Chỉnh hóa bài toán truyền nhiệt ngược với nguồn phi tuyến

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu