CHỈNH HÓA TIKHONOV CHO BÀI TOÁN GIẢI CHẬP

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu