà ta bằng lao động có ích có thể tác động vào nó thì nó trở thành đối tượng lao động. Theo K.Max: ” Đối tượng đã qua một lần lao động trước kia rồi thì gọi là nguyên liệu”. Như vậy, nguyên liệu là đối tượng lao động nhưng không phải mọi đối tượng lao động đều là nguyên liệu Những nguyên liệu đã qua công nghiệp chế biến thì được gọi là vật liệu. Nguyên liệu, vật liệu là sự kết tinh lao động của con người trong đối tượng lao động. Nguyên liệu, vật liệu được gọi chung là nguyên vật liệu. - Đặc điểm, vai trò Nguyên vật liệu là đối tượng lao động, một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là cơ sở vật chất để hình thành nên sản phẩm mới. Nguyên vật liệu thường phong phú và đa dạng về chủng loại, công dụng, hình thái vật chất... và đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất. Giá trị của nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất tạo nên giá trị của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ. Tỷ trọng của chúng trong giá trị hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp. Thông thường, đối với các doanh nghiệp sản xuất thì giá trị nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu trong giá trị sản phẩm. Nguyên vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu trình sản xuất kinh doanh. Giá trị của nguyên vật liệu được chuyển dịch 5 Luận văn tốt nghiệp toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm mới tạo ra, hoặc vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 2.1.2 CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU Với đặc điểm chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh và trong giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất thì việc tăng cường công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm đảm bảo sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguyên vật liệu, từ đó góp phần hạ giá thành nâng cao năng lực cạnh tranh là một vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, luôn được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm. Xuất phát từ những vấn đề trên, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu phải đạt được là quản lý ở tất cả các khâu, từ khâu thu mua đến bảo quản, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu. Cụ thể: - Ở khâu mua: Quản lý chặt chẽ quá trình thu mua nguyên vật liệu về các mặt số lượng, chất lượng, quy cách, chủng loại, giá mua và chi phí mua cũng như các kế hoạch mua theo đúng tiến độ thời gian, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích tình hình thu mua nguyên vật liệu, tìm hiểu nguồn cung cấp để lựa chọn nguồn mua, đảm bảo về số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách với giá cả chi phí mua là thấp nhất. - Ở khâu bảo quản: phải đảm bảo tổ chức tốt kho, bãi, thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với nguyên vật liệu, hệ thống kho bãi, phương tiện vận chuyển phải phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng loại vật tư nhằm hạn chế mất mát, hư hỏng vật tư trong quá trình vận chuyển, bảo quản, đảm bảo an toàn vật tư về cả số lượng lẫn chất lượng. - Ở khâu dự trữ: phải lập dự trữ tối đa và tối thiểu cho từng loại, đảm bảo cho quá trình sản xuất không bị ngừng trệ song cũng không dư thừa quá mức (không vượt mức tối đa để tăng cường vòng quay của vốn) và không nhỏ quá mức tối thiểu để hoạt động sản xuất được liên tục, bình thường. - Quá trình sử dụng: sử dụng hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở các định mức và dự toán chi phí sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hạ thấp chi phí và giá thành. Do vậy, trong khâu sản xuất cần lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu và có quy chế trách nhiệm cụ thể đối với việc sử dụng nguyên vật liệu, xác định đúng giá trị nguyên vật liệu đã sử dụng để tính vào chi phí. Nói tóm lại, tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu là cần thiết và tất yếu trong các doanh nghiệp sản xuất. Doanh nghiệp có quản lý tốt nguyên 6 Luận văn tốt nghiệp vật liệu mới đảm bảo cho quá trình sản xuất được diễn ra liên tục, không bị ngừng trệ doanh nghiệp hoạt động bình thường đồng thời làm giảm bớt chi phí trong giá thành sản phẩm, mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, những thông tin về mức chi phí thực tế của nguyên vật liệu xuất dùng và sử dụng đó cũng là cơ sở để cấp lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn. 2.1.3 NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Xuất phát từ yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, kế toán có các nhiệm vụ sau: - Phân loại nguyên vật liệu theo tiêu thức quản lý của doanh nghiệp và lập danh sách nguyên vật liệu đảm bảo tính thống nhất giữa các bộ phận trong doanh nghiệp - Tổ chức hạch toán ban đầu nguyên vật liệu, tổ chức lập và luân chuyển chứng từ hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp - Áp dụng đúng đắn các phương pháp kỹ thuật về hạch toán. Tổ chức tài khoản, tổ chức kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho để ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình nhập - xuất – tồn nguyên vật liệu theo cả hiện vật và giá trị. Tính toán đúng giá trị thực tế của nguyên vật liệu nhập kho, xuất kho. - Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về thu mua, kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất. - Xác định các báo cáo quản trị nguyên vật liệu theo yêu cầu thông tin của quản lý. Tổ chức lập và phân tích các báo cáo này, đồng thời cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. 2.1.4 ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU Đánh giá vật liệu là dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị vật liệu theo những nguyên tắc nhất định, đảm bảo yêu cầu chân thực thống nhất. Về nguyên tắc, nguyên vật liệu nằm trong giá thành sản phẩm, đồng thời nó còn thuộc tài sản lưu động nằm trong bảng cân đối kế toán. Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác của giá thành và thông tin trên bảng cân đối kế toán phải đánh giá nguyên vật liệu chính xác. Nguyên vật liệu được phản ánh trong sổ kế toán và báo cáo theo một nguyên tắc cơ bản đánh giá theo trị giá vốn thực tế, nghĩa là khi nhập kho phải tính theo giá trị vật liệu thực tế nhập. Khi xuất kho cũng phải xác định giá trị thực tế xuất kho theo phương pháp quy định. 7 Luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi chép, tính toán hàng ngày có thể sử dụng giá hạch toán để hạch toán tình hình xuất, nhập, tồn của nguyên vật liệu tùy theo đặc điểm loại hình sản xuất kinh doanh, quy mô sản xuất của các doanh nghiệp Như vậy, có hai phương pháp đánh giá nguyên vật liệu: - Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế - Đánh giá nguyên vật liệu theo giá hạch toán 2.1.4.1 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế * Đối với nguyên vật liệu nhập kho Tuỳ theo từng nguồn nhập mà giá thực tế của vật liệu nhập kho được xác định như sau: - Trường hợp vật liệu mua ngoài: trị giá vốn thực tế nhập kho bao gồm giá mua thực tế, các loại thuế không được hoàn lại (Thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt), chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản trong quá trình mua hàng trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua do không đúng qui cách, phẩm chất (nếu có) + Trường hợp vật liệu mua vào được sử dụng cho đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ , giá mua là giá chưa có thuế giá trị gia tăng. + Trường hợp vật liệu mua vào sử dụng cho các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc sử dụng cho các mục đích phúc lợi, các dự án, … thì giá mua bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (tổng giá thanh toán). - Trường hợp tự gia công, chế biến: Trị giá nguyên vật liệu nhập kho = Giá thực tế nguyên vật + liệu xuất gia công, Chi phí gia công, chế biến chế biến - Trường hợp thuê ngoài gia công chế biến Trị giá Giá thực tế Thuế GTGT nguyên vật liệu = nguyên vật liệu xuất + Chi phí liên quan + gia công, chế biến nhập kho 8 (nếu có) Luận văn tốt nghiệp - Trường hợp góp vốn liên doanh Trị giá thực tế của nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh là giá do hội đồng liên doanh quyết định cộng với các khoản chi phí liên quan. - Trường hợp phế liệu thu hồi: Đánh giá theo giá ước tính. - Trường hợp vật liệu được cấp: Trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu nhập kho là giá ghi trên văn bản giao nhận cộng (+) các chi phí phát sinh khi nhận. - Trường hợp được biếu tặng, tài trợ: trị giá vốn thực tế nhập kho là giá trị hợp lý cộng (+) các chi phí phát sinh khi nhận. * Đối với vật liệu xuất kho Nguyên vật liệu được nhập kho từ nhiều nguồn khác nhau, ở nhiều thời điểm khác nhau nên có nhiều giá khác nhau. Do đó, khi xuất kho nguyên vật liệu tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động, yêu cầu, trình độ quản lý và điều kiện trang bị phương tiện kỹ thuật tính toán ở nhiều doanh nghiệp mà lựa chọn một trong các phương pháp sau để xác định giá vốn thực tế của nguyên vật liệu xuất kho: - Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh Theo phương pháp này, khi xuất kho nguyên vật liệu thì căn cứ vào số lượng xuất kho thuộc lô hàng nào và đơn giá thực tế của lô hàng đó để tính trị giá mua thực tế của nguyên vật liệu xuất kho. + Ưu điểm: Giúp kế toán thuận lợi trong việc tính giá vật liệu, phản ánh được các mối quan hệ giữa hiện vật và giá trị + Nhược điểm: Phải theo dõi chi tiết nguyên vật liệu nhập kho theo từng lần và giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho sẽ không sát với giá thực tế trên thị trường. - Phương pháp đơn giá bình quân gia quyền Theo phương pháp này giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho được tính trên cơ sở số lượng nguyên vật liệu xuất dùng và đơn giá bình quân của nguyên vật liệu Đơn giá bình quân Giá thực tế xuất Số lượng xuất = * gia quyền kho kho 9
- Xem thêm -