Công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cienco 5

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 211 |
  • Lượt tải: 1
LeeAnh

Đã đăng 32 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2015

Mô tả:

Luận văn khảo sát thực trạng lập báo cáo tài chính hợp nhất\r\ntại Tổng công ty công trình giao thông 5. Từ ñó,vận dụng cơ sở lý\r\nluận và các chuẩn mực kế toán, ñể ñưa ra các giải pháp hoàn thiện ñể\r\nviệc cung cấp thông tin trên Báo cáo tài chính tại Tổng công ty công\r\ntrình giao thông 5 một cách chính xác và hiệu quả hơn