Tài liệu Chu de tuan 2 vat nuoi trong gd

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 2 C¸c con vËt nu«i trong gia ®×nh I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c BT thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn - C¸c vËn ®éng c¬ b¶n thµnh th¹o, ®óng kü thuËt 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ vÒ c¸c con vËt nu«i sèng trong gia ®×nh - TrÎ cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt b»ng c¸c gi¸c quan c¸c con vËt, biÕt so s¸nh ph©n lo¹i c¸c con vËt - Ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng chó ý ghi nhí - TrÎ cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ con vËt, biÕt x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c con vËt cã sù ®Þnh híng 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt, thÓ hiÖn nhu cÇu suy nghÜ cña b¶n th©n, nghe vµ hiÓu néi dung ngêi kh¸c nãi - Ghi nhí vµ biÕt c¸ch sö dông ng«n ng÷ quen thuéc cña t¸c phÈm v¨n häc vµo trong trß ch¬i, giao tiÕp phï hîp víi hoµn c¶nh, thÝch b¾t tríc vµ sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - TrÎ biÕt hiÖn c¶m xóc kh¸c nhau phï hîp khi nghe , xem t¸c phÈm nghÖ thuËt - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¸c vËt trong cuéc sèng vµ nghÖ thuËt - BiÕt h¸t ®óng nh¹c BH, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña BH, vËn ®éng nhÞp nhµng, høng thó nghe h¸t c¸c BH vÒ c¸c con vËt - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm vÒ thÕ giíi ®éng vËt xung quanh trÎ 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - TrÎ m¹nh d¹n tù tin tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng c¸c b¹n - TrÎ ®oµn kÕt th¬ng yªu, nhêng nhÞn c¸c em nhá, kÝnh träng ngêi lín tuæi - Cã th¸i ®é yªu quý vµ b¶o vÖ c¸c con vËt gÇn gòi - ThÝch thó khi ®îc ch¨m sãc c¸c con vËt II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Gµ g¸y ß, ã, o... - Tay: Tay ®a ra tríc gËp vµo ngùc - Ch©n: Bíc khuþu 1 ch©n ra phÝa tríc ch©n sau th¼ng - Bông lên: §øng cói gËp ngêi tay ch¹m ngãn ch©n - BËt: T¸ch khÐp ch©n - Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Néi dung chaaC]ar hµng b¸n thøc ¨n cho vËt nu«i, ch¬i b¸c sÜ thó y, chÕ biÕn c¸c mãn ¨n tõ c¸c nguån TP ®éng vËt kh¸c nhau In h×nh, vÏ nÆn, t« mµu, xÐ d¸n c¸c con vËt nu«i trong G§ TrÎ biÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi dông cô ©m nh¹c X©y dùng, LG chuång cho c¸c con vËt nu«i trong G§, X©y trang tr¹i ch¨n nu«i, LG con vËt… Âem s¸ch tranh, lµm album vÒ c¸c con vËt trong G§, nhËn d¹ng ch÷ c¸i t« mµu ch÷ c¸i cã trong tªn con vËt Ch¬i l« t«, xÕp nh÷ng con vËt theo mét sè dÊu hiÖu ®Æc trng Ch¨m sãc c©y, con vËt trong gãc thiªn nhiªn Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh §å dïng ®Ó b¸n - Quan s¸t hµng nh thøc ¨n - §µm tho¹i gia sóc, c¸c con vËt b»ng nhùa, b«ng... TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp TrÎ biÕt h¸t, móa, kÓ truyÖn vµ biÓu diÔn c¸c BH vÒ ®éng vËt sèng trong G§ TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý, l¾p ghÐp c¸c lo¹i vên hoa, c©y c¶nh, con vËt GiÊy mµu, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Hµng rµo, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ ®éng vËt sèng trong G§ Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, kÐo, hå d¸n… - Quan s¸t - Híng dÉn TrÎ ch¬i l« t« L« t« c¸c lo¹i - Quan s¸t ph©n biÖt c¸c con con vËt... - Trß truyÖn vËt theo dÊu hiÖu ®Æc trng TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t n¨ng lao ®éng ên, thøc ¨n cho - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m sãc c¸… c©y vµ c¸c con vËt KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: Th¬ : MÌo ®i c©u c¸ H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, c¶m nhËn ©m ®iÖu cña bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬, tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: Qua bµi th¬ GD trÎ biÕt ch¨m chØ kh«ng ®îc lêi biÕng, GD trÎ yªu quý c¸c con vËt gÇn gòi 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Cho trÎ xóm xÝt xung quanh c« - TrÎ vç tay h¸t “ röa mÆt nh mÌo”, t¹o t×nh huèng tæ chøc vên th¬ - Cho trÎ kh¸ ph¸ chñ ®Ò cña BT qua TC “ Bøc tranh bÝ mËt” - Cã 4 « mµu trÎ chän vµ lËt c¸c « nãi xem cã bøc tranh g×? - TrÎ lËt tranh vµ cïng - VËy chñ ®Ò cña vên th¬ h«m nay kh¸m ph¸ H§2: Giíi thiÖu lµ g×? - TrÎ tr¶ lêi BT, TG - Giíi thiÖu BT “ MÌo ®i c©u c¸” - C« ®äc mÉu lÇn 1: ®äc diÔn c¶m - TrÎ l¾ng nghe - C« ®äc lÇn 2: KÕt hîp chØ tranh minh ho¹ H§3: Gi¶ng gi¶i C« gi¶ng néi dung kÕt hîp chØ néi dung, gi¶i tranh minh ho¹, gi¶i thÝch tõ khã: - TrÎ l¾ng nghe thÝch tõ khã “ Hiu hiu”, “ hín hë”, “ xuèng nói ®i ngñ”, “ hèi h¶” H§4: §µm tho¹i - Giíi thiÖu TC “ Xóc s¾c” - C« võa ®äc BT g×? TG? - Trong BT t¸c gi¶ nh¾c ®Õn ai? - Hai anh em mÌo ®i ®©u? Hä - TrÎ tr¶ lêi c©u hái ph©n c«ng nhau ntn? - TruyÖn g× ®· x¶y ra víi 2 anh em mÌo? MÌo anh nghÜ ntn? - Cßn mÌo em ®· lµm g×? - Khi «ng mÆt trêi ®i ngñ trêi ®· dÇn tèi ®«i mÌo ®· lµm g×? hä buån ntn? GD trÎ ch¨m chØ kh«ng ®îc lêi biÕng vµ ph¶i biÕt yªu quý ch¨m sãc c¸c con vËt gÇn gòi H§5: Cho trÎ - Cho trÎ thÓ hiÖn tµi n¨ng ®äc th¬ - TrÎ l¾ng nghe ®äc th¬ - C¶ líp ®äc th¬ 2 lÇn - Cho trÎ ®äc lu©n phiªn, nèi tiÕp - Cho tõng tæ ®äc - TrÎ ®äc th¬ - Cho nhãm ®äc - Cho c¸ nh©n trÎ ®äc TrÎ ®äc th¬ theo yªu cÇu H§6: §äc th¬ - C« chØ tranh ch÷ , trÎ ®äc cña c« theo tranh ch÷ - 1 trÎ chØ c¶ líp ®äc KÕt thóc T¹o t×nh huèng c©u l¹c bé nh÷ng ngêi yªu th¬ ®Õn ®©y lµ kÕt thóc, - TrÎ ®äc th¬ xin chµo vµ hÑn gÆp l¹i trong nh÷ng lÇn sau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con gµ trèng M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con gµ trèng? - Nu«i gµ cã Ých lîi g×? GD trÎ vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cã trong thÞt gµ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gµ trong vên rau 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i ch¨n nu«i, LG chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong G§ 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, con vËt trong gãc thiªn nhiªn, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Trß truyÖn vÒ c¸c con vËt sèng trong G§ - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 3 ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: ¢m nh¹c: - H¸t vËn ®éng “ Chó mÌo con” - Nghe h¸t : Em lµ chim c©u tr¾ng - TC: H¸t theo h×nh vÏ H§KH: To¸n, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp thÓ hiÖn sù vËn ®éng cña c¬ thÓ nhÞp nhµng theo sù vui nhén cña BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, vËn ®éng nhÞp nhµng BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt yªu quý c¸c con vËt nu«i gÇn gòi 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - Cho trÎ ch¬i TC “ mÌo vµ chuét” tæ chøc - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu trÎ l¾ng nghe BH - BËt nh¹c lÇn1 - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH H§2: D¹y vËn - C« ®a ra ý tëng móa minh ho¹ BH ®éng - C« thùc hiÖn mÉu 1 lÇn Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ héi ý - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« lÇn 2 - Cho vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho vßng trßn to thùc hiÖn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c - Giíi thiÖu nhãm mÌo míp biÓu diÔn - Nhãm mÌo vµng biÓu diÔn - Cho nhãm 5 trÎ biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n móa - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: “ H§3: Nghe Em lµ chim c©u tr¾ng ” h¸t L1: H¸t + cö chØ ®iÖu bé L2: Cho trÎ nghe b¨ng ®µi h¸t L3: H¸t + cö chØ ®iÖu bé - C« giíi thiÖu TC: “ H¸t theo h×nh H§4: Trß ch¬i vÏ ” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - C¶ líp h¸t - TrÎ h¸t móa BH, §H vßng trßn - C¶ líp thùc hiÖn - Vßng trßn nhá móa - Vßng trßn to h¸t móa - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn - TrÎ l¾ng nghe hëng øng vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con gµ m¸i M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con gµ m¸i? - Nu«i gµ cã Ých lîi g×? GD trÎ vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cã trong thÞt gµ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i ch¨n nu«i, LG chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong G§, lµm con tr©u tõ l¸ kh« 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§, lµm album s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - TËp h¸t bµi ®µn gµ trong s©n, chó vÞt con - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 4 ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C : To¸n: X¸c ®Þnh vÞ trÝ phÝa ph¶i, tr¸i (cã sù ®Þnh híng) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ phÝa ph¶i, phÝa tr¸i cña ®èi tîng kh¸c (cã sù ®Þnh híng) b/ Kü n¨ng: - TrÎ ph©n biÖt ®îc phÝa ph¶i , phÝa tr¸i cña b¶n th©n, cña ®èi tîng kh¸c c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Mét sè con vËt : chã, mÌo, gµ, - Mçi trÎ 1 khèi gç 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: LuyÖn tËp x¸c ®Þnh phÝa ph¶i , phÝa tr¸i cña b¶n th©n H§2: D¹y trÎ ph©n biÖt phÝa ph¶i, phÝa tr¸i cña b¹n kh¸c Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ tham dù buæi giao lu cu¶ c¸c nhµ th«ng th¸i tÝ hon. TrÎ h¸t ®i theo nÒn nh¹c BH “ Gµ trèng, mÌo con vµ cón con” - Giíi thiÖu TC “ Ai nhanh nhÊt” - Ch¬i “ dÊu tay” sau ®ã hái tay ph¶i tay tr¸i ®©u? - Cho trÎ vç tay bªn ph¶i 2 lÇn, tr¸i 3 lÇn - Cho trÎ dËm ch©n ph¶i, ch©n tr¸i - Hái bªn ph¶i, bªn tr¸i con cã b¹n nµo, cã g×? - T¹o t×nh huèng cã b¹n bóp bª tíi th¨m líp , bóp bª chµo c¸c b¹n ®Êy( c« gi¬ tay ph¶i bóp bª chµo, quay mÆt xuèng c¸c b¹n) - B¹n nµo lªn gióp bóp bª chµo c« ( gäi 1 trÎ quay mÆt bóp bª chµo c«) - §è trÎ bóp bª gi¬ tay nµo ®Ó chµo? - Bóp bª ngåi cïng phÝa víi c¸c c¸c con th× tay ph¶i cïng phi¸ víi con. B©y giê c« cho bóp bª quay l¹i chµo c¸c con th× tay ph¶i cña bóp bª kh¸c híng tay ph¶i cña con v× bóp bª ngåi ngîc chiÒu víi con - Tay ph¶i cña bóp bª ë phÝa bªn nµo cña c¸c ch¸u - Tay tr¸i cña bóp bª ë phi¸ bªn nµo cña ch¸u? - T¹o t×nh huèng bóp bª mang theo rÊt nhiÒu quµ ®ã lµ nh÷ng con vËt rÊt ®¸ng yªu. Vµ b©y giê Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ nãi theo yªu cÇu cña c« - TrÎ dËm ch©n nãi “th×nh thÞch” - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ tr¶ lêi tay ph¶i - ë phÝa bªn tr¸i con - ë phÝa bªn ph¶i H§3: LuyÖn tËp KÕt thóc lµ mét trß ch¬i rÊt hay dµnh cho 4 ®éi mang tªn: ai giái nhÊt - H·y chon 1 con vËt yªu thÝch ®Æt phÝa bªn ph¶i cña bóp bª - H·y chän 1 con vËt kh¸c ®Æt bª tr¸i cña bóp bª - Cho c¶ líp QS vµ nhËn xÐt b¹n ®Æt cã ®óng kh«ng - TC “ Ai nhanh nhÊt” C« nãi tªn con vËt trÎ nãi ë phÝa nµo cña bóp bª - T¹o t×nh huèng c¸c b¹n lÇn lît ra vÒ chØ cßn b¹n mÌo cón vµ gµ trèng ( xÕp hµng ngang) - Cón con ®è ai ë bªn ph¶i, bªn tr¸i cón - Gµ ®è , mÌo ®è... - Cho ®¹i diÖn tõng tæ ®è - Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC ®øng theo yªu cÇu + TrÎ võa ®i võa h¸t 1 bµi h¸t vÒ con vËt “ H·y ®øng phÝa bªn ph¶i t«i” + yªu cÇu c¸c b¹n trai ®øng bªn ph¶i, b¹n g¸i ®øng bªn tr¸i - T¹o t×nh huèng buæi giao lu cña nhµ th«ng th¸i tÝ hon ®Õn ®©y lµ kÕt thóc xin chµo vµ hÑn gÆp l¹i ë buæi giao lu lÇn sau - 4 trÎ lªn ch¬i - TrÎ lªn ®Æt - TrÎ tr¶ lêi - C¶ líp tr¶ lêi - TrÎ ch¬i TC - TrÎ h¸t : vui ch¬i khoa häc II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con vÞt M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con vÞt? - Nu«i vÞt cã Ých lîi g×? GD trÎ vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cã trong thÞt vÞt 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gµ trong vên rau 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i ch¨n nu«i, LG chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong G§, lµm con tr©u tõ l¸ kh« 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§, lµm album s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC d©n gian “ ®¸nh träi gµ ” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 5 ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1 Ho¹t ®éng chÝnh: Đéng vËt nu«i trong gia ®×nh H§KH: ©m nh¹c, v¨n häc 1/ Môc tiªu: a/KiÕn thøc: - TrÎ nhËn biÕt tªn gäi, Ých lîi, ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¸ng vµ m«i trêng sèng cña c¸c con vËt nu«i trong G§ b/Kü n¨ng: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng QS, so s¸nh, ph©n biÖt nhanh dÊu hiÖu ®Æc trng cña c¸c con vËt nu«i ë gia ®×nh c/ Th¸i ®é: GD trÎ yªu quý c¸c con vËt, biÕt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng con vËt nu«i ë G§ 2/ ChuÈn bÞ: - Mét sè c©u ®è vÒ con vËt - BH vÒ con vËt trong G§ - Tranh, l« t« và m« h×nh b»ng nhùa vÒ c¸c con vËt trong G§ - Mét sè ®å ch¬i, tranh l« t« c¸c con vËt: chã, gµ, lîn, mÌo, vÞt, ngan, tr©u… 3/ C¸ch tiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1:æn ®Þnh tæ chøc H§2: Cho trÎ QS nhËn xÐt c¸c con vËt nu«i H§3: So s¸nh Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t: Gµ trèng mÌo con vµ cón con - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ tham quan trang tr¹i ch¨n nu«i. Hái trÎ cã nh÷ng con g×? ®©y lµ nh÷ng con vËt thêng ®îc nu«i ë ®©u? LÇn lît cho trÎ nhËn xÐt: ( con lîn, con mÌo, con chã) - Con g× ®©y? Ai cã nhËn xÐt g× vÒ con vËt nµy?( gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng con vËt, mµu l«ng nÕu râ nÐt, thøc ¨n Ých lîi con vËt, tiÕng kªu, sinh s¶n...) - NhÊn m¹nh: nh÷ng con vËt nµy ®Òu cã 4 ch©n ®Î con gäi chung lµ gia sóc - LÇn lît b»ng c¸c thñ thuËt b¾t tríc tiÕng kªu, c©u ®è...c« cho trÎ QS nhËn xÐt con vÞt, gµ m¸i - §©y lµ con g×?Ai cã nhËn xÐt g× vÒ con vËt nµy? ( gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, sinh s¶n, tiÕng kªu, thøc ¨n, vËn ®éng, n¬i sèng) - NhÊn m¹nh: Nh÷ng con vËt cã 2 c¸nh, 2 ch©n, cã má, ®Î trøng gäi lµ gia cÇm - Cho trÎ so s¸nh con chã- con mÌo - So s¸nh con vÞt- con gµ - T¹o t×nh huèng cho trÎ so s¸nh con mÌo- con gµ Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm c¸c con vËt - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ nhËn xÐt - trÎ l¾ng nghe - TrÎ nhËn xÐt so s¸nh H§4: Më réng H§5: Trß ch¬i - C« nhÊn m¹nh l¹i cho trÎ thÊy ®îc nh÷ng ®iÓm kh¸c , gièng nhau cña gia sóc , gia cÇm - Cho trÎ kÓ tªn nh÷ng con vËt sèng trong G§ kh¸c n÷a mµ trÎ biÕt - TC1: Ph©n nhãm con vËt gia sóc, gia cÇm cã tªn “ Ai nhanh nhÊt” - TC2: §o¸n giái TrÎ nh×n h×nh ¶nh lµ mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña con vËt ®o¸n xem ®ã lµ con vËt g×? - 3 trÎ kÓ tªn - TrÎ ch¬i TC - TrÎ nh×n h×nh vµ ®o¸n TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : NÐm xa b»ng 2 tay H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt khÐo lÐo nhÞp nhµng nÐm xa b»ng 2 tay ®óng kü thuËt b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh, khÐo c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, 10 tói c¸t 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ thao víi sù tham gia cña 3 ®éi: gµ con, cón con, vÞt x¸m - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay thay nhau quay däc th©n - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông lên : tay gi¬ cao, cói ngêi ch¹m tay vµo ngãn ch©n - BËt: T¸ch chôm * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt: - Gäi 1 b¹n tËp , cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho 2 trÎ tËp cho ®Õn hÕt ( c« söa sai cho trÎ) * Cho c¶ líp ch¬i TC: Nh¶y lß cß - Cho tõng nhãm ch¬i - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ tËp, c¶ líp nhËn xÐt - TrÎ lÇn lît tËp - C¶ líp ch¬i TC - Nhãm 5,6 trÎ ch¬i - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con vÞt M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con vÞt? - Nu«i vÞt cã Ých lîi g×? GD trÎ vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cã trong thÞt vÞt 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gµ trong vên rau 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i ch¨n nu«i, LG chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong G§, lµm con tr©u tõ l¸ kh« 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò 3/ Ch¬i tù do: IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp sè, ch÷ c¸i - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………… ……………………….…………………… Thø 6 ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ con gµ trèng ( MÉu ) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó vÏ con gµ trèng, biÕt c¸ch bè côc tranh c©n ®èi hîp lý b/ Kü n¨ng: TrÎ ngåi ®óng t thÕ, biÕt c¸ch cÇm bót ®Ó t« vÏ c/ Th¸i ®é: TrÎ cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp, qua ®ã GD trÎ biÕt yªu quý ch¨m sãc nh÷ng con vËt gÇn gòi 2/ ChuÈn bÞ: - Bót s¸p, vë cho trÎ, tranh mÉu 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc cho trÎ QS gãc tranh Ho¹t ®éng cña c« Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c con vËt nu«i sèng trong G§ ,cho trÎ QS gãc tranh t¹o h×nh - Cho trÎ h¸t : Con gµ trèng H§2: Cho trÎ - Cho trÎ QS bøc tranh mÉu QS tranh + Bøc tranh vÏ g× ®©y? + Ai nhËn xÐt g× vÒ con gµ trèng ? + Gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ QS tranh TrÎ h¸t TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh cña con gµ, ®©y lµ g×?... + Con gµ t« mµu g×? mµo, má mµu g×? ®u«i gµ ntn?... + Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× n÷a? H§3: C« vÏ - C« vÏ mÉu: C« vÏ mét vßng trßn TrÎ QS mÉu nhá lµm ®Çu gµ, 1 nÐt cong trßng to h¬n lµm m×nh gµ, vÏ 2 nÐt xiªn tõ trªn ®Çu xuèng m×nh lµm cæ gµ, tiÕp theo vÏ ®u«i gµ lµ nh÷ng nÐt cong, trªn ®Çu gµ vÏ m¾t, má, mµo gµ, vÏ ch©n gµ. Sau ®Êy t« mµu con gµ gièng nh mÉu H§4: TrÎ vÏ - Cho trÎ tËp lµm ho¹ sÜ tÝ hon vÏ TrÎ vÏ con gµ H§5: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau xÐt phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt GD trÎ ph¶i yªu quý c¸c con vËt nu«i gÇn gòi... II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con chã M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con chã? - Nu«i chã cã Ých lîi g×? GD trÎ ®ã lµ vËt nu«i trong G§ nã cã thÓ gióp G§ tr«ng nhµ. V× vËy chóng ta ph¶i yªu quý ch¨m sãc con vËt nu«i 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gµ trong vên rau 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i ch¨n nu«i, LG chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong G§, lµm con tr©u tõ l¸ kh« 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§, lµm album s¸ch vÒ ®éng vËt trong G§ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Tæ chøc cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -